Početna strana > Samo smeh Srbina spasava > Ugovor o demokratskoj kupoprodaji glasa
Samo smeh Srbina spasava

Ugovor o demokratskoj kupoprodaji glasa

PDF Štampa El. pošta
Miroje Jovanović   
subota, 02. jun 2012.

Zaključen dana 5. 5. 2012. godine, u Novom Sadu, između:

Koalicije večitih pobednika, sa jedne strane (Dalje: Koalicija) i

Podrepka Gnjidića, sa druge strane (Dalje: Gnjida),

pod sledećim uslovima i na sledeći način:

1. Predmet ovog Ugovora je kupoprodaja glasa na izborima koji će se održati u nedelju 6 .maja 2012. godine. Pod izborima ugovorne strane podrazumevaju sve izbore na određenom biračkom mestu i to: za predsednika Republike, za Narodnu skupštinu, za Pokrajinske poslanike – po oba sistema, i za lokalne izbore.

2. Ugovorne strane opredeljuju cenu jednog glasa u visini od 2.500 dinara (slovima: dvehiljadepetstotinadinara).

3. Ugovoreni iznos cene će Gnjidi biti isplaćen od strane Koalicije neposredno po izlasku sa biračkog mesta, i to u motornom vozilu marke „XY“ koje će ujedno biti i isplatno mesto.

4. U smislu ugovorenog iznosa, obaveza Gnjide je da na biračkom listiću zaokruži brojeve kandidata odnosno lista preciziranih u tabeli, koji čine sastavni deo ovog ugovora. Hemijska za zaokruživanje će biti obezbeđena od strane koalicije.

5. Gnjida se takođe, pored osnovne obaveze zaokruživanja, obavezuje da:

- sve birače koji žive u njegovom domaćinstvu uputi na potpis ovakvog ugovora;

- nakon izbora ne potpisuje bilo kakve peticije, predloge ili dopise organima vlasti ili organima Koalicije;

- ne podnosi zahteve za isplatu dečijeg dodatka ili drugog oblika socijalne pomoći;

- prestane da vozi svoj automobil ukoliko ga poseduje, da bi članovi Koalicije mogli nesmetano da saobraćaju po zoni Koalicije;

- ne dozvoli svojoj deci da upišu ili završe bilo koju visoku školu čiji je osnivač Republika;

- kod inostrane bankarske organizacije podigne što veći kredit sa što većom kamatnom stopom;

- organima vlasti dozvoli pretres i pregled svojih prostorija bez sudske naredbe;

- namirnici i drugu potrošnu robu kupuje samo u marketima „.....“ ili „.....“;

- belu tehniku kupuje samo kod inostranih kompanija;

- potpiše svaku akciju ili peticiju Koalicije;

- prestane da se nacionalno izjašnjava;

- prestane da prima sveštenika u svoju kuću;

- ograniči broj svoje dece na 1,6;

- nakon eventualnog otkaza zbog tehnološkog viška, ne podnosi tužbe protiv poslodavca;

- jednom mesečno javlja Koaliciji, u pismenom formi, raspoloženje među komšijama i prijateljima;

- prestane da sankcioniše svoje dete u slučaju da ono konzumira narkotike ili alkohol;

- prijavi bilo kog člana svoje porodice koji govori protiv Koalicije;

- najmanje tri puta godišnje ustupi 8 časova svog vremena za potrebe javnih radova na vikendicama članova Koalicije;

- prestane da traži zaposlenje za svoju suprugu/supruga;

- prestane da priča o lepšem životu;

- igra „green card lottery“ u cilju što bršeg iseljenja u SAD;

- poštuje ograničenja kretanja koje ustanovi Koalicija;

- prestane da u službenoj upotrebi koristi ćirilicu;

- prestane da u privatnoj upotrebi koristi ćirilicu;

- nastoji da jedan od njegovih dvoje roditelja penzionera što pre umre, kako se bi se smanjilo opterećenje na nadležni Fond u vlasništvu Koalicije;

- što pre prekopa i zaore svoju baštu, i namirnice kupuje kako je gore navedeno;

- prestane da održava kontakte sa poznanicima koji nisu potpisali ovakav ugovor;

- prestane da posećuje veb sajtove na kojima se piše protiv Koalicije;

- upotrebljava „Fejsbuk“ najmanje 9 časova dnevno;

- prestane da odlazi u Crkvu;

- gleda rijaliti šou program najmanje 3 sata dnevno;

-  po potrebi, ograniči potrošnju struje za 600%;

-  u svom stanu postavi prislušne uređaje Koalicije, radi provere poštovanja ovog ugovora;

- prestane da misli, razmišlja oseća ili veruje;

- počne da sluša i potčinjava se;

- na svojim grudima značku/nosi grb Evropske unije;

- nabavi tri mačke, dva kera i jednog papagaja;

- navedenim životinjama obezbedi miran i nesmetan razvitak;

- u slučaju sukoba dece i životinja, verovati životinjama, jer su one prijatelji;

-  uništiti materijale u kojima se eventualno pominju navodne srpske takoreći žrtve;

-  ne verovati proteranima da su nekad živeli na drugom mestu;

- na karti koja je u prilogu ovog ugovora precrtati teritorije Republike u skladu sa blagovremenim telefonskim uputstvima operatera Koalicije;

6. Na sve što nije definisano ovim ugovorom primeniće se odredbe opštih pravila Koalicije, koja se nalaze u sefu predsednika Koalicije, i koja pravila čita i tumači samo predsednik.

7. Ovaj ugovor je sastavljen na srpskom, zaostalom i zatucanom, jeziku, pa Koalicija unapred izražava žaljenje EU revizorima ovog ugovora, zbog činjenice da Gnjida ne vlada stranim jezicima.

8.  Ugovorne strane su već ovim saglasne da Koalicija ima pravo preče kupovine glasa Gnjide za bilo koje predstojeće izbore, a cena će biti formirana u skladu sa rastom cena na malo.

9. Za sve sporove koji proisteknu iz ovog ugovora nadležni su organi upravljanja u JP „Vodovod“.

U Novom Sadu dana 5. 5.2012. godine.                                                    

                                                                                    Podrepko Gnjidić