понедељак, 25. септембар 2023.
 Ћирилица | Latinica

Нови број

Тема: Светска економска криза и Србија (II)
Банер

Претходни бројеви

Банер

Пронађите НСПМ на

&

Нове књиге

Банер

Едиција "Политички живот"

Ђорђе Вукадиновић: Од немила до недрага

Банер
Банер
Банер

Часопис НСПМ или појединачне текстове можете купити и у електронској форми na Central and Eastern European Online Library

Банер
Банер
Почетна страна > Хроника > Обрад Кесић: ЕУ наредила чистку на целом Балкану
Хроника

Обрад Кесић: ЕУ наредила чистку на целом Балкану

PDF Штампа Ел. пошта
среда, 29. децембар 2010.

Сје­ди­ње­не Аме­рич­ке Др­жа­ве нај­ве­ро­ват­ни­је не­ма­ју ди­рект­ну ве­зу са нај­но­ви­јим де­ша­ва­њи­ма у Цр­ној Го­ри – са од­ла­ском Ми­ла Ђу­ка­но­ви­ћа и хап­ше­њи­ма у ре­ги­о­ну, ка­же за „Прав­ду“ ана­ли­ти­чар „ТСМ Гло­бал“ из Ва­шинг­то­на, Об­рад Ке­сић.

– Пре Ђу­ка­но­ви­ће­вог по­вла­че­ња, Цр­на Го­ра је до­би­ла ста­тус кан­ди­да­та за ула­зак у ЕУ. Све по­ли­тич­ке ели­те са про­сто­ра бив­ше Ју­го­сла­ви­је же­ле да уђу у ЕУ, а јед­на од кључ­них пре­пре­ка је­сте ста­ње пра­во­су­ђа и про­блем ко­руп­ци­је. Хап­ше­ња у ре­ги­о­ну, пр­во у Хр­ват­ској а са­да и у Цр­ној Го­ри, има­ју ве­зе са на­ре­ђе­њем из ЕУ.

По­ли­ти­ча­ри из Под­го­ри­це, пак, твр­де да је Аме­ри­ка та ко­ја же­ли да очи­сти Бал­кан због са­рад­ње Ђу­ка­но­ви­ћа са нар­ко-кар­те­ли­ма и ко­лум­биј­ским те­ро­ри­стич­ким ор­га­ни­за­ци­ја­ма?

– САД су по­ка­за­ле и по­ка­зу­ју да су, ка­да су аме­рич­ки ин­те­ре­си у пи­та­њу, спрем­не да по­др­жа­ва­ју би­ло ко­ју по­ли­тич­ку оп­ци­ју ко­ја по­др­жа­ва Аме­ри­ку. Без об­зи­ра да ли су те зе­мље ко­рум­пи­ра­не или не. Не ве­ру­јем да ће по­ли­ти­ча­ри у Ва­шинг­то­ну жа­ли­ти за Ђу­ка­но­ви­ћем, али не ве­ру­јем ни да су они би­ли баш глав­ни фак­тор у ње­го­вом од­ла­ску.

Да ли би хап­ше­ња мо­гла да усле­де и у Ср­би­ји?

– Не­ће би­ти не­ких на­глих по­те­за. Сва­ки не­у­спех, по­раз, про­паст, у Бе­о­гра­ду се пре­ба­цу­ју на прет­ход­ну вла­ду. Си­ту­а­ци­ја у Ср­би­ји је до­ста не­ста­бил­на, јер су сви на не­ки на­чин ушли у пред­из­бор­ну кам­па­њу. Не по­сто­ји рас­по­ло­же­ње да се озбиљ­ни­је ба­ви са том при­чом.

Ка­кви ће би­ти од­но­си Ср­би­је и Аме­ри­ке у 2011. го­ди­ни?

– Ту има два ни­воа од­но­са – је­дан је за јав­ност, и ту ће­мо и да­ље има­ти при­вид да су од­но­си од­лич­ни, да су у успо­ну. Дру­ги ни­во је ни­во ре­ал­но­сти, а ту ва­жи пра­ви­ло да ће Ср­би­ја, док год Ср­би­ја ис­пу­ња­ва же­ље Ва­шинг­то­на, до­би­ја­ти по­др­шку и по­хва­ле. Чим Ср­би­ја за­у­зме не­ки став ко­ји је кри­ти­чан пре­ма Ва­шинг­то­ну, или ни­је у скла­ду са же­ља­ма, он­да ће­мо има­ти и про­ме­ну ре­то­ри­ке. Од­но­си Бе­о­гра­да и Ва­шинг­то­на су вр­ло не­ста­бил­ни, јер САД не­ма­ју про­сто­ра да ува­жа­ва­ју же­ље Ср­би­је.

Бе­о­град спа­ша­ва Та­чи­ја

Ка­да оче­ку­је­те да поч­ну пре­го­во­ри са При­шти­ном?

– Су­де­ћи пре­ма из­ја­ва­ма зва­нич­ног Бе­о­гра­да, ми­слим да ће ти пре­го­во­ри да поч­ну убр­зо. У Бе­о­гра­ду про­це­њу­ју да је оста­нак Ха­ши­ма Та­чи­ја у по­ли­тич­ком жи­во­ту у ин­те­ре­су Ср­би­је, од­но­сно, да Бе­о­гра­ду од­го­ва­ра да са дру­ге стра­не сто­ла има ком­про­ми­то­ва­ног пре­го­ва­ра­ча за­рад сво­јих ин­те­ре­са. Ме­ђу­тим, по­зи­ци­ја Бе­о­гра­да је мно­го сла­би­ја уко­ли­ко уђе у пре­го­во­ре са Та­чи­јем. Осим то­га, сва­ки евен­ту­ал­ни до­го­вор са Та­чи­јем је не­из­ве­стан јер, ка­ко је и ње­го­ва суд­би­на не­из­ве­сна, не зна се ни да ли ће он има­ти моћ да би­ло шта од до­го­во­ре­ног спро­ве­де на Ко­со­ву.

Аутор: П. Је­ре­мић

(Правда)

 

Остали чланци у рубрици

Анкета

Да ли ће, по вашем мишљењу, „Заједница српских општина“ на КиМ бити формирана до краја 2023. године?
 

Република Српска: Стање и перспективе

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер