Početna strana > Rubrike > Dokumenti > Glavni elementi i osnovni principi Asocijacije-Zajednice opština sa srpskom većinom na Kosovu
Dokumenti

Glavni elementi i osnovni principi Asocijacije-Zajednice opština sa srpskom većinom na Kosovu

PDF Štampa El. pošta
Dokumenti   
sreda, 26. avgust 2015.

Tekst sporazuma o Zajednici srpskih opština koji je juče dogovoren u Briselu prenela je agencija Tanjug.

1) Asocijacija/Zajednica srpskih opština na Kosovu se uspostavlja kao asocijacija/zajednica opština na način predviđen Prvim sporazumom, Zakonom o ratifikaciji Prvog sporazuma i zakonima Kosova.

2) Na osnovu Prvog sporazuma koji prepoznaje njena posebna svojstva, Vlada Kosova usvaja rešenje koje se neposredno primenjuje, a čiju će reviziju uraditi Ustavni sud. Asocijacija/Zajednica jeste pravni subjekt definisan Statutom a koji sadrži najmanje pet dole navedenih elemenata.

3) Statut usvaja osnivačka Skupština koju čine izabrani članovi skupština opština koje su deo Zajednice.

Ciljevi

4) U skladu sa Prvim sporazumom, Asocijacija/Zajednica kao svoje osnovne ciljeve ima određivanje javnih funkcija i pružanje usluga radi:

a) osnaživanja demokratije na lokalnom nivou

b) nadzora nad celokupnim razvojem lokalne privrede

c) celokupnog nadzora u oblasti obrazovanja

d) celokupnog nadzora nad unapređenjem primarne i sekundarne zdravstvene i socijalne zaštite na lokalnom nivou

e) celokupnog nadzora nad koordinacijom urbanističkog i ruralnog planiranja

g) usvajanja mera za unapređenje uslova života povratnika sa Kosova na lokalnom nivou

h) vođenja, koordiniranja i olakšavanja istraživačkih i razvojnih aktivnosti

i) promovisanja, širenja informacija i javnog zastupanja u pitanjima od opšteg interesa za članove Zajednice te radi zastupanja članova kod, između ostalog, centralnih vlasti

j) pružanja usluga njenim članovima u skladu sa zakonima Kosova

k) procene efikasnosti pružanja javnih usluga njenim članicama i stanovnicima kako bi Asocijacija/Zajednica imala podršku pri formiranju stavova od zajedničkog interesa za učešće u radu centralnih vlasti

l) nadzora nad realizacijom njenih ciljeva

m) uspostavljanja odnosa i dogovora o saradnji sa drugim asocijacijama opština, kako domaćim tako i međunarodnim

5)Zajednica/Asocijacija će imati i druge nadležnosti koje mogu biti delegirane od strane centralnih vlasti

Organizaciona struktura

6) Asocijacija/Zajednica će imati sledeća tela:

a) Skupštinu kao vrhovno telo koje čine predstavnici imenovani od strane svake od opština u Zajednici ponaosob, a iz redova njihovih izabranih članova. Skupština će imati prava da usvaja izmene Statuta, poslovnika kao i sve neophodne uredbe i upravne odluke u skladu sa Statutom i ciljevima Zajednice.

Sve izmene Statuta, poslovnika i svih neophodnih uredbi i odluka koje usvoji Skupština, biće primenjivane na sve opštine koje su deo Zajednice, osim ukoliko neka od opština formalno ne zatraži drugačiju odluku.

b) predsednika, koji će predstavljati Zajednicu/Asocijaciju i pred centralnim vlastima Kosova i izvan Kosova. Predsedniku će pomagati potpredsednik. Predsednika i potpredsednika bira Skupština iz redova članova skupština opština koje čine Zajednicu i njihovih gradonačelnika.

c) Savet koji će činiti najviše 30 članova iz redova žitelja opština koje čine Zajednicu, uključujući sve gradonačelnike opština koje su deo Zajednice; Savet predstavlja savetodavno telo koje daje smernice za rad Asocijacije/Zajednice.

d) Odbor koji čini sedam članova koje bira Skupština iz redova gradonačelnika i žitelja opština koje su deo Zajednice, a tačan sastav Odbora će biti definisan Statutom; Odbor će biti ovlašćen da donosi neophodne odluke za svakodnevno upravljanje Zajednicom/Asocijacijom. Članovima Odbora će u njihovom radu pomagati stručni kolegijumi sačinjeni od eksperata, koji će biti podeljeni na oblasti koje spadaju u ciljeve i zadatke Asocijacije/Zajednice. Statutom će biti definisan broj stručnih kolegijuma i njihova zaduženja.

e) Upravu koja će pomagati u radu Zajednice/Asocijacije, konkretno Odboru i Predsedniku, a na čijem čelu će biti načelnik, koji će odgovarati Odboru i biti imenovan od strane Odbora. Administrativno osoblje će imati status zaposlenih, u skladu sa zakonima Kosova, uključujući Zakon o radu i Zakon o javnoj službi, čime će im biti omogućeno da obavljaju svoje administrativne dužnosti.

f) Kancelariju za žalbe čiji će zadatak biti da preispituje pritužbe u vezi sa ciljevima Zajednice.

7) Sedište Zajednice/Asocijacije će biti definisano Satutom.

Odnosi sa centralnim vlastima

8) Asocijacija/Zajednica će sarađivati sa centralnim vlastima po načelima međusobne saradnje i razmene informacija.

9) Asocijacija/Zajednica će promovisati interese zajednice Srba na Kosovu u njihovim odnosima sa centralnim vlastima.

10) Asocijacija/Zajednica će moći da u skladu sa zakonima Kosova predlaže izmene zakonodavstva i drugih uredbi koje su od značaja za postizanje njenih ciljeva.

11) Asocijacija/Zajednica će imati pravo da pokreće ili učestvuje u postupcima pred nadležnim sudovima, uključujući Ustavni sud, protiv bilo kakvih radnji ili odluka od bilo koje od institucija koje mogu ugroziti vršenje ovlašćenja Asocijacije/Zajednice u skladu sa Statutom.

12) Asocijacija/Zajednica je ovlašćena da imenuje predstavnike u nadležnim organima/telima centralne vlasti, uključujući Konsultativni savet za zajednice. Pri vršenju funkcije nadzora, na način predviđen Prvim sporazumom, predstavnici Asocijacije/Zajednice će imati pravo na pristup informacijama centralnih vlasti u skladu sa zakonima Kosova.

13) Postupajući u ime Asocijacije/Zajednice, četiri gradonačelnika opština na severu će Ministarstvu unutrašnjih poslova dostaviti spisak kandidata za imenovanje regionalnog komandira policije kako je i predviđeno Članom 9 Prvog sporazuma.

Pravna sposobnost

14) Asocijacija/Zajednica će imati pravnu sposobnost koja joj je neophodna prema zakonima Kosova za ostvarivanje njenih ciljeva, uključujući pravo na pokretnu i nepokretnu imovinu, učešće u vlasništvu preduzeća zaduženih za pružanje usluga na lokalnom nivou u okviru Asocijacije/Zajednice, te pravo na sklapanje, između ostalog, ugovora o radu.

15) Na osnovu Prvog sporazuma, a po usvajanju rešenja, Asocijacija/Zajednica se smatra uspostavljenom radi postizanja svojih ciljeva.

Budžet i podrška

16) Asocijacija/Zajednica će imati sopstveni budžet kojim će se upravljati u skladu sa načelima transparentnosti i odgovornosti te u skladu odredbama Zakona o javnim nabavkama.

Ova načela će se naročito primenjivati pri kanalisanju sredstava, uključujući sredstva iz Člana 17, tačka d)

Rashodi su podložni reviziji od strane nadležnih vlasti, uključujući instituciju glavnog revizora.

17) Asocijacija/Zajednica će biti finansirana:

a) doprinosima članova;

b) prihodima od usluga koje pruža Asocijacija/Zajednica, njenih preduzeća ili prihoda koji proističu iz njene pokretne i nepokretne imovine;

c) transferima od centralnih vlasti;

d) doprinosima, bespovratnom pomoći, donacijama kao i finansijskom podrškom od drugih udruženja i organizacija, domaćih i međunarodnih, te od Republike Srbije; Zajednica/Asocijacija će u okviru aktivnosti ostvarivanja svojih ciljeva biti izuzeta od dažbina i poreza po istim osnovama kao i opštine koje su njen deo.

Opšte i završne odredbe

18) Asocijacija/Zajednica je otvorena za svaku opštinu ukoliko njene članice o tome postignu saglasnost

19) Asocijacija/Zajednica se može rasformirati jedino odlukom koja je usvojena dvotrećinskom većinom glasova članova Skupštine.

20) Asocijacija/Zajednica ima pravo na zvanična obeležja (grb i zastavu) u skladu sa zakonima Kosova.

21) Nacrt Statuta Acosijacije/Zajednice će dati tim rukovodilaca i on će biti predstavljen u okviru dijaloga na visokom nivou u roku od četiri meseca od usvajanja ovih načela/elemenata; ukoliko to bude neophodno, nacrt će biti dat uz posredovanje, između ostalih, Ministarstva za lokalnu samoupravu. Sve izmene će biti predstavljene Asocijaciji/Zajednici, usvojene rešenjem i proverene od strane Ustavnog suda.

 

22) Godinu dana nakon usvajanja Statuta Asocijacije/Zajednice, biće izvršena revizija njegove primene, uključujući i proveru vršenja nadležnosti iz Člana 5 Prvog sporazuma.

U prilogu donosimo dokument sa sajta Evropskog saveta za spoljnu politiku i bezbednost o "glavnim elementima i osnovnim principima Asocijacije-Zajednice opština sa srpskom većinom na Kosovu", koji su juče u Briselu potpisali premijer Srbije Aleksandar Vučić i "kosovski premijer" Isa Mustafa

Association Community of Serb majority municipalities in Kosovo - general principles/main elements

Legal framework

1) The Association/Community of Serb majority municipalities in Kosovo is established as an association/ community of municipalities as foreseen by the First Agreement, the Law on ratification of the First Agreement and Kosovo law.

2) On the basis of the First Agreement which recognises its distinct character, the Kosovo Government will adopt a decree directly applicable, which will be reviewed by the Constitutional Court. The Community/Association will be a legal entity defined by its Statute, which will comprise at least the elements set out below.

3) The Statute will be adopted by a constituent assembly composed of the voted members of the assemblies of the participating municipalities.

Objectives

4) In accordance with the First Agreement, the Association/Community will have as its main objectives in delivering public functions and services to:

a) strengthen local democracy;

b) exercise full overview to develop local economy;

c) exercise full overview in the area of education;

d) exercise full overview to improve local primary and secondary health and social care,

e) exercise full overview to coordinate urban and rural planning;

g) adopt measures to improve local living conditions for returnees to Kosovo;

h) conduct, coordinate and facilitate research and development activities;

i) promote, disseminate and advocate issues of common interest of its members and represent them, including to the central authorities;

j) provide services to its members in accordance with Kosovo law;

k) assess the delivery of public services to its members and their residents as to support the Community/Association in forming positions of common interests for the participation to the work of the central authorities;

I) conduct monitoring as required for the implementation of its objectives;

m) establish relations and enter into cooperation arrangements with other associations of municipalities, domestic and international.

5) The Community/Association will exercise other additional competences as may be delegated by the central authorities.

Organisational structure

6) The Association/Community will have the following organs:

a) an Assembly as a supreme body composed of representatives appointed by each assembly of the participating municipalities, among their elected members. The Assembly will have the right to adopt amendments to the Statute, rules of procedure and all necessary regulations and administrative decisions as per its Statute and related to its objectives.

All amendments to the Statute, rules of procedure and all necessary regulations and decisions adopted by the Assembly will be applicable to its members unless one of its members formally expresses a different decision.

b) a President, who will represent the Community/Association, including before the central authorities and outside Kosovo. The President will beassisted by a Vice-President. The President and the Vice-President will be elected by the Assembly from among the members of the participating municipalities’ assemblies and their mayors.

c) a Council composed of a maximum of 30 members among residents of the participating municipalities, including all mayors of the participating municipalities; the Council is an advisory body which provides guidance to the work of the Association/Community.

d) a Board composed of 7 members voted by the Assembly from among the mayors and residents of the participating municipalities, the exact composition to be defined in the Statute, with the right to take the necessary decisions for the daily management of the Community/Association. The members of the Board will be supported in their work by professional collegia composed of experts, divided into and covering those areas falling under the objectives and tasks of the Association/Community. The Statute will define the number of professional collegia and their assignment to the members of the Board.

e) an administration, headed by a Chief of Administration appointed by and reporting to the Board, supporting the work of the Community/Association, in particular the Board and the President. The staff of the administration will benefit from an employment status, in accordance with Kosovo Law, including the Law on Labour and the Law on Civil Service, enabling them to perform their administrative duties. The members of the Association/Community may decide to use a number of employees to support the Community/Association in the execution of its objectives.

f) a complaints office with a mandate to examine complaints in relation to its objectives.

7) The seat of the Community/Association will be determined in the Statute.

 Relations with the central authorities

 8) The Association/ Community will work with the central authorities on the basis of mutual cooperation and information sharing.

9) The Association/Community will promote the interests of the Kosovo Serb community in its relations with the central authorities.

10) The Association/Community will be entitled to propose, in accordance with Kosovo law, amendments to the legislation and other regulations relevant for the performance of its objectives.

11) The Association/Community will have the right to initiat or participate in proceedings before the competent Courts, including to the Constitutional Court, against any acts or decisions from any institution affecting the exercise by the Association/Community of its powers in accordance with its Statute.

12) The Association/Community will have the right to nominate representatives in the competent organs/bodies of the central government, including the Consultative Community Council. In the pursuit of the monitoring function envisaged by the First Agreement, the representative of the Association/ Community will have right to have access and information from central authorities in accordance with Kosovo law.

13) Acting on behalf of the Association/Community, the four mayors of the northern municipalities will provide the Ministry of Interior a list of candidates for nomination as regional Police Commander as specified in Article 9 of the First Agreement.

Legal capacity

14) The Association/Community will be endowed with the legal capacity necessary under Kosovo law to perform its objectives, including the right to own moveable and immoveable property, to co-own companies that provide local services within the scope of the Association/Community and to conclude contracts, including employment contracts.

15) On the basis of the First Agreement, the Association/Community is considered established, upon the adoption of the decree, for the purposes of its objectives.

Budget and support

16) The Association/Community will have its own budget, which will be administered in accordance with the principles of transparency and accountability, and the provisions of the law on public procurement. Those principles will in particular apply to the channelling of funding, including under 17.d

The expenditures shall be subject to audits by the competent authorities, including by the Auditor General.

17) The Association/Community will be funded from:

a) contributions from its members;

b) income and revenue from the services provided by the Association/Community, its companies or drawn from its moveable or immoveable assets;

c) transfers from the central authorities;

d) contributions, grants, donations as well as financial support from other associations and organisations, domestic and international as well as from the Republic of Serbia; the Community/Association will be exempt from duties and taxes in the pursuit of its objectives, on the same basis as the participating municipalities.

General and final provisions

18) The Association/Community will be open to any other municipality provided the members are in agreement.

19) The Association/Community can only be dissolved by decision of its Assembly adopted by a 2/3 majority of its members.

20) The Association/Community will be entitled to have its own official symbols (coat of arms and flag), in accordance with Kosovo law.

21) The statute of the Association/Community will be drafted by the Management Team and presented to the High-level Dialogue within 4 months from the date of agreement of these principles/elements, with facilitation if necessary, including with the Ministry of Local Government. The Statute will be endorsed by decree upon agreement in the Dialogue. Any amendments will be

presented by the Association/Community, will be endorsed by decree and will be reviewed by the Constitutional Court.

22) Within one year of the adoption of the Statute of the Association/Community, a review of its implementation shall be conducted, including with regard to Article 5 of the First Agreement.

(NSPM)

 

Anketa

Da li će, po vašem mišljenju, „Zajednica srpskih opština“ na KiM biti formirana do kraja 2023. godine?
 

Republika Srpska: Stanje i perspektive

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner