Početna strana > Debate > Srbija među ustavima > Nacrt Statuta AP Vojvodine
Srbija među ustavima

Nacrt Statuta AP Vojvodine

PDF Štampa El. pošta
Demokratska stranka Srbije   
sreda, 01. oktobar 2008.
Polazeći od toga da je Autonomna Pokrajina Vojvodina sastavni i neotuđivi deo teritorije Republike Srbije, i da ima položaj autonomne pokrajine čije su nadležnosti određene Ustavom Republike Srbije, Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine, na osnovu Ustava Republike Srbije donosi 

NACRT StatutA
Autonomne Pokrajine Vojvodine

I Osnovne odredbe
Član 1.
Autonomna Pokrajina Vojvodina je autonomna teritorijalna zajednica osnovana Ustavom Republike Srbije, u kojoj je zagarantovana ustavna ravnopravnost srpskog naroda i svih građana i etničkih zajednica koji u njoj žive. 
Član 2.
Građani u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini pravo na pokrajinsku autonomiju ostvaruju neposredno, narodnom inicijativom i referendumom, ili preko svojih slobodno izabranih predstavnika.
Član 3.
Teritoriju Autonomne Pokrajine Vojvodine čine teritorije opština utvrđene zakonom Republike Srbije.
Teritorija Autonomne Pokrajine Vojvodine ne može se menjati bez saglasnosti građana izražene na referendumu, u skladu sa zakonom Republike Srbije.
Član 4.
Autonomna Pokrajina Vojvodina svoje nadležnosti koje su na osnovu Ustava utvrđene zakonom, kao i nadležnosti koje joj Republika Srbija zakonom poveri, obavlja starajući se o razvoju svog područija i očuvanju njegovih svojstava. 
Član 5.
U vršenju poslova u nadležnosti Autonomne Pokrajine Vojvodine zabranjena je svaka neposredna ili posredna diskriminacija građana Republike Srbije koji žive na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine, po bilo kom osnovu, a naročito po osnovu rase, pola, nacionalne pripadnosti, društvenog porekla, rođenja, veroispovesti, političkog ili drugog uverenja, imovnog stanja, kulture, jezika, starosti i psihičkog ili fizičkog invaliditeta.
Član 6.
Autonomna Pokrajina Vojvodina ima svoj grb i zastavu, čiji se izgled uređuje odlukom Skupštine. 
Grb i zastava Autonomne Pokrajine Vojvodine odražavaju njenu pripadnost Republici Srbiji. 
Upotreba grba i zastave uređuje se odlukom Skupštine, u skladu sa zakonom Republike Srbije. 
Član 7.
Organi Autonomne Pokrajine Vojvodine su: Skupština, Izvršno veće i organi pokrajinske uprave.
Član 8.
Sedište organa Autonomne Pokrajine Vojvodine je u Novom Sadu.
Član 9.
U radu organa Autonomne Pokrajine Vojvodine u službenoj su upotrebi, istovremeno sa srpskim jezikom i ćiriličkim pismom, i jezici i pisma nacionalnih manjina u skladu sa zakonom Republike Srbije. 
Član 10.
Rad organa Autonomne Pokrajine Vojvodine je dostupan javnosti.


II Nadležnost Autonomne Pokrajine Vojvodine
Član 11.
Autonomna Pokrajina Vojvodina, preko svojih organa:
donosi statut Autonomne Pokrajine Vojvodine i odlučuje o promeni statuta uz prethodnu saglasnost Narodne skupštine Republike Srbije;
uređuje, u skladu sa Ustavom i zakonom Republike Srbije, nadležnost, izbor, organizaciju i rad organa i službi koje osniva; 
donosi odluke i druga opšta akta kojima u skladu sa Ustavom i zakonom Republike Srbije uređuje pitanja od pokrajinskog značaja u oblasti: prosvete, kulture, sporta, zdravstvene i socijalne zaštite, javnog informisanja na pokrajinskom nivou, prostornog planiranja i razvoja, poljoprivrede, vodoprivrede, šumarstva, lova, ribolova, turizma, ugostiteljstva, banja i lečilišta, zaštite životne sredine, industrije i zanatstva, drumskog, rečnog i železničkog saobraćaja i uređivanja puteva, priređivanja sajmova i drugih privrednih manifestacija, i u drugim oblastima utvrđenim zakonom;
obezbeđuje, istovremeno sa srpskim jezikom i ćiriličkim pismom, službenu upotrebu jezika i pisama nacionalnih manjina, na način utvrđen zakonom Republike Srbije; 
stara se o ostvarivanju ljudskih i manjinskih prava, u skladu sa zakonom Republike Srbije;
utvrđuje izgled zastave i grba pokrajine i način njihovog korišćenja, u skadu sa zakonom Republike Srbije;
donosi budžet i završni račun Pokrajine;
izvršava zakone, druge propise i opšte akte Republike Srbije čije je izvršavanje povereno organima Autonomne Pokrajine Vojvodine i donosi propise za njihovo izvršavanje kada je to zakonom predviđeno;
 obezbeđuje izvršavanje pokrajinskih odluka i opštih akata; 
sarađuje sa odgovarajućim teritorijalnim zajednicama i drugim oblicima autonomije drugih država, u okviru spoljne politike Republike Srbije, uz poštovanje teritorijalnog jedinstva i pravnog poretka Republike Srbije; 
poverava jedinicama lokalne samouprave pojedina pitanja iz svoje nadležnosti i ostvaruje saradnju i koordinaciju sa organima opštine, u skladu sa zakonom Republike Srbije; 
upravlja i raspolaže pokrajinskom imovinom na način predviđen zakonom Republike Srbije;
odlučuje o korišćenju sredstava i stvari u svojini Autonomne Pokrajine Vojvodine; 
odlučuje o raspoređivanju sredstava namenjenih finansiranju kapitalnih rashoda;
odlučuje o zaduživanju i raspisuje zajmove, u skladu sa zakonom Republike Srbije;
predlaže Narodnoj skupštini Republike Srbije donošenje zakona;
pokreće postupak za ocenu ustavnosti ili zakonitosti zakona i drugog opšteg akta Republike Srbije ili opšteg akta jedinice lokalne samouprave kojim se povređuje pravo na pokrajinsku autonomiju;
 podnosi žalbu Ustavnom sudu Republike Srbije ako su pojedinačnim aktom ili radnjom državnog organa ili organa jedinice lokalne samouprave onemogućava vršenje nadležnosti Autonomne pokrajine;
Član 12.
Autonomna Pokrajina Vojvodina, u skladu sa planom razvoja Republike Srbije, donosi program ravnomernog privrednog, socijalnog, kulturnog, prosvetnog, demografskog, regionalnog razvoja Pokrajine i razvoja poljoprivrede i sela u Pokrajini.
Član 13.
Autonomna Pokrajina Vojvodina, u skladu sa zakonom Republike Srbije, obezbeđuje uslove za ostvarivanje razvoja u oblasti kulture, osniva ustanove u oblasti kulture i stara se o zaštiti, korišćenju, unapređivanju i upravljanju kulturnim dobrima. 
Član 14.
Autonomna Pokrajina Vojvodina, u skladu sa zakonom Republike Srbije, obavlja poslove od značaja za ostvarivanje obrazovanja u Pokrajini i stara se o obezbeđivanju uslova da se obrazovanje pripadnika nacionalnih manjina čiji nacionalni saveti imaju sedište na teritoriji Autonomne Pokrajine, ili čija većina pripadnika živi na teritoriji Pokrajine, obavlja i na njihovim jezicima. 
Autonomna Pokrajina Vojvodina se stara o obezbeđivanju uslova za obrazovanje na manjinskim jezicima u saradnji sa nacionalnim savetima nacionalnih manjina. 
Član 15.
Autonomna Pokrajina Vojvodina, u skladu sa zakonom Republike Srbije, obavlja poslove od značaja za učenički i studentski standard u Pokrajini. 
Član 16.
Autonomna Pokrajina Vojvodina utvrđuje interes građana u pokrajini u oblasti javnog informisanja, osniva javni radiodifuzni servis, javna glasila i javna preduzeća i ustanove za obavljanje novinsko-izdavačke delatnosti i stara se o obezbeđivanju uslova da se javno informisanje na pokrajinskom nivou, pored informisanja na srpskom jeziku i njegovim pismima, vrši i na jezicima i pismima nacionalnih manjina.
Član 17.
Autonomna pokrajina Vojvodina sarađuje sa teritorijalnim zajednicama i drugim oblicima autonomije drugih država u okviru spoljne politike Republike Srbije. 
Saradnju sa odgovarajućim teritorijalnim zajednicama i drugim oblicima autonomije drugih država Autonomna Pokrajina Vojvodina ostvaruje posredstvom članstva u evropskim i svetskim udruženjima regiona, bratimljenjem, stvaranjem mešovitih tela u pitanjima u kojima je nadležna, zaključivanjem sporazuma i trgovinskih protokola, kao i uzajamnim posetama, uz prethodnu saglasnost nadležnih organa Republike Srbije. 
Član 18.
Autonomna Pokrajina Vojvodina, u skladu sa zakonom Republike Srbije, utvrđuje programe u oblasti zdravstva, socijalne zaštite i društvene brige o deci, osniva ustanove u tim oblastima i obezbeđuje uslove za obavljanje poslova od pokrajinskog značaja u tim oblastima društvenog života.
Član 19.
Autonomna Pokrajina Vojvodina, u skladu sa zakonom Republike Srbije, obezbeđuje uslove za zaštitu i unapređivanje životne sredine i preduzima mere za sprečavanje i otklanjanje štetnih posledica koje ugrožavaju životnu sredinu i dovode u opasnost život i zdravlje ljudi.
Član 20.
Autonomna Pokrajina Vojvodina finansira obavljanje poslova iz svoje nadležnosti iz izvornih prihoda čije se vrste i visina određuju zakonom Republike Srbije.
Autonomna Pokrajina Vojvodina, u skladu za zakonom Republike Srbije, može osnivati finansijske organizacije, fondove i druge organizacije za finansiranje poslova od značaja za Pokrajinu u oblasti privrede, saobraćaja, poljoprivrede, vodoprivrede, šumarstva, lova ribolova, turizma, ugostiteljstva, prosvete, kulture, sporta, zdravstvene i socijalne zaštite, i u drugim oblastima utvrđenim zakonom.
Član 21.
Autonomna Pokrajina Vojvodina, preko svojih organa, vrši i poslove koje joj zakonom poveri Republika Srbija.
Član 22.
Autonomna Pokrajina Vojvodina u vršenju poslova iz svoje nadležnosti ostvaruje saradnju i koordinaciju sa jedinicama lokalne samouprave u pokrajini.
Autonomna Pokrajina Vojvodina može odlukom poveriti jedinicama lokalne samouprave u pokrajini pojedina pitanja iz svoje nadležnosti. Sredstva za vršenje poverenih poslova pokrajina obezbeđuje iz svojih izvornih prihoda.

III Organi Autonomne Pokrajine Vojvodine
Skupština
Član 23.
Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine je najviši organ Autonomne Pokrajine Vojvodine.
Skupština:
donosi Statut i odlučuje o promeni Statuta; 
donosi odluke i opšte akte, u skladu sa Ustavom, zakonom Republike Srbije i Statutom; 
donosi propise za izvršavanje zakona i drugih propisa i opštih akata Republike Srbije, čije je izvršavanje povereno Skupštini; 
donosi program privrednog, naučnog, tehnološkog, demografskog, regionalnog i socijalnog razvoja i razvoja poljoprivrede i sela, u skladu sa planom razvoja Republike Srbije, i utvrđuje mere za njihovo sprovođenje; 
donosi budžet i završni račun Pokrajine; 
obrazuje organe pokrajinske uprave, pokrajinske organizacije i službe i uređuje njihovu organizaciju i rad; 
osniva fondove i organizacije od interesa za Pokrajinu u skladu sa zakonom Republike Srbije; 
predlaže zakone, druge propise i opšte akte koje donosi Narodna skupština Republike Srbije; 
pokreće postupak za ocenu ustavnosti ili zakonitosti zakona i drugog opšteg akta Republike Srbije ili opšteg akta jedinice lokalne samouprave kojim se povređuje pravo na pokrajinsku autonomiju; 
bira i razrešava: predsednika i potpredsednika Skupštine, predsednika, potpredsednike i članove Izvršnog veća, predsednike i članove radnih tela Skupštine, sekretara Skupštine i funkcionere koji rukovode radom pokrajinskih organa uprave i pokrajinskih organizacija i službi i njihove zamenike; 
bira i razrešava pokrajinskog zaštitnika građana; 
 raspisuje pokrajinski referendum;
 raspisuje pokrajinski javni zajam i odlučuje o zaduživanju Pokrajine, u skladu sa zakonom Republike Srbije;
 vrši kontrolu nad radom Izvršnog veća i drugih organa i funkcionera odgovornih Skupštini, u skladu sa Statutom; i
 obavlja druge poslove poverene zakonom Republike Srbije i utvrđene Statutom i Poslovnikom Skupštine. 
Član 24.
Skupštinu Autonomne Pokrajine Vojvodine čini 80 poslanika koji se biraju na neposrednim izborima, tajnim glasanjem, u sladu sa pokrajinskom odlukom.
U Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine obezbeđuje se ravnopravnost i zastupljenost polova i srazmerna zastupljenost pripadnika nacionalnih manjina, u skladu sa zakonom Republike Srbije i pokrajinskom odlukom.

Član 25.
Poslanici se biraju na četiri godine. Izbore za poslanike raspisuje predsednik Skupštine, 90 dana pre isteka mandata Skupštine. Izbori za poslanike moraju da se održe najkasnije 30 dana pre isteka mandata Skupštine.
Prvu sednicu Skupštine zakazuje predsednik Skupštine iz prethodnog saziva u roku od 30 dana od dana proglašenja konačnih rezultata izbora. 
Skupština na prvoj sednici potvrđuje poslaničke mandate.
Skupština je konstituisana potvrđivanjem dve trećine poslaničkih mandata. 
Potvrđivanjem mandata dve trećine poslanika prestaje mandat prethodnog zaziva Skupštine. 
Član 26.
U slučaju proglašenja vanrednog ili ratnog stanja, mandat poslanika se produžava dok takvo stanje traje.
Član 27.
Poslanik u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine predstavlja sve građane u Pokrajini. 
Poslanik je slobodan da, pod uslovima određenim odlukom Skupštine, neopozivo stavi svoj mandat na raspolaganje političkoj stranci na čiji predlog je izabran za narodnog poslanika.  
Član 28.
Poslanik ima pravo da se u Skupštini služi jezikom i pismom čija je službena upotreba utvrđena odlukom Skupštine, u skladu sa zakonom Republike Srbije. 
Član 29.
Poslanik ne može da bude narodni poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srbije, funkcioner u organima izvršne vlasti i pravosudnim organima na svim nivoima njihovog organizovanja, niti može da obavlja druge funkcije, poslove i dužnosti za koje je zakonom utvrđeno da nisu spojivi sa poslaničkim mandatom.
Član 30.
Skupština ima predsednika i jednog ili više potpredsednika, koje bira iz reda poslanika, na četiri godine.
Predsednik predstavlja Skupštinu, raspisuje izbore za poslanike, predsedava i rukovodi sednicama Skupštine i vrši druge poslove predviđene Statutom i Poslovnikom Skupštine.
Potpredsednik pomaže predsedniku Skupštine u vršenju njegove funkcije, zamenjuje predsednika u slučaju njegove sprečenosti i obavlja druge poslove utvrđene Poslovnikom Skupštine.
Način i postupak predlaganja i izbor predsednika i potpredsednika Skupštine i broj potpredsednika uređuje se Poslovnikom Skupštine.
Član 31.
Skupština se sastaje u dva redovna zasedanja godišnje.
Prvo redovno zasedanje počinje prvog radnog dana u martu, a drugo redovno zasedanje počinje prvog radnog dana u oktobru. Redovno zasedanje ne može da traje duže od 90 dana.
Skupština se sastaje u vanredno zasedanje na zahtev jedne petine poslanika ili na zahtev Izvršnog veća.
Skupština se raspušta ako ne izabere Izvršno veće u roku od 90 dana od dana konstituisanja ili od dana ostavke ili razrešenja Izvršnog veća.
Član 32.
Skupština odlučuje većinom glasova na sednici kojoj prisustvuje većina od ukupnog broja poslanika.
Većinom od ukupnog broja poslanika Skupština:
odlučuje o predlogu za promenu Statuta i o promeni Statuta;
utvrđuje simbole Pokrajine i način njihovog korišćenja;
bira i razrešava: predsednika i potpredsednika Skupštine, predsednika, potpredsednike i članove Izvršnog veća, predsednike i članove radnih tela Skupštine, pokrajinskog zaštnika građana;
donosi budžet i završni račun Pokrajine;
 raspisuje pokrajinski referendum;
 donosi odluku kojom povereva jedinicama lokalne samouprave u pokrajini pojedina pitanja iz svoje nadležnosti;
odlučuje i o drugim pitanjima predviđenim Statutom;
Član 33.
Pravo predlaganja odluka i opštih akata koje donosi Skupština imaju Izvršno veće, svaki poslanik, skupština opštine ili najmanje 7000 birača.
Član 34.
Skupština može da odluči da o pojedinim pitanjima iz njene nadležnosti odluku donesu građani na referendumu.
Skupština je dužna da raspiše referendum na zahtev 30.000 birača iz pokrajine, ili ako se predlaže promena teritorije Autonomne pokrajine. 
Član 35.
Organizacija i način rada Skupštine i ostvarivanje prava i dužnosti poslanika uređuje se Poslovnikom Skupštine.
Izvršno veće
Član 36.
Izvršno veće:
izvršava zakone i druge propise i opšte akte Republike Srbije čije izvršavanje je povereno Izvršnom veću i donosi propise za njihovo izvršavanje kad je za to ovlašćeno; 
izvršava odluke i opšte akte Skupštine i donosi akta za njihovo izvršavanje; 
donosi akte u svojoj nadležnosti; 
predlaže program razvoja, budžet i završni račun Pokrajine i preduzima mere za njihovo sprovođenje; 
predlaže odluke i opšte akte; 
utvrđuje načela za unutrašnju organizaciju organa pokrajinske uprave i pokrajinskih organizacija i službi; 
postavlja i razrešava starešine u organima pokrajinske uprave i pokrajinskim organizacijama i službama, osim onih koje bira i razrešava Skupština; 
usmerava i usklađuje rad organa pokrajinske uprave i pokrajinskih organizacija i službi, vrši nadzor nad njihovim radom i poništava ili ukida njihove opšte akte koji su u suprotnosti sa odlukom ili opštim aktom Skupštine ili aktom Izvršnog veća; 
daje mišljenje na predlog odluke ili opšteg akta koji je Skupštini podneo drugi predlagač; 
obrazuje stručne i druge službe za obavljanje poslova u svom delokrugu;
ulaže žalbu Ustavnom sudu Republike Srbije ako se pojedinačnim aktom ili radnjom državnog organa ili organa jedinice lokalne samouprave onemogućava vršenje nadležnosti Pokrajine; i 
obavlja druge poslove u skladu sa zakonom Republike Srbije, Statutom i odlukom. 
Član 37.
Izvršno veće čine predsednik, jedan ili više potpredsednika i funkcioneri koji rukovode organima pokrajinske uprave koji su obrazovani odlukom Skupštine.
Član Izvršnog veća ne može da bude narodni poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srbije, član Vlade Republike Srbije, poslanik u Skupštini Autonomne Pokrajine, odbornik u skupštini jedinice lokalne samouprave, niti funkcioner u organima pravosuđa ili izvršne vlasti u jedinicama lokalne samouprave ili drugih autonomnih pokrajina. 
Član 38.
Kandidata za predsednika Izvršnog veća može da predloži najmanje 30 poslanika Skupštine.
Kandidat za predsednika Izvršnog veća iznosi pred Skupštinom svoj program i predlaže članove Izvršnog veća.
Skupština istovremeno glasa o programu Izvršnog veća i izboru predsednika i članova Izvršnog veća.
Izvršno veće je izabrano ako je za njegov izbor glasala većina od ukupnog broja poslanika.
Način i postupak predlaganja kandidata za predsednika Izvršnog veća i izbor Izvršnog veća uređuju se Poslovnikom Skupštine.
Član 39.
Posle konstituisanja novoizabrane Skupštine bira se Izvršno veće.
Član 40.
Izvršno veće i svaki njegov član odgovorni su Skupštini za svoj rad.
Predlog za razrešenje Izvršnog veća, predsednika Izvršnog veća i člana Izvršnog veća može podneti najmanje jedna četvrtina poslanika.
Predsednik Izvršnog veća može predložiti Skupštini razrešenje pojedinog člana Izvršnog veća.
O predlogu za razrešenje otvara se rasprava.
Odluka o razrešenju Izvršnog veća, predsednika Izvršnog veća i člana Izvršnog veća smatra se usvojenom ako je za nju glasala većina od ukupnog broja poslanika.
Izvršno veće i svaki član Izvršnog veća mogu podneti ostavku. Ostavka ili razrešenje dužnosti predsednika Izvršnog veća povlači ostavku celog Izvršnog veća.
Izvršno veće koje je razrešeno ili podnelo ostavku ili kome je prestao mandat zbog razrešenja ili ostavke njegovog predsednika nastavlja da radi do izbora novog Izvršnog veća.
Član 41.
Organizacija i način rada Izvršnog veća uređuju se odlukom Skupštine i Poslovnikom Izvršnog veća.
Organi pokrajinske uprave
Član 42.
Poslove pokrajinske uprave obavljaju pokrajinski sekretarijati i drugi organi pokrajinske uprave.
Član 43.
Pokrajinski sekretarijati i drugi organi pokrajinske uprave izvršavaju zakone, druge propise i opšte akte Republike Srbije za koje su ovlašćeni; primenjuju odluke i opšte akte Skupštine i akte Izvršnog veća, i obavljaju druge poslove utvrđene odlukom Skupštine.
Član 44.
Odlukom Skupštine uređuju se organizacija, delokrug i ovlašćenja organa pokrajinske uprave i pokrajinskih organizacija i službi.
Odlukom Skupštine uređuju se, u skladu sa zakonom Republike Srbije, položaj, prava i dužnosti i odgovornosti funkcionera i zaposlenih u organima pokrajinske uprave i pokrajinskim organizacijama i službama.
IV Odluke i opšti akti
Član 45.
Odluke i opšti akti Skupštine moraju biti u saglasnosti sa Statutom.
Akti Izvršnog veća moraju biti saglasni sa Statutom, odlukom i opštim aktom Skupštine.
Akti organa pokrajinske uprave i pokrajinskih organizacija i službi moraju biti saglasni sa Statutom, odlukom i opštim aktom Skupštine i aktima Izvršnog veća.
Član 46.
Odluka i opšti akt stupaju na snagu najranije osmog dana od dana objavljivanja.
Odluka i opšti akt mogu da stupe na snagu ranije samo ako za to postoje naročito opravdani razlozi utvrđeni prilikom njihovog donošenja.
Član 47.
Statut, odluka i opšti akt Skupštine objavljuju se u „Službenom listu Autonomne Pokrajine Vojvodine“.
Akt Izvršnog veća i organa pokrajinske uprave objavljuje se kad je to tim aktom predviđeno.
Akti iz stava 1. i 2. ovog člana objavljuju se na srpskom jeziku ćiriličkim pismom i istovremeno na jezicima i pismima nacionalnih manjina koji su u službenoj upotrebi.
V Promena Statuta
Član 48.
Predlog za promenu Statuta mogu podneti: 40.000 birača, jedna trećina poslanika i Izvršno veće.
O predlogu za promenu Statuta odlučuje Skupština većinom od ukupnog broja poslanika.
Član 49.
Skupština utvrđuje predlog akta o promeni Statuta većinom od ukupnog broja poslanika i dostavlja ga Narodnoj skupštini Republike Srbije radi davanja prethodne saglasnosti.
Ako ne bude postignuta potrebna većina u Skupštini, ili ako Narodna skupština Republike Srbije ne da saglasnost za promenu Statuta, promeni Statuta u vezi sa pitanjima sadržanim u predlogu koji nije utvrđen ili koji nije dobio potrebnu prethodnu saglasnost Narodne skupštine ne može se pristupiti u narednih godinu dana. 
Skupština, po dobijenoj saglasnosti Narodne skupštine, donosi i odlukom proglašava Statut Autonomne Pokrajine Vojvodine.
O promeni Statuta Autonomne Pokrajine Vojvodine Skupština odlučuje većinom od ukupnog broja poslanika.VI Završne odredbe
Član 50.
Za sprovođenje Statuta doneće se odluka.
Odluku o sprovođenju Statuta donosi Skupština većinom od ukupnog broja poslanika.
Član 51.
Statut stupa na snagu danom proglašenja.