Početna strana > Rubrike > Dokumenti > Sveobuhvatni plan za Kosovo
Dokumenti

Sveobuhvatni plan za Kosovo

PDF Štampa El. pošta
Marti Ahtisari   
subota, 16. mart 2013.

Opšti principi

Član 1

Opšti principi

Kosovo treba da bude multietničko društvo koje će, preko svojih zakonodavnih, izvršnih i pravosudnih institucija, i uz puno poštovanje vladavine prava, sprovoditi svoju demokratsku vladu.

Vršenje javne vlasti na Kosovu treba da se zasniva na jednakosti svih građana i maksimalnom poštovanju međunarodno priznatih ljudskih prava i osnovnih sloboda, kao i na unapređenju i zaštiti prava i doprinosa svih njegovih zajednica i njihovih pripadnika.

Kosovo treba da usvoji ustav. Ustav Kosova treba da propiše i garantuje pravne i institucionalne mehanizme koji su neophodni da se osigura da se Kosovo vlada po najvišim demokratskim standardima, i da se promoviše miroljubiva i prosperitetna egzistencija svih njegovih stanovnika. Ustav treba da sadrži, ali da nije ograničen samo na principe i odredbe koje su iznete u Aneksu I ovog rešenja.

Kosovo treba da ima otvorenu tržišnu ekonomiju sa slobodnom konkurencijom.

Kosovo treba da ima pravo da ugovara i sklapa međunarodne sporazume i pravo da traži članstvo u međunarodnim organizacijama.

Zvanični jezici Kosova treba da budu albanski i srpski.

Kosovo treba da ima sopstvene, posebne, nacionalne simbole, uključujući tu zastavu, grb i himnu, koji će odražavati njegov multietnički karakter.

Kosovo ne sme da ispostavlja teritorijalne zahteve protiv i ne sme da traži ujedinjenje ni sa kojom državom ili delom neke države.

Kosovo treba u potpunosti da sarađuje sa svim entitetima koji su uključeni u implementaciju Rešenja i da preduzme sve obaveze iz Rešenja. Kosovo i Republika Srbija se pozivaju da u dobroj veri sarađuju po pitanjima vezanim za implementaciju i realizaciju uslova ovog rešenja.

Međunarodna zajednica će vršiti nadzor, nadgledanje i imaće sva neophodna ovlašćenja da osigura delotvornu i efikasnu implementaciju ovog rešenja, kao što je izloženo u Aneksima IX, X i XI. Kosovo takođe treba da uputi poziv međunarodnoj zajednici sa ciljem da mu pomogne da uspešno ispuni svoje obaveze.

Član 2

Ljudska prava i osnovne slobode

Kosovo treba da unapređuje, štiti i poštuje najviši nivo međunarodno priznatih ljudskih prava i osnovnih sloboda, uključujući ona prava i slobode koje su iznete u Univerzalnoj deklaraciji o ljudskim pravima, Međunarodnom paktu o građanskim i političkim pravima, i Evropskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i njenih Protokola. Kosovo treba da preduzme sve neophodne mere za ratifikaciju Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i njenih Protokola.

Sva lica na Kosovu imaju prava na ljudska prava i osnovne slobode bez diskriminacije bilo koje vrste po osnovu rase, boje kože, pola, jezika, vere, političkog ili drugog mišljenja, nacionalnog ili socijalnog porekla, povezanosti sa zajednicom, imovine, rođenja ili drugog statusa. Sva lica na Kosovu su jednaka pred zakonom i imaju prava, bez ikakve diskriminacije, na jednaku zaštitu zakona.

Principi nediskriminacije i jednake zaštite pred zakonom treba posebno da se primenjuju i poštuju u oblasti zapošljavanja u javnoj administraciji i javnim preduzećima, i u pristupu javnim finansijama.

Ustav Kosova treba da propisuje pravne i institucionalne mehanizme za zaštitu, unapređenje i sprovođenje ljudskih prava svih lica na Kosovu, kako je izneto u Aneksu I ovog rešenja.

Kosovo treba da unapređuje i u potpunosti poštuje proces pomirenja između svih zajednica i njihovih pripadnika. Kosovo treba da ustanovi sveobuhvatni pristup, uz odgovarajuće uključenje polova, radi bavljenja svojom prošlošću, gde treba da je obuhvaćen širok spektar inicijativa u sferi tranzicione pravde.

Svi nadležni organi Kosova treba da sarađuju i da obezbede neometani pristup međunarodno priznatim mehanizmima ili organizacijama za nadgledanje ljudskih prava.

Član 3

Prava zajednica i njihovih pripadnika

Stanovnici koji pripadaju istoj nacionalnoj ili etničkoj, jezičkoj, ili verskoj grupi koja je tradicionalno prisutna na teritoriji Kosova (u daljem tekstu: zajednice) treba da imaju posebna prava kako je izneto u Aneksu II Rešenja, pored ljudskih prava i osnovnih sloboda koje su opisane u članu 2 Aneksa I Rešenja.

Kosovo treba da garantuje zaštitu nacionalnog ili etničkog, kulturnog, jezičkog i verskog identiteta svih zajednica i njihovih pripadnika. Kosovo, takođe, treba da ustanovi ustavne, pravne i institucionalne mehanizme koji su neophodni za unapređenje i zaštitu prava svih članova zajednica i u smislu njihove zastupljenosti i delotvornog učešća u političkim i procesima donošenja odluka, kako je izneto u Aneksu I i II ovog rešenja.

Organi vlasti na Kosovu treba, u njihovoj politici i praksi, da se upravljaju prema potrebi da se unapredi duh mira, tolerancije i međukulturnog i međuverskog dijaloga između zajednica i njihovih pripadnika.

Član 4

Prava izbeglica i interno raseljenih lica

Sve izbeglice i interno raseljena lica sa Kosova treba da imaju pravo na povratak i povraćaj njihove imovine i ličnih poseda u skladu s unutrašnjim i međunarodnim pravom.

Kosovo treba da preduzme sve mere koje su neophodne da se olakša i da se stvori pogodna atmosfera za bezbedan i dostojanstven povratak izbeglica i raseljenih lica, na bazi njihovih slobodnih i dobro informisanih odluka, uključujući tu i napore da se unapredi i zaštiti njihova sloboda kretanja i sloboda od zastrašivanja.

Kosovo treba u potpunosti da sarađuje s visokim komesarom Ujedinjenih nacija za izbeglice, koji će nadležnim organima pomoći da se proširi zaštita i pomoć povratnicima, i koji će, između ostalih stvari, vršiti periodične ocene i izdavati javne izveštaje o uslovima povratka i situaciji interno raseljenih lica na Kosovu, i isto tako proširiti saradnju sa drugim organizacijama koje su uključene u proces povratka.

Član 5

Nestala lica

Kosovo i Republika Srbija treba, u skladu sa unutrašnjim i međunarodnim normama i standardima, da preduzmu sve mere koje su neophodne da se utvrde i obezbede informacije o identitetima, verovatnim mestima, i sudbinama nestalih lica, uz potpunu saradnju sa Međunarodnim odborom Crvenog krsta (ICRC) i ostalim relevantnim međunarodnim partnerima.

Kosovo i Republika Srbija treba da nastave da učestvuju svrsishodno, delotvorno i bez nepotrebnog odlaganja u Radnoj grupi za nestala lica koja je obrazovana u okviru Bečkog dijaloga, kojim je predsedavao ICRC, ili u sličnim budućim mehanizmima koji mogu biti obrazovani. Kosovo i Republika Srbija treba da jačaju njihove nadležne vladine institucije koje će imati zadatak da daju doprinos ovim nastojanjima svojim zakonskim mandatom, ovlašćenjima, i resursima koji su neophodni da se održava i pojača ovaj dijalog, i da se osigura aktivna saradnja svih bitnih administracija.

Član 6

Lokalna samouprava i decentralizacija

Opštine treba da obrazuju osnovne teritorijalne jedinice lokalne samouprave na Kosovu.

Lokalna samouprava na Kosovu treba da se bazira na principima dobrog upravljanja, transparentnosti, i efikasnosti i efektivnosti javne službe, uz poklanjanje posebne pažnje specifičnim potrebama i brigama nevećinskih zajednica i njihovih članova.

Opštine na Kosovu treba da imaju pravo na međuopštinsku i prekograničnu saradnju u vezi stvari od zajedničkog interesa prilikom vršenja njihovih dužnosti, kako je izloženo u Aneksu III ovog rešenja.

Nove opštinske granice treba da se iscrtaju u skladu sa Prilogom uz Aneks III ovog rešenja.

Član 7

Versko i kulturno nasleđe

Kosovo treba da osigura autonomiju i zaštitu svih verskih ispovesti i njihovih objekata na svojoj teritoriji.

Srpskoj pravoslavnoj crkvi na Kosovu (SPC), uključujući tu njene duhovne vođe i pristalice i njihove aktivnosti i imovinu, treba da se obezbedi dodatna bezbednost i ostala zaštita radi punog uživanja njihovih prava, privilegija i imuniteta, kako je izloženo u Aneksu V ovog rešenja.

SPC treba da bude isključivi vlasnik svoje imovine na Kosovu, sa isključivim diskrecionim pravom da upravlja svojom imovinom i ima pristup svojim objektima, kako je izneto u Aneksu V ovog rešenja.

Međunarodni civilni predstavnik (MCP) treba da obrazuje Veće za implementaciju i nadgledanje (VIN) da nadgleda i olakša punu implementaciju specijalnih mehanizama i zaštita koje su obezbeđene za SPC i srpska verska i kulturna mesta, kako je izneto u Aneksu V ovog rešenja.

Član 8

Ekonomska i imovinska pitanja

Kosovo treba da sprovodi ekonomsku, socijalnu i fiskalnu politiku koja je neophodna za održivu ekonomiju. Naročito da bi podržalo održivi sistem javnih računa, Kosovo treba sa Evropskom komisijom, i uz tesnu saradnju sa Međunarodnim monetarnim fondom, da ustanovi fiskalni nadzorni mehanizam. Prilikom pripreme svog budžeta Kosovo treba da se konsultuje sa MCP.

Svaki međunarodni dug Republike Srbije koji bude dodeljen Kosovu kao posledica procesa izmirivanja duga, kako je izneto u Aneksu VI ovog rešenja, treba se smatrati finansijskom obavezom Kosova.

Nepokretna i pokretna imovina Savezne Republike Jugoslavije ili Republike Srbije koja se nalazi na teritoriji Kosova u vreme ovog rešenja treba da se prenese na Kosovo.

Javna preduzeća (JP) i povezane obaveze, i društvena preduzeća (DP) i njihova imovina, koja je trenutno pod nadleštvom Kosovske poverilačke agencije (KPA), treba da se urede onako kako je izloženo u Aneksu VII ovog rešenja.

Kosovo treba da prizna, štiti i sprovodi prava lica na privatnu pokretnu i nepokretnu imovinu koja se nalazi na Kosovu, u skladu sa utvrđenim međunarodnim normama i standardima. Zahteve u vezi privatne nepokretne imovine, uključujući tu poljoprivredno i građevinsko zemljište, gde je to prikladno, treba i dalje da rešava Kosovska poverilačka agencija (KPA), u skladu sa Aneksom VII ovog rešenja. Kosovo treba da rešava pitanja za povraćaj imovine, uključujući, kao prioritetnu stvar, i ona koja se odnose na Srpsku pravoslavnu crkvu, u skladu sa Aneksom VII ovog rešenja.

Kosovo i Republika Srbija treba da nastoje da neposredno reše sve zahteve između njih, koji nisu na drugi način rešeni u ovom rešenju, uz zajednički sporazum, imajući u vidu relevantne međunarodne norme i standarde. Od Kosova i Republike Srbije se očekuje da osiguraju pravično i nediskriminatorsko postupanje prema imovinskim i finansijskim zahtevima građana sa obe strane, i da osiguraju pravičan i nediskriminatorski pristup njihovim sudovima i mehanizmima za rešavanje zahteva.

Član 9

Bezbednosni sektor

Osim ukoliko nije drugačije utvrđeno u ovom rešenju, Kosovo treba da ima vlast da sprovodi zakon, bezbednost, vodi pravosuđe, javnu sigurnost, obaveštajnu, i službu civilne zaštite u vanrednim okolnostima i pograničnu kontrolu na svojoj teritoriji.

Kosovske bezbednosne institucije treba da rade u skladu sa međunarodno priznatim demokratskim standardima i ljudskim pravima, i treba da osiguraju pravičnu zastupljenost svih zajednica u svim njihovim redovima.

Međunarodni civilni predstavnik (MCP) i međunarodne vojne snage (MVS), u skladu sa odredbama ovog rešenja i u saglasnosti sa njihovim odgovarajućim mandatima, treba da vrše nadzor i da vode osnivanje i razvoj bezbednosnih institucija Kosova.

Treba da se obrazuju nove profesionalne i multietničke Kosovske bezbednosne snage (KBS), i treba da se razvije lako naoružana komponenta sposobna za specifične bezbednosne funkcije, u skladu sa Aneksom VIII ovog rešenja.

Kosovo treba da ustanovi civilnu organizaciju vlade koja će vršiti civilnu kontrolu nad KBS, u skladu sa ovim rešenjem.

KZK, pošto je već izvršio svoje ciljeve, uključujući tu olakšavanje oporavka Kosova posle sukoba, treba da se rasformira u roku od godinu dana posle stupanja na snagu ovog rešenja.

Sve organizacije koje po zakonu nisu ovlašćenje da obavljaju aktivnosti u bezbednosnom sektoru na Kosovu treba da prestanu da funkcionišu.

Član 10

Ustavna komisija i izbori

Odmah posle stupanja na snagu ovog rešenja, predsednik Kosova, u konsultaciji sa predsedništvom Skupštine Kosova, treba da sazove Ustavnu komisiju da sastavi ustav, u konsultaciji sa međunarodnim civilnim predstavnikom (MCP), u skladu sa ovim rešenjem.

Ustavna komisija treba da se sastoji od dvadeset jednog (21) člana Kosova, koji treba da imaju odgovarajuće profesionalne kvalifikacije i ekspertizu koji su neophodni za ovu svrhu, i koji treba da odražavaju raznolikost kosovskog društva uz dužno poštovanje međunarodno priznatih principa jednakosti polova, kako je to izraženo u instrumentima ljudskih prava koji su pomenuti u članu 2 Aneksa I ovog rešenja. Petnaestoro (15) članova određuje predsednik Kosova, u konsultaciji sa predsedništvom Skupštine. Tri (3) člana određuju poslanici Skupštine koji zauzimaju mesta rezervisana za zajednicu kosovskih Srba, a tri (3) člana određuju poslanici Skupštine koji zauzimaju mesta koja su rezervisana za druge zajednice koje nisu u većini na Kosovu.

Komisija treba da ustanovi svrsishodne mehanizme da obaveštava javnost o svom radu. MCP treba da odredi predstavnike koji će Komisiji pomagati u radu, uključujući tu izradu poslovnika o radu i ocenjivanje raspoloživih međunarodnih modela za sačinjavanje ustava.

Skupština ne sme zvanično da usvoji ustav sve dok ga MCP ne overi da je u skladu sa uslovima ovog rešenja. Skupština treba zvanično da usvoji ustav u roku od 120 dana od stupanja na snagu ovog rešenja u sastavu sadašnjih poslanika Skupštine Kosova sa dvotrećinskom većinom glasova prisutnih poslanika, posle odgovarajućih konsultacija sa poslanicima zajednica u Skupštini koje nisu većina na Kosovu. Posle zvaničnog usvajanja, smatraće se da je ustav usvojila Skupština Kosova i on će stupiti na snagu prvog dana odmah posle završetka prelaznog perioda, kako je definisano u članu 14.1 ovog rešenja.

Najkasnije devet meseci od stupanja na snagu ovog rešenja, Kosovo treba da organizuje opšte i opštinske izbore u skladu sa uslovima ovog Rešenja i novim opštinskim granicama, kako je definisano u Aneksu III ovog rešenja. Izbore treba da overi nadležni međunarodni organ vlasti u smislu da zadovoljavaju međunarodne standarde.

Član 11

Međunarodni civilni predstavnik

Međunarodna upravna grupa (MUG), koja se sastoji od ključnih međunarodnih aktera treba da naimenuje Međunarodnog civilnog predstavnika (MCP), i za ovo naimenovanje će tražiti odobrenje od Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. MCP i specijalni predstavnik Evropske unije (SPEU), koga naimenuje Savet Evropske unije, treba da bude isto lice.

MUG treba da da podršku i smernice Međunarodnom civilnom predstavniku za ispunjenje njegovog/njenog mandata.

MCP treba da ima sveukupnu odgovornost za nadzor, i treba da bude konačna vlast na Kosovu u pogledu tumačenja ovog Rešenja, kako je izneto u Aneksu IX, posebno u članu 2, ovog rešenja.

Kao što je izloženo u Aneksu IX ovog rešenja, MCP je povereno da vrši neka ovlašćenja da osigura i vrši nadzor potpune implementacije ovog rešenja, uključujući tu ovlašćenja da, po potrebi, preduzme mere da spreči i otkloni povrede ovog rešenja. Ovlašćenja treba isto tako da se prenesu na MCP i u njegovom/njenom svojstvu kao SPEU, kako je izneto u Aneksu IX ovog rešenja.

MCP treba da ima sveukupnu koordinacionu ulogu nad aktivnostima ostalih međunarodnih organizacija na Kosovu, ukoliko se one odnose na odgovornost MCP, da vrši nadzor i osigura potpunu implementaciju ovog rešenja, kako je izneto u Aneksu IX.

Mandat MCP treba da se nastavi sve dok Međunarodna upravna grupa (MUG) ne utvrdi da je Kosovo ispunilo uslove ovog rešenja. MUG treba da da uputstva za okončanje funkcije MCP.

MUG treba da izvrši prvu reviziju mandata MCP, na bazi stanja implementacije ovog rešenja, i to najkasnije u roku od dve godine od stupanja na snagu ovog rešenja.

Član 12

Međunarodna podrška u oblasti vladavine prava

Evropska unija treba da ustanovi Misiju Evropske bezbednosne i odbrambene politike (EBOP) u oblasti vladavine prava.

Misija EBOP treba da pomogne vlastima Kosova u njihovom napretku ka održivosti i odgovornosti i u daljem razvoju i jačanju nezavisnog pravosuđa, policijske i carinske službe da osigura da ove institucije budu slobodne od političkog mešanja i da budu u skladu sa međunarodno priznatim standardima i evropskom najboljom praksom.

Misija EBOP treba da podržava implementaciju ovog rešenja i da obezbedi obuku, nadgledanje, i generalno savetovanje u oblasti vladavine prava, i da zadrži izvesna ovlašćenja, naročito u sferi pravosuđa, policije, carine i kazneno-popravnih ustanova, po modalitetima i na vremenski period koji će utvrditi Savet EU, u skladu sa Aneksom IX i X ovog rešenja.

Član 13

Međunarodne vojne snage

NATO treba da obrazuje Međunarodne vojne snage (MVS) radi podrške implementacije ovog rešenja, kako je izloženo u Aneksu XI.

Ove MVS treba da budu snage pod vođstvom NATO i da funkcionišu pod nadzorom, i direktnom političkom kontrolom Severnoatlantskog saveta, na bazi komandnog lanca NATO. Vojne snage NATO na Kosovu ne isključuju mogućnost neke buduće vojne misije, uz reviziju mandata, pod vođstvom druge međunarodne bezbednosne organizacije.

MVS treba tesno da sarađuju sa, i podržavaju rad MCP, Misiju EBOP, i druge međunarodne organizacije koje mogu biti prisutne na Kosovu, i da nadgledaju i osiguraju punu implementaciju ovog rešenja.

MVS treba da budu odgovorne za obezbeđenje bezbednog i sigurnog okruženja na celoj teritoriji Kosova, i da u saradnji sa MCP podržavaju kosovske institucije, sve do onog vremena kada će kosovske institucije biti sposobne da preuzmu odgovornost, na bazi svakog pojedinačnog slučaja, za bezbednosne zadatke koje vrše MVS. Kosovo, uz podršku MCP i MVS, treba da razvije proces da se obezbedi tranzicioni plan da se tokom vremena izvrši prenos bezbednosnih odgovornosti MVS.

MVS treba da imaju sveukupnu odgovornost za razvoj i obuku Kosovskih bezbednosnih snaga, a NATO treba da ima sveukupnu odgovornost za razvoj i ustanovljenje organizacije pod civilnim vođstvom vlade koja će vršiti civilnu kontrolu nad ovim snagama, ne idući na uštrb odgovornosti MCP, kako je to izneto u Aneksu IX ovog rešenja.

Član 14

Prelazni sporazumi i završne odredbe

Posle stupanja na snagu ovog rešenja, treba da postoji prelazni period od 120 dana:

Tokom prelaznog perioda, UNMIK treba da nastavi da vrši svoj mandat u skladu sa relevantnim rezolucijama Saveta bezbednosti UN (SBUN), u konsultaciji sa međunarodnim civilnim predstavnikom (MCP). MCP treba da ima ovlašćenja da nadgleda implementaciju ovog rešenja tokom prelaznog perioda i da daje preporuke UNMIK-u o akcijama koje treba preduzeti da se osigura poštovanje ovog rešenja.

Ustavni okvir za privremenu samoupravu i drugi važeći zakoni treba da ostanu na snazi do kraja prelaznog perioda, ukoliko nisu u suprotnosti sa ovim rešenjem.

Skupština Kosova treba zvanično da usvoji novi ustav pre završetka prelaznog perioda, u skladu sa uslovima ovog rešenja.

Ukoliko do kraja prelaznog perioda novi ustav ne bude zvanično usvojen, UNMIK treba da izmeni Ustavni okvir za privremenu samoupravu, u skladu sa uslovima ovog rešenja. Izmenjeni Ustavni okvir za privremenu samoupravu treba da ostane na snazi sve dok Skupština ne usvoji novi ustav.

Tokom prelaznog perioda, Skupština Kosova, u konsultaciji sa MCP, treba zvanično da usvoji neophodne zakone, naročito one koji su izloženi u Aneksu XII ovog rešenja, da u potpunosti implementira uslove ovog rešenja. Ovakvi zakoni, koji ne treba da zahtevaju dodatno odobrenje, ili proglašenje, od strane UNMIK-a, smatraće se da su zvanično usvojeni od strane Skupštine Kosova i treba da stupe na snagu odmah posle završetka prelaznog perioda, ukoliko su u skladu sa ovim rešenjem i novim ustavom ili ustavnim okvirom za privremenu samoupravu sa amandmanima UNMIK-a. Dok ovakvi zakoni ne stupe na snagu, nadležni organi na Kosovu treba da preduzmu sve mere koje su potrebne da se osigura da ne budu preduzete akcije koje su suprotne odredbama ovog rešenja.

f) Tokom prelaznog perioda UNMIK i MCP, ili njegov/njen predstavnik, treba da predsedavaju radnim grupama koje će raditi na formulisanju detalja i modaliteta prenosa ovlašćenja na Kosovu.

g) Na kraju prelaznog perioda UNMIK-ov mandat treba da istekne i sva zakonodavna i izvršna vlast koju je imao UNMIK treba da se prenese en bloc na vladajuće organe Kosova, ukoliko to nije drugačije određeno u ovom rešenju. U ovom trenutku, MCP i MVS treba da preuzmu potpunu odgovornost za obavljanje njihovih mandata, kako je izloženo u ovom rešenju.

h) Pravni režim koji uređuje rešavanje svih preostalih odgovornosti UNMIK-a treba da se ustanovi tokom prelaznog perioda na bazi sporazuma između UN (UNMIK-a) i Kosova, u konsultaciji sa MCP.

U tesnoj saradnji sa MCP, UNMIK treba da osigura uredan prenos pravnog okvira koji je trenutno na snazi na pravni okvir koji je obrazovan na bazi ovog rešenja.

UNMIK-ove Uredbe koje je proglasio SPGS, shodno RSB UN 1244, uključujući tu Administrativne direktive i Izvršna rešenja koja je izdao SPGS, i proglašeni zakoni koje je usvojila Skupština Kosova treba i dalje da važe, osim ako nije drugačije određeno u ovom rešenju, sve dok nihova važnost ne istekne, ili dok ne budu ukinuti ili zamenjeni zakonima koji uređuju istu predmetnu stvar u skladu sa odredbama ovog rešenja.

Kosovo treba i dalje da bude obavezno, na bazi recipročnosti gde je to prikladno, po svim međunarodnim sporazumima i drugim mehanizmima u oblasti međunarodne saradnje koje je zaključio UNMIK za i u ime Kosova, i koji su na snazi na dan stupanja na snagu ovog rešenja. Finansijske obaveze koje je preduzeo UNMIK za i u ime Kosova po ovim sporazumima ili mehanizmima Kosovo je dužno da poštuje.

 

ANEKS I - USTAVNE ODREDBE

Član 1

Osnovne odredbe

Ustav Kosova treba da:

Bude dosledan u svim svojim odredbama sa ovim rešenjem, i da se tumači u skladu sa ovim rešenjem; u slučaju protivrečnosti između odredaba ustava i odredaba ovog rešenja, prednost ima Rešenje.

Sadrži odredbe koje su iznete u članu 1, Opštim principima, ovog rešenja.

Potvrđuje da je Kosovo multietničko društvo koje se zasniva na jednakosti svih građana i najvišem nivou međunarodno priznatih ljudskih prava i osnovnih sloboda, kao i na unapređenju i zaštiti prava i doprinosa svih njegovih zajednica i njihovih pripadnika.

Potvrđuje da Kosovo nema zvaničnu religiju i da će biti neutralno po pitanjima religioznih verovanja.

Potvrđuje odgovornost vlasti Kosova da unapređuju i olakšaju bezbedan i dostojanstven povratak izbeglica i interno raseljenih lica sa Kosova, i da im pomogne da vrate njihovu imovinu i posede.

Obezbedi pravo za sve građane bivše Savezne Republike Jugoslavije koji su stanovali na Kosovu na dan 1. januara 1998. godine i njihove direktne naslednike da dobiju državljanstvo Kosova bez obzira na njihovo sadašnje mesto stanovanja i bilo koje drugo državljanstvo koje možda imaju.

Član 2

Odredbe o unapređenju i zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda 

Ustav treba da obezbedi da prava i slobode koje su iznete u sledećim međunarodnim instrumentima i sporazumima budu neposredno primenljive na Kosovu i da imaju prioritet nad svim drugim zakonima; nikakvi amandmani u ustavu ne smeju da umanje ova prava:

Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima;

Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i njeni Protokoli;

Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima i njegovi Protokoli;

Okvirna konvencija Saveta Evrope za zaštitu nacionalnih manjina;

Konvencija o eliminaciji svih oblika rasne diskriminacije;

Konvencija o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena;

Konvencija o pravima deteta;

Konvencija protiv mučenja i drugog surovog, nehumanog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja:

Ustav treba da potvrdi princip da sva lica na Kosovu imaju prava na ljudska prava i osnovne slobode kako je izloženo u članu 2.1 ovog aneksa bez diskriminacije bilo koje vrste po osnovu rase, boje kože, pola, jezika, vere, političkog ili drugog mišljenja, nacionalnom ili socijalnom poreklu, povezivanja sa zajednicom, imovine, rođenja ili drugog statusa. Ustav, takođe, treba da potvrđuje princip da su sva lica na Kosovu jednaka pred zakonom i da imaju pravo na jednaku zaštitu zakona, bez ikakve diskriminacije.

Ustav treba da sadrži član 1 do 3 iz Prava zajednica i njenih pripadnika, kako je izloženo u Aneksu II ovog rešenja.

Ustav treba da obezbedi prava pojedinaca koji tvrde da su javni organi vlasti povredili njihova prava i slobode koje imaju po ovom ustavu, i da imaju pravo da podnesu žalbu Ustavnom sudu, kada iscrpe sva ostala pravna sredstva.

Član 3

Skupština Kosova 

Što se tiče Skupštine Kosova, ustav treba, između ostalih stvari, da obezbedi da:

Skupština ima 120 poslanika koji su izabrani tajnim glasanjem, na bazi otvorene liste, od kojih se 100 raspodeljuju između svih partija, koalicija, građanskih inicijativa, i nezavisnih kandidata proporcionalno broju važećih glasova dobijenih na izborima za Skupštinu. Liste kandidata treba da poštuju međunarodno priznate principe jednakosti polova, kako su oni izraženi u instrumentima ljudskih prava, i pomenuti u članu 2 ovog aneksa.

Za prva dva izborna mandata posle usvajanja ustava, Skupština Kosova treba da ima dvadeset (20) mesta rezervisana za predstavnike zajednica koje nisu u većini na Kosovu, i to na sledeći način: deset (10) mesta treba da se dodeli strankama, koalicijama, inicijativama građana i nezavisnim kandidatima koji su izjavili da zastupaju zajednicu kosovskih Srba, a deset (10) mesta treba da se dodeli drugim zajednicama i to na sledeći način: zajednici Roma jedno (1) mesto; zajednici Aškalija jedno (1) mesto; zajednici Egipćana jedno (1) mesto; i jedno (1) dodatno mesto treba da se dodeli ili zajednici Roma, Aškalija ili Egipćana koja ima najveći broj glasova; Bošnjačkoj zajednici tri (3) mesta; Turskoj zajednici dva (2) mesta; i Goranskoj zajednici jedno (1) mesto. Svako mesto koje je dobijeno na izborima treba da bude preko onih deset (10) rezervisanih mesta koja su dodeljena zajednici kosovskih Srba, odnosno drugim zajednicama.

Posle prva dva izborna mandata:

Partije, koalicije, građanske inicijative i nezavisni kandidati koji su se izjasnili da zastupaju zajednicu kosovskih Srba treba da imaju ukupan broj mesta koja su dobijena na otvorenim izborima, sa minimalno deset (10) zagarantovanih mesta ukoliko je broj osvojenih mesta manji od deset (10).

Partije, koalicije, građanske inicijative i nezavisni kandidati koju su izjavili da zastupaju ostale zajednice treba da imaju ukupan broj mesta koja su osvojili na otvorenim izborima, sa minimalnim brojem zagarantovanih mesta, kako je izloženo u članu 3.2, ukoliko je broj osvojenih mesta svake zajednice manji od broja mesta predviđenih u članu 3.2.

Grupa poslanika Skupštine koji zauzimaju rezervisana ili zagarantovana mesta za zajednicu kosovskih Srba, kao i grupa poslanika Skupštine koji zauzimaju mesta koja su rezervisana ili zagarantovana za druge zajednice treba svaka da ima najmanje jednog (1) predstavnika u Predsedništvu Skupštine.

Najmanje jedan potpredsednik svakog skupštinskog odbora treba da bude iz različite zajednice u odnosu na predsednika.

Sadašnja ovlašćenja i procedure Odbora za prava i interese zajednica treba i dalje da ostanu na snazi. Što se tiče njegovog sastava, članovi Odbora treba da budu zastupljeni, ali najviše jedna trećina (1/3) članova Odbora za prava i interese zajednica treba da predstavlja grupu poslanika Skupštine koji zauzimaju mesta koja su rezervisana za zajednicu kosovskih Srba, i najviše jedna trećina (1/3) njenih članova treba da predstavlja grupu poslanika Skupštine koji zauzimaju mesta koja su rezervisana ili zagarantovana za druge zajednice koje nisu u većini na Kosovu.

Za usvajanje, izmene ili ukidanje sledećih zakona potrebno je kako većinsko prisustvo poslanika Skupštine iz većinske zajednice tako i većinsko prisustvo poslanika Skupštine koji zauzimaju mesta koja su rezervisana ili zagarantovana za predstavnike zajednica koje nisu u većini na Kosovu:

a. Zakoni kojima se menjaju opštinske granice, obrazuju ili ukidaju opštine, definiše opseg ovlašćenja opština i njihovo učešće u međuopštinskim i prekograničnim odnosima;

b. Zakoni kojima se implementiraju prava zajednica i njihovih članova, osim onih koja su izložena u ustavu;

c. Zakoni o upotrebi jezika;

d. Zakoni o lokalnim izborima;

e. Zakoni o zaštiti kulturnog nasleđa;

f. Zakoni o verskoj slobodi ili o sporazumima sa verskim zajednicama;

g. Zakoni o obrazovanju;

h. Zakoni o upotrebi simbola (uključujući tu simbole zajednica) i o javnim praznicima.

Uprkos odredbama člana 3.7 ovog aneksa, svi oni zakoni koji treba da implementiraju uslove ovog rešenja, kako je izloženo u Aneksu XII, neće se podvrgavati, prilikom njihovog prvog usvajanja, zahtevima člana 3.7 ovog aneksa.

Niti zakoni koji podležu zahtevima člana 3.7, niti bilo koji predlog koji je u suprotnosti sa bilo kojom odredbom ovog rešenja ne mogu se podneti za referendum.

Skupština treba da ustanovi svoj sopstveni pravilnik o radu, koji treba da bude u skladu sa principima otvorenosti i transparentnosti i demokratskim donošenjem odluka.

Član 4

Predsednik Kosova

Što se tiče predsednika Kosova, ustav treba, između ostalih stvari, da obezbedi da:

Predsednik Kosova treba da predstavlja jedinstvo ljudi.

Predsednik Kosova može da vrati Skupštini na ponovno razmatranje bilo koji zakon za koji smatra da je štetan po legitimne interese jedne ili više zajednica.

Član 5

Vlada Kosova

Što se tiče vlade Kosova, ustav treba, između ostalih stvari, da obezbedi da:

Treba da bude najmanje jedan (1) ministar iz zajednice kosovskih Srba i jedan (1) ministar iz druge nevećinske zajednice na Kosovu; ukoliko ima više od dvanaest (12) ministara, onda treba da postoji i treći ministar koji predstavlja nevećinsku zajednicu na Kosovu.

Treba da postoje najmanje dva pomoćnika ministara iz zajednice kosovskih Srba i dva pomoćnika ministara iz drugih nevećinskih zajednica; ukoliko postoje više od dvanaest (12) ministara, onda mora da postoji i treći pomoćnik ministra koji će predstavljati zajednicu kosovskih Srba i treći pomoćnik ministra koji će predstavljati drugu nevećinsku zajednicu na Kosovu.

Sastav javne službe treba da odražava raznolikost ljudi Kosova, uz dužno poštovanje međunarodno priznatih principa jednakosti polova, kako je to izraženo u instrumentima ljudskih prava koji su pomenuti u članu 2 ovog aneksa. Nezavisni nadzorni odbor javne službe treba da osigura poštovanje pravila i principa koji uređuju javnu službu, i on sam treba takođe da odražava raznolikost ljudi Kosova.

Član 6

Ustavni sud i pravosudni sistem

Što se tiče Ustavnog suda Kosova, ustav treba između ostalih stvari da obezbedi da:

Ustavni sud treba da se sastoji od devet sudija, koji treba da su istaknuti pravnici najvišeg moralnog karaktera.

Šestoro (6) sudija treba da naimenuje predsednik na predlog Skupštine. Od šestoro sudija koji se za prvi mandat naimenuju posle stupanja na snagu ovog ustava, dvoje (2) sudija treba da rade bez mogućnosti reizbora tokom perioda od tri godine, dvoje (2) sudija treba da rade bez mogućnosti reizbora tokom perioda od šest godina, i dvoje (2) sudija treba da rade bez mogućnosti reizbora tokom perioda od devet godina. Posle toga, svaki sudija koji je naimenovan u Ustavni sud treba da se naimenuje bez mogućnosti reizbora na rok od devet godina. Sudije čiji mandat ističe na kraju prvog perioda od tri ili šest godina biraju se žrebom od strane predsednika Kosova odmah posle njihovog naimenovanja.

Što se tiče četiri (4) od šest (6) sudijskih pozicija, za odluku da se neko lice predloži za sudiju Ustavnog suda potrebna je dvotrećinska većina glasova u Skupštini: što se tiče druge dve pozicije, potrebna je saglasnost većine poslanika Skupštine, uključujući saglasnost većine poslanika Skupštine koji zauzimaju rezervisana ili zagarantovana mesta za predstavnike zajednica koje nisu u većini na Kosovu.

Troje međunarodnih sudija postavlja predsednik Evropskog suda za ljudska prava, uz konsultacije sa Međunarodnim civilnim predstavnikom.

Deset ili više poslanika Skupštine, između ostalih stvari, treba da imaju pravo da ospore ustavnost pred Ustavnim sudom svakog zakona ili odluke koje je usvojila Skupština, kako zbog materijalne tako i zbog proceduralne povrede prava.

Opštine mogu da ospore ustavnost zakona ili akata vlade pred Ustavnim sudom koje povređuju njihove odgovornosti ili umanjuju njihove prihode.

Što se tiče pravosudnog sistema na Kosovu, ustav treba, između ostalih stvari, da obezbedi da:

Sudije i tužioce treba da postavlja i razrešuje predsednik Kosova samo na predlog Kosovskog pravosudnog veća (KPV). Sva upražnjena mesta za mesta sudija i tužilaca moraju javno da se oglašavaju i da budu otvorena za sve kvalifikovane kandidate, koji će se birati na predlog KPV na bazi zasluga u skladu sa važećim zakonom i odredbama člana 6.6 ovog aneksa.

Kosovsko pravosudno veće treba da ima punu nezavisnost pri obavljanju svojih funkcija u cilju osiguranja integrisanog, nezavisnog, profesionalnog i nepristrasnog pravosudnog sistema, radi osiguranja pristupa pravosuđu svim licima na Kosovu i garantovanja da Kosovski pravosudni sistem bude sveuključiv i da potpuno odražava multietnički karakter Kosova. Ovo ne treba da ide na štetu ustanovljenja, u nekoj kasnijoj fazi, posebnog entiteta odgovornog za stvari u vezi naimenovanja, disciplinskih mera i razrešenja tužilaca, koji, ako bude ustanovljen, treba da uživa istu nezavisnost u vršenju svojih funkcija.

U pogledu upošljavanja, izbora, naimenovanja, unapređenja i premeštaja sudija i tužilaca, relevantni organi Kosova treba da osiguraju da službe pravosuđa i tužilaštva odražavaju multietnički karakter Kosova i potrebu za pravičnom zastupljenošću svih zajednica na Kosovu, uz dužno poštovanje međunarodno priznatih principa jednakosti polova, kako su izraženi u instrumentima ljudskih prava koji su pomenuti u članu 2 ovog aneksa.

Sadašnja ovlašćenja i uloga ombudsmana treba i dalje da postoje.

Član 7

Centralna izborna komisija

Komisija treba da ima devet (9) članova, uključujući predsednika Centralne izborne komisije koga naimenuje predsednik Kosova između članova Vrhovnog suda i okružnih sudova.

Šest (6) člana naimenuju šest najvećih parlamentarnih grupa koje su zastupljene u Skupštini, koji nisu imali prava da učestvuju u raspodeli rezervisanih mesta. Ukoliko je manji broj grupa zastupljen u Skupštini, najveća grupa ili grupe mogu da naimenuju dodatne član(ove). Jednog (1) člana naimenuju poslanici Skupštine koji zauzimaju rezervisana ili zagarantovana mesta za zajednicu kosovskih Srba, a jednog (1) člana poslanici Skupštine koji zauzimaju rezervisana ili zagarantovana mesta za druge zajednice koje nisu u većini na Kosovu.

Član 8

Decentralizacija/Lokalna samouprava

Što se tiče lokalne samouprave na Kosovu, ustav treba, između ostalih stvari, da obezbedi da:

Kosovo treba da se sastoji od opština koje treba da uživaju visok stepen lokalne samouprave i koje podstiču i obezbeđuju aktivno učešće svih građana u demokratskom životu.

Kompetencije i granice opština odrediće se po zakonu.

Opštine imaju pravo na lokalne izvore prihoda i da dobijaju odgovarajuća finansijska sredstva od centralnih vlasti.

Opštine imaju pravo na međuopštinsku i prekograničnu saradnju u oblastima njihove i šire nadležnosti.

Član 9

Ekonomske odredbe

Što se tiče ekonomskog/finansijskog sektora Kosova, ustav treba, između ostalih stvari, da obezbede da:

Kosovo treba da koristi jednu valutu kao pravno sredstvo.

Kosovo treba da ima nezavisnu službu centralne banke.

Kosovo treba da obrazuje nezavisna tržišna regulatorna tela.

Član 10

Ustavni amandmani

Što se tiče amandmana na ustav, ustav treba, između ostalih stvari, da obezbedi da:

Za svaki amandman na ustav potrebno je odobrenje dvotrećinske većine poslanika Skupštine, uključujući tu dve trećine poslanika Skupštine koji zauzimaju rezervisana ili zagarantovana mesta za predstavnike zajednica koje nisu u većini na Kosovu.

Nikakav amandman na ustav ne sme da umanji bilo koja prava i slobode koja su pomenuta u članu 2 ovog aneksa.

Član 11

Prelazne odredbe

Ustav treba takođe da obezbedi da svi organi vlasti na Kosovu sprovedu u delo odluke i akta međunarodne vlasti koja ima mandat da vrši nadzor implementacije ovog rešenja i da poštuju sve obaveze Kosova po ovom rešenju.

ANEKS II - PRAVA ZAJEDNICA I NjIHOVIH PRIPADNIKA

Član 1

Osnovne odredbe

Stanovnici koji pripadaju istoj nacionalnoj ili etničkoj, jezičkoj ili verskoj grupi koja je tradicionalno prisutna na teritoriji Kosova (zajednice) treba da imaju specifična prava kao što je izloženo u ovom aneksu, pored ljudskih prava i osnovnih sloboda koja su predviđena u članu 2 Aneksa I ovog rešenja.

Svaki pripadnik zajednice treba da ima pravo da slobodno izabere da se s njim postupa ili ne postupa kao pripadniku date zajednice i iz tog izbora niti od korišćenja prava koja su povezana s tim izborom ne bi trebalo da usledi nikakva diskriminacija.

Pripadnici zajednica treba da imaju pravo da slobodno izražavaju, neguju i razvijaju njihov identitet i svojstva zajednice.

Korišćenje ovih prava treba sa sobom da nosi dužnosti i odgovornosti da postupaju u skladu sa zakonom Kosova, i da ne povređuju prava drugih lica.

Član 2

Obaveze Kosova

Kosovo treba da stvori odgovarajuće uslove koji će omogućiti zajednicama i njihovim članovima da čuvaju, štite i razvijaju njihove identitete. Vlada je dužna da naročito podržava kulturne inicijative zajednica i njihovih članova, uključujući tu i finansijsku pomoć.

Kosovo treba da promoviše duh tolerancije, dijalog i da podržava pomirenje između zajednica i da poštuje standarde koji su izloženi u Okvirnoj konvenciji Saveta Evrope za zaštitu nacionalnih manjina i Evropskoj povelji za regionalne ili manjinske jezike.

Kosovo treba da preduzme sve neophodne mere da zaštiti lica koja mogu biti izložena pretnjama ili delima diskriminacije, neprijateljstvima ili nasilju usled njihovog nacionalnog, etničkog, kulturnog, jezičkog ili verskog identiteta.

Kosovo treba da usvoji adekvatne mere koje mogu biti neophodne za unapređenje potpune i delotvorne jednakosti između pripadnika zajednica u svim oblastima ekonomskog, socijalnog, političkog i kulturnog života. Ovakve mere ne bi trebalo da se smatraju aktom diskriminacije.

Kosovo treba da promoviše očuvanje kulturnog i verskog nasleđa svih zajednica kao integralni deo nasleđa Kosova. Kosovo treba da ima posebnu dužnost da osigura delotvornu zaštitu objekata i spomenika od kulturnog i verskog značaja za zajednice.

Kosovo treba da preduzme delotvorne mere protiv svih onih koji potkopavaju uživanje prava članova zajednica. Kosovo treba da se uzdrži od politike ili prakse koje imaju za cilj asimilaciju lica koja pripadaju zajednicama protiv njihove volje, i treba da zaštiti ova lica od svake akcije koja ima za cilj takvu asimilaciju.

Kosovo treba da osigura, na nediskriminatorskoj osnovi, da sve zajednice i njihovi članovi mogu da koriste njihova prava kako je u daljem tekstu utvrđeno.

Član 3

Prava zajednica i njihovih članova

Članovi zajednica treba da imaju pravo, pojedinačno ili u zajednici, da:

a. Izražavaju, održavaju i razvijaju njihovu kulturu i čuvaju suštinske elemente njihovog identiteta, naime veru, jezik, tradiciju i kulturu;

b. Imaju javno obrazovanje na jednom od zvaničnih jezika Kosova po njihovom izboru na svim nivoima;

c. Imaju predškolsko, osnovno i srednje javno obrazovanje na njihovom jeziku u meri koja je propisana zakonom, s mogućnošću da u tu svrhu obrazuju posebne razrede ili škole čiji nivo je niži od obično predviđenog za obrazovne ustanove;

d. Obrazuju i upravljaju njihovim sopstvenim privatnim obrazovnim i ustanovama za obuku za koje se može dobiti javna finansijska pomoć, u skladu sa zakonom i međunarodnim standardima;

e. Koriste njihov jezik i pismo slobodno kako privatno tako i u javnosti;

f. Koriste njihov jezik i pismo u odnosima sa opštinskim vlastima ili lokalnim kancelarijama centralnih vlasti u oblastima gde predstavljaju dovoljan udeo stanovništva u skladu sa zakonom. Troškove za usluge tumača ili prevodioca treba da snose nadležni organi;

g. Koriste i ističu simbole zajednice, u skladu sa zakonom i međunarodnim standardima;

h. Imaju lična imena upisana u izvornom obliku i pismu na njihovom jeziku kao i da povrate izvorna imena koja su prinudno promenjena;

i. Imaju lokalne nazive, nazive ulica i drugih topografskih oznaka koje odražavaju i osetljive su na multietnički i multijezički karakter date oblasti;

j. Imaju zagarantovan pristup, i specijalno predstavljanje u javnim medijima kao i programe na njihovom jeziku, u skladu sa zakonom i međunarodnim standardima;

k. Imaju pravo da obrazuju i koriste njihove medije, uključujući tu pružanje informacija na njihovom jeziku, i korišćenje rezervisanog broja frekvencija za elektronske medije u skladu sa zakonom i međunarodnim standardima;

l. Uživaju neometane kontakte između njih na Kosovu i sklapaju i održavaju slobodne i miroljubive kontakte sa licima iz bilo koje države, naročito sa onima sa kojima imaju zajednički etnički, kulturni, jezički ili verski identitet, ili zajedničko kulturno nasleđe, u skladu sa zakonom i međunarodnim standardima;

m. Uživaju neometane kontakte i učestvuju bez diskriminacije u aktivnostima lokalnih, regionalnih i međunarodnih nevladinih organizacija;

n. Obrazuju udruženja za kulturu, umetnost, nauku i obrazovanje, kao i školska i druga udruženja za izražavanje, negovanje i razvoj njihovog identiteta.

Član 4

Učešće zajednica i njihovih članova u javnom životu i donošenju odluka

Zajednice i njihovi članovi treba da imaju predstavnike u Skupštini. Zakon, kako je posebno istaknuto u ustavu, ne može se doneti niti izmeniti bez saglasnosti većine poslanika Skupštine koji zauzimaju mesta koja su rezervisana ili zagarantovana za zajednice, kako je izloženo u članu 3.7 Aneksa I.

Sastavljanje vlade i proces naimenovanja sudija i tužilaca treba da obezbede posebne modalitete koji će osigurati učešće zajednica i njihovih pripadnika, kako je izloženo u Aneksu I i IV.

Treba da postoji Konsultativno veće za zajednice pod okriljem predsednika Kosova u kome će zajednice biti zastupljene. Ovo Konsultativno veće za zajednice treba da se sastoji, između ostalih stvari, od predstavnika udruženja zajednica. Mandat Konsultativnog veća za zajednice treba da obuhvata sledeće:

Obezbeđenje mehanizma za redovnu razmenu mišljenja između zajednica i Vlade Kosova;

Pružanje prilike zajednicama da u ranoj fazi daju komentare na zakonodavne ili političke inicijative koje može pripremiti vlada, da daju predloge za ovakve inicijative, i da traže da se njihovi stavovi unesu u relevantne projekte i programe.

Sve druge odgovornosti i funkcije kako je propisano u ovom rešenju, ili u skladu sa zakonom.

Zajednice i njihovi pripadnici treba da imaju pravo na pravičnu zastupljenost pri zapošljavanju u javnim organima i javnim preduzećima na svim nivoima, uključujući naročito u policijskoj službi u oblastima gde živi data zajednica, uz poštovanje pravila u pogledu sposobnosti i integriteta koja se primenjuju za javnu administraciju.

U opštinama gde najmanje deset odsto građana pripadaju zajednicama koje nisu u većini u tim opštinama, mesto potpredsednika Skupštine opštine za zajednice treba da bude rezervisano za predstavnika iz tih zajednica. Mesto potpredsednika treba da zauzme kandidat iz nevećinske zajednice koji je dobio najviše glasova na otvorenoj listi kandidata na izborima za Skupštinu opštine. Potpredsednik za zajednice treba da promoviše dijalog između zajednica i da služi kao zvanično ključno mesto za rešavanje briga i interesa "nevećinskih zajednica" na sednicama Skupštine i u svom radu. Potpredsednik treba takođe da bude odgovoran za preispitivanje pritužbi zajednica ili njihovih pripadnika u kojima se žale da su akta ili odluke Skupštine opštine povredile njihova ustavom zagarantovana prava. Potpredsednik je dužan da ovakve stvari prosledi Skupštini opštine da ona sama ponovo razmotri takav akt ili odluku. U slučaju da Skupština opštine odluči da ne razmotri ponovo svoj akt ili odluku, ili ukoliko potpredsednik smatra da rezultat, i posle ponovnog razmatranja, i dalje predstavlja povredu ustavom zagarantovanih prava, onda potpredsednik može da podnese stvar direktno Ustavnom sudu, koji može doneti odluku da li da prihvati stvar radi preispitivanja.

ANEKS III - DECENTRALIZACIJA

Da bi se rešili legitimni interesi kosovskih Srba i drugih zajednica koje nisu u većini na Kosovu kao i njihovih članova, da bi se podstaklo i osiguralo njihovo aktivno učešće u javnom životu, i ojačalo dobro upravljanje i efektivnost i efikasnost javnih službi na celom Kosovu, potrebno je da se ustanovi usavršen i održiv sistem lokalne samouprave na Kosovu u skladu sa sledećim principima i odredbama:

Član 1

Osnovne odredbe

Samouprava na Kosovu treba da se bazira na principima Evropske povelje o lokalnoj samoupravi i, naročito, na principu supsidijarnosti.

Lokalna samouprava na Kosovu treba da štiti i promoviše međunarodno priznate standarde ljudskih prava, uz poklanjanje posebne pažnje potrebama nevećinskih zajednica i njihovim pripadnicima na Kosovu.

Osnovni principi decentralizacije treba da se ugrade u ustav, kako je izloženo u članu 8 Aneksa I ovog rešenja.

Član 2

Kosovsko zakonodavstvo o lokalnoj samoupravi

Kosovo treba da donese novi zakon o lokalnoj samoupravi u roku od 120 dana od stupanja na snagu ovog rešenja, koji daje veća ovlašćenja i jača organizaciju opština, kako je izloženo u ovom aneksu i aneksu XII.

Kosovo treba da donese novi Zakon o opštinskim granicama u roku od 120 dana od stupanja na snagu ovog Rešenja, koji treba da razgraniči nove opštine, kako je izloženo u ovom aneksu i aneksu XII.

Kosovo treba da donese osnovne zakone, u skladu s principima koji su izloženi u ovom aneksu da bi osiguralo pravično postupanje i minimalne standarde za sve opštine u pogledu uređenja i upravljanja javnim poslovima koji su u njihovoj nadležnosti, uz posebno poštovanje principa supsidijarnosti.

Član 3

Nadležnosti opština

Opštine na Kosovu treba da imaju potpuna i isključiva ovlašćenja, u stvarima koje su od lokalnog interesa, uz poštovanje standarda koji su izloženi u važećim zakonima u sledećim oblastima (u daljem tekstu pomenute kao njihove sopstvene nadležnosti):

a. Lokalni ekonomski razvoj;

b. Urbano i ruralno planiranje;

c. Korišćenje i razvoj zemljišta;

d. Implementacija građevinskih propisa i kontrola građevinskih standarda;

e. Lokalna zaštita životne sredine:

f. Obezbeđenje i održavanje javnih službi i komunalija, uključujući tu vodosnabdevanje, kanalizacione odvode, čišćenje kanalizacije, upravljanje otpadnim materijalima, lokalne puteve, lokalni transport, i lokalne sisteme za grejanje;

g. Lokalnu civilnu zaštitu;

h. Obezbeđenje javnog predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja, uključujući tu registraciju i davanje licence obrazovnim institucijama, upošljavanje, isplata plata i obuka nastavnog osoblja i administratora;

i. Obezbeđenje javne primarne zdravstvene zaštite;

j. Porodične i druge službe;

k. Javni smeštaj;

l. Javna zdravstvena zaštita;

m. Davanje licenci lokalnim službama i objektima, uključujući one koje se odnose na zabave, kulturne i rekreativne aktivnosti, hranu, smeštaj, pijace, uličnu prodaju, lokalni javni prevoz i taksi službu;

n. Davanje naziva putevima, ulicama, i drugim javnim mestima;

o. Obezbeđenje i održavanje javnih parkova i prostora;

p. Turizam;

r. Kulturne i rekreativne aktivnosti;

s. Sve one stvari koje nisu izričito isključene iz njihove nadležnosti niti su poverene nekom drugom organu.

Član 4

Sopstvene proširene opštinske nadležnosti

Izvesne opštine na Kosovu treba da imaju sopstvene nadležnosti koje su proširene na sledeći način:

Opština Severna Mitrovica treba da ima nadležnost za visoko obrazovanje, uključujući tu registraciju i izdavanje licence obrazovnim institucijama, upošljavanje, isplatu plata i obuku nastavnog osoblja i administratora;

Opštine Severna Mitrovica, Gračanica, Štrpce treba da imaju nadležnosti za obezbeđenje sekundarne zdravstvene zaštite, uključujući tu registraciju i izdavanje licence zdravstvenim ustanovama, upošljavanje, isplatu plata i obuku zdravstvenih radnika i administratora;

Sve opštine u kojima je zajednica kosovskih Srba u većini treba da imaju:

a. Ovlašćenja da budu odgovorni za vođenje poslova u oblasti kulture, uključujući tu, u skladu sa odredbama Aneksa V ovog rešenja, zaštitu i promovisanje srpskog i drugog verskog i kulturnog nasleđa na teritoriji opštine, kao i da daju podršku lokalnim verskim zajednicama;

b. Veća prava da učestvuju u izboru i razrešenju komandira policijskih stanica, kako je izloženo u članu 2.6 Aneksa VIII ovog rešenja.

Što se tiče ovih proširenih sopstvenih nadležnosti Kosovo treba da donese okvirni zakon koji će obezbediti jednak pristup javnim službama; minimalne kvalitativne i kvantitativne standarde u obezbeđenju javnih usluga: minimalne kvalifikacije osoblja i objekata za obuku; opšte principe o izdavanju licenci i akreditacija za pružaoce javnih usluga.

Opštine koje vrše sopstvene proširene opštinske nadležnosti mogu da sarađuju sa bilo kojom drugom opštinom radi obezbeđenja ovakvih usluga.

Član 5

Poverene opštinske nadležnosti

Centralne vlasti na Kosovu treba da povere odgovornost opštinama za sledeće nadležnosti, u skladu sa zakonom:

a. Katastarske knjige;

b. Matične knjige građana;

c. Registracija glasača;

d. Registracija firmi i izdavanje licenci;

e. Raspodela naknada socijalne pomoći (osim penzija);

f. Zaštita šuma.

Centralne vlasti mogu poveriti dodatne nadležnosti opštinama, po potrebi i u skladu sa zakonom.

Član 6

Administrativna revizija opštinskih aktivnosti

Administrativna revizija opštinskih aktivnosti od strane centralnih vlasti u oblasti njihovih sopstvenih nadležnosti treba da je ograničena na osiguranje poštovanja ustava Kosova i važećih zakona.

Nadzorni administrativni organ može zahtevati da opština preispita odluku ili drugi akt za koji se smatra da nije u skladu sa ustavom ili zakonima koji su usvojeni u skladu sa ovim rešenjem. U ovakvom zahtevu treba da se navede navodna povreda ustava ili zakona. Zahtev ne bi trebalo da odlaže izvršenje opštinske odluke ili drugog akta.

Ukoliko, shodno zahtevu koji je podnet na bazi člana 6.1.1 ovog aneksa, opština prihvati zahtev, onda ona može odlučiti da odloži izvršenje odluke ili drugog akta dok to ne reše opštinski organi.

Ukoliko opština odbije zahtev ili zadrži svoj stav u pogledu odluke ili akta i posle revizije, nadzorni administrativni organ može da ospori odluku ili drugi akt pred okružnim sudom koji je nadležan za teritoriju date opštine. Okružni sud može da naloži, kao privremenu meru, da se odlaže primena sporne odluke ili drugog akta.

Što se tiče poverenih opštinskih nadležnosti, centralne vlasti mogu da preispitaju celishodnost date opštinske odluke ili drugog akta u pogledu poštovanja ustava Kosova i zakona usvojenih u skladu sa ovim rešenjem, i mogu sledstveno tome ukinuti, izmeniti, ili zameniti, kako je već prikladno, izvršenje opštinske odluke ili drugog akta.

Član 7

Obrazovanje

Što se tiče nastavnog plana u školama na Kosovu u kojima se nastava odvija na srpskom jeziku:

Škole u kojima se nastava odvija na srpskom jeziku mogu da primenjuju nastavni plan ili udžbenike koje je uradilo Ministarstvo prosvete Republike Srbije, pošto o tome obaveste kosovsko Ministarstvo obrazovanja, nauke i tehnologije.

U slučaju prigovora od strane kosovskog Ministarstva obrazovanja, nauke i tehnologije zbog primene posebnog nastavnog plana ili udžbenika, stvar treba da se prosledi nezavisnoj komisiji za reviziju pomenutog nastavnog plana ili udžbenika da utvrdi saglasnost sa ustavom Kosova i zakonima koji su usvojeni u skladu sa ovim rešenjem.

Nezavisna komisija treba da se sastoji od tri (3) predstavnika koje su izabrali poslanici Skupštine Kosova koji zauzimaju mesta koja su rezervisana ili zagarantovana za zajednicu kosovskih Srba, tri (3) predstavnika koje je izabralo kosovsko Ministarstvo obrazovanja, nauke i tehnologije, i jednog (1) međunarodnog člana koga je odabrao i koji predstavlja međunarodnog civilnog predstavnika.

Komisija treba da donosi sve odluke na bazi većine glasova, i njen predsednik treba da se menja svake godine tako da jednu godinu predsednik bude predstavnik koga su izabrali poslanici Skupštine Kosova koji zauzimaju mesta koja su rezervisana ili zagarantovana za zajednicu kosovskih Srba, a druge godine predstavnik koga je izabralo kosovsko Ministarstvo obrazovanja, nauke i tehnologije.

Što se tiče javnog univerziteta na srpskom jeziku:

Univerzitet u Severnoj Mitrovici treba da bude autonomna ustanova za visoko obrazovanje. Univerzitet treba da donese statut u kome određuje svoju unutrašnju organizaciju i upravu, i procedure i uzajamne veze sa javnim organima, u skladu sa centralnim okvirnim zakonom, koga treba da ispita nezavisna komisija kako je izloženo u članu 7.2.2 ovog aneksa.

Odluke o saglasnosti statuta sa centralnim okvirnim zakonom, evropskim standardima i najboljom praksom, i o stvarima u vezi akreditacije univerziteta u okviru univerzitetskog sistema Kosova treba da donese nezavisna komisija sastavljena od tri (3) predstavnika koje je odabrao univerzitet, tri (3) predstavnika koje je odabralo kosovsko Ministarstvo obrazovanja, nauke i tehnologije, i jednog (1) međunarodnog člana koga je izabrao i koji predstavlja međunarodnog civilnog predstavnika. Komisija treba da donosi sve odluke većinom glasova, i njeno predstavništvo treba da se menja svake godine između predstavnika koje je odabrao univerzitet i predstavnika koje je odabralo kosovsko Ministarstvo obrazovanja, nauke i tehnologije.

Opština Severna Mitrovica treba da ima ovlašćenja da obavlja odgovornosti za ovaj javni univerzitet na srpskom jeziku, u skladu sa članom 4.1.1 ovog aneksa. Opština treba da ima pravo da naimenuje dva člana u Univerzitetski odbor, koji treba da se sastoji od ukupno devet članova. Opština treba isto tako da osigura da univerzitet dobije adekvatne prostorije i finansije za svoj rad.

Opština Severna Mitrovica može da sarađuje sa bilo kojom drugom opštinom u pogledu rada Univerziteta.

Član 8

Lokalne finansije

Opštine treba da obrazuju sopstvene budžete za pokriće poslova koji spadaju u njihovu nadležnost. Centralni zakon treba da izloži osnove upravljanja javnim finansijama i zahteve u pogledu odgovornosti koji važe za sve opštine, u skladu sa međunarodnim standardima.

Opštine treba da imaju pravo na sopstvene finansijske resurse, koje treba da obuhvata ovlašćenja da uteruje i prikuplja lokalne poreze, namete i provizije. Opštine ne bi trebalo da uteruju ili prikupljaju carine, poreze na prihode od fizičkih i pravnih lica, PDV i akcize, poreze na kapital osim poreza na nepokretnu imovinu koja se nalazi na teritoriji opštine, niti bilo koje druge namete koji imaju ekvivalentno dejstvo kao takve dažbine i porezi.

Postojeći sistem prvenstveno za određena centralna davanja treba da se revidira i da se uvede pravičan i transparentan sistem blok davanja, koji će osigurati veću autonomiju opština pri raspodeli i trošenju sredstava iz centralnih fondova. Formula raspodele u blok davanju treba zakonski da se ustanovi u skladu sa međunarodnim standardima, s tim da se uzme u obzir potreba adekvatne raspodele sredstava za nevećinske zajednice u datim opštinama, potreba za pravičnim ujednačenim sistemom, i koji će obezbediti razuman stepen stabilnosti opštinskog prihoda.

Uprkos odredbama člana 8.3 ovog aneksa, opštine koje imaju odgovornosti za sopstvene proširene nadležnosti, kako je izloženo u članu 4 ovog aneksa, treba da imaju pravo na dodatna sredstva iz centralnog fonda u okviru granica utvrđenih po standardima za minimalni kvalitet i kvantitet pri obezbeđenju javnih usluga u sferi vršenja ovih odgovornosti, u skladu sa centralnim okvirnim zakonom.

Opštine treba da osiguraju nezavisne i objektivne unutrašnje kontrole najmanje jednom godišnje, i treba da podležu iznenadnim, nezavisnim, spoljnim inspekcijama koje vrši autonomni organ vlasti da osigura delotvorno upravljanje javnim resursima, i rezultati ovih inspekcija treba da se objavljuju.

Član 9

Međuopštinska saradnja

Na bazi principa Evropske povelje o lokalnoj samoupravi, opštine treba da imaju pravo da sarađuju i sklapaju partnerstva sa drugim opštinama Kosova sa ciljem da iznađu zajedničke interese, u skladu sa zakonom.

Opštinske odgovornosti u sferi njihovih ili proširenih sopstvenih nadležnosti mogu se vršiti preko opštinskih partnerstava, sa izuzetkom vršenja osnovnih opštinskih ovlašćenja, kao što su izbori opštinskih organa i naimenovanje opštinskih zvaničnika, opštinski budžet, i usvajanje regulatornih akata koji se odnose generalno na sve građane.

Opštinska partnerstva mogu da preduzmu sve mere koje su neophodne da implementiraju i vrše njihovu funkcionalnu saradnju preko, između ostalih stvari, obrazovanja organa za donošenje odluka koji će se sastojati od predstavnika koje naimenuju skupštine opština saradnica, upošljavanja i otpuštanja administrativnog i savetodavnog osoblja, i odluka o finansiranju i drugim operativnim potrebama partnerstva;

Odluke i aktivnosti partnerstva treba da podležu zahtevima izveštavanja nadležnih centralnih vlasti, i administrativnoj reviziji u pogledu saglasnosti sa zakonom, u skladu sa odredbama člana 6.1 ovog Aneksa.

Na bazi principa Evropske povelje za lokalnu samoupravu, opštine treba da imaju pravo da obrazuju i učestvuju u udruženjima opština Kosova radi zaštite i promovisanja njihovih zajedničkih interesa, u skladu sa zakonom.

Članstvo u ovakvim udruženjima treba da se ograniči na opštine na Kosovu. Ovakva udruženja mogu da sarađuju s njihovim međunarodnim partnerima.

Ovakva udruženja mogu da ponude svojim članovima određene usluge, uključujući tu obuku, razvoj kapaciteta, tehničku pomoć, istraživanje vezano za nadležnosti opština i političke preporuke.

Opštine koje su stupile u partnerstvo ili udruženje, shodno odredbama člana 9.1 i 9.2 ovog aneksa, treba da objave sve informacije u vezi aktivnosti i budžeta partnerstva/udruženja, u skladu sa zakonom.

Član 10

Saradnja sa institucijama Republike Srbije 

Opštine treba da imaju pravo da sarađuju, u sferi njihovih sopstvenih nadležnosti, sa opštinama i institucijama, uključujući tu i vladine agencije, u Republici Srbiji. Ovakva saradnja može da poprimi oblik obezbeđenja finansijske i tehničke pomoći od strane srpskih institucija radi implementacije opštinskih nadležnosti.

Opštine treba unapred da obaveste Ministarstvo lokalne uprave Kosova o nameri da se uključe u ovakvu saradnju. Uz obaveštenje treba da se priloži nacrt sporazuma između opštine i predložene srpske partnerske institucije.

Nacrt sporazuma o saradnji treba da definiše oblasti planirane saradnje, obezbeđenje osoblja i opreme, nivo finansiranja i procesne mehanizme, i druge relevantne proceduralne stvari, u skladu sa zahtevima upravljanja javnim finansijama koji važe za sve opštine.

Ovakva namera za saradnju i prateći nacrt sporazuma mogu biti podvrgnuti reviziji od strane kosovskog Ministarstva lokalne uprave u pogledu saglasnosti sa centralnim okvirnim zakonom. Uprkos odredbama člana 6.1 ovog aneksa, Ministarstvo, shodno ovakvoj reviziji, može da unese izmene u nacrt sporazuma o saradnji, ili, ukoliko se ozbiljne povrede zakona ne mogu na drugačiji način otkloniti, Ministarstvo može da ukine planiranu saradnju. Opština može da uloži žalbu na ovakvu meru Ministarstva, pred Okružnim sudom koji je nadležan za teritoriju opštine.

Partnerstva između kosovskih opština treba da imaju prava na direktne odnose sa institucijama u Republici Srbiji samo u meri koja je neophodna za sprovođenje praktičnih aktivnosti partnerstva.

Potrebno je da se obrazuje zajednička komisija Republike Srbije/Kosova radi negovanja ovakve saradnje sa institucijama u Republici Srbiji i rešavanja posebno osetljivih pitanja između Prištine i Beograda po pitanju ove saradnje.

Član 11

Finansiranje opštinskih aktivnosti od strane Republike Srbije

Opštine treba da imaju pravo da dobijaju finansijske donacije od Republike Srbije, na bazi sledećih odredbi:

Sve finansijske donacije opštinama na Kosovu od strane Republike Srbije treba da su ograničene u njihovim namenama na vršenje opštinskih odgovornosti u oblastima njihovih sopstvenih nadležnosti, i treba da su transparentne i da se objave u javnosti.

Opštine mogu da dobiju finansijske donacije od Republike Srbije preko računa u poslovnim bankama, koje treba da overi Centralna bankarska služba Kosova. Svi ovakvi prijemi treba da se prijave Centralnoj blagajni.

Opštine koje dobijaju finansijske donacije od Republike Srbije treba da prijave ovakve donacije, zajedno sa odgovarajućim rashodima, u njihovim opštinskim budžetima.

Finansijske donacije Republike Srbije opštinama na Kosovu ne bi trebalo da utiču na raspodelu davanja i drugih resursa koja se obezbeđuju opštinama shodno članu 8.3 i 8.4 ovog aneksa, i ne treba da podležu porezima, provizijama ili dažbinama bilo koje vrste koje nameće bilo koja centralna vlast.

Pojedinačni prenosi novca, uključujući tu i penzije, pojedinim građanima Kosova mogu se vršiti sa računa iz Republike Srbije.

Član 12

Ustanovljenje novih opština

Potrebno je da se ustanove nove opštine, kako je iscrtano u prilogu ovog aneksa, i treba da se izlože u novom zakonu o opštinskim granicama.

Posle stupanja na snagu zakona o opštinskim granicama, vlasti Kosova i Međunarodni civilni predstavnik (MCP) treba da preduzmu sve neophodne pripreme da osiguraju da do vremena lokalnih izbora, budu raspodeljeni i ustanovljeni resursi, imovina, i administrativne strukture koje su potrebne za ustanovljenje i funkcionisanje ovih novih opština. Ovakve pripreme treba da sadrže sledeće:

MCP treba da naimenuje, u konsultaciji sa lokalnim zajednicama u novim opštinama, ili, u slučaju Novog Brda, u novim katastarskim zonama, i Ministarstvom lokalne uprave, Opštinskim timovima za pripremu (OTP) da pripreme ustanovljenje njihovih novih opština i ostale povezane zadatke koje odredi MCP.

Tokom ovakvih priprema, izvršne funkcije u pogledu novih opština i obezbeđenje javnih usluga u njima ostaće u nadležnosti bivših opština, u konsultaciji sa MPT.

Što se tiče sadašnje opštine Mitrovice/Mitrovice, planovi za ustanovljenje Severne Mitrovice/Mitrovice treba da se sastoje od onih koji su izloženi u članu 13 ovog aneksa.

Ovi i drugi prelazni mehanizmi između bivših i novih opština treba da budu izloženi u Zakonu o opštinskim granicama.

Odmah po završetku lokalnih izbora, sve izvršne funkcije i nadležnosti treba da se prenesu sa bivših opština na novoizabrane organe vlasti novih opština u skladu sa ovim Rešenjem. Kosovske centralne vlasti treba da osiguraju da se sva finansijska sredstva raspodele i prenesu na nove opštine, i treba da preduzmu sve neophodne mere da osiguraju da nove opštine mogu da počnu da rade kao delotvorne teritorijalne jedinice lokalne samouprave.

Uprkos odredbama člana 12.1 ovog aneksa, Kosovo treba da se uključi u konsultacije sa nevećinskom zajednicom, gde takva zajednica čini najmanje 75 odsto stanovništva u koncentrisanom naselju, koje ukupno ima najmanje 5000 stanovnika, s ciljem da se obrazuju druge nove opštine.

Član 13

Mitrovica

Na teritoriji sadašnje opštine Mitrovice, treba da se obrazuju dve nove opštine Mitrovica, sa odgovarajućim opštinskim granicama kako je iscrtano u prilogu ovog aneksa III.

Potrebno je da se obrazuje zajednički odbor opštine Severna Mitrovica i Južna Mitrovica koji će da vrši funkcionalnu saradnju u oblasti njihovih sopstvenih nadležnosti kako se o tome dogovore opštine.

Zajednički odbor treba da se sastoji od jedanaest (11) članova, sa po pet (5) predstavnika koje bira svaka opština i jednim (1) međunarodnim predstavnikom koga bira MCP. Zajedničkim odborom treba da predsedava međunarodni predstavnik.

MCP treba da otvori terensku kancelariju u Mitrovici, koja treba da se fokusira, naročito, na oblast bezbednosti/vladavine prava, slobode kretanja/povratka, stambeno/imovinskih prava, i ekonomskog razvoja, kako je izloženo u Aneksu IX ovog rešenja.

Tokom prelaznog perioda od 120 dana, SPGS treba da obrazuje privremene opštinske strukture, u koordinaciji sa MCP, za novu opštinu Severna Mitrovica, sa njenim granicama kako je iscrtano u prilogu ovog aneksa. Posle završetka prelaznog perioda, ovakve privremene opštinske strukture treba da budu pod nadleštvom MCP, do vremena održavanja prvih lokalnih izbora u toj opštini.

Član 14

Popis stanovništva i revizija odredbi o decentralizaciji

Godinu dana posle stupanja na snagu ovog rešenja Kosovo, u konsultaciji sa MCP, treba da organizuje popis stanovništva, koji treba da se obavi u skladu sa međunarodnim standardima i da ima međunarodne posmatrače. U tom kontekstu, Republika Srbija i druge susedne zemlje treba kod međunarodne agencije da daju ovlašćenje za upis izbeglica i interno raseljenih lica (IRL) koja žele da se vrate na Kosovo. 

Odredbe ovog aneksa u vezi obrazovanja novih opština, uključujući njihove granice, mogu se preispitati, i revidirati ako je potrebno, od strane MCP, u tesnoj koordinaciji s Vladom Kosova i Konsultativnim većem za zajednice, u roku od šest meseci od podnošenja konačnih rezultata o popisu na Kosovu. Prilikom preispitivanja treba da se razmotre demografska kretanja i, posebno, povratak izbeglica i IRL u opštinama, kao i funkcionalnost i održivost opštinskih organa vlasti i njihovih aktivnosti.

ANEKS IV - PRAVOSUDNI SISTEM

Član 1

Struktura sudova

Vrhovni sud prilikom rešavanja žalbi podnesenih u skladu za zakonom garantuje doslednu i istovetnu primenu zakona. Najmanje (15 odsto) sudija Vrhovnog suda, ali nikako manje od troje (3) sudija, su sudije iz zajednica koja nije većinska zajednica na Kosovu.

Najmanje petnaest procenata (15 odsto) sudija svakog okružnog suda, ali nikako manje od dvoje (2) sudija su sudije iz zajednica koja nije većinska zajednica na Kosovu.

Ukoliko na teritoriji novouspostavljenih opština shodno Aneksu III ne postoji sud, opština može, na osnovu odluke opštinske skupštine podneti zahtev Kosovskom pravosudnom veću (KPV) za donošenje odluke o ustanovljenju suda unutar njene teritorije ili za dodeljivanje jurisdikcije nekom od već postojećih sudova na teritoriji druge opštine nad teritorijom nove opštine. Isto pravo ima i opština koja već postoji, a gde je većina stanovništva iz redova zajednice koje nije većinska zajednica na Kosovu i koja na svojoj teritoriji nema svoj sud.

1.3.1 Kosovsko pravosudno veće (KPV) odobrava takve zahteve, ali ne i u slučaju kada oceni da zahtev za otvaranje novog suda za takvu jurisdikciju nema dovoljan obim posla ili broj predmeta koji trebaju da opravdaju postojanje posebnog suda.

Ukoliko KPV odobri zahtev za otvaranje novog suda, nadležne vlasti preduzimaju sve neophodne mere kako bi zagarantovale da svaki novi sud postane funkcionalan u roku od šest meseci od dana donošenja odluke.

Ukoliko KPV ne odobri zahtev za uspostavljanje novog suda, ili ukoliko opština traži da postojeći sud ima jurisdikciju nad njenom teritorijom, nadležne vlasti preduzimaju sve neophodne mere kako bi usred posledice geografske izolacije, nedostatka bezbednosti ili ostalih relevantnih faktora poboljšale zajednicama pristup pravosuđu. Takve mere mogu uključiti otvaranje Odeljenja suda na teritoriji nove opštine čiju jurisdikciju je nova opština tražila nad njenom teritorijom, ili da obezbedi mogućnost zasedanja suda na teritoriju nove opštine.

Član 2

Sudije i tužioci

Sastav sudija i tužilaca predstavlja etničku raznolikost Kosova i potrebu za jednakom zastupljenošću svih zajednica, poštujući u isto vreme međunarodno priznata načela ravnopravnosti polova, kao što je to i izloženo u instrumentima o ljudskim pravima, a na koje se odnosi član 2 Aneksa I ovog predloga rešenja.

Kosovske institucije pravosuđa naročito odražavaju etnički sastav u oblasti svoje jurisdikcije. Kosovsko pravosudno veće preduzima mere koje su neophodne za povećanje broja sudija i tužioca iz kosovskih zajednica koje trenutno nisu dovoljno zastupljene među sudijama i tužiocima koji rade na Kosovu.

Da bi do kraja ispunio svoje obaveze, KPV, inter alia, daje prednost jednako kvalifikovanim kandidatima za sudije i tužioce, koji pripadaju zajednicama koje nisu dovoljno zastupljene.

Pružanje prednosti jednako kvalifikovanim kandidatima iz zajednica koje nisu dovoljno zastupljene primenjuje se sve dok je procenat sudija i tužioca iz redova ostalih zajednica koji ne pripadaju većinskoj zajednici ispod 15 odsto, i/ili kada je procenat sudija i tužioca iz redova srpske zajednice ispod 8 odsto.

Član 3

Postupak naimenovanja sudija i tužilaca

Trenutna, jedina, sveobuhvatna procena koje se sprovodi širom Kosova o podobnosti svih kandidata za stalna naimenovanja sudija i tužioca sve do starosne dobi potrebne za ostvarivanje prava na penziju ("Postupak naimenovanja"), nastaviće da se odvija u skladu sa Administrativnim uputstvom 2006/18 i na ovaj postupak neće imati uticaj prestanak mandata UNMIK-a ili stupanje na snagu novog ustava, kao što je to i predviđeno članom 14 ovog predloga rešenja, osim ako ovim Aneksom to nije određeno drugačije.

Sve uspešne kandidate koje SPGS naimenuje ili reimenuje kao sudije i tužioce u postupku naimenovanja nastaviće da obavljaju svoje mandate sve do isteka njihovog naimenovanja, ili sve dok ne budu razrešeni svoje dužnosti u skladu sa zakonom.

Nakon završetka mandata UNMIK-a kao što je to predviđeno u članu 14 ovog predloga rešenja, Nezavisna komisija za imenovanje sudija i tužioca (NKST) podnosi Kosovskom pravosudnom veću (KPV) pismenu preporuku o kandidatima za imenovanje ili reimenovanje, koje ima završnu reč u predlaganju kandidata za imenovanje ili reimenovanje sudija i tužioca predsedniku Kosova.

Svi uspešni kandidati koji su imenovani ili reimenovani kao sudije i tužioci od predsednika Kosova, a na predlog KPV-a kao deo postupka naimenovanja, nastaviće da rade na ispunjavanju svojih mandata sve do isteka njihovog naimenovanja ili dok ne budu u skladu sa zakonom razrešeni svoje dužnosti.

Nakon završetka perioda tranzicije, kao što je to i predviđeno članom 14 ovog predloga rešenja, sastav KPV-a i njegov postupak naimenovanja sudija i tužioca za pripadnike zajednica koje nisu većinska zajednica na Kosovu, ustanoviće se i izvršiti u skladu sa odredbama člana 4 ovog aneksa.

Član 4

Kosovsko pravosudno veće

Kosovsko pravosudno veće (KPV) je odgovorno, inter alia, za donošenje odluka o predlogu kandidata u sudstvu, unapređenje, razmeštaju sudija i za disciplinske postupke koji se vode protiv sudija. Ovlašćenja i postupci KPV-a, uključujući stvari koje se odnose na disciplinski postupak i razrešenje dužnosti svojih članova, biće određeni zakonom. KPV je potpuno nezavisno prilikom obavljanja svog rada.

KPV u svom sastavu ima trinaest (13) članova.

Od trinaestoro članova, pet (5) članova biće kosovski članovi pravosudnog i tužilačkog saveta koje je NKST ocenilo tokom prve i druge faze u postupku imenovanja, a u skladu sa Administrativnim uputstvom 2006/18. Od ovih petoro članova, jedan (1) sudija i jedan (1) tužilac, slučajno izabrani, radiće u KPV-u sve do isteka njihovih mandata, kada će biti zamenjeni jednim (1) sudijom i jednim (1) tužiocem čiju je kompetentnost ocenio NKST i koje su izabrale njihove kolege nakon metoda koji su imali za cilj da osiguraju najširu zastupljenost sudija i tužioca. Preostalo dvoje (2) sudija i jedan (1) tužilac, od petoro kosovara NKST-a, radiće u KPV-u u periodu od dodatnih godinu (1) dana nakon isteka njihovih mandata, posle čega će biti zamenjeni istim postupkom kao njihove prethodne kolege iz NKST-a. U slučaju da bude ustanovljeno telo koje je odgovorno za pitanja koje se odnose na naimenovanje, disciplinski postupak i razrešenje dužnosti tužilaca, svo petoro preostalih članova KPV-a biće sudije.

Među preostalih osam članova, dvoje (2) članova izabraće poslanici Skupštine Kosova, koji drže rezervisana mesta ili mesta koja su zagarantovana za pripadnike srpske zajednice, dvoje (2) članova izabraće poslanici Skupštine koji drže poslanička mesta rezervisana ili zagarantovana za ostale zajednice i dvoje (2) članova izabraće skupštinski poslanici koji su izabrani za poslanike tokom redovne raspodele poslaničkih mesta. U svakom slučaju, najmanje jedan od dvoje članova biće sudije koje je procenio NKST. Dvoje (2) međunarodnih članova, od kojih će jedan biti sudija bira MCP i Misija EBOP-a.

Svi članovi Kosovskog pravosudnog veća imaće potrebne profesionalne kvalifikacije i stručnost koja je neophodna za rad KPV-a.

Kandidati za sudijska i tužilačka mesta koja su rezervisana za pripadnike zajednica koje ne predstavljaju većinsku zajednicu na Kosovu, a koje su izabrali skupštinski poslanici koji drže poslanička mesta rezervisana ili zagarantovana za pripadnike zajednica koja nije većinska zajednica na Kosovu, mogu biti naimenovani od strane svih članova KPV-a ili većinom članova KPV-a. Ukoliko ova grupa KPV-a članova ne nominuje kandidata na dva uzastopna zasedanja KPV-a, svi članovi KPV-a imaju prava da nominuju kandidata za ta mesta. Takvi kandidati biće izabrani od kvalifikovanih kandidata koji ispunjavaju sve uslove predviđene zakonom.

Kandidati za sudijska i tužilačka mesta za sudove čija jurisdikcija pokriva teritoriju jedne ili više opština gde je većina stanovništva iz redova srpske zajednice mogu biti naimenovani samo jednoglasnom i zajedničkom odlukom celokupnog Kosovskog pravosudnog veća i od strane dvoje članova KPV-a koje su izabrali skupštinski poslanici koji imaju rezervisana mesta ili mesta koja su zagarantovana za zajednicu kosovskih Srba. Ukoliko ova dva člana ne nominuju svog kandidata na dva uzastopna zasedanja KPV-a, svi članovi KPV-a imaju pravo da nominuju kandidate za ta mesta. Takvi kandidati biće izabrani iz grupe kvalifikovanih kandidata koji ispunjavaju sve uslove predviđene zakonom.

Sudija protiv svoje volje ne može biti razrešen dužnosti ili premešten na drugo radno mesto osim ako to nije na predlog Kosovskog pravosudnog veća i u skladu s ustavom i zakonom. Sudija koji nije zadovoljan takvom odlukom ima pravo ulaganja žalbe Vrhovnom sudu Kosova.

ANEKS V - VERSKO I KULTURNO NASLEĐE

Član 1

Naziv, unutrašnja organizacija i imovina Srpske pravoslavne crkve

Srpska pravoslavna crkva (SPC) na Kosovu uživa svu zaštitu, prava, privilegije i imunitet kao što je to i predviđeno ovim aneksom. Takva prava, privilegije i imunitet vršiće se u skladu sa dužnostima i obavezama predviđenim zakonom Kosova i tom prilikom neće kršiti prava ostalih.

Kosovo priznaje Srpsku pravoslavnu crkvu na Kosovu, uključujući manastire, crkve i ostala mesta koja se koriste u verske svrhe, a koja predstavlja sastavni deo Srpske pravoslavne crkve sa sedištem u Beogradu.

Kosovo će poštovati naziv i unutrašnju organizaciju Srpske pravoslavne crkve, uključujući njenu hijerarhiju i aktivnosti.

Kosovo će garantovati da pokretna i nepokretna imovina i ostala imovina Srpske pravoslavne crkve bude nepovrediva i da neće biti predmet eksproprijacije.

Srpska pravoslavna crkva na Kosovu ima potpuno diskreciono pravo na svoje vlasništvo i pristup svojim prostorijama i objektima. Kosovske vlasti imaće pristup ovim mestima koje su vlasništvo Srpske pravoslavne crkve Republike Srbije samo sa pristankom Crkve, i u slučaju izdatog sudskog naloga koji se odnosi na navodne nezakonite aktivnosti, ili u slučaju neposredne opasnosti po život ili zdravlje.

Član 2

Ekonomska i ostala podrška

Srpska pravoslavna crkva na Kosovu je slobodna da prima donacije i ostalu podršku od bilo koje institucije unutar ili van Kosova. Takve donacije pružaće se na potpuno transparentan način.

Kosovo Srpskoj pravoslavnoj crkvi pruža carinske i poreske olakšice za privredne aktivnosti Crkve, pored onih koje imaju sve ostale vere na Kosovu, a koje su važne za njenu samoodrživost, kao što su vezovi, sveštenička odora, sveće, ikonostas, rad u drvetu i drvodeljski zanat, vina, rakije, med i ostali pčelarski proizvodi. Ove privilegije odnose se na uvoz i kupovinu relevantnih proizvoda, materijala, mašina i alata; i izvoz proizvoda koji su rezultat gore navedenih aktivnosti.

Član 3

Bezbednost za verska i kulturna mesta

Srpska pravoslavna crkva, njeni manastiri, crkve i ostala verska i kulturna mesta od posebne važnosti za zajednicu kosovskih Srba imaće svu potrebnu bezbednost.

Glavna odgovornost garantovanja bezbednosti kosovskom verskom i kulturnom nasleđu biće na kosovskim agencijama za održavanje reda i mira, a naročito na Kosovskoj policijskoj službi (KPS). Zaštita srpskih verskih i kulturnih spomenika predstavljaće poseban operativni zadatak KPS-a. Misija vladavine prava EBOP-a u konsultaciji sa Međunarodnim vojnim snagama (MVS), nadgledaće, voditi i savetovati KPS prilikom implementacije ovog zadatka.

U periodu odmah nakon Rešenja statusa, MVS pružiće bezbednost manastiru Gračanica, manastiru Devič, manastiru Zočište, manastiru Svetih Arhangela, manastiru Budisavci, manastiru Gorioč, manastiru Visoki Dečani, Pećkoj patrijaršiji, memorijalnom spomeniku na Gazimestanu. Pružanje bezbednosti ovim mestima nastaviće se sve dok MVS nakon konsultacija sa MCP-om i Misijom EBOP-a ne odluče da su stečeni uslovi da se ove odgovornosti prenesu na KPS.

Nivo i trajanje ovih predviđenih određenih mera u cilju garantovanja fizičke bezbednost mesta od strane MVS-a uzeće u obzir, inter alia: I) procenu opasnosti koje bude sprovele MVS;II) preporuke koje bude dao Savet za implementaciju i nadgledanje, shodno članu 5 ovog aneksa.

MVS imaju za cilj da izgrade više nivoe poverenja i pouzdanja i rade na normalizaciji bezbednosne situacije oko tih mesta. Kapaciteti KPS-a biće prošireni što je brže moguće kako bi se omogućilo MVS-u da se isključi iz ovih zadataka koji nisu vojne prirode.

3.2 Kosovo će garantovati slobodu kretanja sveštenstvu i pripadnicima Srpske pravoslavne crkve na Kosovu i pružiće kada je to potrebno neophodne bezbednosne mere za takvo kretanje.

Član 4

Zaštićene oblasti

Određenom broju manastira, crkava i ostalim verskim mestima Srpske pravoslavne crkve, kao i istorijskim i kulturnim mestima od posebne važnosti za zajednicu kosovskih Srba, uspostavljanjem zaštićenih oblasti biće pružena posebna zaštita. Ciljevi zaštićenih zona su: da obezbede mirno postojanje i funkcionisanje zaštićenih mesta; da se očuva njihov istorijski identitet i prirodno okruženje, uključujući monaški život sveštenstva; da se spreče nepovoljni razvoji oko njih, dok u isto vreme omogućuje najbolje moguće uslove za harmoničan i održivi razvoj zajednica koje žive u oblastima koje se nalaze oko takvih mesta. Uživanje imovinskih prava u zaštićenim oblastima može biti ograničena sledećim:

Zabranom svake nove aktivnosti u ovim oblastima:

Industrijska izgradnja ili razvoj, kao što su: iskopavanje minerala; izgradnja elektrana ili električnih mreža ili dalekovoda, ciglana i fabrika.

Izgradnja ili razvoj ostalih struktura, kao što su: strukture ili građevine koje su više od manastira/ crkve/ kulturnog spomenika koji treba da se zaštiti; upotreba opasnih materijala prilikom svake izgradnje (uključujući objekte u kojima se boravi); prolazak puteva, benzinske stanice i automehaničarske radnje; supermarketi, noćni klubovi, itd.

Javna izgradnja ili razvoj koji vodi ka seči šuma u seoskim oblastima.

Svaka nova aktivnost u sledećim oblastima može biti ograničena na osnovu novonastalih okolnosti. Pre započinjanja svake aktivnosti u sledećim oblastima, nadležna opština vrši konsultacije sa Srpskom pravoslavnom crkvom ili srpskom zajednicom:

Komercijalna izgradnja ili izgradnja puteva, skladišta, radionica, prodavnica, restorana, barova, kafića, piljarnica i kioska, ili nekih drugih konstrukcija većih razmera u seoskim oblastima;

Javna okupljanja, rekreacija i zabava;

Urbanizacija poljoprivrednog zemljišta.

Kosovo će garantovati da su prostorni planovi za oblasti unutar zaštićenih zona u skladu s ograničenjima koja su navedena u članovima 4.1.1 i 4.1.2

Zaštićene zone za sledeća mesta biće definisane sledećim kartama koje se nalaze u prilogu:

Manastir Visoki Dečani

Pećka patrijaršija, Peć

Manastir Gračanica, Priština

Crkva Vavedenja Presvete Bogorodice, Lipljan

Manastir Devič, Srbica

Manastir Gorioč, Istok

Manastir Budisavci, Klina

Manastir Sokolica Zvečan

Manastir Draganac, Gnjilane

Manastir Svetih Arhangela, Prizren

Manastir Banjska, Zvečan

Manastir Zočište, Orahovac

Selo Velika Hoča, Orahovac

Manastir Duboki, Zubin Potok

Crkva Svetog Đorđa Gornje Selo, Prizren

Manastir Sočanica, Leposavić

Isposnica sa crkvom, Uljarice, Klina

Memorijalni spomenik Gazimestan, Obilić

Srednjovekovna tvrđava Zvečan, Zvečan

Srednjevekovni grad Novo Brdo, Novo Brdo

Srednjovekovni most Vojnovića, Vučitrn

Koriša, isposnica Svetog Petra, Prizren

Za sledeća mesta zaštićena oblast biće ograničena u krugu od 100 metara:

Manastir Svete Petke Leposavić,

Manastir Vračevo Leposavić,

Manastir Svete Bogorodice Hvosno Srbica,

Manastir Svetog Marka kod Koriše Prizren,

Manastir Svetog Trojstva, Mušutište Suva Reka,

Crkva Svete Bogorodice Sredska,

Manastir Uspenija svetog Uroša, Nerodimlje, Uroševac,

Monastir Binač ili Buzovik, Vitina.

Za sledeća mesta zaštićena zona biće ograničena u krugu od 50 metara:

Manastir Dolac, Klina

Crkva Svetog Nikole, Đurakovac, Istok

Crkva Bogorodice Odigitrije, Mušutište. Suva Reka

Crkva Svetog Nikole, Štrpce

Crkva Svetog Teodora Donja Bitinja, Štrpce

Crkva Svetog Nikole Gotovuša, Štrpce

Bogorodičina crkva, Gotovuša, Štrpce

Crkva Svetog Đorđa, Gornja Bitinja, Štrpce

Crkva Svetog Nikole Mušnikovo, Prizren

Crkva Svetog Nikole, Bogoševci, Prizren

Crkva Svetog Nikole, Drajčići, Prizren

Crkva Svetog Nikole, Sredska, Prizren

Crkva Svetih apostola, Mušnikovo, Prizren

Crkva Svetog Đorđa, Sredska, Prizren

Zaštićenu oblast za istorijski centar Prizrena ustanoviće opštinske vlasti Prizrena u saradnji sa MVS-a i uključivaće Srpsku pravoslavnu crkvu, otomansku i katoličku, domaća i ostala mesta od kulturnog značaja. Sledeća srpska kulturna i verska mesta biće uključena u zaštićene zone: Crkva Bogorodice Ljeviške; stara Maraš mahala; Crkva Svetog Spasitelja; Bogoslovija Svetih Ćirila i Metodija; Crkva Svetog Đorđa u sedištu Episkopije.

U skladu sa članom 5.2 UNMIK Uredbe 2000/45 o samoupravi opština na Kosovu, selo Velika Hoča u konsultacijima s opštinom Orahovac, imaće pravo da vrši ograničena ovlašćenja prilikom vršenja aktivnosti u oblasti zaštite i unapređenja verskog i kulturnog nasleđa i seoskog planiranja svoje zaštićene zone. U skladu sa članom 5.4 ovog aneksa Savet za implementaciju i nadgledanje (SIN) prilikom konsultacija pruža pomoć.

Član 5

Savet za implementaciju i nadgledanje

Osnovaće se Savet za implementaciju i nadgledanje (SIN) koji se redovno sastaje i čiji je zadatak da nadgleda i olakšava implementaciju odredbi ovog predloga rešenja, a koji se odnosi na zaštitu srpskog verskog i kulturnog nasleđa na Kosovu.

SIN-om predsedava Viši međunarodni zvaničnik koga naimenuje međunarodni civilni predstavnik (MCP) na Kosovu.

Sastav SIN-a čine sedmoro (7) članova pored predsedavajućeg. Predstavnici sledećih institucija obavljaće dužnosti u SIN-u: Ministarstvo kulture Kosova, Institut za zaštitu spomenika u Prištini, Srpska pravoslavna crkva, Institut za zaštitu spomenika u Leposaviću, OEBS, Savet Evrope i UNESKO.

Savet za implementaciju i nadgledanje (SIN):

Savetuje i daje preporuke MCP-u o implementaciji odredbi predloga rešenja, a koje se odnose na zaštitu srpskog verskog i kulturnog nasleđa na Kosovu;

Nadgleda određivanje zaštićenih oblasti na terenu i njihovu implementaciju;

Preporučuje promene na pograničnim linijama zaštićenih zona i ograničenja koja se primenjuju unutar njih ukoliko okolnosti to dozvoljavaju;

Pomaže pri razrešavanju sporova između Srpske pravoslavne crkve i centralnih i lokalnih vlasti na Kosovu u pogledu implementacije ovog aneksa;

Preporučuje MCP-u mere koje treba da isprave moguće nedostatke u implementaciju odredbi predloga rešenja, a koje se odnose na zaštitu srpskog verskog i kulturnog nasleđa na Kosovu;

Savetuje kosovske službe za održavanje reda i mira, međunarodno vojno prisustvo i Misiju EBOP-a o pitanjima bezbednosti koje mogu imati uticaja na mesta verskog i kulturnog nasleđa.

Podršku u radu SIN-a pruža Sekretarijat koji je odgovoran za svakodnevno nadgledanje implementacije ovog aneksa, a njegov sastav čine članovi međunarodnog i lokalnog osoblja koje predsedavajućem direktno podnosi izveštaj.

Kosovo i srpske vlasti pridržavaće se trenutnog mehanizma radova na obnovi mesta Srpske pravoslavne crkve, a za koje je odgovorna Komisija za implementaciju radova obnove ili njen naslednik.

SIN blisko sarađuje s Komisijom za implementaciju radova obnove ili njenim naslednikom na očuvanju i obnavljanju srpskog verskog i kulturnog nasleđa.

Član 6

Vraćanje arheoloških i etnoloških predmeta

Republika Srbija vratiće arheološke i etnološke predmete, koji su uzeti kao pozajmica iz muzeja Kosova za privremene postavke u Beogradu u 1998-1999. u roku od 120 dana od dana stupanja na snagu ovog predloga rešenja.

ANEKS VI - MEĐUNARODNI DUG

Član 1

Opšte odredbe

1.1 Kosovo će preduzeti svoj dug međunarodnog duga Republike Srbije. Međunarodni dug koji treba da bude srazmeran uključuje inter alia dug Svetskoj banci, Pariskom klubu i Londonskom klubu poverilaca. U sporazumu sa relevantnim poveriocima, kosovski deo odrediće se putem pregovora između Kosova i Republike Srbije uzimajući u obzir načela koja se koriste za raspodelu nasleđenih dugova u slučaju Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije.

Član 2

Obaveze otplate dugova

Republika Srbija će na osnovu svojih obaveza kao nezavisni poverilac/ jemac, garantovati nastavak otplaćivanja dugova sve dok dug nije u potpunosti otplaćen i podeljen u skladu sa dogovorom sa poveriocima. Kosovo će propisno i shodno tome nadoknaditi Republici Srbiji utvrđeni deo otplate dugova koje je Republika Srbija platila, a koji se javio tokom nerešenog procesa izmirenja duga.

Član 3

Arbitraža

U slučaju da se godinu dana nakon stupanja na snagu ovog predloga rešenja, Kosovo i Republika Srbija ne dogovore oko izmirenja i raspodele duga, Međunarodna upravna grupa će nakon konsultacija sa obe strane naimenovati međunarodnog arbitra koji će odrediti srazmernost međunarodnog duga Republike Srbije, i duga između Republike Srbije i Kosova, ili dela međunarodnog duga oko kojeg se obe strane u dogovoru sa relevantnim poveriocima nisu usaglasile.

Arbitražna raspodela dugova je neopoziva i odlučiće o tome koji dug treba da preuzme Kosovo.

ANEKS VII - IMOVINA I ARHIVE

Član 1

Preduzeća u javnom vlasništvu

Vlasnička prava u preduzećima u javnom vlasništvu (PJV) i određene obaveze, uključujući, ali ne ograničavajući se na prekorporacijske odgovornosti biće prenesene na Kosovo. Vlasnička prava i određene obaveze preduzeća u javnom vlasništvu koje pružaju usluge samo u određenoj opštini ili u ograničenom broju opština, naročito u oblasti, snabdevanja vodom, otpada, navodnjavanja ili grejanja biće prenesena na tu opštinu ili relevantne opštine.

Pored ovih vlasničkih prava, nadležne kosovske vlasti preduzeće odgovarajuće mere kako bi implementirale načela Evropske unije o korporativnom upravljanju i liberalizaciji. Gore navedene mere trebalo bi naročito da isključe status vraćanja preduzeća u javno vlasništvo, a koja su nezavisne deoničarske kompanije i koja čine implementirane zajedničke strukture sistema upravljanja.

Član 2

Preduzeća u društvenom vlasništvu

Starateljstvo nad preduzećima u društvenom vlasništvu i njihovom imovinom (PDV) vrši institucija koja će naslediti Kosovsku povereničku agenciju (KPA), kao što je to i utvrđeno UNMIK Uredbom 2006/xx, a koja dopunjuje i izmenjuje Uredbu 2001/12. Rešenja će biti doneta u skladu s odredbama iznetim u članu 3 ovog aneksa.

Ona posebno nadgleda doslednost sa načelima Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (EĆR) i sa zakonom koji se primenjuje, a koji se odnosi na privatizaciju i postupak likvidacije preduzeća u društvenom vlasništvu. MCP naimenuje:

a. Troje (3) međunarodnih članova upravnog odbora direktora institucije koja će naslediti KPA,

b. Direktora izvršnog Sekretarijata upravnog odbora direktora institucije koje će naslediti KPA,

c. Jednog (1) člana u svakoj komisiji za postupak likvidacije.

Međunarodni članovi upravnog odbora direktora imaju nadležnost da zajedno i jednoglasno odluče da ne prihvate odluke institucije koja će naslediti KPA-u, ukoliko odluče da je takva odluka doneta u suprotnosti sa načelima EĆR-a i njenim protokolima, važećeg zakona, i proslediće predmet Specijalnoj komori pri Vrhovnom sudu koja treba da donose odluku. Specijalna komora neodložno odlučuje o svakom predmetu.

Ukoliko Specijalna komora već nije donela odluku da mora do dođe do isplate, svaka pojedinačna isplata iz postupka privatizacije i likvidacije koja se prikuplja u poverilačke fondove zahtevaće pristanak međunarodnih članova upravnog odbora, koji glasaju zajedno i jednoglasno.

Dva najveća međunarodna donatora institucije koja će naslediti Kosovsku povereničku agenciju imaju prava da kao posmatrači prisustvuju sastancima upravnog odbora institucije koja će naslediti KPA.

Član 3

Postupak donošenja presuda Kosovske povereničke agencije

Shodno UNMIK Uredbi 2002/13, Specijalna komora pri Vrhovnom suda nastaviće da radi na konačnom određivanju vlasničkih prava i na donošenju presuda na uložene zahteve.

Specijalnu komoru čine pet specijalizovanih komisija koje rade u sledećim oblastima pod njihovom jurisdikcijom: (I) zahteve koje se odnose na privatizaciju; (II) zahteve za spiskove zaposlenih lica; (III) određivanje vlasništva i zahteve poverioca; (IV) zahteve za likvidaciju (V) zahteve za reorganizaciju preduzeća. Svaka specijalizovana komisija u svom sastavu imaće dvoje (2) međunarodnih sudija i jednog kosovskog sudiju.

Unutar Specijalne komore postojaće žalbena komisija koja je zadužena za preispitivanje odluka Specijalne komore. U sastavu žalbene komisije nalaze se dodatno troje (3) međunarodnih sudija i dvoje kosovskih sudija.

Član 4

Kosovska agencija za imovinu (KAI)

UNMIK Uredba 2006/10, dopunjena i izmenjena UNMIK uredbom 2006/50 o rešavanju zahteva koji se odnose na privatnu nepokretnu imovinu, uključujući poljoprivredno zemljište i poslovni prostor, ostaje na snazi da bude implementirana u skladu s odredbama ovog Predloga rešenja. Donošenje presuda za rešavanje imovinskih zahteva treba da bude završeno do 31. decembra 2007. godine, s tim da završetak implementacije treba da bude završen najkasnije do 31. decembra 2008. godine.

Sledeće mesta biće namenjena za međunarodne predstavnike koje naimenuje MCP:

a. Troje (3) međunarodnih članova Odbora za nadgledanje, uključujući predsedavajućeg:

b. Direktora Izvršnog sekretarijata:

c. Dvoje (2) međunarodnih članova komisije za imovinske zahteve, uključujući njenog predsedavajućeg;

d. Dvoje (2) međunarodnih sudija, u skladu sa članom 5 ovog aneksa.

Član 5

Postupak donošenja rešenja KAI-a

Veće Vrhovnog suda u čijem sastavu se nalaze dvoje (2) međunarodnih sudija i jedan (1) lokalni sudija odlučuju o uloženim žalbama na rešenja KIA komisije za imovinske zahteve.

U konsultaciji sa MCP-om, Kosovo će implementirati dodatne mere, koje trebaju da osiguraju da je postupak u donošenju presuda za restituciju/ kompenzaciji zahteva efikasan i da se odluke delotvorno primenjuju.

Član 6

Restitucija imovine

Kosovo će kao na jednom od svojih prioriteta takođe raditi na pitanjima restitucije imovine, uključujući ona koja se odnose na pitanja imovine Srpske pravoslavne crkve. Kosovo će uspostaviti nezavisne mehanizme kako bi kreiralo politiku za zakonodavstvo i institucionalni okvir za rešavanje pitanja restitucije. Predstavnici međunarodne zajednice biće pozvani da uzmu učešće u takvim mehanizmima, koji će takođe uključivati predstavnike nevećinske zajednice.

Član 7

Arhive

Na Kosovo treba da se vrate arhive, katastarska dokumentacija i ostala dokumentacija koja se odnosi na Kosovo i njegove građane, a koje su izmeštene sa Kosova. Državne arhive Republike Srbije koje su neophodne za normalnu upravu na Kosovu će u skladu sa načelom funkcionalne prikladnosti biti prenete na Kosovo bez obzira na to gde su ove arhive bile ili jesu smeštene.

Republika Srbija će vratiti ili preneti sve takve arhive u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog predloga rešenja. Republika Srbija će dozvoliti slobodan, neometan i efektivan pristup arhivama sve dok se iste ne vrate ili ne prenesu.

ANEKS VIII - BEZBEDNOSNI SEKTOR NA KOSOVU

Član 1

Bezbednost Kosova

Osim ako nije drugačije određeno u Predlogu rešenja, Kosovo će na svojoj teritoriji imati nadležnu vlast nad službama za održavanje javnog reda i mira, bezbednošću, javnoj bezbednosti, obaveštajnom službom, civilnom službom za vanredne intervencije i kontrolom granice.

Kao što je navedeno u Aneksu II, bezbednosne institucije na Kosovu će delovati u skladu sa demokratskim standardima i pravima zajednica i njenih članova.

Kosovo će uspostaviti parlamentarni odbor koji će nadgledati bezbednosni sektor u skladu sa ovim predlogom rešenja.

 

Kosovo će uspostaviti Kosovski savet za bezbednost (KSB) koji će biti odgovoran premijeru. KSB će razviti strategiju o bezbednosti u skladu s ovim predlogom rešenja. Kosovo će razviti zakonodavni okvir o komponentama bezbednosnog sektora u skladu s ovim predlogom rešenja sa odgovarajućim odredbama o budžetu i nadzoru.

U onim oblastima bezbednosti u kojima, prema ovom predlogu rešenja, i dalje postoji međunarodno angažovanje, Kosovo će, u saradnji sa MCP-om i MVS-a, razviti strategije za potpuni prenos odgovornosti na vlasti Kosova.

Proces razvoja sektora bezbednosti na Kosovu će biti u potpunosti transparentan susednim zemljama i Kosovo će uspostaviti odgovarajuću saradnju i mere izgradnje poverenja sa regionalnim akterima.

Kosovo će se povinovati standardima i praksama UN, OEBS-a i EU u polju bezbednosti i kontrole naoružanja, kao i drugim regionalnim sporazumima o bezbednosti koji su u delokrugu rada OEBS-a.

Član 2

Policija

Policijska služba širom Kosova ima jedinstven lanac komande.

Granice okruga policijskih stanica će odgovarati opštinskim granicama.

Etnička struktura policije unutar opštine će, koliko je to moguće, odražavati etničku strukturu stanovništva unutar te opštine.

Lokalna veća koju čine predstavnici opština i policije zajedno sa komandirima stanica će biti stavljeni u funkciju kako bi se olakšala saradnja između policijske službe i opštinskih vlasti/lidera lokalnih zajednica. Predsednik opštine će predsedavati većem.

Komandiri lokalnih stanica biće obavešteni unapred o operacijama centralnih i specijalnih policijskih snaga u okvirima nadležnosti lokalnih policijskih stanica ukoliko operativna razmatranja zahtevaju drugačije.

U opštinama sa većinskim srpskim stanovništvom, komandiri lokalnih policijskih stanica biraju se u skladu sa sledećim postupkom: Skupština opštine predlaže najmanje dva kandidata za mesto komandira stanice, a koji ispunjavaju minimalne potrebne uslove u skladu s kosovskim zakonodavstvom. Ministarstvo unutrašnjih poslova može zatim, u roku od 15 dana od dana prijema liste s kandidatima, naimenovati jednog kandidata sa liste. U slučaju da Ministarstvo unutrašnjih poslova ne odabere nijednog kandidata, Skupština opštine dostaviće drugu listu sa najmanje dva druga predložena kandidata pripadnika KPS-a koja ispunjavaju minimalne potrebne uslove na razmatranje Ministarstvu kao što je to i predviđeno u kosovskom zakonodavstvu. Ministarstvo ima obavezu da naimenuje jednog od predloženih kandidata sa druge liste, u roku od 15 dana od dana prijema liste sa predloženim imenima kandidata.

Član 3

Granica

Kosovo u saradnji sa MCP-om i MVS-a razvija strategiju koja će omogućiti višefazni prenos ovlašćenja za kontrolu granice i povezane dužnosti uprave na Kosovsku policijsku službu.

Teritorija Kosova biće definisana pograničnom oblašću Socijalističke Autonomne Pokrajine Kosova u okviru Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, čija granica stoji kao takva od 31. decembra 1988. godine, izuzev u slučaju da dođe do izmena na osnovu Sporazuma o pograničnom razdvajanju između Savezne Republike Jugoslavije i Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije od 23. februara 2001. godine.

Kosovo će sa Bivšom Jugoslovenskom Republikom Makedonijom uspostaviti zajedničku tehničku komisiju, u roku od 120 dana od dana stupanja na snagu ovog predloga rešenja, kako bi fizički razgraničili granicu i dogovorili se o pitanjima koja se javljaju iz same implementacije sporazuma iz 2001. godine između Savezne Republike Jugoslavije i Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije. Rad tehničke komisije treba da bude završen u roku od godinu dana od dana osnivanja komisije. MCP i MVS biće uključeni u rad komisije kako bi olakšali razgovore između dve strane i mogu biti na zahtev jedne od strana uključeni u proces razgraničavanja.

Član 4

Obaveštajna služba

Kosovo će osnovati domaću bezbednosnu agenciju koja treba da nadgleda moguće pretnje po unutrašnju bezbednost Kosova, u skladu sa Aneksom IX. Ova agencija biće profesionalna, apolitična, multietnička, a njene aktivnosti će biti predmet parlamentarnog nadzora i civilne uprave.

Član 5

Kosovske bezbednosne snage

Uspostavlja se nova profesionalna i multietnička kosovska bezbednosna snaga (KBS). Ova struktura neće stvoriti nepotrebni finansijski teret za kosovske resurse. Uspostaviće se civilna vladina organizacija koja će biti zadužena za civilno nadgledanje KBS-a u skladu sa Aneksom IX i XI.

KBS će biti lako naoružana i neće imati teško naoružanje, kao što su tenkovi, teška artiljerija ili ofanzivni vazduhoplovni kapaciteti. KSB imaće u svom sastavu najviše 2.500 aktivnih i 800 rezervnih pripadnika.

O promenama u pogledu ograničenja koji su navedeni u članu 5.2 Aneksa odlučuju MVS u koordinaciji sa MCP-om. Potpuna procena ovih ograničenja izvršiće se ne pre isteka 5 godina od dana stupanja na snagu ovog Predloga rešenja.

KBS će pre svega biti odgovorna za angažovanje u kriznim situacijama, uklanjanju eskplozivnih naprava i civilnu zaštitu. Osim toga, KSB imaće dužnost i biće spremna da ispuni ostale bezbednosne zadatke, koje nisu odgovarajuće za policiju ili ostale službe za održavanje reda i mira. MVS u saradnji sa MCP-om uspostaviće standardizovan proces nadgledanja u pogledu donošenja odluka kada da ovlasti KSB da se uključi u ove bezbednosne funkcije.

Pripadnici KSB biće regrutovani iz celog društva. Zvaničan postupak odabira pripadnika uradiće Kosovo i MVS. Regrutacija pripadnika započeće ubrzo nakon stupanja na snagu ovog predloga rešenja, kako bi se osigurala početna operativna sposobnost u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovog predloga rešenja.

Od onog trenutka kada resursi i sredstva budu na raspolaganju, opremanje KSB-a predstavljaće zajednički napor Kosova i međunarodne zajednice. Kosovo je dužno da prikaže MVS-a sve izvore finansiranja i opremanja koja dolaze van Kosova.

Član 6

Kosovski zaštitni korpus (KZK)

Kosovski zaštitni korpus se raspušta. MVS u konsultacijama sa MCP-om i Kosovom vršiće izvršno nadgledanje KZK-a i doneće odluku o vremenskom periodu njegovog raspuštanja. Raspuštanje treba da se uradi u roku od jedne godine od stupanja na snagu Predloga rešenja. Međunarodna zajednica treba da razvije i uradi proces demobilizacije i reintegracije za penzionisane pripadnike KZK-a.

Član 7

Kontrola vazdušnog prostora

Kosovo će preduzeti potpuno posedovanje, dužnosti i odgovornosti za svoj vazdušni prostor. Ustanoviće Upravu ili direktorat za civilno vazduhoplovstvo (UCV) koja treba da reguliše aktivnosti civilnog vazduhoplovstva na Kosovu, te takođe da odredi isporučioca usluga kontrole leta, međutim u skladu sa članom 2 Aneksa XI, Šef MVS-a ima pravo da ponovo uspostavi vojnu kontrolu nad vazdušnim prostorom.

ANEKS IX - MEĐUNARODNI CIVILNI PREDSTAVNIK

Član 1

Ciljevi

Kosovo će biti odgovorno da rukovodi svojim poslovima, zasnovanim na demokratskim principima vladavine prava, poverenju prema vladi, zaštiti i unapređivanju ljudskih prava, pravima članova svih zajednica i opštoj dobrobiti svih njegovih građana. Imajući u vidu da će, prema ovom predlogu rešenja, ispunjavanje ovih odgovornosti Kosova zahtevati širok opseg složenih i teških aktivnosti, Međunarodni civilni predstavnik (MCP) će nadgledati implementaciju ovog predloga rešenja i podržati relevantne napore kosovskih vlasti.

Član 2

Mandat i ovlašćenja međunarodnog civilnog predstavnika

U pogledu opšteg nadgledanja implementacije ovog predloga rešenja, MCP će

a. imati završnu reč na Kosovu u pogledu tumačenja civilnih aspekata ovog predloga rešenja;

b. osigurati efektivnu implementaciju ovog predloga rešenja kroz izvršavanje određenih zadataka dodeljenih MCP-u u drugim delovima ovog predloga o rešenju;

c. preduzeti korektivne mere za popravljanje, ukoliko je neophodno, bilo kojih radnji koje su preduzele kosovske vlasti za koje MCP smatra da su kršenje ovog predloga o rešenju ili ozbiljno narušavaju vladavinu prava, ili da su u suprotnosti sa ovim predlogom rešenja; takve korektivne mere mogu uključivati, ali nisu ograničene na poništavanje zakona ili odluka usvojenih od strane kosovskih vlasti;

d. u slučaju ozbiljnih i ponovljenih neuspeha u povinovanju s ovim tekstom ili duhom predloga o rešenju i/ili u slučaju ozbiljnog ometanja u radu MCP-a i/ili Misije EBOP-a, MCP će imati ovlašćenja da sankcioniše ili udalji sa dužnosti bilo kojeg javnog zvaničnika i, ukoliko je neophodno, da preduzme druge mere, kako bi osigurao potpuno poštovanje ovog predloga o rešenju i njegovu implementaciju.

e. iz svoje kancelarije ili kroz uspostavljenje odgovarajućih mehanizama i izveštavanje drugih međunarodnih aktera i organizacija koje će možda biti prisutne na Kosovu nadgledati implementaciju civilnih aspekata ovog predloga o rešenju.

Pored ovlašćenja koja su data samim naimenovanjem, kao što je to već navedeno u predlogu rešenja, MCP će imati ovlašćenja da direktno imenuje ili odobri naimenovanja za određene pozicije kao što su sledeće:

a. Glavni revizor će biti međunarodni predstavnik kojeg imenuje MCP.

b. Nakon isteka mandata sadašnjih međunarodnih članova Odbora direktora kosovskog penzionog štednog fonda, MCP će imenovati međunarodnog predstavnika kao člana Odbora direktora KPŠF.

c. Međunarodne sudije i javne tužioce će odabrati Misija EBOP-a, koja će, pre imenovanja, zahtevati dozvolu od MCP-a.

d. Generalni direktor carinske službe, direktor poreske uprave, direktor riznice:

e. Prilikom izvršavanja svojih nadležnosti koje su mu date imenovanjem, MCP će razmatrati profesionalne kvalifikacije kandidata, njihovu reputaciju, integritet i nadgledaće pravičnu i nepristrasnu primenu zakona

Ovlašćenja i nadležnosti MCP-a i ovlašćenja i nadležnosti EBOP-a će se davati od iste osobe. EBOP će imati ovlašćenja u sledećim oblastima vladavine prava, uključujući, posebno, policiju, carinu i kazneno-popravne službe koje će sprovoditi u ime Misije EBOP-a, kao što je navedeno u članu 12 ovog predloga o rešenju, sa modalitetima određenih od strane Saveta EU, a u skladu s ovim predlogom rešenja:

a. Nadležnost da se osigura da su predmeti ratnih zločina, terorizma, organizovanog kriminala, korupcije, međuetničkih zločina, finansijsko-privrednog kriminala i druga ozbiljna krivična dela pravilno istražena u skladu sa zakonom, uključujući, ukoliko je neophodno, međunarodne istražitelje koji će zajedno raditi sa kosovskim vlastima ili samostalno;

b. Nadležnost da se osigura da su predmeti, opisani u članu 2.3a ovog aneksa, pravilno i zakonito vode u skladu sa sudskim postupkom, i ukoliko neophodno, sa međunarodnim javnim tužiocima ili samostalno. Odabir predmeta za međunarodne javne tužioce će se zasnivati na objektivnim kriterijumima i proceduralnim zaštitnim mehanizmima koji su određeni od strane šefa Misije EBOP-a, međunarodni javni tužioci će raditi u skladu sa zakonom Kosova.

c. Nadležnost da se osigura da su predmeti, koji su opisani u članu 2.3a ovog aneksa, i civilni predmeti koji se odnose na imovinske sporove, pravilno sudski vođeni, ukoliko je neophodno, od strane međunarodnih sudija koji zasedaju samostalno ili u većima zajedno sa kosovskim sudijama u sudu koji ima jurisdikciju nad tim predmetima. Odabir predmeta kojeg će voditi međunarodni sudija će se zasnivati na objektivnim kriterijumima i proceduralnim zaštitnim mehanizmima, koje određuje šef Misije EBOP-a, međunarodne sudije će uživati potpunu nezavisnost u vršenju svojih dužnosti u pravosuđu i radiće unutar pravnog sistema Kosova u skladu sa zakonom;

d. Odgovornost da se osigura da su odluke o predmetima koji su opisani u članu 2.3a ovog aneksa, pravilno sprovedene u skladu sa zakonom od strane nadležnih vlasti;

e. Nadležnost da se nezavisno preuzmu druge odgovornosti ili uz podršku nadležnih kosovskih vlasti kako bi se osigurala zaštita i unapređivanje vladavine prava, javnog reda i bezbednosti;

f. u konsultacijama sa MCP-om, nadležnost da se povuku ili ponište operativne odluke preduzetih od strane nadležnih kosovskih vlasti, i ukoliko neophodno, da se osigura zaštita i unapređivanje vladavine prava, javnog reda i bezbednosti;

g. Nadležnost nadgledanja, kontrole i pružanja saveta u svim oblastima koje se odnose na vladavinu prava. Kosovske vlasti će pružiti podršku i takvim naporima i dobiće trenutni i potpuni pristup bilo kom objektu, osobi, aktivnosti, postupku, dokumentima i drugim stvarima i događajima na Kosovu;

h. Nadležnost da se osigura efikasna implementacija ovog predloga o rešenju putem izvršavanja zadataka određenih Misijom EBOP-a u drugim delovima ovog predloga o rešenju;

i. Ovlašćenje da imenuje osoblje misije EBOP-a da obavlja dužnosti dodeljene misiji EBOP-a.

MCP će nadgledati razvoj kosovskih civilnih institucija, uključujući civilnu kontrolu nad njenim bezbednosnim institucijama, ali ne na štetu odgovornosti koje ima NATO i MVS u pogledu razvoja KBS i njenog civilnog nadgledanja kao što je to navedeno u članu 13.5 ovog predloga rešenja.

MCP nadgledaće razvoj domaćih bezbednosnih agencija kao što je to određeno i navedeno u Aneksu VIII ovog predloga rešenja.

MCP ima ovlašćenje da uspostavi mehanizme koji će omogućiti preispitivanje njegovih/ njenih ovlašćenja i onih ovlašćenja poverenih SPEU, ali ne nauštrb prema privilegijama i imunitetima koje u skladu s predlogom rešenja uživa MCP i SPEU.

Član 3

Koordinacija sa međunarodnim akterima

Da bi se osigurala maksimalna doslednost i delotvornost u međunarodnom angažovanju na Kosovu MCP će ustanoviti odgovarajuće mehanizme da koordiniše aktivnosti svih međunarodnih aktera. Ovi akteri podržaće ove napore pružajući MCP-u informacije koje su relevantne za vršenje njegove/njene dužnosti.

Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) nastaviće sa svojom misijom na Kosovu, uključujući sveobuhvatnu prisutnost na terenu, podršku demokratskom razvoju na Kosovu i radu i dužnostima MCP-a. Određeni sporazumi i dogovori za takvu podršku od strane OEBS-a biće utvrđeni i uspostavljeni između OEBS-a i MCP-a.

MCP će u skladu sa njegovom/njenom ulogom koordinisanja u pogledu nadgledanja implementacije Predloga rešenja, predsedavati koordinacionim komitetom u kojem se nalazi šef međunarodnih vojnih snaga, šef Misije EBOP-a, šef Misije OEBS-a, i kada komitet to smatra odgovarajućim, i predstavnici ostalih organizacija koji daju svoj doprinos implementaciji ovog predloga rešenja.

Član 4

Struktura/osoblja međunarodnog civilnog predstavnika

Nakon konsultacija sa EU, MCP naimenuje Međunarodnu upravnu grupa. MUG će od Saveta bezbednosti UN zatražiti saglasnost oko ovog naimenovanja.

MCP dolaziće iz sledećeg članstva: Francuske, Nemačke, Italije, Rusije, Ujedinjenog Kraljevstva, Sjedinjenih Američkih Država, Evropske unije, Evropske komisije, NATO.

MCP direktno izveštava Međunarodnoj upravnoj grupi i predsedava njenim sastancima.

MCP imaće podršku osoblja (Međunarodna civilna kancelarija (MCK)), koje ona/on smatra neophodnim, a koje pomaže u izvršavanju dužnosti u skladu sa ovim predlogom rešenja.

MCP može uspostaviti bilo koji oblik prisustva na terenu koje on/ona smatra neophodnim za ispunjavanja ovog predloga rešenja. MCP će otvoriti kancelariju na terenu u Mitrovici, čiji će se zadatak posebno usredsrediti na oblast bezbednosti, vladavinu prava, slobodu kretanja povratka, imovinska prava i privredni razvoj.

MCP, takođe, u svom svojstvu kao SPEU imaće u skladu sa zakonima Kosova pravno svojstvo koje može biti neophodno za potpuno vršenje dužnosti na osnovu Predloženog rešenja.

MCP u svom svojstvu kao SPEU imaće sledeće privilegije i imunitete:

a. Kosovo će dati kancelariji MCP-a i SPEU i njenim prostorijama, arhivama i ostaloj imovini iste privilegije i imunitete koje uživaju diplomatske misije i prateće prostorije i objekti, arhive i ostala imovina u skladu sa Bečkom konvencijom o diplomatskim odnosima.

b. Kosovo će dodeliti MVP, SPEU, i stručnom osoblju i njihovim porodicama iste privilegije i imunitete koje uživa diplomatsko osoblje na osnovu Bečke konvencije o diplomatskim odnosima.

c. Kosovo će dodeliti ostalom osoblju MCP-a i SPEU osoblju i članovima njihovih porodica iste privilegije i imunitete koje uživa diplomatsko tehničko osoblje i osoblje u administraciji i članovi njihovih porodica na osnovu Bečke konvencije o diplomatskim odnosima.

Član 5

Smanjenje i prestanak mandata međunarodnog civilnog predstavnika

Na osnovu preporuka MCP-a, Međunarodna upravna grupa uspostaviće standarde za periodično preispitivanje mandata MCP-a, i sprovešće potpuno preispitivanje ovlašćenja MCP-a u roku od dve godine nakon stupanja na snagu ovog predloga rešenja, sa tendencijom postepenog smanjenja opsega ovlašćenja MCP-a i učestalosti preduzimanja koraka.

Mandat MCP-a prestaje onda kada Međunarodna upravna grupa odluči da je Kosovo implementiralo uslove iz ovog predloga rešenja.

Član 6

Saradnja

Kosovske vlasti u potpunosti sarađuju sa MCP-om, takođe u njegovom/ njenom svojstvu kao SPEU, i sa ostalim međunarodnim organizacijama i akterima, radi uspešne implementacije svih aspekata ovog predloga rešenja. Neuspeh kosovskih vlasti da na taj način sarađuju smatraće se nepoštovanjem uslova ovog predloga rešenja u skladu sa članom 2.1 ovog aneksa.

Kosovske vlasti će pružiti svu odgovarajuću pomoć MCP-u, takođe u njenom/njegovom svojstvu kao SPEU, radi efikasnog i delotvornog obavljanja dužnosti, uključujući pružanje logističke i administrativne podrške kada je to potrebno.

ANEKS X - MISIJA EVROPSKE BEZBEDNOSNE I ODBRAMBENE POLITIKE (EBOP)

Član 1

Mandat i ovlašćenja

Misija EBOP-a na osnovu ovlašćenja specijalnog predstavnika Evropske unije (SPEU), vrši ovlašćenja SPEU kao što je to navedeno u članu 2.3 Aneksa IX ovog predloga rešenja.

Šef misije EBOP-a preduzima svakodnevnu operativnu upravu Misije.

Misija EBOP-a i njeno osoblje imaće iste privilegije i imunitet kao što je to i predviđeno članom 4.6 Aneksa ovog predloga rešenja.

Član 2

Struktura

Šef misije EBOP-a naimenuje Savet Evropske unije.

Šef misije EBOP-a može uspostaviti bilo koje prisustvo koje on/ona smatra neophodnim, na centralnom i/ili lokalnom nivou, kako bi se osigurala potpuna implementacija elemenata vladavine prava koji proističu iz Predloga rešenja.

Misija EBOP-a ima jedinstven, objedinjen lanac komande.

Član 3

Saradnja

Kosovo će pružiti svu odgovarajuću pomoć Misiji EBOP-a za efikasno i delotvorno vršenje dužnosti misije, uključujući kada je to i potrebno pružanje pomoći iz oblasti logistike i administracije.

ANEKS XI - MEĐUNARODNE VOJNE SNAGE

Član 1

Ciljevi

Međunarodne vojne snage (MVS) su odgovorne za:

a. Garantovanje bezbednosti za Kosovo od spoljašnjih pretnji, dok kosovske institucije ne preuzmu odgovornost;

b. Pružanje sigurnog i bezbednog okruženja na čitavoj teritoriji Kosova, zajedno sa MCP-om i sa podrškom kosovskih institucija, sve dok kosovske institucije nisu u mogućnosti da preduzmu odgovornost, u zavisnosti od slučaju do slučaja za bezbednosne zadatke koje izvršava MVP;

c. Sa saradnjom ostalih za nadgledanje i pružanje pomoći, uspostavljanje i obuku kosovskih snage bezbednosti (KSB); ovo uključuje ocenjivanje potencijalnih kandidata kako bi se zagarantovao profesionalizam; težnja ka ostvarivanju odgovarajuće etničke zastupljenosti i pravo sankcionisanja nedoličnog ponašanja pripadnika KSB-a u saradnji sa MVS-a;

d. Verifikovanje doslednosti unutar okvira svakog vojno - bezbednosnog aspekta ovog predloga rešenja;

e. Pružanje podrške, i blisko koordinisanje s radom MVS, kao i pružanje vojnog saveta MVS-a;

f. Pomaganje i savetovanje u pogledu procesa integracije u severnoatlantske strukture.

U okvirima sredstava i kapaciteta i dok se zadaci ne ustupe drugima pod programima oko kojih treba da se usaglasi, MVS pomažu lokalnim vlastima i MCP-u na:

a. Odvraćanju nasilnih ekstremista;

b. Garantovanju slobode kretanja;

c. Olakšavanju povratka izbeglica;

d. Otklanjanju, čuvanju i uništavanju neovlašćenog naoružanja;

e. Zaštiti određenih verskih i kulturnih mesta;

f. Vršenju dužnosti nadgledanja granice po potrebi;

g. Pružanju podrške, u zavisnosti od slučaja do slučaja međunarodnoj zajednici i glavnim civilnim organizacijama u oblasti implementacije i ispunjavanju njihovih pojedinačnih mandata.

MVS podržavaju razvoj struktura i stručnosti na Kosovu kako bi garantovale efikasnu civilnu kontrolu i upravljanje nad KSB-om, naročito u oblastima strateškog razvoja, planiranja snaga, kadrovskog upravljanja, planiranja iz oblasti raznih programa i priprema budžeta, vršenja planiranja i nabavke, u skladu sa članom 2.4 Aneksa IX ovog predloga rešenja.

MVS nadgledaju, kontrolišu i imaju izvršnu vlast nad KBS-om sve dok MVS u saradnji sa MCP-om ne proceni da su ove snage samoodržive i sposobne sa ispunjavanje dodeljenih zadataka u skladu sa međunarodnim standardima.

MVS nastaviće uspostavljenu praksu trenutne zajedničke tehničke komisije za implementaciju sa Republikom Srbijom. Tokom vremena, aktivnosti zajedničke komisije za implementaciju biće preduzete od strane nove zajedničke vojne komisije sa vlastima Kosova i Republike Srbije kako bi se uhvatilo u koštac sa zajedničkim pitanjima zabrinutosti, a koje se odnose na vojnu bezbednost.

MVS i koordinaciji sa MCP-om uspostaviće mere izgradnje poverenja između kosovskih bezbednosnih snaga i odbrambenih institucija Republike Srbije.

U dugoročnom periodu, MVS ostaće angažovane sa KBS-om da pruže savet koji ima za cilj dalju integraciju u severnoatlantske strukture i uključenje elemenata mandata bezbednosnih snaga u međunarodnim misijama.

MVS postupaće pod nadležnošću i biće predmet kontrole i političke kontrole severnoatlantskog saveta kroz NATO lanac komande. MVP imaće objedinjeni lanac komande.

Član 2

Ovlašćenja i nadležnost

U ispunjavanju odgovornosti MVP-a, šef MVS-a ima ovlašćenja, bez uplitanja ili dozvole za sve one radnje koje on/ona smatra neophodnim i odgovarajućim, uključujući upotrebu vojne sile, kako bi zaštitio MVS i ostalo naimenovano osoblje i za izvršavanje svoje odgovornosti. Šef MVS ima konačna ovlašćenja u oblasti raspoređenih vojnih snaga i u pogledu aspekata predloga rešenja koji se odnose na MVS.

MVS ima sledeća ovlašćenja:

a. Da izvrše svoje odgovornosti koje se smatraju odgovarajućim, uključujući upotrebu svih neophodnih sredstava i bez daljih sankcionisanja, mešanja ili dozvola;

b. Pravo da vrše potpunu i neometanu slobodu kretanja širom Kosova uz pomoć svih sredstava;

c. Pravo da ponovo uspostave trenutnu i potpunu vojnu kontrolu nad vazdušnim prostorom (ili delovima vazdušnog prostora) ukoliko vojni uslovi tako nalažu. Šef MVS-a obezbediće da je Kosovska uprava Civilnog vazdušnog saobraćaja u potpunosti obaveštena o bilo takvoj odluci;

d. Pravo da vrše inspekcije prostorija i objekata u pogledu ispunjavanja svojih zadataka;

e. Pravo da odobre i nadgledaju, u koordinaciji sa MVS, ustanovljenje svih nepolicijskih snaga i ostalih bezbednosnih snaga koje Kosovo predloži;

f. Pravo da preduzmu radnju koje smatraju odgovarajućim kao podršku svom mandatu u skladu sa ovim predlogom rešenja.

Kosovo daje MVS-u status, privilegije i imunitet koji trenutno ima KFOR na osnovu UNMIK Uredbe 2000/47.

U svim slučajevima, ovlašćenja MVS-a biće preispitivana i nakon konsultacija sa relevantnim stranama i donošenja odluke severnoatlantskog saveza, biti prilagođene u zavisnosti od slučaja do slučaja kako kosovske institucije razviju kapacitet i povećaju svoj mandat i odgovornosti.

ANEKS XII - ZAKONODAVNI PLAN

Član 1

Zakonodavstvo koje treba da se usvoji tokom perioda tranzicije

Skupština Kosova zvanično usvaja neophodno zakonodavstvo kako bi implementirala uslove ovog predloga rešenja tokom perioda tranzicije u trajanju od 120 dana, a koji se smatra da je Skupština usvojila i stupiće na snagu prvog dana nakon perioda tranzicije. Takvo zakonodavstvo uključuje, ali nije ograničeno na sledeće:

Zakon o opštim i lokalnim izborima;

Zakon o lokalnoj samoupravi;

Zakon o opštinskim pograničnim linijama;

Zakon o uspostavljanju zaštićenih oblasti;

Poslovnik o radu, ili amandmani osim toga, koji su neophodni da implementiraju uslove Predloga rešenja odmah nakon isteka perioda tranzicije, uključujući naročito, poslovnik o radu koji se odnosi na zaštitu i unapređenje prava zajednica i njenih pripadnika.

Član 2

Zakonodavstvo koje treba da se usvoji tokom ili posle perioda tranzicije

Skupština Kosova može zvanično usvojiti ostalo zakonodavstvo tokom perioda tranzicije u cilju implementacije Predloga rešenja, koji ukoliko se usvoji, smatraće se usvojenim od strane Skupštine i stupiće na snagu odmah prvog dana nakon perioda tranzicije. Takvo zakonodavstvo će u suprotnom biti usvojeno kao stvar prioriteta odmah nakon završetka perioda tranzicije, i uključuje, ali nije ograničeno na sledeće:

Zakon o pravima zajednica i njenih pripadnika;

Zakon u osnivanju Kosovskog saveta za bezbednost;

Zakon o civilnom vazduhoplovstvu;

Amandmane na poslovnik o radu Skupštine za osnivanje Skupštinskog komiteta za nadgledanje bezbednosti;

Zakon o lokalnim finansijama;

Zakoni koji se odnose na raspodelu ovlašćenja i ostalih pitanja u sledećim sektorima:

Obrazovanje;

Zdravstvena zaštita;

Zakon o Kosovskim bezbednosnim snagama:

Zakon o službi u kosovskim bezbednosnim snagama:

Zakon o Kosovskoj policijskoj službi;

Zakon u uspostavljanju domaće obaveštajne službe Kosova;

Zakon o državljanstvu Kosova:

Zakon o nacionalnim obeležjima i javnim praznicima;

Zakon o restituciji.

(Zbog protivljenja Rusije i Kine, Ahtisarijev plan nikada nije usvojen u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija)

 

Anketa

Da li će, po vašem mišljenju, „Zajednica srpskih opština“ na KiM biti formirana do kraja 2023. godine?
 

Republika Srpska: Stanje i perspektive

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner