Početna strana > Rubrike > Dokumenti > Rezolucija skupštine Srbije o pristupanju Srbije EU
Dokumenti

Rezolucija skupštine Srbije o pristupanju Srbije EU

PDF Štampa El. pošta
NSPM   
ponedeljak, 16. decembar 2013.

Polazeći od strateškog cilja Republike Srbije da postane punopravna članica Evropske unije koji je potvrđen podnošenjem zahteva za prijem u članstvo Republike Srbije u Evropsku uniju 22. decembra 2009. godine;

Potvrđujući stav da punopravno članstvo u Evropskoj uniji doprinosi ukupnom društvenom napretku Republike Srbije i boljitku njenih građana;

Ističući čvrsto opredeljenje za poštovanje vrednosti na kojima je utemeljena Evropska unija i potvrđujući privrženost Republike Srbije razvoju demokratskog društva zasnovanog na vladavini prava i poštovanju ljudskih i manjinskih prava, principima tržišne ekonomije, kao i izgradnji efikasnih institucija;

Polazeći od Rezolucije o pridruživanju Evropskoj uniji, koju je donela Narodna skupština 13. oktobra 2004. godine;

Izražavajući zadovoljstvo što je 1. septembra 2013. godine stupio na snagu Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane;

Uzimajući u obzir Mišljenje o zahtevu Republike Srbije za prijem u članstvo kojim je Evropska komisija 12. oktobra 2011. godine preporučila da se Republici Srbiji dodeli status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, i Zaključak Evropskog saveta o dodeljivanju Republici Srbiji statusa države kandidata za članstvo u Evropskoj uniji 1. marta 2012. godine;

Polazeći od odluke sadržane u zaključcima Evropskog saveta od 28. juna 2013. godine o otvaranju pristupnih pregovora sa Republikom Srbijom, kojom se Evropska komisija poziva da izradi pregovarački okvir za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji i kojom se određuje da međuvladina konferencija bude održana najkasnije u januaru 2014. godine, kao i Izveštaja Evropske komisije o napretku Republike Srbije od 16. Oktobra 2013. godine;

Potvrđujući spremnost da doprinosi jačanju regionalne saradnje i stabilnosti na zapadnom Balkanu i razvijajući dobrosusedske odnose, kako na bilateralnoj osnovi, tako i učešćem u multilateralnim regionalnim inicijativama, Republika Srbija je odlučna u opredeljenju za mirno rešavanje svih otvorenih pitanja kroz dijalog, međusobno razumevanje i uz puno poštovanje načela međunarodnog prava;

Polazeći od interesa za unapređenje odnosa i razmenu iskustava i znanja sa drugim državama uključenim u Proces stabilizacije i pridruživanja;

Aktivno doprinoseći saradnji, stabilnosti i napretku na području jugoistočne Evrope;

Potvrđujući da je uz očuvanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta cilj Republike Srbije poštovanje tradicije i zaštite kulture i jezika kao osnove nacionalnog identiteta;

Ističući da su pridruživanje i pristupanje Evropskoj uniji kontinuirani procesi u kojima se priznaje i prepoznaje uloga svih učesnika u procesu;

Imajući u vidu Odluku Vlade o obrazovanju Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji i Odluku o osnivanju Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije

Evropskoj uniji;

Polazeći od značaja saradnje i usklađenog delovanja između Narodne skupštine i Vlade u procesu pridruživanja Evropskoj uniji, kao i u procesu pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji;

Ističući odlučnost da u okviru svoje nadležnosti doprinese ispunjavanju kriterijuma za članstvo u Evropskoj uniji;

Potvrđujući opredeljenje za aktivno učešće Narodne skupštine, kao najvišeg predstavnika demokratske volje građana Republike Srbije, u procesu pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji;

Na osnovu člana 99. stav 1. tačka 7. Ustava Republike Srbije i člana 8. stav 1. Zakona o Narodnoj skupštini („Službeni glasnik RS“, broj 9/10),

Narodna skupština Republike Srbije, na Šestoj sednici Drugog redovnog zasedanja u 2013. godini, održanoj 16. decembra 2013. godine, donela

je

REZOLUCIJU

O ULOZI NARODNE SKUPŠTINE I NAČELIMA UPREGOVORIMA O PRISTUPANjU REPUBLIKE SRBIJEEVROPSKOJ UNIJI

1. Narodna skupština potvrđuje da je cilj Republike Srbije u pregovorima o pristupanjy sticanje punopravnog članstva u Evropskoj uniji u najkraćem roku.

2. Narodna skupština poziva Vladu, koja je nadležna da vodi i koordinira pregovore o pristupanju Evropskoj uniji, da to čini odgovorno i efikasno, vodeći računa o zaštiti nacionalnih interesa.

3. Narodna skupština svojim aktivnim delovanjem nastoji da doprinese uspešnom vođenju i što skorijem okončanju pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji, uvažavajući i unapređujući vrednosti i načela na kojima Evropska unija počiva.

4. Narodna skupština ističe obavezu ispunjenja svih neophodnih kriterijuma za članstvo u Evropskoj uniji, koji su temeljno definisani od Evropskog Saveta u Kopenhagenu i Madridu, u skladu sa opredeljenjem Republike Srbije da doprinosi izgradnji funkcionalnog, održivog i efikasnog sistema Evropske unije.

5. Narodna skupština ukazuje na važnost da se pregovori o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji vode sa ciljem da se obezbedi brz i stabilan ekonomski rast, vodeći računa o zaštiti privrednih grana koje su od vitalnog interesa za Republiku Srbiju u uslovima tržišne ekonomije.

Naročitu pažnju treba posvetiti uspostavljanju održivog razvoja i povećanju konkurentnosti privrede Republike Srbije kroz sprovođenje ekonomskih i društvenih reformi, završetak procesa privredne tranzicije, razvijanje ekonomije zasnovane na znanju i ostvarivanje stabilnog finansijskog i makroekonomskog okruženja.

6. Narodna skupština ukazuje na značaj da se pregovori o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji vode sa ciljem dostizanja blagostanja, pune socijalne sigurnosti i boljeg života građana Republike Srbije, uz očuvanje i unapređenje postignutog nivoa socijalnih prava i njihove zaštite.

7. Narodna skupština naglašava da se, u cilju omogućavanja ravnopravnog uključivanja Republike Srbije u sistem Evropske unije, moraju osigurati najpovoljniji izuzeci i prelazni periodi, kao i eventualna odstupanja, gde je to potrebno i moguće. Prelazni periodi ili izuzeća od primene biće osigurana za one oblasti u kojima u trenutku pristupanja neće postojati dovoljan nivo pripremljenosti za njihovo usklađivanje i primenu, pri čemu će se voditi računa o određenim prioritetima u okviru pregovaračkih poglavlja.

8. Narodna skupština ističe značaj stalnog dijaloga i usklađenog delovanja državnih organa u procesu pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji, posebno u delu usklađivanja nacionalnog zakonodavstva sa pravnim tekovinama Evropske unije. Poziva se Vlada da nastavi da sprovodi Nacionalni program za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije, a Narodna skupština će u skladu sa utvrđenom dinamikom usvajati zakone iz Nacionalnog programa za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije i pratiti primenu zakona.

9. Narodna skupština naglašava značaj primene Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i izražava spremnost da kroz rad Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje da svoj puni doprinos primeni Sporazuma.

10. Narodna skupština će kroz aktivnu saradnju sa Evropskim parlamentom, nacionalnim parlamentima država članica Evropske unije i parlamentima država uključenim u Proces stabilizacije i pridruživanja doprinositi predstavljanju pozicija i interesa Republike Srbije kao buduće članice Evropske unije.

11. Narodna skupština naglašava važnost efikasne saradnje Narodne skupštine, Vlade i predsednika Republike u toku procesa pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji, kako bi u najkraćem roku bili ispunjeni svi potrebni politički, ekonomski, pravni i institucionalni kriterijumi za članstvo u Evropskoj uniji.

12. Narodna skupština ukazuje na važnost saradnje stručnih službi Narodne skupštine i Vlade u vezi sa procesom pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji i u tom smislu nastavlja proces unapređenja svojih institucionalnih i administrativnih kapaciteta.

13. Narodna skupština naglašava potrebu da se u proces praćenja pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji uključe odbori Narodne skupštine u čijem delokrugu su pitanja iz odgovarajućih pregovaračkih pozicija.

14. Narodna skupština obavezuje Vladu da pravovremeno i sveobuhvatno informiše Narodnu skupštinu o planiranim aktivnostima u vezi sa procesom pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji u cilju izrade plana rada Narodne skupštine.

15. Odbor za evropske integracije je radno telo Narodne skupštine koje, u saradnji sa predsednikom Narodne skupštine, koordinira proces praćenja pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji.

16. U procesu sprovođenja analitičkog pregleda i ocene usklađenosti propisa Republike Srbije sa pravnim tekovinama Evropske unije i njihove implementacije (skrininga) za pojedina pregovaračka poglavlja, Vlada dostavlja Odboru za evropske integracije izveštaj o rezultatima bilateralnog skrininga za svako pregovaračko poglavlje.

17. Pre utvrđivanja pregovaračke pozicije za pojedino poglavlje, Vlada dostavlja predlog pregovaračke pozicije Odboru za evropske integracije.

18. Sednici Odbora za evropske integracije, na kojoj se razmatra predlog pregovaračke pozicije, prisustvuju ovlašćeni predstavnik Vlade, predsednik pregovaračke grupe i šef Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji.

19. Odbor za evropske integracije daje mišljenje i/ili donosi preporuke o predlogu pregovaračke pozicije. Vlada razmatra mišljenje i preporuke Odbora za evropske integracije prilikom usvajanja pregovaračke pozicije i obaveštava Odbor o usvojenoj pregovaračkoj poziciji.

20. Posebnom odlukom Odbora za evropske integracije urediće se postupak razmatranja predloga pregovaračke pozicije na sednici Odbora za evropske integracije i odbora u čijem su delokrugu pitanja iz odgovarajuće pregovaračke pozicije.

21. U slučaju izmene pregovaračkih pozicija ili ponovnog otvaranja pregovaračkog poglavlja primenjuje se postupak razmatranja predloga pregovaračkih pozicija.

22. Član Vlade zadužen za evropske integracije i šef Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji podnose tromesečne izveštaje Odboru za evropske integracije, a na zahtev Odbora i češće, o aktuelnom stanju u procesu pregovora sa Evropskom unijom.

23. Vlada podnosi Narodnoj skupštini izveštaj o toku pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji dva puta godišnje, odnosno po završetku šestomesečnog ciklusa predsedavanja Savetom Evropske unije, koji se razmatra na sednici Narodne skupštine.

24. Tokom pregovora, Narodna skupština nastoji da jača društveni i politički konsenzus o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji. Narodna skupština sarađuje sa civilnim društvom, stručnom javnošću i drugim zainteresovanim činiocima, kako bi se postigla njihova uključenost u svim fazama procesa pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji.

25. Narodna skupština poziva sve državne organe i podstiče sve društvene činioce da učestvuju u javnim raspravama vezanim za proces pregovora i pristupanja Evropskoj uniji.

26. Narodna skupština posebno naglašava važnost pravovremenog i stalnog informisanja javnosti o evropskim vrednostima, Evropskoj uniji i toku i rezultatima pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji.

27. Ovu rezoluciju objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

RS broj 95

U Beogradu, 16. decembra 2013. godine

NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRBIJE

P R E D S E D N I K

dr Nebojša Stefanović

BEOGRAD - Poslanici republičkog parlamenta završili su danas debatu o Predlogu rezolucije o ulozi parlamenta u pregovoranju sa EU, u kome se navodi da je cilj Srbije sticanje punopravnog članstva u EU u najkraćem roku, a o kojoj bi trebalo da glasaju u 18.00 sati.

Većina poslanika i vlasti i opozicije, izuzev DSS, najavila je podršku rezoluciji o ulozi parlamenta na putu ka EU i poručila da je cilj zemlje, ali i parlamenta, da Srbija što pre postane članica EU.

Predsednik Skupštine Srbije Nebojša Stefanović poručio je da usvajanje te rezolucije treba da pokaže da strukturne reforme i uspostavljanje vladavine prava nisu važni zbog prisupanja Uniji već, pre svega, zbog građana.

"Ulazeći u EU usvajamo veliki broj zakona i pravnih tekovina i u tom procesu ćemo pokušati da zaštitimo sve što je u našem interesu i sve naše posebnosti, ali ćemo morati da prihvatimo i nešto što je zajednička politika EU", rekao je Stefanović.

Posao parlamenta će, kako je podvukao, biti da nadgleda ceo proces i da pruži dodatnu podršku pregovaračkom timu.

Predsednica Odbora za evropske integracije Nataša Vučković koja je pred poslancima obrazlagala Predlog rezolucije rekla je da taj dokument potvrđuje da je strateški cilj zemlje članstvo u Uniji u najkraćem roku i da će Skupština Srbije doprineti uspešnom vođenju pregovora i što skorijem okončanju.

Ona je naglasila da će usvajanjem rezolucije parlament pokazati odlučnost kada je reč o pristupanju EU, a za poslanike ona predstavlja novi izazov i zadataki i pojasnila da tekst rezolucije definiše kako će Skupština Srbije učestvovsti u pregovorima, koji bi prema očekivanjima, trebalo da otpočnu prvom međuvladinom konferencijom, najkasnije u januaru.

U Predlogu rezolucije se navodi da je cilj Srbije sticanje punopravnog članstva u EU u najkraćem roku.

U tekstu Rezolucije ističe se i čvrsto opredeljenje za poštovanje vrednosti na kojima je Unija utemeljena.

Skupština poziva vladu, koja je nadležna da vodi i koordinira pregovore o pristupanju EU, da to čini odgovorno i efikasno, vodeći računa o zaštiti nacionalnih interesa.

Parlament, kako se dodaje, aktivnim delovanjem nastoji da doprinese uspešnom vođenju i što skorijem okončanju pregovora o pristupanju Srbije EU, uvažavajući i unapređujući vrednosti i načela na kojima EU počiva.

Za Rezoluciju, koja ima preambulu i 27 tačaka, glasalo je 158 poslanika, dok je devet poslanika DSS bilo protiv.

(Tanjug)

 

Anketa

Da li će, po vašem mišljenju, „Zajednica srpskih opština“ na KiM biti formirana do kraja 2023. godine?
 

Republika Srpska: Stanje i perspektive

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner