Početna strana > Rubrike > Dokumenti > Izveštaj o napretku Srbije za 2012. godinu
Dokumenti

Izveštaj o napretku Srbije za 2012. godinu

PDF Štampa El. pošta
Evropska komisija   
četvrtak, 18. oktobar 2012.

RADNI DOKUMENT OSOBLjA KOMISIJE

IZVEŠTAJ O NAPRETKU SRBIJE za 2012. godinu

koji prati

SAOPŠTENjE KOMISIJE

UPUĆENO EVROPSKOM PARLAMENTU I SAVETU

Strategija proširenja i ključni izazovi za 2012–2013. godinu

1. UVOD

1.1 Predgovor

Od marta 2002. godine Komisija redovno izveštava Savet i Parlament o napretku zemalja

regiona zapadnog Balkana. Ovaj izveštaj o napretku koji je  ostvarila Srbija  u pripremi

za članstvo u EU u velikom delu prati istu strukturu kao prethodnih godina. Izveštaj:

  • analizira stanje u Srbiji u pogledu političkih kriterijuma za članstvo;
  • analizira stanje u Srbiji na osnovu ekonomskih kriterijuma za članstvo;
  • ispituje  kapacitet  Srbije  da  preuzme  obaveze  članstva  tj.  pravnih  tekovina izraženih u Ugovorima, sekundarnom zakonodavstvu i politikama Unije.
  • kratko opisuje odnose između Srbije i Unije;
  •  

    Izveštaj  pokriva  period  od  oktobra  2011.  do  septembra  2012.  Napredak  se  meri  na

osnovu donetih odluka, usvojenih propisa i sprovedenih mera. Po pravilu, propisi ili

mere koje  su u pripremi ili čekaju skupštinsko  odobrenje nisu uzeti u obzir.  Ovakav

pristup  obezbeđuje  ujednačen  postupak  u  svim  izveštajima  i  omogućava  objektivno

ocenjivanje.

 

Ovaj  izveštaj  se  zasniva  na  informacijama  koje  je  Komisija  sakupila  i  analizirala.

Pored  toga,  korišćeni su mnogi izvori,  uključujući priloge Vlade  Republike Srbije, država

članica EU, izveštaje  Evropskog parlamenta (Izvestilac za Srbiju je gospodin Jelko Kacin) i

informacije dobijene od raznih međunarodnih i nevladinih organizacija. Komisija  donosi 

detaljne  zaključke  u  vezi  sa  Srbijom  u  svom  zasebnom  saopštenju  o proširenju

(Strategija proširenja i ključni izazovi 2012 – 2013, COM (2012) 600.) ,

na osnovu stručne analize sadržane u ovom izveštaju.

 

1.2 Kontekst

 

Evropski savet je odobrio Srbiji status zemlje kandidata 1. marta 2012. godine na osnovu

Mišljenja  Komisije  o  zahtevu  Srbije  za  članstvo  koje  je  usvojeno  12.  oktobra  2011.

godine.  Savet  je  5.  decembra  2011.  godine  zaključio  da  će  započinjanje  pregovora  o 

pristupanju razmotriti Evropski savet u skladu sa uspostavljenom praksom,  nakon što

Komisija proceni da je Srbija dostigla neophodan stepen usklađenosti sa kriterijumima

članstva,   posebno  ključnim  prioritetom  u  vezi  sa  preduzimanjem   koraka   u  cilju

vidljivog  i  održivog  poboljšanja  odnosa  sa  Kosovom* (Ovo označavanje ne

dovodi u pitanje stavove o statusu i u skladu je sa Rezolucijom SB UN

1244/99 i Mišljenjem MSP-a o proglašenju nezavisnosti Kosova),  u  skladu 

sa  uslovima  procesa stabilizacije i pridruživanja.

 

1.3 Odnosi između EU i Srbije

 

Srbija učestvuje u procesu stabilizacije i pridruživanja.

Sporazum   o  stabilizaciji   i  pridruživanju  je   potpisan,  zajedno  sa  Prelaznim

sporazumom o  trgovini i trgovinskim  pitanjima u aprilu 2008.  godine.  On obezbeđuje

okvir  za  zajedničke  obaveze  u  pogledu  širokog  opsega  političkih,  trgovinskih  i

ekonomskih pitanja. Prelazni sporazum je stupio na snagu 1. februara 2010. godine. Dana

14.  juna  2010.  godine,  na  Spoljno-političkom  savetu,  ministri  su  se  dogovorili  da

podnesu   Sporazum   o   stabilizaciji   i   pridruživanju   svojim   parlamentima   na

ratifikaciju.   Proces   se   bliži   kraju,   samo   u   jednoj   državi   članici   se   čeka

ratifikacija.

 

Srbija  beleži pozitivna dostignuća u primeni obaveza iz Sporazuma o  stabilizaciji i

pridruživanju  kao   i  Prelaznog   sporazuma   o   trgovini   i  trgovinskim   pitanjima.

Privremeni  odbor  i određeni  broj  pododbora  se  sastaju  na  godišnjem  nivou  kako  bi

diskutovali  o  temama  koje  uključuju  unutrašnje  tržište,  konkurenciju,  tranzitni

saobraćaj,   trgovinu,   carinu,   oporezivanje,   poljoprivredu   i   ribarstvo.   Uopšteno

govoreći, Srbija poštuje svoje obaveze iz SSP i PS u tim oblastima i saradnja se dobro

razvija.

 

U  januaru  2012.  godine,  srpska  vlada  je  usvojila  revidiran  i  ažuriran  Nacionalni

program za integraciju Republike Srbije  u Evropsku uniju za period  od 2008. do  2012.

godine, uzimajući u obzir mišljenje Komisije.

 

Sastanci  političkog  dijaloga  na  ministarskom  nivou se  održavaju  od  2003. godine.

Politički  dijalog  između  Evropske  komisije  i  državnih  organa Srbije  se  održava  u

okviru  unapređenog  stalnog  dijaloga  (USD)  od  2003.  godine.  Međuparlamentarni

sastanci  između  predstavnika  Evropskog  parlamenta  i  Narodne  skupštine  Republike

Srbije   se   održavaju   na   godišnjem   nivou   od   2006.   godine.   Nekoliko   sastanaka

unapređenog  stalnog  dijaloga  obuhvatilo  je  sektore  iz  Sporazuma  o  stabilizaciji  i

pridruživanju koji nisu uključeni u Prelazni sporazum, kao što su energetika, životna

sredina, socijalna politika, pravda, sloboda i bezbednost.

 

Srbija  učestvuje  u  multilateralnom  ekonomskom  dijalogu  sa  Komisijom  i  državama

članicama EU. Cilj ovog dijaloga je da se Srbija pripremi za učešće u multilateralnom 

nadzoru i koordinaciji ekonomske politike u ekonomskoj i  monetarnoj uniji EU. 

U tom kontekstu, prvi put je pozvana na sastanak Saveta o pretpristupnom fiskalnom

nadzoru u maju 2012. godine.

 

Vizna liberalizacija za građane Srbije  koji putuju na teritoriju Šengena je  na snazi

od   decembra   2009.   godine.   Komisija   je   osmislila  mehanizam   praćenja  postvizne

liberalizacije kako bi procenila da li je primena reformi koje je zemlja uvela dosledna

sa viznom mapom puta i da li je održiva. Ovo je dopunjeno mehanizmom upozorenja kako bi

se  sprečile  zloupotrebe.   Komisija  je   predstavila  svoj  drugi  izveštaj  o  praćenju

Evropskom parlamentu i Savetu u decembru 2011. i usvojila treći u avgustu 2012. godine.

Sporazum  o  readmisiji  između Evropske  unije  i  Srbije  je  na  snazi  od  januara  2008.

godine.

 

Finansijska   pomoć  se  pruža  kroz   Instrument  za  pretpristupnu  pomoć   (IPA).

Delegacija  EU  u Beogradu trenutno  upravlja  programom  IPA  na centralizovani način.

Srbija  se  priprema  za  decentralizovano  upravljanje  IPA  fondovima.  Višegodišnji

indikativni  planski  dokument  za  period  od  2011  –  2013.  usvaja  sektorski  pristup  i

usmerava  pomoć  na  sledećih  sedam  sektora:  pravda  i  unutrašnji  poslovi,  reforma

državne uprave, socijalni razvoj, razvoj  privatnog sektora, transport, životna sredina,

klimatske  promene  i energetika,  poljoprivreda  i ruralni  razvoj.  Pored  toga,  zemlja  i

dalje  ima  koristi  od  raznih  regionalnih  i  horizontalnih  programa.  Prekogranična

saradnja  se  takođe  koristi  za  promovisanje  izgradnje  kapaciteta  i  dijaloga  između

lokalnih i regionalnih vlasti susednih zemalja,  Bugarske, Mađarske, Rumunije,  Bosne i

Hercegovine, Hrvatske i Crne Gore.

 

Uopšteno  govoreći,  između 2011.  i 2012.  godine,  EU  je  posvetila preko  2,2  milijarde

evra Srbiji u obliku bespovratnih sredstava i 5,8 milijardi evra u obliku povlašćenih

zajmova. Za period 2007 – 2012. Komisija je odredila 1.176 miliona za IPA projekte koji

će se sprovoditi u zemlji.

 

Civilno  društvo  u Srbiji je  primilo  značajnu finansijsku pomoć  od  EU  kroz  IPA

Podršku civilnom društvu i nacionalne programe,  kao i kroz Evropski instrument za

demokratiju  i  ljudska  prava.  Ciljevi  pomoći  obuhvataju  šire  uključivanje  civilnog

društva  u donošenje  odluka  i povećanje kapaciteta nezavisnih  organizacija  civilnog

društva.  Podrška  civilnom  društvu  kroz  programe  u  2011.  godini  iznosi  preko  4,2

miliona evra.

 

Srbija učestvuje u velikom broju programa EU: Sedmi okvirni program za istraživanje i

tehnološki  razvoj,  PROGRES,   Program  za  konkurentnost  i  inovativnost,  Program

podrške   politikama   za   primenu   informacionih   i   komunikacionih   tehnologija,

Program kulture, Program carina i Fiskalis program.

 

2. POLITIČKI KRITERIJUMI

 

U  ovom  odeljku  razmatra  se  napredak  koji  je  Srbija  učinila  u  ispunjenju  političkih

kriterijuma iz Kopenhagena,  a kojima se zahteva  stabilnost institucija  koje  garantuju

demokratiju, vladavinu prava,  ljudska prava  i poštovanje i zaštitu manjina. U  njemu se,

takođe,   prate  regionalna  saradnja,   dobrosusedski  odnosi  sa  zemljama  obuhvaćenim

proširenjem  i  državama  članicama  i  ispunjavanje  međunarodnih  obaveza,  kao  što  je

saradnja sa Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju (MKTJ).

 

2.1. Demokratija i vladavina prava

 

Ustav

 

Ustav je velikim delom  usaglašen sa evropskim standardima. Međutim,  neke odredbe ne

odslikavaju u potpunosti preporuke Venecijanske komisije u njenom Mišljenju iz marta

2007.  godine,  posebno  odredbe  koje  se  odnose  na  dozvoljavanje  kontrole  političkim

partijama  nad  poslaničkim  mandatima,  kao i odredbe koje  se odnose na preteranu ulogu

Parlamenta pri izborima i razrešenjima, posebno u pravosuđu.

 

Narodna skupština

 

U Srbiji su održani parlamentarni i lokalni izbori u normalnom terminu u maju 2012.

godine,  zajedno  sa  pokrajinskim  izborima  u  Vojvodini.  Održani  su  i  prevremeni

predsednički izbori u maju 2012.  godine nakon što je aktuelni predsednik Boris Tadić

odlučio da da ostavku, što  je  uvelo  izborni kalendar  u jedan tok.  Srbija  je  prihvatila

pomoć  OEBS-a  u organizaciji izbornih  radnji  za njene  parlamentarne i  predsedničke

izbore na Kosovu. Agencija za borbu protiv korupcije je počela sa sprovođenjem pravnih

propisa  iz  2011.  o  finansiranju  političkih  partija,  kao  i  sa  nadzorom  izbornih

kampanja. Izbori su bili slobodni, pošteni i mirni i međunarodna posmatračka tela su

ih  opisala  kao   „konkurentne,   održane  u     pogodnoj   atmosferi   i  profesionalno

organizovane”,  uprkos nekim  nedostacima  u transparentnosti u radu Državne  izborne

komisije  i  u  vođenju  novog  jedinstvenog  biračkog  spiska.  Ova  tela  su  preporučila

unapređenje   izborne   administracije.   Napomenuto   je   i  medijsko   izveštavanje   kao

nedovoljno  uravnoteženo  i  analitičko,  što  ukazuje  na  veću  potrebu  da  se  razjasni

problem vlasništva medija. Nekoliko opozicionih partija je iznelo optužbe za prevaru

ali nadležni organi to pitanje još nisu rasvetlili.

 

Lider Srpske napredne stranke (SNS), Tomislav Nikolić, je  pobedio na predsedničkim

izborima aktuelnog predsednika Borisa Tadića, lidera Demokratske stranke (DS). Lista

SNS je  obezbedila najveći broj  poslanika sa 73 poslanička mesta  od 250,  dok je  iza  nje

lista DS sa 67 mesta.  Lista koju je predvodila Socijalistička partija  Srbije  (SPS)  je

bila treća sa 44 poslanička mesta.  Demokratska stranka Srbije  (DSS)  je  obezbedila 22

mesta,  lista  koji  je  predvodila  Liberalno  demokratska  partija  (LDP)  19  mesta  a 

Ujedinjeni regioni Srbije (URS) 16 mesta. Preostalih 10 poslaničkih mesta su osvojile 

partije  koje  zastupaju  manjine.  Većina  ovih  stranaka  su  za  pridruživanje  Srbije  EU.

Srpska radikalna stranka,  koja  se  protivi naporima  Srbije  za integraciju  u EU,  nije

prešla cenzus za ulazak u Skupštinu.

 

Nova skupština je konstituisana u maju 2012. godine. U skladu sa izbornom reformom iz

2011.  godine,  poslanici  su po  prvi  put imenovani  po  redosledu kako  se  pojavljuju  na

izbornim listama, a praksa „blanko ostavki”, prema kojoj su poslanici svojim partijama

podnosili pisma ostavke  na početku svog  mandata, sada  je  zabranjena. U Skupštini ima

84  žene,  što  čini 34%  svih  poslanika.  U  Skupštini su  i dalje  zastupljeni  članovi

nacionalnih  manjina.  U  skladu  sa  poslovnikom  o  radu  iz  2010.  godine,  radna  tela  su

ujednačena  sa  ciljem  da  Skupština  bude  delotvornija.  Opozicija  predsedava  jednim

brojem  odbora,  uključujući  Odbor  za  evropske  integracije,  ali  ne  više  i  onima  koji

obuhvataju finansije, bezbednost i unutrašnje poslove.

 

Na  jesenjem  zasedanju  2011.  godine  usvojeno  je  nekoliko  zakona  koji  proističu  iz

Nacionalnog plana za integracije  u EU.  Skupštinske aktivnosti su bile usporene uoči

i tokom predizborne kampanje.  Nakon uspostavljanja skupštinskih tela krajem  jula,  rad

se nastavio; hitni postupci sa ograničenim vremenom  za raspravu i debatu primenjeni

su  na  nekoliko  zakonodavnih  propisa,  uključujući  i  problematične  izmene  zakona  o

centralnoj banci.

 

Skupština  je  razvila  korišćenje  javnih  rasprava,  uključujući  jednu  o  svojoj  ulozi  u

procesu integracije  u EU  u januaru 2012.  godine i drugu o pristupu IPA  fondovima u

martu  2012.  godine.  Skupštinski  nadzor  nad  izvršnom  vlašću  je  ostao  slab.  Od

decembra  2011.   do  jula  2012.   godine  nije  bilo  redovnih  sednica  za  postavljanje

poslaničkih pitanja Vladi. Rad odbora je  ostao reaktivan, a ključne debate su se vodile

na plenarnim zasedanjima.

 

Uopšteno govoreći, izbori su bili konkurentski, profesionalno sprovedeni i mirni u

celoj  zemlji.  Zakonski  okvir  iz  2011.  godine  je  sproveden,  ali  se  još  uvek  čekaju

rezultati  nadzora  nad  finansiranjem  političkih  partija.  Približavanje  izbora  je

prekinulo  zakonodavnu  aktivnost,  ali  su  se  ostale  skupštinske  aktivnosti  odvijale

normalno. Nadležni organi treba da slede preporuke izborne posmatračke misije OEBS-

ODIHR.

 

Vlada

 

Posle  parlamentarnih  izbora,  nova  koaliciona  vlada  je  u  julu  preuzela  dužnost  na

osnovu sporazuma  između SNS,  SPS,  URS i dve manje stranke,  a lider  SPS  je  preuzeo

mesto  premijera. Novi  premijer  je  čvrsto  obećao  da  će  ubrzati  EU  agendu reformi sa

ciljem otvaranja pregovora o pristupanju.

 

Tokom celog perioda koji pokriva ovaj izveštaj, Vlada je pokazivala svoje opredeljenje za

EU   integracije,   naročito   nastavljajući   sprovođenje   pojedinih  odredbi   Prelaznog

sporazuma,  u  skladu  sa  dogovorenim  planom  liberalizacije.  Ona  se  obavezala  da,  uz

podršku  Kancelarije  za  evropske  integracije  Srbije  (KEI),  Koordinacionog  tela  za

pristupanje EU i Saveta za evropske integracije, prati preporuke Mišljenja Komisije i

usvojila  je  treću  revidiranu  verziju  Nacionalnog  programa  za  evropske  integracije

(NPI)  u  januaru  2012.  godine.  Vlada  je  sačinila  nacrte  jednog  broja  zakona  sa  ciljem

daljeg  usaglašavanja  nacionalnog  prava  sa  evropskim  standardima  i  donela  je  nove

podzakonske akte radi ocene regulatornog uticaja. Postoji izvesno poboljšanje u njenom

praćenju  godišnjeg  programa  rada.  Međutim,  postupku  izrade  nacrta  i  dalje  manjka

transparentnost,    dovoljno    ustrojstvo    i    vreme    za    delotvornu   raspravu   svih

zainteresovanih  strana,  što  bi  pravno  okruženje  učinilo  predvidljivijim.   Treba

unaprediti sprovođenje usvojenih propisa i nadzor nad njima. Ministri ne poštuju uvek

mišljenja i  preporuke nezavisnih  regulatornih  tela,  uključujući Državnu revizorsku

instituciju,   pa   ih   čak   u   nekim   slučajevima   i  otvoreno   osporavaju.   Generalni

sekretarijat  vlade  treba  ojačati  kako  bi  mogao  da  pokrene  politički  sistem  ka  većoj

efikasnosti i kvalitetnijem učinku.

 

U  pogledu lokalne samouprave,  propise o  opštinskim finansijama treba pojasniti i

pravilno sprovoditi da bi se obezbedilo  predvidivo  finansiranje opština. Ne postoji

nadzor nad funkcijama koje su dodeljene opštinama. Nadležnosti se i dalje prenose bez

obezbeđivanja dovoljnih kapaciteta i sredstava na lokalnom nivou.  Nacionalni savet za

decentralizaciju je i dalje neaktivan. Treba dalje unaprediti konsultacije sa lokalnim

vlastima o  novim zakonodavnim aktima ili izmenama i dopunama postojećih zakona koje

imaju uticaja na lokalnom nivou.

 

Uopšteno govoreći, odlazeća vlada je  ispunila ceo mandat a nova vlada je postavljena i

radi  od  jula.  Obe  su  bile  aktivne  sledeći  strateški  cilj  EU  integracija.  Međutim,

vlada i dalje nema dosledan, struktuirani pristup konsultovanju zainteresovanih strana

i treba da razvije nadzor nad pripremom i sprovođenjem novousvojenih propisa. Ostaje da

se pojasni i pravilno sprovede pravni okvir za lokalnu samoupravu.

 

Državna uprava

 

Postignut je  neznatan napredak u reformi državne  uprave.  Zakon o  upravnoj inspekciji

koji uređuje postupke provere usaglašenosti upravnih tela sa upravnim pravom, donet je

novembra  2011.  godine.  Savet  za  reformu  državne  uprave  je  nastavi  da  se  bavi  samo

upravnim  i tehničkim problemima a da nije  aktivno  usmerio sprovođenje Strategije  za

reformu državne uprave,  koja  je ostala nedovoljna. Veća politička opredeljenost, bolja

koordinacija  i  uvećani  finansijski  i  ljudski  resursi  potrebni  su  da  bi  doveli  do

reforme uprave.

 

Zakonski okvir je još uvek nepotpun. Tek treba usvojiti novo zakone o opštim upravnim

postupcima i o zaposlenima u lokalnoj vlasti i platama.  Zakon o upravnim sporovima i

dalje nije  u potpunosti usaglašen sa evropskim standardima u sudskom  preispitivanju

upravnih akata.

 

Sistem planiranja politike i koordinacije treba unaprediti da usmeri razvoj politike

i izradi dosledne planove  rada za državnu upravu.  Uprava i kapacitet rukovođenja na

lokalnom  nivou su  slabi,  a značajna razlika među  opštinama  i dalje  postoji. Zakon o

državnim službenicima se ne primenjuje na službenike lokalne uprave.

 

Sistem  zapošljavanja  i  napredovanja  u  karijeri  još  uvek  nije  u  potpunosti  na  bazi

zasluga  i  zapošljavanje  je  i  dalje  podložno  političkom  uticaju.  Lokalna  vlast  nema

službu za ljudske resurse koja  je profesionalna i na bazi zasluga. Jedan broj imenovanja

na  mesta  visokih  državnih  službenika  je  još  uvek  u  toku.  Postupci  izbora  se  ne

primenjuju ravnomerno,  a rukovodioci još  uvek imaju previše diskrecionog  prava  pri

odabiru  kandidata  sa  lista  koje  izborne  komisije  sačine  po  održanim  konkursima.

Zaposleni  na  određeno  vreme  se  još   uvek  ne  primaju  u  skladu  sa  kriterijumima

konkurencije, a ugovori se dodeljuju bez internog ili javnog konkursa. Promene u upravi

koje predviđa nova vlada ne treba da škode njenom kapacitetu da načini dalji napredak u

usklađivanju sa pravnim tekovinama i njihovoj implementaciji.

 

Novi program obuke za državne službenike je usvojen 2012. godine i održano je nekoliko

kurseva.  Međutim,  samo  mali  postotak  državnih  službenika,  a  naročito  vrlo  mali

postotak  rukovodilaca je  učestvovao  u ovim obukama.  Nije  obezbeđena obuka za uvođenje

na radno mesto.

 

Nekoliko   nezavisnih   regulatornih   tela   se   i   dalje   suočava   sa   logističkim

ograničenjima.  Skupština  treba  da  nastavi  sa  razmatranjem  godišnjih  izveštaja  i

poboljša   praćenje   zakonskih    predloga    koje    su   podnela   ta   tela.    U    pogledu

restrukturiranja  državnih  agencija,  treba  posvetiti  potrebnu  pažnju  potrebi  da  se

održe kapaciteti i ovlašćenja za sprovođenje pravnih tekovina.  U  nekim slučajevima,

kada je to propisano pravnim tekovinama, treba sačuvati nezavisnost takvih tela.

 

Kancelarija   zaštitnika   građana   je   nastavila   da   bude   efikasna   i   postala   je

pristupačnija.  Mandat državnog  zaštitnika građana obnovila je  Skupština  u avgustu

2012. godine. Broj žalbi građana se povećao. Najveći broj prijavljenih kršenja odnosi se

na izvršnu i upravnu vlast. Još uvek nisu usvojene izmene Zakona o Zaštitniku građana

koje  bi  trebalo  da  povećaju  nezavisnost  zaštitnika  građana.  Preporuke  zaštitnika

građana ne poštuju se dovoljno.

 

Poverenik za  informacije  od  javnog  značaja  i  zaštitu podataka o  ličnosti je  i dalje

aktivan  i  Skupština  je  obnovila  njegov  mandat  u decembru 2011.  godine.  Načinjen je

izvestan  napredak  u  sprovođenju  propisa  koji  obezbeđuju  pristup  informacijama  od javnog 

značaja.  Ipak,  preporuke  poverenika  se  još  uvek  dovoljno  ne  poštuju. (Videti

takođe, za zaštitu podataka, Poglavlje 23 – Pravosuđe i osnovna prava).

 

Državna  revizorska  institucija  (DRI)  Srbije  je  nastavila  da  postepeno  gradi  svoje

kapacitete i dalje zapošljavajući revizore,  a mandat njenog  predsednika je  Skupština

obnovila u septembru 2012. godine. DRI sada ima oko 130 zaposlenih, uključujući preko

100 revizora. DRI je takođe nastavila da radi na unapređivanju revizorske metodologije

i  povećala  je  pokrivenost  revizijom.  (Videti   takođe  Poglavlje  32    Finansijska

kontrola).

 

Izmene  i  dopune  zakona  o  centralnoj  banci  koje  su  usvojene  u  avgustu  2012.  godine

ozbiljno  su  narušile  nezavisnost  Narodne banke  Srbije  (Vidi  takođe  Poglavlje 17 

Ekonomska i monetarna politika).

 

Uopšteno   govoreći,   reforma  državne  uprave  sporo   napreduje  i  otežana  je   zbog

nedovoljnog političke opredeljenosti. Potrebno je zaokružiti zakonski okvir i potpuno

ga   uskladiti   sa  međunarodnim   standardima.   Potrebno   je   unaprediti  sprovođenje

postojećih zakona i strategije.  Treba razvijati i primenjivati sisteme  zapošljavanja i

napredovanja na bazi zasluga.  Potrebno je intenzivirati praćenje preporuka nezavisnih

regulatornih tela.

 

Civilna kontrola snaga bezbednosti

 

Ostvaren  je  neznatan  napredak  u  civilnoj  kontroli  snaga  bezbednosti.  U  skladu  sa

poslovnikom  iz  2010.  godine,  u  julu  je  ustanovljen  poseban  skupštinski  odbor  za

civilnu kontrolu snaga bezbednosti.  Skupštinski nadzor  je  u praksi ostao  ograničen.

Potrebno je  razjasniti pravni okvir  za praćenje komunikacija  koje vrše bezbednosne i

obaveštajne službe.  Odredbe  Zakona o Vojnobezbednosnoj  agenciji i Vojnoobaveštajnoj

agenciji koje  su dopuštale da osetljivi podaci u vezi sa komunikacijama građana budu

nadzirani bez sudskog  naloga Ustavni sud je proglasio neustavnim aprila 2012.  godine.

Postoje tvrdnje da je  nejasna pravna situacija dovela do zloupotreba. Ostaje da se donese

zakon o pristupu državnim bezbednosnim dosijeima. 

 

Pravosudni sistem (videti i Poglavlje 23  Pravosuđe i osnovna prava)

 

Srbija je postigla neznatan napredak u oblasti reforme pravosuđa.

U  decembru  2011.  godine  usvojeni  su  amandmani  sa  ciljem  unapređenja  efikasnosti

Ustavnog  suda.  Sada  je  dozvoljeno  da  veća  sačinjena  od  osmoro  ili  troje  sudija

raspravljaju o pojedinim odlukama,  dok je sednica Suda u punom sastavu zadržala stari

format za važne slučajeve.  U  skladu sa preporukama Venecijanske komisije,  moraju se

usvojiti  izmene  Ustava,  kao  i dalje  mere  kako  bi  se  smanjio  sve  veći  broj  zaostalih  

predmeta.  Ovo  posebno  kada  je  reč  o  predmetima  koji se  odnose  na  povredu  prava  na

suđenje u razumnom vremenskom roku, koji čine 40% zaostalih predmeta Ustavnog suda, a

mogu se dodeliti Vrhovnom kasacionom sudu.

 

Kada  je  reč  o  nezavisnosti  sudstva,  Visoki  savet  sudstva  (VSS)  i  Državno  veće

tužilaca (DVT) preuzeli su administraciju budžeta sudova i tužilaštava u martu 2012.

godine; Ministarstvo pravde i dalje je nadležno za IT i kapitalne troškove u sudskom

sistemu  i  za  finansiranje  administrativnog  osoblja  sudova.  VSS  i  DVT  još  nisu

završili  postupak  imenovanja predsednika sudova  i državnih tužilaca.  VSS i DVT

još  nisu  usvojili  pravila  o  redovnoj  evaluaciji  rada  i  rezultata  aktivnih  sudija  i

tužilaca. Predviđena evaluacija sudija za prekršaje koji su postavljeni 2009. godine i

imaju  trogodišnji  mandat  tek  treba  da  se  izvrši.  Odgovarajući  sistem  napredovanja

prema zaslugama još uvek nije u potpunosti razvijen kada je reč o sudijama i tužiocima.

Još  uvek  je  moguće  ući  u  sudsku  profesiju,  posebno  na  višim  nivoima,  na  osnovu

nejasnih  kriterijuma  i  bez  završene  Pravosudne  akademije.  Pravni  okvir  još  uvek

ostavlja  prostora za neprimeren politički uticaj  na  pravosuđe,  posebno  kada je reč o

ovlašćenju   Skupštine  da  postavlja   sudije   i  tužioce  uključujući  i  predsednika

Vrhovnog kasacionog suda i republičkog javnog tužioca – i njenom direktnom učešću u

radu VSS i DVT.

 

Ustavni  sud  je  jula  2012.  godine  poništio  postupak  reizbora  sudija  i  tužilaca  iz

2009/2010.   godine,   kao   i  postupak  preispitivanja  odluka  sa   ciljem   ispravljanja

procesnih  nedostataka,  zbog  neispunjavanja  odgovarajućih  standarda.  Sud  je  poništio

sve  odluke  VSS  i  DVT  kojima  su  odbijeni  prigovori  sudija  i  tužilaca  izjavljeni

protiv odluka kojima nisu ponovo izabrani i naložio Savetu i Veću da ih sve vrati na

dužnost u roku od 60 dana. Kada je reč o sudijama, Sud je između ostalog uzeo u obzir da

VSS  nije  imao  potrebni kvorum  te  da je  prekršio  zahtev nepristrasnosti.  U  vezi  sa

tim,  Sud  je imao  primedbu na  učešće  članova po  službenoj  dužnosti  ‒  predsednika

Vrhovnog  suda,  predsednika skupštinskog  odbora i ministra pravde – i člana iz  reda

advokata  kako  pri  donošenju  prvobitne  odluke  o  reizboru  tako  i  tokom  postupka

preispitivanja odluke. Sud je takođe uzeo u obzir da pretpostavka dostojnosti zahteva da

sudije mogu biti razrešene dužnosti samo ako za to glasa većina članova VSS, što nije

bio slučaj jer  njih troje nije bilo u mogućnosti, delimično ili potpuno, da glasa (jedan

je podneo ostavku i upražnjeno mesto popunjeno je posle tri meseca, protiv drugog je bio

pokrenut krivični postupak, a protiv trećeg je bio pokrenut postupak zbog nespojivosti

funkcija budući da je bio i dekan pravnog fakulteta). Što se tiče tužilaca, uočeni su

slični nedostaci koji su ocenu DVT  da podnosioci žalbi ne ispunjavaju kriterijume

stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti učinili nevaljanom. Ustavni sud je naročito

smatrao  da  je  postupak  preispitivanja  odluka nepravedno  stavio  teret  dokazivanja  na

podnosioce  žalbi  i  da  su  se  odluke  Saveta  često   zasnivale  na  činjenicama  i

pretpostavkama koje  podnosioci  žalbi  nisu bili  u mogućnosti da  ospore.  Zbog  svega

navedenog,  srpske vlasti treba da  procene kako  se reforma pravosudnog  sistema  može

dalje  unaprediti kada će većina neizabranih sudija  i tužilaca biti reintegrisana na

osnovu odluka Ustavnog suda.

 

Nepristrasnost sudija i dalje uopšteno postoji naročito zahvaljujući automatizovanoj

dodeli sudskih predmeta, što je  sada uvedeno u sve trgovinske i osnovne sudove. U  julu

2012.  godine,  Upravni  sud  i  Apelacioni  sud  u  Beogradu  te  Vrhovni  kasacioni  sud

dobili su novi softver za upravljanje predmetima.

 

Sa   ciljem    obezbeđenja   odgovornosti,    preduzeti   su   koraci   ka   uspostavljanju

disciplinskog  sistema.  VSS je uveo disciplinskog  tužioca i disciplinsku komisiju,

koji su vodili nekolicinu predmeta i doneli nekoliko  konačnih  odluka. DVT  je jula

2012. godine usvojilo Pravila o disciplinskom postupku i odgovornosti, koja tek treba

u  potpunosti  usaglasiti  s  evropskim  standardima.  VSS  treba  da  osnuje  odgovarajuća

disciplinska  tela  i  da  obezbedi  evidenciju  rezultata  istraga  i  izrečenih  kazni  u

disciplinskim  postupcima.  Viši  sudovi  i  Ministarstvo  nastavili  su  unutrašnju

tehničku  i  administrativnu  kontrolu  u  sudovima  i  identifikovali  nedostatke  u

registraciji i rešavanju sudskih predmeta.

 

Jedan broj  zakona stupio  je  na snagu sa ciljem unapređenja efikasnosti pravosuđa  i

primene  međunarodnih  standarda  u  nacionalnim  sudovima.  Pravosudna  akademija

izabrala je  novu generaciju studenata i obezbedila niz programa obuke za zaposlene

sudije,  tužioce,  sudsko  osoblje  i  advokate,  ali  sve  to  treba  sistematizovati  i

struktuirati. Pravosudni budžet je u 2012. godini ostao stabilan i iznosio je oko 213

miliona  evra  (0,65%  BDP-a).  Sudovi  su  tokom  2011.  godine  dobili  2,23  miliona

novih predmeta, rešili 2,65 miliona predmeta, a ostalo im je 3,34 miliona zaostalih

predmeta. Novi Zakon o  parničnom postupku, na snazi od februara 2012. godine, ima

za  cilj  povećanje  efikasnosti  parničnim  postupcima,  koji  čine  dve  trećine  svih

predmeta  pred  srpskim  sudovima.  Prvi  privatni  sudski  izvršioci  podneli  su

zakletvu a prvi javni beležnici izabrani u maju 2012.  godine. Međutim,  stupanje na

snagu  Zakona  o  javnim  beležnicima  odloženo  je  za  2013.  godinu.  I  dalje  postoji

velika neuravnoteženost u količini posla koji dobijaju sudije  različitih sudova,  a

naročito  između onih u Beogradu i drugih  sudova.  Potrebna je  sveoubhvatna analiza

funkcionisanja  nove  mreže  sudova  u  smislu  troškova,  efikasnosti  i  pristupa

pravdi. Treba poboljšati kvalitet pravosudne statistike.

 

Novi   Zakonik  o   krivičnom   postupku  primenjuje   se  u  predmetima   iz  oblasti

organizovanog  kriminala  i  ratnih  zločina  od  januara  2012.  godine  (a  u  svim

krivičnim  predmetima  će se primenjivati od  januara 2013.  godine).  On  uvodi  novi 

model  krivične  istrage  i  daje  tužilaštvu  vodeću  ulogu  u  pribavljanju  dokaza  i

njihovom predstavljanju pred sudom. Jedan od ciljeva je da se skrati faza istrage, ali

ovo  će  zahtevati  da  tužilaštva  budu  dorasla  složenosti  svoje  nove  uloge.  Zbog

uvođenja  tužilačkog  sistema  postavlja  se  pitanje  proceuralnih  garancija,  posebno

mogućnosti  siromašnijih  optuženih  da  finansiraju  dobru  odb ranu,  i  na  ovaj

problem ukazali su i zaštitnik građana i poverenik za pristup informacijama od

javnog  značaja.  Istovremeno,  tužilaštva  će  morati  da  pokažu  da  su  sposobna  da

obezbede  osude  u  predmetima  visokog  nivoa  koje  će  voditi  protiv  dobro  plaćenih

timova odbrane.  Takođe treba sprovesti pažljivu analizu sprovođenja pravnog okvira

koji  se  odnosi  na  zloupotrebu  službenog  položaja   ili  ovlašćenja  kako  bi  se

obezbedila  njegova konzistentnost i  proporcionalnost.  Generalno, Srbija  treba  da

obezbedi doslednu primenu procesnih garancija u celoj zemlji.

 

Upravni  sud  je  nastavio  sa  intenzivnijim  radom  u  periodu  ravnomernog  priliva

novih predmeta pa je do  kraja  2011. godine uspeo da smanji  broj zaostalih predmeta za

oko  2.500,  na  17.711  predmeta.  Međutim,  treba  razviti  stručnost  sudija  Upravnog

suda, posebno u oblastima kao što su azil, zaštita potrošača, državne subvencije  i

konkurencija.

 

Uopšteno  govoreći,  postignut je  neznatan napredak,  uglavnom  u  sprovođenju  novih

zakona  čiji  je  cilj  efikasnost  sudskog  sistema.  Preispitivanje  reizbora  sudija  i

tužilaca nije  ispravilo  postojeće nedostatke,  a postupak je  poništio  Ustavni sud

koji je naložio vraćanje na radno mesto svih sudija i tužilaca koji su uložili žalbe

na odluku kojom  nisu ponovo  izabrani. Predmeti koje  je Ustavni sud  vratio  moraće

pažljivo da se obrade i to u skladu sa odlukama Ustavnog suda. Sistem profesionalne

evaluacije,  efektna  disciplinska  pravila  i  jače  garancije  integriteta  tek  treba

uspostaviti.  Da  bi  se  povratilo  poverenje  građana,  vlasti  će  morati  da  razmotre

dodatne  mere  za  jačanje  nezavisnosti,  nepristrasnosti,  stručnosti,  odgovornosti  i

efikasnosti  pravosuđa,  a  posebno:  transparentne  kriterijume  za  izbor  sudija  i

tužilaca; početni i trening zaposlenih u nadležnosti Pravosudne akademije, zajedno

sa  ocenjivanjem  aktivnih  sudija  i  tužilaca,  uključujući  i  one  koji  su  prvi  put

izabrani 2009; garancije integriteta; racionalizaciju sudova. Da bi se odgovorilo na

ove  izazove  neophodno  je  usvojiti  novu  strategiju  reforme  pravosuđa,  zajedno  sa

akcionim  planom za njeno sprovođenje,  zasnovanim  na funkcionalnom preispitivanju

pravosuđa.

 

Politika borbe protiv korupcije (videti i Poglavlje 23 – Pravosuđe i osnovna prava)

 

Republika  Srbija  je  postigla  neznatan  napredak  u  oblasti  borbe  protiv  korupcije.

Napredak je postignut pre svega u oblasti sprovođenja zakona. Nastavljeno je sprovođenje

preostalih GREKO preporuka. Izmene i dopune Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Zakona o

advokaturi   obuhvataju   i   odredbe   o   sukobu   interesa.   Vlada   još   nije   završila

Nacionalnu strategiju za borbu protiv  korupcije  za period 2012–2016.  i odgovarajući

akcioni plan.  Malo  je  dokaza u  praksi o  ulozi  koordinatora,  koja  je  pod  prethodnom

vladom  zvanično  dodeljena  ministru  pravde.  Konkretna  nadležnost  u  ovoj  oblasti

poverena je u novom sastavu Vlade Srbije njenom prvom potpredsedniku.

 

Intenziviran  je   rad  Agencije  za  borbu  protiv  korupcije,  koji  je  usredsređen  na

prevenciju.   Agencija  je   počela  da   primenjuje   Zakon  o   finansiranju  političkih

aktivnosti  iz  2011.  godine.  Usvojila  je  podzakonske  akte  koji  se  odnose  na  praćenje

predizbornih  kampanja i  uspostavila je široku mrežu za nadzor  izbora 2012.  godine.

Takođe je  sakupila godišnje  finansijske  izveštaje  od  većine  političkih  subjekata  i

izdala  upozorenja  za  njih  deset  koji  nisu  podneli  ove  izveštaje  u  roku.  Agencija  je

nastavila  da  vrši  ciljane  provere   dobijenih  imovinskih  karata.   Ova  aktivnost

rezultirala  je  prekršajnim  osudama  u  dva  slučaja,  a  krivičnom  prijavom  u  trećem.

Agencija je prikupila malo podataka za svoj novi registar pravnih lica koja učestvuju u

javnim  nabavkama  a u kojima državni zvaničnici imaju  udeo  preko  20%.  Što  se tiče

mogućnosti konflikta interesa u slučajevima obavljanja dveju javnih funkcija, Agencija

je  u  2011.  godini  donela  skoro  500  odluka  i  one  se  generalno  sprovode.  Međutim,

Agencija   još   uvek   treba   da   uspostavi   evidenciju   rezultata   efikasne   kontrole

finansiranja  političkih  stranaka.  Agencija  još  uvek  ne  koristi  svoja  ovlašćenja  u

potpunosti i treba da unapredi saradnju sa relevantnim zainteresovanim stranama kako

bi efikasno proverila imovinske karte.

 

Savet  za borbu protiv  korupcije  nastavio je  aktivnost na polju objavljivanja i analize

slučajeva  sistemske  korupcije.  Pošto  je   Agencija   objavila  podrobne  izveštaje  o

slučajevima visoke korupcije, usledila je vrlo ograničena akcija.

 

Specijalni tužilac za  korupciju i organizovani kriminal  pokrenuo  je istrage u 115

slučajeva  korupcije  u  2011.  godini.  Oni  obuhvataju  nekoliko  slučajeva  srednjeg  i

visokog  nivoa.  Došlo  je  do  značajnog  povećanja  broja  predmeta  korupcije  na  nižim

nivoima zbog  čega su 2011.  godine tužilaštva pokrenula istrage,  ali u velikoj većini

slučajeva  sankcije  su  bile  blage.  Dalji  napori  su  neophodni  kako  bi  se  uspostavila

evidencija  rezultata  sudskog  gonjenja  i  osuda,  posebno  u  predmetima  visokog  nivoa.

 

Policijski  organi  moraju  biti  proaktivniji  i  razvijati  sposobnosti  sprovođenja

finansijskih istraga. Malo je učinjeno po pitanju zaštite „zviždača”.

Unutrašnja kontrola koju sprovode Uprava carina i policija nastavlja da daje rezultate

u vidu velikog broja  istraženih slučajeva i izrečenih kazni. Javne nabavke, upravljanje

javnim  preduzećima,  postupci privatizacije  i javna  potrošnja i dalje  daju razloge  za

ozbiljnu  zabrinutost,  jer  su  u  tim  oblastima  nezavisan  nadzor  i  kapaciteti  za  rano

otkrivanje  zloupotreba  i konflikta interesa nedovoljno  razvijeni. Korupcija  i dalje

predstavlja problem u zdravstvu i obrazovanju. Potrebne su sveobuhvatne analize rizika

za  oblasti  podložne  korupciji.  Koordinacija  svih  zainteresovanih  strana  mora  se

ojačati  kako  bi  se  obezbedila  efikasna  prevencija  i  krivično  gonjenje  slučajeva

korupcije.

 

Uopšteno   govoreći,   nastavljeno   je   sprovođenje   pravnog   okvira   za  borbu  protiv

korupcije. Intenziviran je rad Agencije za borbu protiv korupcije, uglavnom u oblasti

finansiranja  političkih  partija.  Međutim,  korupcija  je  i  dalje  rasprostranjena  u

mnogim  oblastima  te  i  dalje  predstavlja  veliki  problem.  Još  uvek  se  čeka  na  novu

strategiju za borbu protiv korupcije  i akcioni plan. Potrebno je  značajno poboljšati

sprovođenje  pravnog  okvira  i  efikasnost  instituticija  nadležnih  za  borbu  protiv

korupcije. Neophodno je  uložiti dalje napore kako bi se usvojio proaktivniji pristup

istragama  i  krivičnom  gonjenju  korupcije,  a  pravosuđe  mora  postepeno  uspostaviti

dobru  praksu  osuda,  uključujući  i  predmete  visokog  nivoa,  posebno  u  slučajevima

zloupotrebe javnih sredstava.Kako  bi se značajnije  poboljšao  učinak u borbi protiv

korupcije,   neophodan   je   jači   politički   pravac   i   delotvornija   međuagencijska

koordinacija.

 

2.2. Ljudska prava i zaštita manjina (videti takođe Poglavlje 23 – Pravosuđe

i osnovna prava)

 

Poštovanje međunarodnog prava u oblasti ljudskih prava

Srbija  je  već  ratifikovala  sve  glavne međunarodne  pravne  instrumente  iz  oblasti

ljudskih prava.

Tokom perioda na koji se odnosi ovaj izveštaj,  Evropski sud za ljudska prava (ESLjP) je

izrekao  presude  po  40  žalbi  nalazeći  da  je  Srbija  prekršila  prava  zagarantovana

Evropskom konvencijom o ljudskim pravima (EKLjP). Većina presuda do sada se odnose na

predugo   trajanje  sudskih  postupaka  i  neizvršenje  domaćih  presuda.   Neophodno  je

izvršenje presuda  Evropskog  suda  za ljudska  prava  u slučajevima  naknade za  radnike u

državnim  preduzećima,  za šta je  Vlada izdala  uredbu u martu 2012.  Ukupno  4.833  nove

žalbe podneseno je ESLjP od septembra 2011. godine, što je ukupan broj žalbi po kojima 

se trenutno  postupa dovelo  do  9.478. Broj  žalbi podnesenih protiv  Srbije  ravnomerno

raste i sada predstavlja 6% svih žalbi podnesenih Sudu.

 

Postoji  napredak  u  unapređivanju  i  ostvarivanju  ljudskih  prava.  Sprovedene  su

različite aktivnosti u cilju promovisanja tolerancije,  borbe protiv  diskriminacije  i

poštovanja ljudskih prava. Različite prilike kao što je obeležavanje Međunarodnog dana

ljudskih  prava,  Međunarodnog  dana  žena,  Međunarodnog  dana  Roma  i  Dana  ponosa  su

iskorišćene  za  podizanje  svesti  o  problemima  u  oblasti  ljudskih  prava.  Održane  su

različite   obuke   za   sudije,   tužioce,   pravne   zastupnike,   zatvorske   službenike   i

policijske  službenike.  Ipak,  sprovođenje važnih međunarodnih  pravnih  instrumenata

mora biti dodatno poboljšano.

 

Uopšteno govoreći, zakonodavni i institucionalni okviri za poštovanje ljudskih prava

postoje  a preduzete su i aktivne mere da se osigura njihovo  sprovođenje.  Ipak,  neophoni

su dalji napori da se primene međunarodni pravni instrumenti.

 

Građanska i politička prava

 

Postignut  je  izvestan  napredak  u  sprečavanju  torture  i  lošeg  postupanja  prema

ljudima  lišenim  slobode.  Zaštitnik  građana,  koji od  januara  2012.  godine  deluje  kao

Nacionalni  mehanizam  za  prevenciju  torture  sproveo  je   prve   inspekcije   zatvora,

psihijatrijskih  bolnica,  policijskih  stanica  i  centara  za  socijalno  staranje.  Loši

uslovi za  život,  nezadovoljavajuća zdravstvena nega  i nedostatak programa adekvatne  i

specijalne nege još uvek izazivaju zabrinutost. Ne postoje adekvatne pravne mere zaštite

prilikom  prijema  i  nege  ljudi  sa  duševnim  oboljenjima  koji  su  protiv  svoje  volje

smešteni u psihijatrijske insitucije ili institucije za socijalno staranje. Potrebno je

značajno  jačanje  sistema  unutrašnje kontrole  policije  u smislu osoblja  i  obuke  kao  i

poboljšanje odgovora na optužbe za loše postupanje.

 

Postoji napredak u oblasti zatvorskog sistema. Akcioni plan za sprovođenje Strategije

za  smanjenje  prenaseljenosti  zatvora  je  usvojen  u  novembru  2011.  godine.  Došlo  je  do

izvesnog  poboljšanja u  infrastrukturi zatvora a u novembru 2012.  godine otvoren je  i

novi zatvorski objekat sa 450 mesta u blizini Beograda. Ipak, zatvorski sistem se i dalje

suočava sa ozbiljnim problemima zbog prenaseljenosti zatvora  gde na 11.500 zatvorenika

dolazi nekih pet do šest hiljada mesta. Neophoni su dalji napori kako bi se poboljšali

uslovi  za  život,  zdravstvena  nega  i pružili  adekvatni  programi  nege  za  zatvorenike.

Alternativne  sankcije  treba  da  se  uvedu  u  većem  obimu.  Ne  postoji  dovoljan  broj

zatvorskog  osoblja u direktnom kontaktu sa zatvorenicima.  Ostaje  da se uvede efikasan

sistem uslovnih kazni.

 

Ustavne  garancije  za  pristup  pravdi  postoje.  Međutim,  trajanje  sudskih  postupaka  i

zaostatak  u  rešavanju  predmeta  i  dalje  su  zabrinjavajući.  Treba  izraditi  propise  i

obezbediti finansiranje za delotvoran sistem besplatne pravne pomoći.

 

Postoji  pravni  okvir  kojim  se  osigurava  sloboda  izražavanja.  Što  se  tiče  medija,

osnovano je nekoliko radnih  grupa za spovođenje Medijske  strategije  usvojene u oktobru

2011. godine i propratnih akcionih planova. Republička radiodifuzna agencija (RRA) je

poboljšala transparentnost svog  rada i unapredila svoje  tehničke kapacitete za nadzor

emitera.  Ipak,  nasilje i pretnje upućene novinarima i dalje daju razlog  za zabrinutost,

iako se učestalost ovakvih događaja malo smanjila. Srpske vlasti nastavile su da pružaju

policijsku  zaštitu  novinarima   i  medijima  kojima  su  upućene  pretnje.  Istrage  o

ubistvima  novinara  s  kraja  devedesetih  godina  i  prvih  godina  21.  veka,  kao  i  o

ponovljenim pretnjama novinarima,  do sada nisu dovele do otkrivanja učinilaca. I dalje

je   neophodan   sveobuhvatniji   i   proaktivniji   pristup   policije   i   sudstva.   Treba

unaprediti nadzor diskriminišućih govora  ili govora mržnje od strane RRA. Postupak

kojim se imenuju članovi  RRA  i dalje izaziva zabrinutost u pogledu nezavisnosti ovog

tela.  Pristup oglašavanju u medijima je i dalje pod kontrolom malog broja ekonomskih i

političkih   aktera,   što   podrazumeva   značajan  rizik  od   uticaja   na   medije   i   od

samocenzure.  Transparentnost  vlasničke  strukture  medija  još  uvek  nije   osigurana.

Sprovođenje medijske strategije mora da se ubrza.

 

Sloboda okupljanja  i udruživanja je  zagarantovana Ustavom  i uglavnom se poštuje. Do

avgusta 2012.  godine registrovana je  91  politička stranka,  uključujući 53  stranke koje

predstavljaju manjine. U decembru 2011. godine Ustavni sud je doneo presudu da je odluka

Ministarstva unutrašnjih poslova da ne dozvoli održavanje Parade ponosa 2009. godine

na  lokaciji  koju  su  prijavili  organizatori  predstavljala  povredu  prava  na  slobodu

okupljanja. Ipak, dok je Festival ponosa mogao da se održi u Beogradu od 30. septembra do

7.  oktobra 2012, sama  Parada ponosa,  zakazana za 6.  oktobar  2012. je  zabranjena od strane

srpskih   vlasti   iz   bezbednosnih   razloga,   drugu   godinu   za   redom.   Aktivnosti

ekstremističkih desničarskih organizacija i nasilnih grupa takozvanih navijača i dalje

su  veoma  zabrinjavajuće.  Ustavni  sud  je  u  junu  2012.  gdoine  zabranio  drugu  takvu

organizaciju. Krivični postupci su pokrenuti u aprilu 2012. godine protiv 12 lica koja

se  terete  za  učešće  u  napadima  na  strana  diplomatska  predstavništva  u  Beogradu,

uključujući  ambasade  EU,  u  februaru  2008.  godine.  Do  sada,  jedan  od  optuženih  je

oslobođen u prvostepenom postupku.

 

Organizacije  civilnog  društva  nastavljaju  da  igraju  značajnu  ulogu  u  društvenom,

ekonomskom   i  političkom  životu  kao   i  u  promovisanju  demokratskih  vrednosti.

 

Kancelarija  za saradnju sa civilnim društvom  je  bila veoma aktivna u podizanju svesti

među  javnim  i  državnim  institucijama  o  značaju  uključivanja  civilnog  društva  i

građana  u  proces  odlučivanja.  Takođe  je  uspostavila  saradnju  sa  drugim  zemljama  u

regionu.  Kancelariji su dodeljena dovoljna sredstva,  uključujući finansijske  resurse,  i

ona sada funkcioniše u punom kapacitetu.

 

Sloboda  misli,  savesti  i  veroispovesti  je  zagarantovana  i  uglavnom  se  poštuje.

Smanjio  se broj  incidenata na religijskoj osnovi.  Pored 7 verskih zajednica priznatih

kao  tradicionalne  zajednice  prema  zakonu  donetom  2006.  godine,  registrovano  je  18

verskih   organizacija.    Nedostatak   transparentnosti   i   doslednosti   u   postupku

registracije  je  i dalje jedna od glavnih prepreka koje sprečavaju neke manje  verske grupe

da  ostvaruju  svoja  prava,  što  je  takođe  dovelo   do  ograničenog  pristupa  crkvenim

uslugama  na nekim manjinskim jezicima.  Odluka Ustavnog  suda o zakonu iz 2006. godine

koja  pravi  razliku  između  tradicionalnih  i  drugih  verskih  organizacija  se  i  dalje

iščekuje.  U  Godišnjem  izveštaju  zaštitnika  građana  za  2011.  godinu  naglašeni  su

nerešeni problemi u regulisanju veronauke i statusom nastavnika veronauke, a posebno u

vezi  sa  islamskom  veroispovešću.  Neki  mediji  nastavili  su  sa  širenjem  negativnih

komentara i govora mržnje usmerenih protiv manjih crkava.

 

Uopšteno govoreći, dogodio se izvestan napredak na polju ljudskih i političkih prava.

Pravni  okvir  za  slobodu  izražavanja  postoji,  ali  nasilje  i  pretnje  usmerene  protiv

novinara  su  i dalje  zabrinjavajuće.  Sprovođenje  medijske  strategije  treba  da  se  ubrza.

Kancelarija  za  saradnju  sa civilnim  društvom  je  bila veoma  aktivna.  Sloboda  misli,

savesti  i  veroispovesti  se  uglavnom  poštuje,   ali  postupku  registracije   verskih

zajednica  i  dalje  nedostaju  transparentnost  i  doslednost.  Nacionalni  mehanizam  za

prevenciju torture je  počeo sa radom  ali treba da se dodatno ojača. Iako je otvoren jedan

novi  objekat,  prenaseljenost  u zatvorima  ostaje  ozbiljan  problem.  U  pogledu pristupa

pravdi, treba treba razviti delotvoran sistem besplatne pravne pomoći.

 

Ekonomska  i  socijalna  prava  (videti  takođe  Poglavlje  19    Socijalna  politika  i

zapošljavanje)

 

Došlo je do izvesnog napretka u oblasti prava žena i rodne ravnopravnosti. Srbija je

potpisala  Konvenciju  Saveta  evrope  o  sprečavanju  i  suzbijanju  nasilja  nad  ženama  i

nasilja  u porodici  u  aprilu  2012.  godine.  Opšti protokol  o  procedurama  i  saradnji

između  institucija,   agencija   i  organizacija   u  slučajevima  nasilja  u  porodici  i

partnerskim odnosima  je  usvojen u novembru 2011.  godine.  Telefonska linija  za pomoć

žrtvama nasilja u porodici je otovrena u novembru 2011. Novo sklonište za do 20 žrtava

nasilja u porodici je  otvoreno  u Pančevu u januaru 2012,  čime je broj  ovakvih  centara

povećan  na  13.  Ipak,  nasilje  nad  ženama  je  i  dalje  oblast  koja  izaziva  zabrinutost.

Akcioni plan za sprovođene Nacionalne strategije za sprečavanje i suzbijanje nasilja nad

ženama  tek treba  da  bude  usvojen.  Veoma  često  nasilje  u porodici  se ne  prijavljuje  i

potrebna je bolja koordinacija, npr. prilikom sakupljanja i razmene podataka između svih

aktera u sistemu zaštite žena od  nasilja.  Žene su i dalje diskriminisane na tržištu

rada.

 

Prava  dece  su  zagarantovana  Ustavom  i  uopšteno  se  poštuju.  Nije  postignuto  mnogo

daljeg   napretka  u  ovoj   oblasti.   Došlo   je  do   postepenog   smanjenja  broja   dece  sa

invaliditetom u rezidencijalnim  insitucijama  za negu i povećanja  dostupnosti javnih

usluga za članove porodica sa invaliditetom. Medijska kampanja da se iskoreni nasilje u

školama  je  započeta  a  telefonska  linija  za  pomoć  žrtvama  maloletničkog  nasilja  je

otvorena  u  novembru  2011.  godine.  Ipak,  i  maloletničko  nasilje  i  nasilje  nad  decom

nastavljaju da rastu i predstavljaju razlog za zabrinutost. Prava dece, posebno prava one

koja  pripadaju  ranjivim  grupama  kao  što  su  romska  deca,  siromašna  deca,  deca  s

invaliditetom,  deca bez roditeljskog  staranja i deca sa ulice,  nisu jednako  zaštićena.

Broj  dece koja  žive  u siromaštvu se povećao.  Inkluzivno  obrazovanje još  nije  potpuno

razvijeno.  Broj  onih koji odustanu od  školovanja  je  veoma  visok među Romima,  decom  s

invaliditetom i decom koja žive u zabačenim krajevima. Preveliki broj romske dece se i

dalje upisuje u specijalne škole.

 

Došlo  je  do  izvesnog  napretka  u  vezi  sa  socijalno  ugroženim  i/ili  licima  sa

invaliditetom. Opšti zakonski okvir za zaštitu,  uključivanje i obrazovanje socijalno

ugroženih  i lica  sa invaliditetom  postoji.  Uloženi su napori u cilju pospešivanja

njihovih prava, obrazovanja i uključivanja tržište rada. Napori deinstitucionalizacije

su nastavljeni,  zajedno sa razvojem usluga  u lokalnim zajednicama.  Ipak,  broj ugroženih

lica registrovanih u Nacionalnoj službi za zapošljavanje je i dalje jako nizak. Pristup

javnim  zgradama  za  lica sa  invaliditetom  mora  da bude  dodatno  poboljšan,  posebno  u

ruralnim područjima.  Uopšteno govoreći,  socijalna integracija  lica sa invaliditetom

je i dalje ograničena i, kao i u slučaju drugih ugroženih lica, iziskuje dalje poboljšanje.

 

Ostvaren  je   izvestan  napredak  na  polju  antidiskriminacione  politike.   Srpsko

antidiskriminacioni propisi su uopšteno u skladu sa evropskim standardima na polju

borbe  protiv  rasizma  i  rasne  diskriminacije.  Kancelarija  poverenika  za  zaštitu

ravnopravnosti  je  bila  aktivna  u  podizanju  svesti  o  diskriminaciji  i  postojećim

mehanizmima za zaštitu od diskriminacije. Upućene su joj žalbe 450 građana, a rešila je

360 slučajeva.  Broj žalbi građana se povećava,  što  ukazuje na bolju  svest građana o  ovom

problemu.  Grupa  koja  je  najviše  diskriminisana  su  Romi,  lica  sa  invaliditetom  i

seksualne manjine, koje se, zajedno sa braniocima ljudskih prava, često susreću s govorom

mržnje  i  pretnjama.  Određeni  delovi  srpskog  zakona  o  zabrani diskriminacije  nisu  u

skladu sa pravnim  tekovinama,  naročito  obim  izuzetaka  od  načela jednakog  postupanja,

definicija  posredne  diskriminacije  i  obaveza  obezbeđenja  odgovarajućeg  prostora  za

zaposlene s invaliditetom. Odgovor policije na napade protiv lezbejske, gej, biseksualne

i transrodne (LGBT) populacije  je  neznatno popravljen. Dogodilo  se nekoliko fizičkih

napada  i  pretnji  članovima  LGBT  populacije  i  onima  koji  promovišu  LGBT  prava  a

Parade ponosa 2011. i 2012. godine zabranjene su zbog bezbednosnih pretnji. Po prvi put,

Dan ponosa je  obeležen  u junu 2012.  godine događajima koji su zajednički finansirale

vladine  institicije  i  institucije  civilnog  društva  ali  do  sada,  nova  vlada  nije

preuzela  dalju  inicijativu  za  bolje  uključenje  LGBT  populacije  i  bolje  razumevanje  u

društvu.

 

Prava  radnika i sindikata su zagarantovana Ustavom  i uopšteno se poštuju,  ali nije

ostvaren dalji napredak. Zakon o štrajku iz 1996. godine nije u skladu sa standardima EU

i  Međunarodnom  organizacijom  rada,  posebno  u  oblasti  ograničenja  prava  na  štrajk.

Kriterijumi  za  reprezentativnost  socijalnih  partnera  u  socijalnom  dijalogu  i  dalje

predstavljaju problem: Nekoliko registrovanih sindikata još  nije priznato, a i dalje je

prisutna  zabrinutost  u  vezi  sa  kriterijumima  za  učešće  organizacija  poslodavaca.

Socijalni  dijalog   je  i  dalje   ograničen.  Ekonomsko-socijalni  savet   nije   redovno

konsultovan u vezi sa nacrtima zakona a vladini zvaničnici često  nisu prisustvo vali

njegovom zasedanju. Dijalog na lokalnom nivou skoro da nije ni postojao.

 

Došlo je do napretka u oblasti prava svojine. Sprovođenje Zakona o restituciji iz 2011.

godine je otpočelo. Agencija za restituciju je osnovana u januaru 2012. godine i pozvala

je  bivše  vlasnike  svojine  koja  je  nacionalizovana  nakon  Drugog  svetskog  rata,  ili

njihove naslednike, da podnesu zahteve za restituciju u roku od 1. marta 2012. do 1. marta

2014.  Agencija  je  počela  sa  obrađivnjem  zahteva  i  donela  je  određeni  broj  odluka  o

restituciji  u  naturalnom  obliku.  S  obzirom  na  to  da  je  na  raspolaganju  isnoz  od  2

milijarde evra  za novčanu nadoknadu, odgovarajuće individualne odluke će biti donete

tek kada istekne rok za podnošenje zahteva za restituciju,  kada bude poznat ukupan broj

zahteva.  Zakon  o  rehabilitaciji  koji  je  usvojen  u  decembru  2011.  godine  je  razjasnio

postupak i uslove pod kojima članovi snaga okupacije regrutovani u Srbiji tokom Drugog

svetskog rata mogu da budu rehabilitovani, čime oni ili njihovi naslednici stiču prana

na osnovu Zakona o restituciji.

 

Uopšteno  govoreći,  postoji pravni  okvir  za  zaštitu  socijalnih  i  ekonomskih  prava.

Ipak,  diskriminacija  na osnovu rase,  etničke  pripadnosti,  roda,  starosti i seksualne

orijentacije  je  veoma raširena i neophodne su dalje mere  za borbu protiv  svih vidova

diskriminacije,  zajedno sa efikasnim mehanizmima za poboljšanje zaštite žena i dece

od   bilo   kog   oblika   nasilja.   Socijalni   dijalog   mora   da   se   pospeši   a   pitanje

reprezenetativnosti  socijalnih  partnera  mora  da  bude  rešeno.  Sprovođenje  Zakona  o

restituciji iz 2011. godine je otpočelo.

 

Poštovanje i zaštita manjina, kulturna prava

 

Pripremljen  je  sveobuhvatni pravni okvir  za zaštitu manjina,  u skladu  sa Okvirnom

konvencijom  za  zaštitu  nacionalnih  manjina  čija   je  Srbija  potpisnica,  i  on  se

uopšteno poštuje. Vladina Kancelarija za ljudska i manjinska prava je osnovany avgustu

2012.  godine  preuzimajući  funkcije  koje  je  prethodno  obezbeđivala  služba  unutar

Ministarstva  za  ljudska  i  manjinska  prava,  državnu  upravu  i  lokalnu  samoupravu.

Uvedeni su redovni finansijski izveštaji saveta nacionalnih  manjina Kancelariji za

ljudska i manjinska prava. Popis stanovništva iz 2011. godine obuhvatao je odredbe koje

pospešuju učešće manjina poput prevoda upitnika na  devet jezika i učešće ispitivača

koji  su  govornici  manjinskih  jezika.   Međutim,   neophodno  je   dodatno  unaprediti

sprovođenje zakona.  Republički Savet za nacionalne manjine i dalje je  neaktivan. Savet

bošnjačke manjine još uvek nije formalno konstituisan. Preporuke srpskih nezavisnih

tela u pogledu poboljšanja izbornog okvira za savete nacionalnih manjina još uvek nisu

primenjene.  Zakoni postoje,  ali sprovođenje  u praksi  je  i dalje  neujednačeno  na  celoj

teritoriji Srbije.  Uopšteno,  Vojvodina je  naprednija,  dok južna i jugozapadna Srbija

zaostaju, delom  usled  nedostatka raspoloživih  finansijskih  sredstava.  Koordinacija

između centralnog i lokalnog nivoa mora biti dodatno unapređena, kao i informisanost

o pravnom okviru za pitanja manjina,  uz uključivanje samih manjina. Dodatno unapređenje

je  potrebno  i  u pogledu  informisanja  i  obrazovanja  na  jezicima  manjina,  uključujući

obezbeđivanje neophodnih udžbenika.

 

Međuetnička situacija u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini je  i dalje dobra.  Izbori za

pokrajinsku skupštinu su održani u maju 2012. godine.  Javljali su se samo sporadični

međuetnički incidenti.  Reakcije  pokrajinskih zvaničnika i policije na te incidente

su  bile  adekvatne,  ali  pravni  postupak  mora  biti  poboljšan  pošto  je  tužilaštvo

nastavilo  da  ih  tretira  kao  prekršaje  umesto  kao  krivična  dela.  Godišnji izveštaj

pokrajinskog  ombudsmana za 2011.  godinu  navodi  da se  65  od  1237 žalbi  odnosilo  na

pitanja manjina (5,25%).  Zakon o  sopstvenim sredstvima Vojvodine, koji zahteva Ustav,

još  uvek  nije  usvojen. Ustavni  sud  je  u julu  2012.  godine  proglasio  nevažećim  neke

odredbe zakona kojim se uređuju nadležnosti Vojvodine.

 

Što  se  tiče  opština  Preševo,  Bujanovac  i  Medveđa,  situacija  je  i  dalje  uopšteno

stabilna,  iako  je  dolazilo  do  sporadičnih  incidenata.  Albansko-srpski  odsek  za

ekonomiju otvoren je u Bujanovcu u oktobru 2011. godine kao deo novosadskog Ekonomskog

fakulteta i upisano  je  69  studenata.  Studentima iz Preševa  i Bujanovca odobrene  su

stipendije   za  studiranje  na  novosadskom  Univerzitetu.   Za  školsku  2011.   godinu

obezbeđeno  je  više  udžbenika  na  albanskom  jeziku.  U  aprilu  2012.  godine,  vlada  i

opštinske vlasti su postigle sporazum  o ulaganju u mala i srednja preduzeća u ove tri

opštine. Na pozive  svojih političkih  partija,  Albanci su masovno  bojkotovali popis

stanovništva u oktobru 2011, a delimično i parlamentarne izbore u maju 2012.  godine.

Albanci i  dalje  nemaju  dovoljno  predstavnika  u  državnoj  upravi  i  lokalnim  javnim

preduzećima.  Ova  oblast  je  i  dalje  među  najsiromašnijim  u  Srbiji  i  zahteva  dalje

zalaganje državnih organa za njen ekonomski razvoj.

 

Što  se  tiče  Sandžaka,  situacija  je  uopšteno  stabilna.  Kampanja  za  parlamentarne  i

lokalne izbore je  bila mirna i nisu zabeleženi incidenti.  Partije iz Sandžaka koje  su

učestvovale na izborima  u aprilu 2012.  godine potpisale  su kodeks ponašanja u toku

kampanje,  kojeg  su  se  u  velikoj  meri  pridržavale.  Bošnjačka  zajednica  i  dalje  nije

dovoljno zastupljena u lokalnoj samoupravi, sudstvu i policiji. Preporuka Poverenika

za  zaštitu  ravnopravnosti  lokalnoj   samoupravi  iz  2011.  godine  o   obezbeđivanju

upotrebe  bošnjačkog  jezika i latiničnog  pisma  nije  sprovedena.  Ombudsman je  takođe

uputio preporuke u aprilu 2012.  godine o  obezbeđivanju adekvatne upotrebe bošnjačkog

jezika  u  četiri  opštine.  Za  otvoreno  pitanje  izbora  Saveta  bošnjačke  nacionalne

manjine  nije   pronađeno  rešenje,  niti  je  rešeno  pitanje  dve  sukobljene  islamske

zajednice. Ova oblast je i dalje veoma nerazvijena, sa visokom stopom nezaposlenosti i

nedostatkom   odgovarajuće  infrastrukture  i  ulaganja.   Neophodno  je   dalje  zalaganje

državnih organa za njen ekonomski razvoj.

 

Položaj  romske  populacije  je  donekle  poboljšan. Srbija  je   nastavila  da  aktivno

učestvuje  u Dekadi inkluzije  Roma 2005  – 2015.  i obavezala se na primenu operativnih

zaključaka sa seminara EU – Srbija  iz juna 2011. o socijalnoj inkluziji Roma. Vlada je u

aprilu 2012. godine potpisala Memorandum o razumevanju sa Ombudsmanom i UNHCR-om

za  pružanje  pomoći  u vezi sa  upisom „pravno  nevidljivih lica“ i izmenjen je  zakon o

vanparničnom postupku u avgustu 2012. godine, što za cilj ima da olakša naknadni upis

u  matičnu  knjigu rođenih.  Mera kojom  se  Romima  koji nisu upisani  u matične  knjige

rođenih omogućava  upis sa privremenom adresom tek treba da se primeni. Aktivne mere

za  unapređenje  socijalne  inkluzije  Roma  su  nastavljene.   Broj  upisane  romske  dece  u

obrazovni  sistem  je  povećan.  Zaposleno  je  170  romskih  pedagoških  asistenata  i  75

zdravstvenih  posrednika.  Međutim,  stopa  napuštanja  škole  za  romsku  decu  ostaje

visoka.  Akcioni plan za sprovođenje Strategije  za Rome za period  2012  – 2014.  godine

nije  još  uvek  usvojen.  Većina  romske  populacije  živi  u  nelegalnim  naseljima  pod

teškim  uslovima.  Preduzeti su neki pozitivni koraci u usklađivanju sa međunarodnim

standardima  u vezi sa premeštanjem Roma koji su iseljeni iz takvih nelegalnih naselja.

Kako bi se u potpunosti usaglasili sa međunarodnim standardima o prisilnom iseljenju,

neophodni   su   dalji   stalni   napori.   Romska   populacija,   a   posebno   žene   romske

nacionalnosti,  najviše je  diskriminisana grupacija  na tržištu rada.  Romska manjina

se  i  dalje  suočava  sa  diskriminacijom,  socijalnim  isključivanjem  i  visokom  stopom

nezaposlenosti.  Žene  i  deca  romske  nacionalnosti  su  i  dalje  često  žrtve  nasilja  u

porodici, što uglavnom ne prijavljuje.

 

Prema UNHCR-u, u Srbiji živi oko 66000 izbeglica i 210000 interno raseljenih lica.

Broj  kolektivnih  centara  spao  je  sa  29  na  24.  Program  podrške  opštinama  koje

pripremaju  lokalne  akcione  planove  za  poboljšanje  statusa  izbeglica  i  interno

raseljenih  lica  je  nastavljen  i  zabeležen  je  određen  napredak  u  vezi  sa  stambenom

situacijom  interno  raseljenih  lica.  Međutim,  uslovi  života  mnogih  izbeglica  i

interno raseljenih lica su i dalje teški. Mnogi su nezaposleni i žive  u siromaštvu.

Interno  raseljena  lica  koja  nemaju  lične  dokumente  su  u  posebno  teškom  položaju

pošto ne mogu da ostvare svoja osnovna prava.

 

Uopšteno  govoreći,  pravni  okvir  za  zaštitu  manjina  je  uspostavljen  i  uglavnom  se

poštuje.  Učinjeni  su  određeni  pozitivni  koraci  za  poboljšanje  položaja  manjina,

uključujući Rome.  Uvedeno  je  redovno  finansijsko  izveštavanje za  savete nacionalnih

manjina.  Potrebni su dodatni napori radi obezbeđivanja delotvorne primene zakonskih

propisa o manjinama na celoj teritoriji Srbije i rešavanja uočenih nedostataka. Srbija

mora da učini više kako bi podržala društveno-ekonomski razvoj  Sandžaka i Preševa,

Bujanovca  i Medveđe.  Romi,  izbeglice  i interno  raseljena lica su i  dalje suočeni sa

teškom situacijom.

 

2.3. Regionalna pitanja i međunarodne obaveze

 

Nema   otvorenih   pitanja   u   vezi   sa   poštovanjem   Dejtonskog/Pariskog   mirovnog

sporazuma  od  strane  Srbije.  U  okviru  Sporazuma  o  specijalnim  paralelnim  vezama,  u

Beogradu  je  u  decembru  2011.  godine  održana  zajednička  sednica  vlada  Srbije   i

Republike  Srpske,  što  je  dovelo  do  potpisivanja  četiri  sporazuma  o  unutrašnjim

poslovima, IT, životnoj sredini i poljoprivredi.

 

Saradnja  sa  Međunarodnim  krivičnim  tribunalom  za  bivšu  Jugoslaviju  (Haški

tribunal) i dalje je  u potpunosti zadovoljavajuća.  Srbija  i dalje omogućava neometan i

brz pristup dokumentima i svedocima, kao podršku tekućim ili planiranim suđenjima u

Haškom tribunalu. U junskom izveštaju tužioca Haškog tribunala Bramerca, izraženo

je  žaljenje zbog  nedostatka postupka protiv  mreže  pomagača  beguncima optuženim pred

Haškim tribunalom. Tužilac za ratne zločine pokrenuo je  u junu 2012. godine krivični

postupak   protiv   mreže   pomagača.   Ponovo   je   pokrenuto   i   novo   suđenje   ranije

identifikovanoj  grupi  od  10  ljudi  osumnjičenih  da  su  pomagali  Ratku  Mladiću  da

izbegne pravdu. Međutim,  Srbija  mora dodatno da intenzivira napore u vođenju  dubljih

istraga protiv mreže podrške beguncima da bi se postigli vidljivi rezultati. 

 

Procesuiranje  ratnih  zločina  pred  domaćim  pravosuđem  je  nastavljeno  uz  brojne  nove

optužbe, prvostepene i konačne presude. Saradnja i razmena informacija sa Hrvatskom i

Euleksom se u 2012.  godini razvila.  Međutim,  ozbiljni problemi sa zaštitom svedoka

sprečavaju rešavanje osetljivih slučajeva. Preispitivanje optužnica iz 90-ih od  strane

vojnih sudova u slučaju Hrvatske je okončano i nalazi su razmenjeni sa Hrvatskom. U toku

je  sličan postupak koji obuhvata  razgovore sa Euleksom u vezi sa događajima na Kosovu.

Sporazum sa Bosnom i Hercegovinom o razmeni dokaza još nije zaključen.

 

Politika Republike Srbije  u pogledu Međunarodnog krivičnog tribunala u skladu je

sa  vodećim  načelima  EU  i  Zajedničkim  načelima  EU  o  integritetu  Rimskog  statuta.

Srbija nema nijedan bilateralni sporazum o imunitetu.

 

Srbija  je  ostvarila određeni napredak ka vidljivom i održivom poboljšanju odnosa sa

Kosovom,  ključnim  prioritetom  navedenim  u Mišljenju Komisije o  zahtevu Srbije  za

članstvo.  Srbija   i  dalje  osporava  jednostrano  proglašenje  nezavisnosti  Kosova  i

aktivno  se  protivi  njegovom  priznanju  od  trećih  strana,  ali  od  marta  2011.  godine

učestvuje  u  dijalogu  sa  Prištinom.  Tokom  tog  dijaloga  su  u  februaru  2012.  godine

postignuti  dodatni  sporazumi  o  regionalnoj  saradnji  i  predstavljanju  Kosova,  te  o

integrisanom  upravljanju  administrativnom  linijom  (IBM),   u  trci  do  martovskog

zasedanja  Evropskog  saveta  kada  je  Srbija  dobila  status  kandidata.  Primena  ovih

sporazuma  je  dugo  odlagana.  Srbija  je  najpre  donela  previše  restriktivno  interno

uputstvo  o  učešću delegacija  Republike Srbije  na regionalnim  sastancima  i uslovima

pod  kojima   će  prihvatati  učešće  Kosova.  Ubrzo  nakon  formiranja  nove  vlade,   u

septembru  2012.  godine  doneto  je  novo  uputstvo  koje,  u  skladu  sa  daljom  primenom,

omogućava  sveobuhvatnost  regionalne  saradnje.  Srbija  je  u  septembru  2012.  godine

konačno  potpisala tehnički protokol o IBM,  ali on tek treba počne da se primenjuje.

Ostali sporazumi postignuti tokom ovog  dijaloga u periodu između marta  i septembra

2011.  godine  o  slobodi  kretanja,  matičnim  knjigama,  carinskim  pečatima  i  uzajamnom

priznavanju diploma se primenjuju, osim onog o katastru, o čemu Kosovo još nije usvojilo

zakon.  Kada  se  radi  o  sporazumu  o  slobodi  kretanja,  neka  područja  se  suočavaju  sa

tehničkim problemima,  kao što su osiguranje vozila i registarske tablice. Prelazi 1 i

31 su i dalje većinom zatvoreni ili samo delimično otvoreni, mada se značajan saobraćaj

odvija preko neregulisanih prelaza u Srbiju i iz Srbije.

 

Srbija  je  pokazala  konstruktivnost  time  što  je  prihvatila  posredovanja  OEBS-a  na

Kosovu prilikom održavanja  svojih parlamentarnih i predsedničkih izbora tamo i što

nije  raspisala lokalne izbore na Kosovu.  Srbija  je  nastavila da finansira i oddržava

svoje strukture, posebno na severnu Kosova, što obuhvata ne samo bolnice i škole, već i

opštinske uprave,  bezbednosne službe i pravosudne strukture. Saradnja sa Euleksom je

poboljšana.  Direktni  kontakti  su  olakšali  operativnu  saradnju.  Saradnja  u  borbi

protiv  organizovanog  kriminala  je  poboljšana,  ali  se  mora  dalje  razvijati  u  vezi  sa

nekim konkretnim slučajevima.

 

Nakon izbora i nakon što je novo rukovodstvo preuzelo vlast, Srbija treba da nastavi sa

aktivnim  angažovanjem  u narednoj  fazi  dijaloga  u cilju  postizanja  daljeg  napretka ka

vidljivom i održivom poboljšanju odnosa sa Kosovom.

 

Ostvaren je značajan napredak u vezi sa procesom Sarajevske deklaracije,  koji okuplja

Bosnu i Hercegovinu,  Hrvatsku,  Crnu Goru i Srbiju i čiji je  cilj nalaženje održivih

rešenja za izbeglice koje su raseljene usled oružanih sukoba u bivšoj Jugoslaviji tokom

90-ih.  Ove četiri zemlje su u novembru 2011.  godine potpisale u Beogradu ministarsku

deklaraciju,  obnavljajući svoju političku posvećenost zatvaranju ovog  poglavlja.  One su

se  dogovorile  o  Regionalnom  programu  stambenog  zbrinjavanja  kojim  se  pomaže 27.000

domaćinstava  ili  74.000  pojedinaca.  Program  je  radi  međunarodne  donatorske  podrše

predstavljen na Sarajevskoj donatorskoj konferenciju u aprilu 2012. godine, a rezultat je

bio  265  miliona  €  koji  su  obećani.  Sprovođenje  programa  se  nalazi  u  ranoj  fazi.

Neophodno  je   nastaviti  dobru  saradnju  između  ove  četiri  zemlje  u  pogledu  svih

nerešenih  pitanja   u  procesu,   uključujući   razmenu  podataka   i  statistiku,   ličnu

dokumentaciju i penziona prava.

 

Nerazrešena  sudbina  nestalih  lica  u  sukobima  tokom  90-ih  i  dalje  je  humanitarno

pitanje  na  Zapadnom  Balkanu.  U  avgustu  2012.  godine  bilo  je  još  oko  13.250  ljudi

nestalih u sukobima u regionu.  Od ovog  broja,  oko  9.550  slučajeva se odnosi na sukob  u

Bosni i Hercegovini, oko 1.900 na sukob u Hrvatskoj i više od 1.800 na sukob na Kosovu.

Na regionalnom nivou je tokom prošle godine identifikovano 1.100 posmrtnih ostataka.

Nedostatak informacija  o novim grobnicama  i teškoće u identifikaciji eshumiranih

ljudskih ostataka i dalje predstavlja ključnu prepreku za razrešavanje slučajeva nestalih

lica.  Radna  grupa  kojoj  predsedava  MKCK  i  dalje  je  okvir  u  kome  vlasti  Beograda  i

Prištine vode dijalog  i razmenjuju informacije  o  licima o  kojima  se ništa ne zna  u

vezi  sa događajima na Kosovu u periodu od  1998.  do  1999.  godine.  Ona se od  septembra

2011.  godine sastala dva puta i održala dva brifinga za porodice nestalih, dok je  samo

45   slučajeva  rešeno.   Iako   skroman,   napredak  je   postignut   uglavnom  zahvaljujući

informacijama  koje   su  dostavili  srpski  organi  vlasti  i  koje  su  pribavljene   iz

međunarodnih  arhiva.  Što  se  tiče  saradnje  između  Srbije  i  Hrvatske,  napredak  je

ograničen.   Nije   bilo  zvaničnih  sastanaka   bilateralne  Komisije   za   nestala  lica.

Potrebni si istrajni napori i veća politička posvećenost identifikaciji grobnica i

razjašnjavanju sudbine i boravišta ljudi o kojima se još uvek ništa ne zna.

 

Regionalna    saradnja   i   dobrosusedski   odnosi   čine   suštinski   deo    procesa

približavanja Srbije Evropskoj Uniji. U  2012. godini Srbija je predsedavala Procesom

saradnje u Jugoistočnoj Evropi (PSJiE), Regionalnom inicijativom za migracije, azil  i

izbeglice (MARRI),  Jadransko-jonskom  inicijativom  (JJI) i Crnomorskom  ekonomskom

saradnjom (CES). Ona i dalje igra aktivnu ulogu u Savetu za regionalnu saradnju (RSS),

Sporazumu o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi (CEFTA), Sporazumu o energetskoj

zajednici i Sporazumu o  zajedničkom  evropskom  vazdušnom  prostoru.  Novi  Generalni

sekretar Saveta za regionalnu saradnju imenovan je  na predlog Srbije.  Srbija  podržava

inicijativu  za  REKOM  posvećenu  pomirenju,  kao  i  Igmansku  inicijativu.  Međutim,

sporazum  o  regionalnoj  saradnji  i  predstavljanju  Kosova  koji  je  postignut  u  okviru

dijaloga   Beograd/Priština  nije   odmah  imao   za  rezultat  lakšu  ili  sveobuhvatnu

regionalnu  saradnju.  Između  marta  i  avgusta  2012.  godine,  Srbija  je  napuštala  ili

bojkotovala sastanke koji nisu u potpunosti sledili njeno sopstveno tumačenje, ali počev

od septembra 2012. godine konačno primenjuje fleksibilniji pristup.

 

Srbija   generalno   ima  dobre  bilateralne  odnose  sa  drugim   zemljama   u   procesu

proširenja   i  sa   susednim   zemljama   članicama   EU.   U   februaru  2012.   godine,

predsednik Tadić  je  učestvovao  na trilateralnom  samitu predsednika  Srbije,  Bosne  i

Hercegovine  i  Hrvatske  na  Jahorini,  kao  i  na  samitu  predsednika  Srbije,  Hrvatske,

Slovačke   i   Republike   Češke   u   Pragu.   Prvi   trilateralni   sastanak   ministara

unutrašnjih poslova Srbije, Crne Gore i Bosne i  Hercegovine održan je  u aprilu 2012.

godine.  Međutim,  novi  srpski  predsednik,  gospodin  Nikolić,  dao  je  u  trenutku  svog

izbora i preuzimanja dužnosti neke izjave koje nisu bile korisne, kao što je ona kojom se

poriče kvalifikacija  genocida za zločine u Srebrenici. Nekoliko regionalnih lidera

je odlučilo da ne prisustvuje inauguraciji novog predsednika. Srbija treba da nastavi da

daje pozitivan i konstruktivan doprinos regionalnoj saradnji i pomirenju.

 

Odnosi  sa  Albanijom  su  i  dalje  dobri.  Održano  je  nekoliko  bilateralnih  sastanaka

visokog  nivoa.  U  aprilu  2012.  godine  potpisan  je  sporazum  o  veterinarskoj  saradnji.

Sporazum o readmisiji i sporazum o recipročnom kretanju građana takođe su potpisani.

 

Odnosi sa Bosnom  i  Hercegovinom  su i dalje  dobri.  Predsednik Skupštine Republike

Srbije  posetio  je  Bosnu i Hercegovinu  u decembru 2011.  godine,  ministar  inostranih

poslova Bosne i Hercegovine posetio je  Beograd u martu 2012. godine, a srpski premijer

je  posetio  Sarajevo  u  septembru  2012.  godine.  Zatim  je  predednik  Tadić  u  nekoliko

navrata posetio Republiku Srpsku. Demarkacija granica ostaje otvoreno pitanje.

 

Odnosi  sa  Hrvatskom  su  stabilni,   bez  obzira  na  brojna  nerešena  pitanja  (npr.

demarkacija  granice i nestala lica).  Ove  dve zemlje rade na bilateralnom sporazumu o

progonu ratnih  zločina.  Nije  bilo  opipljivih rezultata u pogledu demarkacije  granice

na Dunavu. U novembru 2011. godine, srpska vlada je u podnela pismene podneske u prilog

svojoj protivtužbi protiv Hrvatske pred Međunarodnim sudom pravde vezano za tvrdnje o

genocidu.

 

Odnosi sa bivšom Jugoslovenskom Republikom Makedonijom su i dalje dobri. U decembru

2011. i januaru 2012. godine došlo je  do uzajamnih prededničkih poseta koje su protekle

u  pozitivnoj  atmosferi.  Potpisani  su  sporazumi  o  uslovima  putovanja  i  naknadi  za

zdravstvenu zaštitu.  Nije  bilo  novih  momenata u vezi sa sporom  između pravoslavnih

crkvi u ove dve zemlje.

 

Odnosi sa Crnom Gorom su generalno i dalje dobri. Srpski premijer je predvodio visoku

delegaciju prilikom posete Podgorici u decembru 2011. godine. Crnogorski predsednik

je   prisustvovao  inauguraciji  srpskog  predsednika.  Dve  vlade   su  potpisale  brojne

sporazume o  sektorskim politikama,  sporazum o  saradnji u pogledu kontrole vazdušnog

saobraćaja i protokol o  saradnji u razrešavanju sudbine nestalih lica. Nije bilo  novih

momenata u vezi sa sporom između pravoslavnih crkvi u ove dve zemlje.

 

Odnosi sa Turskom su i dalje dobri. Premijeri su se sastali u novembru 2011. godine,  a

bilo je i nekoliko drugih uzajamnih poseta na  ministarskom nivou.

 

Odnosi Srbije sa susednim zemljama članicama EU,  Bugarskom,  MađarskomRumunijom,

generalno  su  i  dalje  dobri.  Srbija   i  Rumunija   su  proširile  saradnju  u  pogledu

regulisanja statusa svojih nacionalnih i verskih  manjina,  a u martu 2012.  godine  su se

saglasile  o  zajedničkoj  izjavi  u  vezi  sa  Protokolom  o  drugom  zasedanju  međuvladine

komisije za nacionalne manjine. Rumunija je u različitim kontekstima pokrenula pitanje

zaštite manjina  u Srbiji kao  posebno  zabrinjavajuće.  Dve zemlje su započele rešavanje

tog  bilateralnog  pitanja  putem  posredovanja  Visokog  komesara  OEBS-a  za  nacionalne

manjine, kao i u okviru zajedničke bilateralne komisije.

 

Uopšteno govoreći, Srbija se generalno pridržava svojih međunarodnih obaveza. Srbija

i  dalje  u  potpunosti  sarađuje   sa  Međunarodnim  krivičnim  tribunalom  za  bivšu

Jugoslaviju (Haški tribunal). Procesuiranje ratnih zločina pred domaćim pravosuđem je

nastavljeno.  Srbija   je  zadržala  dobar  nivo  odnosa  sa  svojim   susedima  i  aktivno

učestvovanje  u  regionalnoj  saradnji,  prvenstveno  predsedavanjem  Procesom  saradnje  u

Jugoistočnoj Evropi (PSJiE), te brojnim drugim regionalnim inicijativama.

 

Srbija još uvek treba da ostvari dodatni napredak ka vidljivom i održivom poboljšanju

odnosa  sa  Kosovom,   ključnim  prioritetom  navedenim  u  Mišljenju.  U   dijalogu  sa

Prištinom su postignuti novi rezultati, uz sporazume  u oblastima regionalne saradnje

i  predstavljanja,   te  integrisanog   upravljanja  administrativnom  linijom.   Međutim,

primena  ovih  sporazuma  je  dugo  odlagana.  Tumačenje  Srbije  u  pogledu  sporazuma  o

regionalnoj  saradnji i predstavljanju Kosova  je  konačno   razjašnjeno  nakon formiranja

nove  vlade  i,  sudeći  po  inicijalnoj  primeni,  ono  više  ne  sputava  sveobuhvatnost

regionalne saradnje.  U septembru 2012.  godine Srbija  je  konačno  potpisala i tehnički

protokol  o  IBM  koji  tek  treba  da  počne  sa  primenom.  Primena  drugih  sporazuma  o

slobodi  kretanja,   zemljišnim   knjigama,   matičnim  knjigama,   carinskim  pečatima  i

uzajamnom  priznavanju  diploma  generalno  je  napredovala.  Novo  rukovodstvo  Srbije  je

istaklo  svoju  obavezu  primene  svih  sporazuma  koji  su  već  postignuti  u  dijalogu  sa

Prištinom,  kao  i  započinjanja  rešavanja  širih  političkih  pitanja.  Ispunjavanje  te

obaveze je ključno za napredovanje ka narednoj fazi integracije Srbije u EU.

 

3. Ekonomski kriterijumi

 

Prilikom   razmatranja  ekonomskih  prilika  u  Srbiji,  pristup  Komisije   je   vođen

zaključcima  Evropskog  saveta  iz  Kopenhagena  iz  juna  1993.  u  kojima  se  navodi  da

članstvo  u  Uniji  zahteva  postojanje  funkcionalne  tržišne  ekonomije  i  sposobnost

suočavanja sa pritiskom konkurencije i tržišnim snagama u Uniji.

 

3.1. Postojanje funkcionalne tržišne ekonomije

 

Osnove ekonomske politike

 

U  januaru  2012.  godine  Vlada  je  dostavila  Evropskoj  komisiji  svoj  Ekonomski  i

fiskalni  program  (EFP)  za  period  2012-2014.  Projekcije  rasta  ovog  programa  su

optimistične,   naročito  za  2012,   a  verodostojnost  njegovih  ciljeva  je   ograničena

zastarelim  makroekonomskim  i  fiskalnim  scenariom.  Korisno  bi  bilo  da  program

sadrži  detaljniji  opis  mera  politike  koje  vode ka  navedenim  ciljevima  -  održivom

razvoju zasnovanom na izvozu i investicijama.

 

Srbija   je   sklopila   predostrožni   stend-baj   aranžman   (SBA)   sa   Međunarodnim

monetarnim  fondom (MMF) u septembru 2011.  Okončanje prve revizije  je  odloženo jer

je  budžet za 2012.  odstupio  od  dogovorenog  fiskalnog  programa.   Nakon izbora na svim

nivoima  u  maju,  nova  Vlada  se  suočava  sa  izazovom  da  se  hitno  pozabavi  rastućim

fiskalnim  debalansima  i  predstavi  i  sprovede  program  sveobuhvatnih  strukturnih

reformi.  Nezavisnost centralne banke je ozbiljno dovedena u pitanje usvajanjem izmena

i dopuna Zakona o Narodnoj banci Srbije (NBS) u avgustu.

 

Uopšteno  govoreći,  ekonomske  reforme  su  uglavnom  stagnirale  u  izbornom  periodu. 

Konsenzus o osnovama tržišne ekonomije je veoma očuvan, ali je  potrebno da se ponovo

osnaži kako bi se unapredile ekonomske performanse i povećala otpornost ekonomije.

 

Makroekonomska stabilnost

 

U  2011.  godini,  realni BDP  Srbije  je  porastao  za  1,6%.  Tempo  oporavka  se  značajno

usporio  u drugoj  polovini godine i ekonomski pokazatelji ukazuju  na  dalje slabljenje

ekonomije,  što  pokazuje  procenjenih  1,3%  u  prvom  i  0,6%  u  drugom  kvartalu  2012.

godine. Osnova rasta u 2011. je bila prilično uska jer su su ključni sektori stagnirali

i  čak  opali.   Ovo   je  naročito   primetno  u  sektorima  proizvodnje,   nekretnina  i

poljoprivrede,  koji su porasli za manje od  jednog  procenta, i  u trgovini  na veliko  i

malo,  koji  beleže  veliki  pad  za  realnih  5,5%  u  poređenju  sa  prethodnom  godinom.

Prosečan dohodak po glavi  stanovnika u standardima kupovne moći porastao je  na 35%

od  proseka  u  EU  u  2011.  sa  34%  u  2010.  Uopšteno  govoreći,  ekonomski  oporavak  se

pokazao krhkim i ekonomija je ušla u još jednu fazu sužavanja.

 

Spoljna   pozicija    Srbije   je   pogođena   usporavanjem   ekonomije    EU   i   regiona.

Nakonodržavanja stabilnosti na oko 7% BDP-a oko dve godine, deficit tekućegračuna se

povećao  na  oko  9%  BDP-a  u  2011.  i nastavio  da  raste  do  dvocifrenog  nivoa  u prvoj

polovini 2012. godine. Veliki pad u tekućim transferima, uglavnom privatnih doznaka,

bio  je  glavni  faktor  pogoršanja  u  2011,  dok  su  trgovinski  deficit  i  deficit  neto

priliva  ostali  uglavnom nepromenjeni.   Nakon vrhunca 2009-2010, doznake su pale na

oko  7%  BDP-a,  što  je  nivo  koji  je  bliži  njihovom srednjeročnom  proseku.  U  2011.  i

izvoz i  uvoz robe i usluga su povećani po dvocifrenoj stopi izraženo u evrima.   Ipak,

trgovinski deficit je i dalje relativno  visok  sa 17,2% BDP-a i nagli rast izvoza iz

poslednje  dve godine  sada  stagnira.  Rast izvoza  je  veoma  opao  u  poslednjim  mesecima

2011. godine i čak postao negativan početkom 2012, jer je spoljna potražnja pala i veoma

loše vremenske prilike su smanjile opštu privrednu aktivnost u zemlji,  pre nego  što

se neznatno oporavio u drugom kvartalu.  Uvoz je takođe pao,  ali je  nastavio da raste za

skoro  6%  izraženo  u evrima u prvoj polovini godine.   Kao  rezultat toga,  trgovinski

deficit se povećao za 15% u tom periodu.

 

Priliv  neto  stranih  direktnih  investicija  bio  je  značajan  u  2011,  ali  je  postao

negativan u prvoj polovini 2012. godine. Portfolio i drugi investicioni prilivi su

se  povećali prošle  godine,  na  osnovu  značajnih zaduživanja  Vlade,  dok  su banke i

ostali sektori smanjili svoje  obaveze.  U  septembru 2011.  godine Vlada je emitovala

evroobveznicu  u  vrednosti  od  1  milijarde  USD  sa  rokom  dospeća  od  10  godina.

Kratkokoročni komercijalni bankarski dug smanjen je za dve trećine,  spustivši tako

ukupan kratkoročni dug ispod 3%  spoljnog duga. To  je doprinelo da se ukupan spoljni

dug Srbije  smanji na ispod 80%  u 2011. U prvoj polovini 2012. banke su nastavile da

smanjuju svoje obaveze prema  inostranstvu.   Međutim,  spoljni dug  je porastao na 80%

BDP-a  do  kraja  jula  jer  se  njegova  vrednost  povećala  usled  značajne  depresijacije

dinara  u ovom  periodu. U  2011.  centralna  banka  je  uspela  da  značajno  poveća  svoje

rezerve,  ali ti dobici su se preokrenuli  u 2012.  jer  su SDI  i prilivi portfolio

investicija  naglo pali i banka je  snažno intervenisala kako bi podržala dinar koji

je  bio u padu.  Međutim,  do kraja  avgusta,  devizne rezerve su ostale  na podnošljivom

nivou,  pokrivajući vrednost uvoza za oko  sedam meseci. Uopšteno govoreći,  spoljno

prilagođavanje  i  dalje  nije  završeno,  uz  značajan  i  rastući  trgovinski  deficit  i

deficit tekućeg  računa.   Spoljno  finansiranje je  u skorijem periodu oslabilo,  ali

kratkoročni rizici su ublaženi još  uvek obimnim deviznim rezervama  i povoljnom

strukturom spoljnog duga, sa pretežnim dugoročnim dugom.

 

U  2011.  pokazatelji tržišta rada  su  opali već  treću  godinu zaredom  i dalje  su  se

pogoršali u 2012. Stopa nezaposlenosti se popela na 25,5% u aprilu, sa 23% u 2011. i

19,2% u 2010. I  stopa radne aktivnosti i stopa zaposlenosti su pale na najniži nivo

u poslednjoj deceniji. Nezaposlenost je uglavnom strukturalna jer je oko tri četvrtine

svih  nezaposlenih  lica bez posla više od godinu dana.  Ekonomski rast u poslednjih

godinu dana nije  bio pogodan  za stvaranje radnih mesta i,  prema anketi radne snage,

broj zaposlenih ljudi je smanjen za 6%.  Zaposlenost je opala čak i u sektorima koji su

imali  pozitivne  stope  rasta,  što  ukazuje  na  bolju  produktivnost  radne  snage  i

verovatno na povećanu neformalnu zaposlenost. Državna uprava, prosveta i zdravstvo

su izuzetak od  ovog  šablona i nastavili su da se šire.  Zaposlenost je  nastavila da

opada u prvoj polovini 2012, sa brojem registrovanih zaposlenih koji je opao za 1,5%

u  poređenju  sa  istim  periodom  prošle  godine.  Bruto  i  neto  zarade  su  povećane  u

proseku  za  nominalnih  11%  u 2011.  godine  i  ostale  su  na  istom  nivou  u  realnom

iznosu.  Nakon  odmrzavanja  plata  u  javnom  sektoru  početkom  2011,  realne  zarade  su

rasle za 2-3% od sredine 2011. Njihov rast se ubrzao do kraja 2011. i u prvoj polovini

2012, najviše zbog osnovnih efekata i naglom usporavanju inflacije. Nakon povećanja

od  13%  u  aprilu,  minimalna  zarada  je  dostigla  skoro  polovinu  prosečne  zarade.

 

Uopšteno  govoreći,  uslovi  na  tržištu  rada  su  se  naglo  pogoršali  i  stvaranje

održive zaposlenosti predstavlja veliki izazov.

 

Okvir  monetarne  politike  ostao  je  nepromenjen  i  Narodna  banka  Srbije  je  i  dalje

posvećena obezbeđivanju stabilnosti cena.  Izmene i dopune Zakona o Narodnoj banci

Srbije  usvojene  u  avgustu  2012.  ozbiljno  su  dovele  u  pitanje  njenu  nezavisnost,

podrivajući poverenje u monetarnu politiku. Centralna banka je snizila svoju ciljanu

inflaciju  na  kraju  godine  sa  4,5%  u  2011.  na  4%   u  2012,  još  uvek  u  okviru

nepromenjenog raspona tolerancije od ±1,5 procentnih poena. Cilj je znatno promašen

tokom  2011,  uprkos postepenom  smanjenju godišnje inflacije na 7%  do  kraja  2011.  u

poređenju sa 10,2% prethodne godine.  Na inflaciju su uglavnom  uticale cene hrane,

dok su energenti i transport postali glavni izvori inflatornog  pritiska početkom

2012.  Pošto  su  cene  hrane  postale  dosta  umerenije  i  čak  padale  tokom  nekoliko

meseci u proleće 2012,  inflacija  je  nastavila da pada  dostigavši 2,7% u aprilu,  i

tako  se  spustila ispod  ciljanog  raspona koji je  postavio  NBS.   Centralna banka je

smanjila  svoju referentnu kamatnu stopu u  nekoliko  koraka  u skladu sa  opadajućom

inflacijom,  od  vrhunca od 12,5% u aprilu 2011.  do 9,5% u aprilu 2012.  Od tada,  na

osnovu obnovljenog  pritiska cena hrane,  na koje  je  uticala letnja suša,  inflacija  je

ponovo  porasla,  dostigavši  7,9%  u avgustu. Kurs  dinara  u odnosu  na evro  je  ostao

uglavnom stabilan tokom druge polovine 2011.  godine. Međutim,  pod pritiskom je  od

početka   2012.   godine.   Politička   neizvesnost   u   vezi   sa   opštim   izborima   i

formiranjem   nove   vlade,   smanjenim   neto   deviznim   prilivom   i   sve   lošijim

performansama budžeta doveli su do depresijacije dinara,  i do  kraja septembra 2012.

on  je  izgubio  oko  10%  vrednosti  prema  evru  od  početka  godine.  U  svetlu  visoke

evroizacije privrede i značajnih prolaznih efekata na inflaciju, centralna banka je

dosta intervenisala na tržištu.  Prodala je više od  1,3  milijarde evra i povećala

udeo dinara u deviznim rezervama u pokušaju da obuzda pad dinara.  Štaviše, banka je

od  juna u tri koraka povećala   svoju referentnu kamatnu stopu na 10,5%. Uopšteno

govoreći,  inflacija  je  bila  kolebljiva  i  opšta  neizvesnost,  slabiji  neto  devizni

priliv i sve veći budžetski deficit su oslabili dinar.

 

Fiskalne performanse su se pogoršale.  Ukupan budžetski deficit porastao je  na 5,0%

BDP-a u 2011, sa 4,7% prethodne godine,  i u poređenju sa ciljanim deficitom  od 4,6%

BDP-a  u  rebalansu  budžeta  usvojenom  u  oktobru  2011.  Veći  deficit  od  projektovanog

rezultat  je  nižeg  ekonomskog  rasta  i  nezadovoljavajućih  prihoda,  naročito  u  drugoj

polovini  godine.  Skoro  sve  kategorije  prihoda,  sa  izuzetkom  akciza  (zbog  porasta

efektivnih  stopa)  i poreza na dobit preduzeća,  smanjene su  u realnom iznosu.  Ukupan

prihod  je  pao  za  1,5  procentnih poena na 41,0% BDP-a  u 2011,  dok su ukupni rashodi

smanjeni  za  1,2  procentna  poena,  ali  su  ostali  na  visokih  46,0%  BDP-a.  Većina

kategorija  rashoda  je  opala,  a  najveći  pad  je  zabeležen  u  subvencijama,  socijalnoj

pomoći  i  kapitalnim  izdacima.  Međutim,  trošenje  na  zarade  i  penzije  je  i  dalje

značajno,  ukazujući  na  veliki  debalans  u  strukturi  javnih  rashoda.    Nakon  naglog

povećanja  javnog  duga  u  prethodnih  nekoliko  godina,  plaćanje  kamate  za  servisiranje

dugova je poraslo do 1,4% BDP-a.

 

Prvobitni Zakon o budžetu za 2012. postavio je za cilj smanjenje deficita na 4,25% BDP-

a.  Međutim, zbog  velikog povećanja troškova u prvoj polovini godine,  ciljani deficit

je  brzo postao nedostižan.  U  prvih šest meseci,  ukupni izdaci su porasli za realnih

8,5%,  što je  dovelo  budžetski deficit na oko 3,3% BDP-a,  što je  više od  50%  više u

poređenju  sa  istim  periodom  prošle  godine.  Bilo   je   velikih  realnih   povećanja

kapitalnih  izdataka,  subvencija,   kupovine  robe   i  usluga  i  plaćanja  kamata.     U

septembru,   novoizabrana  vlada  je   najavila  rebalans  budžeta  za  2012.   sa  ciljanim

godišnjim deficitom od 6,7% BDP-a. Veće prilagođavanje se očekuje na strani prihoda,

što bi se kombinovalo sa očekivanim uštedama, uglavnom zbog niže indeksacije zarada

i  penzija.  Međutim,  pritisak  izdataka  u  vezi  sa  trošenjem  na  penzije,  subvencije

poljoprivredi i podršku nekim bankama u državnom vlasništvu ugrožavaju postizanje

revidiranog, i ne baš ambicioznog, ciljnog deficita za 2012.

 

Javni  dug  je  nastavio  da raste  naglo  u  2012, zbog  sve  većeg  deficita  i depresijacije

dinara. Dostigao je 55% BDP-a do kraja jula, daleko iznad zakonom propisanog praga od

45%  BDP-a,  zahtevajući tako  od  Vlade da predstavi poseban program za  smanjenje duga

opet  ispod  45%  BDP-a  u  srednjoročnom  periodu. Sve  lošije  fiskalne  performanse,

između  ostalih  faktora,  bili  su  okidač  za  smanjenje  dugoročnog  kreditnog  rejtinga

Srbije  u  avgustu.  Uopšteno  govoreći,  budžetski deficit je  u  2011.  i dalje  bio  visok

treću godinu  zaredom  i nastavio  je  da  raste veoma brzim  tempom  u 2012.  Javni dug  je

otišao  iznad zakonom  propisanog praga već krajem 2011.  i nastavio  je  da raste u 2012.

Usvajanje  i sprovođenje  hitnih  i odlučnih mera konsolidacije,  zajedno  sa sistemskim

reformama  javnog  sektora  kako  bi  se  povratila  održivost  javnih  finansija,  ostaje

ključni izazov.

 

Nakon  nekoliko  godina  labave  fiskalne  politike,  fiskalni  prostor  za  ublažavanje

daljih  potresa  u ekonomiji je  ograničen i  fiskalna  održivost  je sve  više  na  testu.

Odlaganje  strukturnih  reformi takođe opterećuje  budžet i efikasnost reakcija  u vidu

politike.  Visok  budžetski  deficit  je  ograničio  delotvornost  miksa  makroekonomske

politike  i  najveći  teret  prilagođavanja  je  pao  na  monetarnu  politiku.  Štaviše,

monetarna politika je i dalje ograničena visokim stepenom evroizacije  privrede,  što

komplikuje postizanje zvaničnih ciljeva projektovanja inflacije i očuvanja finansijske

stabilnosti.  Uopšteno  govoreći,  miks  politika  je  relativno  neuravnotežen.  Labava

fiskalna politika i brojne strukturne slabosti preopterećuju monetarnu politiku.

 

Sadejstvo tržišnih snaga

 

Liberalizacija cena je stagnirala i čak je delimično preokrenuta. Cene oko 22% robe i

usluga u potrošačkoj korpi su regulisane i, za neku robu se drže ispod nivoa koštanja.

Država  je  uvela  indirektnu  kontrolu  cena  za  određene  grupe  proizvoda  (osnovnih

prehrambenih  proizvoda).  Uredba  Vlade,  na  snazi  do  kraja  2012,  ograničava  marže  u

maloprodaji za ove proizvode na 10%. Vlada je nastavila da direktno kontroliše cene

komunalnih usluga, ali takođe i indirektno postavljajući ograničenje na povećanje cena

komunalnih usluga i usluga gradskog prevoza koje su pod kontrolom lokalne samouprave.

Uopšteno govoreći, država i dalje kontroliše cene u značajnoj meri i liberalizacija

cena je zaustavljena.

 

Uticaj države na privredu je i dalje veliki, takođe i zbog dominantnog udela državnog

vlasništva u glavnim  sektorima  srpske privrede,  kao  što je  energetika (struja i gas),

železnički   i   vazdušni   saobraćaj   i   telekomunikacije.   Preduzeća   u   državnom

vlasništvu,  koja  inače  imaju  previše  zaposlenih,  zapošljavaju  više  od  10%  svih

zaposlenih  kod pravnih lica.  Ona prave  gubitke od  oko  1 milijarde evra ili oko  40%

svih   gubitaka   privrede.   Privatizacija   preduzeća   u   društvenom   vlasništvu   je

praktično  stala.  U  2011.  samo  dva  preduzeća  su  prodata  putem  javnog  tendera  (sa

prihodom  od  prodaje  u iznosu od  1  miliona evra  i obavezaom  ulaganja  od  4,3  miliona

evra)  i dva preduzeća su prodata putem aukcija.  Kao  rezultat odložene privatizacije,

raskida  ugovora  ili  re-naconalizacije,  država  još  uvek  ima  kontrolu  nad  brojnim

velikim   preduzećima   u   sektoru   proizvodnje.   Trenutno,   portfolio   Agencije   za

privatizaciju  se  sastoji  od  408   preduzeća.   Ukupno   171   preduzeće  je   u  procesu

restrukturiranja  i  većina  preostalih   firmi  će  biti  prodata  putem  stečaja   ili

likvidacije.

 

Početkom 2012, Telekom  Srbija,  u većinskom  državnom vlasništvu,  otkupio  je  ponovo

20%   svojih   akcija   od   stranog   investitora.   Ovom  kupovinom,   privatizacija   49%

Telekoma Srbija iz 1997. je potpuno preokrenuta (29% je već ponovo otkupljeno 2003.). U

aprilu  mesecu,  srpska  vlada  je  odlučila  da  6,94%  akcija  Telekoma  Srbija  podeli

trenutnim i bivšim zaposlenima kompanije, dok je još 15% ponuđeno svim građanima. U

još jednoj preokrenutoj privatizaciji, u februaru 2012, srpska vlada je ponovo otkupila

od  US  Steel-a  železaru  u  Smederevu  koja  je  u  problemima,  za  simboličnih  1  USD.

Proizvodnja u železari, jednom od glavnih izvoznika i poslodavaca u Srbiji, posle toga

je  privremeno zaustavljena. Železara je  nagomilala velike gubitke poslednjih nekoliko

godina,  i dok Vlada ne bude u stanju da ponovo privatizuje  kompaniju ona će morati da

obezbedi  bar  troškove  održavanja,  što  će  biti  još  jedna  obaveza  Vlade.  Uopšteno

govoreći, u teškom privrednom okruženju, proces privatizacije se odvija veoma sporo i

čak se delimično preokreće.   Održavanje konkurentnog  tržišta ostaje  i dalje ključni

izazov.

 

Ulazak na tržište i izlazak sa njega

 

Neki koraci su preduzeti kako bi se olakšao ulazak na tržište. Jedinstveni šalter je

dodatno  skratio proceduru  registracije,  koja sada  u proseku traje samo  dva dana  (pet

dana je i dalje zakonski maksimum, uz princip "ćutanja administracije" koji je na snazi).

Taksa  za  registraciju  je  45  evra  i  osnivački  kapital   za  osnivanje  kompanije  sa

ograničenom  odgovornošću  je  smanjen  sa  500  evra  na manje  od  1  evra.  Osnivanje  nove

firme je još uvek ozbiljno otežano zbog poteškoća u pribavljanju građevinskih dozvola

i  proces  rešavanja  pitanja  građevinskih  dozvola  i  zemljišta  je   i  dalje  skup  i

dugotrajan.  Regulatorna  reforma  ("giljotina  propisa")  je  u  toku,  iako  je  u  poslednje

vreme  usporena.  U  pokušaju  da  se  ponovo  pokrene,  krajem  2011.  je   usvojena  nova

Strategija za regulatornu reformu 2011-2014.

 

Zakon o stečaju je uveo automatski stečaj za preduzeća čiji su računi blokirani određeni

period i, od početka 2012, ovaj period je smanjen sa dve godine na jednu. Po ovom zakonu,

Narodna  banka  Srbije  je  obavezna  da  dv  privrednim  sudovima  informacije  o  ovim

kompanijama,  kako  bi  mogao  da  se  pokrene stečajni postupak.  U  prvoj  polovini  2012,

banka je  obavestila sudove o  11.231  preduzeću sa blokiranim računim -oko  50%  više

nego  u istom periodu prethodne godine. Uopšteno  govoreći,  neki koraci su preduzeti

da se pojednostavi i ubrza ulazak na tržište, ali birokratija  i poteškoće u dobijanju

građevinskih  dozvola  i  dalje  predstavljaju  veliku  prepreku.  Stečajni  postupak  za

preduzeća koja su prezadužena je ubrzan.

 

Pravni sistem

 

Uspostavljanje   registra   nepokretnosti   i   digitalnog   sistema   za   registraciju   je

završeno.  Novi sistem će moći da  pruži brze i tačne informacije  o  vlasništvu nad

nepokretnostima,  a to bi trebalo  da olakša odluke o ugovorima i ulaganju.  Propisi o

restituciji  su  usvojeni,  ali  se  tek  očekuje  testiranje  njihovog  sprovođenja.   Zakon  o

planiranju i izgradnji i njegove izmene i dopune su dovele do različitosti u tumačenju,

pa tako i u sprovođenju na nivou opština, što povećava neizvesnost za investitore.

Neujednačena  primena  zakona,  sporo  sprovođenje  ili  nesprovođenje,  i  povećanje  broja

raznih   administrativnih   taksi   i   dažbina   povećavaju   neizvesnost   i   troškove

poslovanja.  Štaviše,  siva  ekonomija  je  i  dalje  jaka  i  predstavlja  veliku  prepreku

lojalnoj konkurenciji i  razvoju poslovanja.  Uopšteno govoreći, pravna predvidivost i

sprovođenje sudskih odluka su i dalje slabi. Korupcija i nejasna vlasnička prava i dalje

otežavaju ekonomske aktivnosti.

 

Razvoj finansijskog sektora

 

Finansijskim  sistemom  u Srbiji dominira bankarski sektor, koji ima  udeo  od  92%  u

ukupnim  sredstvima  u  2011.  Ukupno  33  banke posluju  u zemlji,  isto  kao  i  prethodne

godine.   Do  kraja  marta  2012.  strano  vlasništvo  je  poraslo  na  oko  74%  bankarskog

sektora i 21 banka koja posluje  u Srbiji je  u stranom  vlasništvu.  Pet najvećih banaka

predstavlja  47%  ukupnih  sredstava  ovog  sektora.  Postoji  devet  banaka  u  državnom

vlasništvu,  koje  imaju  oko  19%  udela  na  tržištu,  dok  je  tržišni  udeo  domaćih

privatnih banaka mali, oko 7%. Od kraja 2011. sredstva bankarskog sektora su porasla za

8,5%, što je bilo približno 94% BDP-a do kraja jula.

 

Kapitalizacija bankarskog sektora je opala, ali je i dalje visoka. Prosečan koeficijent

adekvatnosti kapitala bio je 17,3% u martu 2012, daleko iznad propisanog maksimuma od

12%. Depoziti, od kojih je 75%  u stranoj valuti, predstavljaju oko 57% ukupnih obaveza

bankarskog sektora.  Slično tome,  krediti čine nekih 60%  imovine bankarskog sektora.

Oko 70%  kredita su denomirani ili vezani za stranu valutu, uglavnom za evro. Više od

polovine   svih   kredita   je   odobreno   firmama,   dok   je   blizu   trećine   odobreno

domaćinstvima.   Pogoršao   se  kvalitet  sredstava  banaka,   sa  bruto   koeficijentom

neotplaćenih   kredita   koji   je    dostigao    20,4%,    sa   17,1%    prethodne   godine.

Profitabilnost banaka se pogoršala tokom 2011.  i povraćaj na kapital  pao je  na samo

0,2%.  Međutim,  ovaj negativan trend je  uglavnom prouzrokovan značajnim gubitkom koji

je  akumulirala Agrobanka.  U  ovu banku je uvedena prinudna uprava  krajem 2011. nakon

što  je  centralna  banka  ustanovila da  nivo  kapitala  banke  nije  u  skladu  sa stepenom

rizika koji je banka preuzela. Finansijska situacija Agrobanke se nije poboljšala i u je

maju   centralna   banka   oduzela   dozvolu   ovoj   banci   i   odobrila   dozvolu   za   rad

novoosnovanoj  Novoj  Agrobanci,  koja  je  preuzela sve obaveze i deo  potraživanja stare

banke. Novu banku su delom dokapitalizovali Agencija za osiguranje depozita i država.

Nakon  propasti  Agrobanke,  centralna  banka  je  u  avgustu  preduzela  dodatne  mere  da

poveća nadzor nad bankarskim sistemom, fokusirajući se naročito na banke sa značajnim

udelom kastodi računa i državnog vlasništva. Uopšteno govoreći, bankarski sektor je

i dalje dobro kapitalizovan i likvidan, ali sve slabija privreda i dinar ukazuju na sve

veći rizik od daljeg pogoršanja kvaliteta kreditnog portfolia.  Nadzor  nad bankama je

pooštren, nakon otkrivanja značajnih gubitaka u jednoj od manjih banaka.

 

Osnovni indeks BelexLine  Beogradske berze  opao  je  za oko  20%  u 2011.  Ovaj  negativan

trend  se nastavio  i u  prvih  devet  meseci 2012.  i  indeks  je  izgubio  dodatnih  10,6%.

 

Krajem  2011,  28  osiguravajućih  društava  je  poslovalo  u  Srbiji,  u  odnosu  na  26  u

prethodnoj  godini.  Ukupno  21  kompanija  je  u  većinskom  stranom  vlasništvu,  dok  se

sedam  oslanjaju  na  preovlađujući  domaći  kapital.  Udeo  sektora  osiguranja  u  ukupnom

finansijskom sektoru se blago povećao na 4,4% u 2011. Godišnji rast premija ostao je na

skromnih 1,4%,  što  je pad  u odnosu na rast od  5,6%  u 2010.  Tržištem  je  dominirao

segment  neživotnog  osiguranja,  koji  čini  83%  od  ukupnog  osiguranja.    Uopšteno

govoreći, uloga nebankarskog finansijskog sektora ostaje zanemarljiva.

 

3.2.   Kapacitet   za   suočavanje   sa   pritiscima   konkurencije   i   tržišnim

snagama iz EU

 

2 Postojanje funkcionalne tržišne privrede

 

Sa  porastom  unutrašnjeg  i  spoljnog  debalansa  ekonomski  oporavak  je  u  zastoju,  a

makroekonomska  stabilnost  je  oslabila.  Kašnjenje  reformi  i  usporavanje  ekonomije

izbacili su na videlo  i dodatno pogoršali strukturne slabosti kao što su niska stopa

zaposlenosti i nepredvidive  cene i devizni kurs.  Prisustvo  države  i njen uticaj  na

ekonomiju i dalje  su značajni,  čak su i porasli.  Privatni sektor  se i dalje suočava s

velikim  preprekama.  Ključni  zakoni  postoje,  ali  vladavina  prava  i  je  dalje  slaba.

Uopšteno  govoreći,  funkcionisanje  tržišnih  mehanizama  otežavaju  deformacije,

preveliko mešanje države i pravna nesigurnost.

 

Ljudski i fizički kapital

 

Trenutno  još  uvek  postoji  veliki  jaz  između  potražnje  za  kvalifikovanom  radnom

snagom  i  ponude  pri  čemu  je  ponuda  u  nekim  profesijama  prevelika,  a  u  nekima

nedovoljna.  Stopa  upisa  u  osnovne  i  srednje  škole  je  visoka  i  vremenom  raste.  Broj

visoko  obrazovanih ljudi je  mali  (trenutno  6.5%  stanovništva),  ali se  prema  nacrtu

Strategije obrazovanja do 2020. godine predviđa nagli porast tokom ove decenije. Važni

elementi strategije  su uvođenje obaveznog  srednjeg  obrazovanja i planovi da se izvrši

reforma strukovnog obrazovanja kako bi bolje odgovorilo  potrebama  tržišta rada.  Kao

podršku  ostvarenja  svojih  ciljeva,  Strategija  predviđa  porast  javne  potrošnje  na

obrazovanje  do  6%  BDP-a  u  2020.  godini  u  odnosu  na  4,2%  2011.  godine.  Uopšteno

govoreći,  treba  preduzeti  dalje  korake  na  sprovođenju  Strategije  reforme  sistema

obrazovanja i obuke kako bi se poboljšali njeni rezultati i bolje odgovorilo na potrebe

tržišta rada.

 

Srbiji  su  i  dalje  potrebna  značajna  ulaganja  kako  bi  unapredila  i  poboljšala  svoju

fizičku  infrastrukturu.  Državna  ulaganja  su  bila  ograničena  teškom  budžetskom

situacijom i pala su na 3,5% BDP-a. Ipak, napredovali su radovi na većim saobraćajnim

koridorima (kao što je panevropski Koridor H), doduše sporo, ali zaostaju investicije

van  glavnih koridora.  Energetska efikasnost i dalje je  na niskom nivou i potrebna su

dalja  ulaganja  u  energetsku  infrastrukturu,  posebno  u  proizvodnju  i  distribuciju

energije. Neto SDI su se više nego udvostručile u 2011. godini, dostigavši 5,8% BDP.

Veliki udeo priliva u jednoj investiciji koja nije bila grinfild investicija u sektoru

maloprodaje i deo preostalog  priliva pomogle su budžetske subvencije. Pored trgovine,

druga dva sektora koja  su privukla najviše SDI bili su proizvodni i sektor finansija

i   osiguranja.   Uopšteno    govoreći,    potrebna   su   velika   ulaganja    u   fizičku

infrastrukturu. Državna ulaganja su bila ograničena rastućim budžetskim deficitom, a

SDI su uglavnom usmeravane na netrgovinske sektore.

 

Struktura sektora i preduzeća

 

Udeo  poljoprivrede  i  industrije  malo  se  pomakao  u 2011.  godini,  dostigavši  10,4%

odnosno 27,7% ukupne dodate vrednosti, dok je udeo  usluga pao sa 63,0% na 61,9%. Stopa

zapošljavanja je pala u sva tri sektora, ali je pad bio značajniji u sektoru poljoprivrede

njen udeo u ukupnoj stopi zapošljavanja pao je sa 21,5% u aprilu 2011. na 20,4% u aprilu

2012. godine. Udeo industrije uglavnom je ostao nepromenjen, a zapošljavanje u službama

je  poraslo  na  53,4%  ukupne  stope.  Slaba  poreska  politika  i  slaba  politika  javnih

rashoda, te slabosti u sprovođenju zakona, uključujući i borbu protiv korupcije, i dalje

podstiču razvoj  povećeg  neformalnog  sektora.  Uopšeno  govoreći,  ekonomijom  i  dalje

dominiraju  usluge,  a  udeo  poljoprivrede  je  još  uvek  značajan.  Neformalni  sektor

predstavlja veliki izazov.

 

Uticaj države na konkurentnost

 

Državne subvencije  su 2011.  godine bile za 6%  više nego  2010.  godine i iznosile su

2,6% BDP-a. Od ukupne državne pomoći koja je odobrena 2011. godine samo je 16,3% bilo

u vidu horizontalne pomoći,  41,1% za regionalnu pomoć,  22,1% za  sektorsku pomoć,  a

20,5% je  otišlo  poljoprivredi. Jedva da je bilo  ikakve državne pomoći za oblast obuke

i oblast istraživanja i razvoja.  Veći deo pomoći dodeljen je  u vidu subvencija  (skoro

60%)  i  poreskih  podsticaja  (31%  ukupne  pomoći).  Monopolističke  strukture  pod

kontrolom države još uvek postoje  u brojnim sektorima (npr.  u energetici, saobraćaju,

infrastrukturi,     poštanskim     uslugama,     telekomunikacijama,     radiodifuziji,

poljoprivredi  i  životnoj  sredini)  i  država  je  nastavila  obilno  da  subvencioniše

saobraćajni  sektor,  koji  je  dobio  skoro  petinu  ukupne  pomoći.  Uopšteno  govoreći,

država  nastavlja  značajno  da  utiče  na  konkurentnost  tako  što  obezbeđuje  značajne

subvencije u najrazličitijim oblicima.

 

Ekonomska integracija sa EU

 

EU  je  i dalje  glavni trgovinski partner  Republike Srbije,  sa učešćem  od  oko  57,7% u

ukupnom izvozu zemlje i 55,6% u njenom ukupnog uvozu u 2011. godini. Dok je udeo izvoza

u EU donekle porastao,  udeo  uvoza je  malo opao.  Učešće država potpisnica CEFTA  u

trgovini Srbije  palo  je 2011.  godine na 14%  u odnosu na 14,8% 2010.  godine. Udeo neto

priliva SDI iz EU u ukupnom neto prilivu SDI dostigao je  2011. godine 88%. Stvarni

rast plata,  sa 0,3%  u 2011.  godini,  znatno  je manji  od  prosečnog  rasta produktivnosti

rada, zbog čega je pala stvarna jedinična cena rada. U realnim efektivnim iznosima (gde

je  usled inflacije došlo do deflacije), 2011. godine došlo je do apresijacije dinara za

4,4%.  Međutim,  do  kraja  jula 2012.  godine,  realni efektivni kurs dinara oslabio  je  za

8%. Uopšteno govoreći, trgovinska integracija sa EU ostala je na viskom nivou.

 

4.   SPOSOBNOST   PREUZIMANjA   OBAVEZA   KOJE   PROISTIČU   IZ

ČLANSTVA

 

Ovaj  deo  analitičkog  izveštaja   sadrži  analizu  sposobnosti  Republike  Srbije  da

preuzme  detaljne  obaveze  članstva,  tj.  pravne  tekovine  EU  navedene  u  Ugovorima,

sekundarnom   zakonodavstvu   i   politikama   Unije.   U   njemu   se   takođe   analizira

administrativni kapacitet Srbije  za sprovođenje pravnih tekovina EU. Analiza prati

strukturu  33  poglavlja  na  koja  su  podeljene  pravne  tekovine  EU.  U  svakom  sektoru

Komisija  ocenjuje  postignuti napredak u posmatranom periodu i rezimira ukupni nivo

priprema zemlje.

 

4.1. Poglavlje 1: Slobodno kretanje robe

 

Što   se  tiče  opštih   načela,   nije   bilo   napretka.   Nije   nastavljeno   usklađivanje

zakonodavstva  Republike  Srbije  sa  članovima  34.  do  36.  Ugovora  o  funkcionisanju

Evropske unije i sa odgovarajućom sudskom praksom Evropskog suda pravde.

 

Kada  je  reč  o  horizontalnim   merama,  ostvaren  je  neznatan  napredak.  Usvojen  je

zakonodavni okvir  zajedno  s  načelima i horizontalnim  pravnim  aktima  EU.  Međutim,

neophodno  je  obezbediti punu  usklađenost horizontalnog  zakonodavnog  okvira.  Takođe

treba dovršiti celokupan zakonodavni okvir usvajanjem  preostalih podzakonskih akata

za  sprovođenje  u  oblasti  metrologije.  Dva  podzakonska  akta  za  sprovođenje  u  oblasti

metrologije   usvojena  su  juna  2012.  godine:  o  hitnim   merenjima  i  o  uslovima  za

verifikaciju  mernih  instrumenata.  Administrativne  kapacitete  treba  unaprediti,

posebno  kada  je  reč  o  stručnom  usavršavanju  u  oblasti  metrologije.  Još  uvek  nije

usvojena   dugoročna   Strategija   razvoja   infrastrukture   kvaliteta   za   relevantne

institucije horizontalnog sektora.

 

Postignut  je značajan napredak  u oblasti standardizacije.  Do  septembra  2012.  godine

Institut za standardizaciju Srbije (ISS)  usvojio je oko 80%  evropskih standarda (EN)

neophodnih  za  članstvo  u  Evropskom  odboru  za  standardizaciju  (CEN)  i  Evropskom

odboru za elektrotehničku standardizaciju (CENELEC),  koje  će Institut primenjivati

kako  bi  postao  član  2013.  godine.  Ukupan  broj  standarda  koji  se  primenjuju  kao

nacionalni bio  je  18.294;  broj CEN  standarda  bio  je  11.875,  broj CENELEC  standarda

5.231  i  broj  ETЅ1  standarda  260,  ukupno  17.366  standarda.  Povučeno  je  6.395  spornih

srpskih standarda. ISS ima 250 tehničkih odbora. Broj stalno zaposlenih povećan je  sa

62  na 64.  ISS  je  dobio  ovlašćenja za  sisteme  upravljanja bezbednošću informacija  i

sisteme  upravljanja  kvalitetom  prema  EN  ISO  standardima.  Unapređeni  su  ukupni

administrativni kapaciteti Instituta.

 

Nije bilo posebnog napretka u oblasti procene usaglašenosti.

 

Ostvaren je značajan napredak u oblasti akreditacije. Akreditaciono telo Srbije (ATS)

postalo  je  punopravni  član  Evropskog  udruženja  za  akreditaciju  (EA)  u  maju  2012.

godine,  Međunarodnog  akreditacionog  foruma  (IAF)  u decembru 2011.  i Međunarodnog

udruženja  za  akreditaciju  laboratorija  (ILAC)  u  maju  2012.  godine.  Dobilo  je  status

potpisnice  multilateralnog  sporazuma  EA  u  oblastima  laboratorija  za  testiranje,

laboratorija   za   kalibraciju,   medicinskih   laboratorija,   inspekcijskih   organa   i

sertifikacionih   tela   za   sertifikaciju   proizvoda.   Takođe   je   proširilo   obim

akreditacije.  Akreditaciono telo  Srbije  trenutno ima 35 stalno zaposlenih,  ali mu je

potrebno  još  kadrova.  Na  kraju  posmatranog  perioda  Republika  Srbija  je  imala  473

akreditovana tela za procenu usaglašenosti.

 

U  oblasti metrologije  ostvaren je  neznatan napredak.  Republika Srbija  još uvek  nije

uskladila   svoje   zakonodavstvo   sa  pravnim   tekovinama   EU   po   pitanju  prethodno

upakovanih  proizvoda  i  mernih  jedinica.  Opšti  zakonodavni  okvir  postoji,  ali  još

uvek  nisu  usvojeni  svi  podzakonski  akti  za  sprovođenje.   U  skladu  sa  Zakonom   o

metrologiji,  Direkcija za mere i dragocene metale (DMDM)  Ministarstva ekonomije  i

regionalnog  razvoja nudi usluge distribucije vremena preko Interneta kao nacionalno

referentno telo  Republike Srbije  za kalibraciju vremena. Direkcija je takođe povećala

broj usluga mogućnosti kalibracije i merenja, koje su objavljene u bazi podataka Biroa za

tegove i mere (BIPM). Direkcija je povećala broj zaposlenih sa 120 na 126.

 

U  oblasti tržišnog nadzora ostvaren je napredak.  Usvajanjem okvirnog zakona za nadzor

tržišta ova oblast približila se horizontalnim  pravnim  aktima  EU  iz 2008.  godine.

Određeno je  novo  kontakt mesto za  RAPEX, sistem brzog  uzbunjivanja EU.  Unapređena je

saradnja  različitih  tržišnih  inspekcija   formiranjem  zajedničkog  tela  za  nadzor

hemikalija,   koje   čine   predstavnici   Tržišne   inspekcije,   Sanitarne   inspekcije,

Inspekcije  za zaštitu životne  sredine i Agencije  za hemikalije.  Osnovan je  Savet za

bezbednost proizvoda i počeo  je  sa  radom u jesen 2011.  godine,  a čine ga predstavnici

državnih organa,  privrednih komora i grupa za zaštitu potrošača. Međutim,  tržišni

nadzor  je  i dalje veoma  fragmentisan i mora se konsolidovati. Takođe,  Zakon o opštoj

bezbednosti proizvoda mora se još usaglasiti sa relevatnim pravnim tekovinama EU.

 

Ostvaren  je  slab  napredak  kada  je  reč  o  zakonodavstvu  „starog  pristupa“  u  oblasti

proizvoda.  Republika  Srbija  još  uvek nije  uskladila svoje  zakonodavstvo  sa  pravnim

tekovinama  EU  u oblasti prethodno  upakovanih  proizvoda,  mernih  jedinica i emisije

zagađujućih   materija   iz   nedrumskih   vozila.   Usklađivanje   zakonskih   propisa   o

proizvodima od  kristalnog  stakla i o  tekstilnim proizvodima i obući odloženo je za

2013. odnosno 2014. godinu.

 

Što  se  tiče  zakonodavstva  „novog  i  globalnog  pristupa“  u  oblasti  proizvoda,

postignut je  napredak. Republika Srbija  treba da nastavi  usklađivanje zakonodavstva  u

oblasti mernih instrumenata,  neautomatskih  vaga,  bezbednosti  igračaka,  građevinskih

proizvoda,  žičara,  plovnih  objekata za  rekreaciju  i buke  koju  emituje  oprema  koja  se

upotrebljava na otvorenom prostoru.

 

Nije zabeležen napredak u oblasti proceduralnih mera. Zakonodavstvo Republike Srbije

treba  uskladiti  sa  pravnim  tekovinama  EU  u  oblasti  vatrenog  oružja  za  civilnu

upotrebu  i  u  oblasti  povraćaja  kulturnih  dobara  koja  su  nezakonito  uklonjena  sa

teritorije država članica EU.

 

Zaključak

 

Postignut je izvestan napredak u oblasti slobodnog kretanja robe. Standardi EU i dalje

se  usvajaju  i  Akreditaciono  telo  Republike  Srbije  postalo  je  punopravni  član  EA.

Republika  Srbija  postigla  je  napredak  u  oblasti  zakonodavstva  koje  se  odnosi  na

proizvode.   Tržišni  nadzor   i  dalje   je   veoma   fragmentisan.   Sprovođenje   zakona,

administrativni  kapaciteti  i  koordinacija  rada  institucija  moraju  se  unaprediti.

Ukupno, ostvaren je umeren napredak u pripremama u oblasti slobodnog kretanja robe.

 

4.2. Poglavlje 2: Sloboda kretanja radnika

 

Nije  bilo  napretka  u  oblasti  pristupa  tržištu  rada.  Skupština  još  uvek  nije

usvojila Zakon o zapošljavanju stranaca.

 

Zabeležen  je  slab  napredak  kada  je  reč  o  budućem  učešću  u  sklopu  mreže  EURES

(Evropske službe za zapošljavanje). Još uvek nije formirana nacionalna baza podataka o

otvorenim radnim mestima.

 

Ostvaren je izvestan napredak u oblasti koordinacije sistema socijalnog osiguranja.

Skupština  je  odobrila  sporazum  s  Bugarskom  u decembru  2011.  godine.  Potpisani su

sporazumi  s  Austrijom  u  januaru  2012.  godine,  a  sa  Slovačkom  u  martu  2012.  godine.

Uspostavljen  je  elektronski sistem razmene informacija  među bivšim  jugoslovenskim

republikama, mada trenutno funkcioniše samo sa Slovenijom.

 

Međutim,  resursi državne  uprave  i dalje su  ograničeni i sprečavaju razvoj  u oblasti

jačanja kapaciteta ustanova za socijalno osiguranje.

 

Nije zabeležen nikakav pomak po pitanju Evropske zdravstvene knjižice.

 

Zaključak

 

Ostvaren  je  izvestan  napredak  u  oblasti  slobode  kretanja  radnika,  posebno  u vezi  sa

koordinacijom  sistema socijalnog  osiguranja.  Međutim,  neophodan je  dalji napredak i

pripreme  za  buduće  učešće  u EURES-u moraju  se ubrzati.  Ukupno, ostvaren je  umeren

napredak u pripremama u ovoj oblasti.

 

4.3. Poglavlje 3: Pravo poslovnog nastanjivanja i sloboda pružanja usluga

 

Kada je  reč o  pravu poslovnog  nastanjivanja postignut je  izvestan napredak,  posebno  u

vezi  sa  registracijom  u  privredne  registre.  (Vidi  Poglavlje  6 -Zakon  o  privrednim

društvima)

 

Nije  bilo  napretka  u  oblasti  slobode  pružanja  prekograničnih  usluga.  Republika

Srbija  treba  da  uskladi  svoje  zakonodavstvo  s  Direktivom  o  uslugama.  Smanjeni  su

kapaciteti uprave nadležne za sektor usluga.

 

U  oblasti poštanskih  usluga  nije  zabeležen napredak.  Državni poštanski operater

još    uvek   treba   korporatizovati,    a   njegove   operativne   procese   osavremeniti.

Administrativni  kapaciteti  regulatornog   tela,  Republičke  agencije  za  poštanske

usluge  (RAPUS),  moraju  se  ojačati,  posebno  njena  sposobnost  da  nadzire  sprovođenje

regulatornog okvira.

 

Nije  bilo  napretka  u  oblasti  međusobnog  priznavanja  stručnih  kvalifikacija.

Srbija još uvek nije usvojila zakonske propise o priznavanju stručnih kvalifikacija za

regulisane profesije.

 

Zaključak

 

Postignut  je  neznatan  napredak  u  oblasti  prava  poslovnog  nastanjivanja  i  slobode

pružanja   prekograničnih   usluga.   Neophodno   je   uložiti  napore   za   usaglašavanje

zakonodavstva   u  oblasti   slobode   pružanja  usluga  i  na  jačanju  administrativnih

kapaciteta  i  međuinstitucionalne  saradnje.  Tek  predstoji  potpuno  usklađivanje  sa

zakonodavstvom  EU  u  oblasti  poštanskih  usluga.  Ukupno,  Srbija  je  postigla  umeren

napredak u oblasti prava na osnivanje i slobode pružanja usluga.

 

4.4 Poglavlje 4: Slobodno kretanje kapitala

 

Srbija  je  postigla napredak u oblasti kretanja  kapitala  nakon što  je  Narodna banka

Srbije (NBS) donela podzakonska akta za sprovođenje na osnovu izmena i dopuna Zakona o

deviznom  poslovanju iz maja  2011.. Ovim  odlukama dalje  se liberalizuje  nekoliko vrsta

međunarodnih    transakcija.    Obaveza   prijavljivanja    investicija    u    inostranstvu

Ministarstvu ekonomije ukinuta je februara 2012.

 

Međutim, i dalje postoje neka ograničenja, uključujući ona koja  se odnose na kratkoročne

kapitalne poslove i sticanje prava svojine na nepokretnostima. Strana fizička i pravna

lica  ne  mogu  biti  vlasnici  poljoprivrednog  zemljišta.  Građevinsko  zemljište  –  i

nekretnine na tom  zemljištu – mogu biti u svojini stranih fizičkih i pravnih  lica,

ali samo pod uslovom da postoji reciprocitet sa matičnom zemljom kupca.

 

Nikakav  napredak  nije  postignut u  oblasti  platnih  sistema.  Zakonodavstvo  Srbije  u

najvećoj meri tek treba uskladiti sa pravnim tekovinama EU.

 

Izvestan  napredak  je  postignut  u  borbi  protiv  pranja  novca.  Uprava  za  sprečavanje

pranja novca (USPN) redovno  učestvuje na sastancima Grupe Egmont i Manivala. Ona je

decembra  2011.  potpisala  sporazum  sa  Komisijom  za  hartije  od  vrednosti  o  razmeni

informacija  u  borbi  protiv  pranja  novca  i  finansiranja  terorizma.  Ona  je  takođe

novembra odnosno decembra 2011. potpisala memorandume o razumevanju sa finansijskim

obaveštajnim  jedinicama  Mađarske  i  Estonije,   a  jula   2012.   i  sa  odgovarajućim

jedinicama Australije,  Belorusije,  Finske i Kolumbije.  USPN je  donela  smernice za

procenu  rizika  od  pranja  novca  i finansiranja  terorizma.  Marta  2012.  uvela  je  novu

unutrašnju organizaciju kako  bi optimizirala svoje analitičke i nadzorne kapacitete.

Međutim,   njeni   kapaciteti  nisu   ojačani.   Broj   njenih   zaposlenih   stagnira,   nisu

obezbeđene odgovarajuće  prostorije,  a plan za  osnivanje  centra za  obuku još  uvek  nije

sproveden.

 

Zaključak

Postignut je  izvestan napredak u oblasti kretanja kapitala,  mada pretežno  usmeren na

liberalizaciju   kapitalnih   transakcija.   Potrebni   su   dalji   napori   da   bi   se   sa

zakonodavstvo   u  oblasti  kratkoročnih  kapitalnih  poslova,   nekretnina  i  platnih

sistema  uskladilo  sa pravnim tekovinama EU.  Izvestan napredak je postignut u borbi

protiv   pranja  novca.   Sprovođenje  u  ovoj  oblasti  treba  intenzivirati.   U   celini

posmatrano, Srbija je umereno napredovala u oblasti slobodnog kretanja kapitala.

 

4.5. Poglavlje 5: Javne nabavke

 

Izvestan  napredak  je  postignut  u  pogledu  opštih  načela.Zakon  o  javno-privatnom

partnerstvu (JPP) i koncesijama donet je novembra 2011. Njime se JPP po prvi put uvodi

kao   pravni  instrument  u  pravni  sistem  Srbije.   Ovim  zakonom  se  takođe  osniva

međuresorska   Komisija    za   javno-privatno   partnerstvo    (KJPP)    kao   kolektivno

savetodavno  telo.  Međutim,  državna  strategija  za  unapređenje  sistema  javnih  nabavki

uglavnom tek treba da se sprovede.

 

Postignut  je  ograničen  napredak  u  pogledu  dodele  javnih  ugovora.U  vršenju  svoje

nadzorne   funkcije,   Uprava   za   javne   nabavke   (UJN)   otkrila   je   nepravilnosti   u

pregovaračkim postupcima u vrednosti od preko 28 miliona evra 2011. i 68 miliona evra

u prvoj polovini 2012. KJPP je počela sa radom marta 2012, a pomoć joj pruža tehnički

sekretarijat  od troje  zaposlenih iz Ministarstva finansija  i privrede.  Međutim,  još

uvek  nema  podzakonskih  akata  za  sprovođenje,  a  zaposlene  Ministarstva  finansija  i

privrede treba obučiti u oblasti dodele ugovora o  JPP. U Sektoru za javne nabavke pri

Ministarstvu finansija  i privrede,  koji je odgovoran za zakonodavne inicijative,  broj

zaposlenih je povećan sa 2 na 6.

 

Međutim,  administrativni kapaciteti budžetske inspekcije  Ministarstva finansija  i

privrede, zadužene za praćenje primene zakona o javnim nabavkama, moraju se ojačati kako

bi  bila  u  stanju  da  delotvorno  prati  brojne  otkrivene  nepravilnosti.  U  celini

posmatrano, nadležni organi u postupcima javnih nabavki ne preduzimaju dovoljno često

odgovarajuće  mere  u  slučajevima  utvrđene  zloupotrebe  javnih  sredstava.  Sve  u  svemu,

institucionalna saradnja u ovoj oblasti je slaba i mora se ojačati.

 

Solidan napredak je  postignut u pogledu sistema pravnih lekova. Republička komisija

za  zaštitu  prava  u  postupcima  javnih  nabavki  („Republička  komisija“),   koja   je

drugostepeni  organ  za  razmatranje  postupaka  dodele  javnih  ugovora,  u  znatnoj  meri  je

ojačala  svoje  administrativne  kapacitete  i  sposobnost  za  sprovođenje  propisa.  Broj

njenih  zaposlenih  je  povećan  sa  9  na  38  i  preseljena  je  u  nove,  dobro  opremljene

prostorije.  Stupanjem  na  snagu  Zakona  o  JPP  i  koncesijama,  Republička  komisija  je

dobila dodatne nadležnosti da odlučuje u postupcima žalbi na dodelu JPP i koncesija.

Navodi se praćenje i kontrola sprovođenja odluka Republičke komisije  i prijavljivanje

slučajeva nepoštovanja propisa nadležnim  državnim organima.  Republička komisija  je

počela da deluje transparentnije  tako  što objavljuje  svoje odluke i ustanovila je  novu

internet stranicu. Međutim,  u celini posmatrano,  rad Republičke komisije je još uvek

u  povoju.  Ona  treba  da  izgradi  solidne  rezultate  u  praksi  primene  tako  što  bi

obezbedila da se njene odluke sprovode u delo.

 

Zaključak

 

Učinjen  je  izvestan  napredak  u  oblasti  javnih  nabavki,  posebno  kada  je  reč  o  javno-

privatnim  partnerstvima.   Srbija   mora  činiti  stalne  napore  na  sprovođenju  svog

zakonodavnog  okvira  o  javnim  nabavkama,  posebno  da  bi  se  izbegle  nepravilnosti

prilikom  korišćenja  pregovaračkog  postupka  Mora  se  obezbediti  delotvorna saradnja

između glavnih  učesnika,  uključujući revizorske  i pravosudne  institucije.  Moraju se

znatno ojačati rezultati na sprovođenju propisa i administrativni kapaciteti budžetske

inspekcije  Ministarstva finansija zadužene za nadzor nad javnim nabavkama. U  celini

posmatrano, u oblasti usklađivanja javnih nabavki zabeležen je umeren napredak.

 

4.6. Poglavlje 6: Pravo privrednih društava

 

U  oblasti  prava  privrednih  društava  ostvaren  je  solidan  napredak.  Paket  novih

zakona   i   izmena   i   dopuna   postojećih   donet   decembra   2011.   uređuje   osnivanje,

organizovanje   i   prestanak   rada   privrednih   organizacija,   uključujući   i   njihovo

registrovanje  i  postupak  koji  sprovodi  Agencija  za  privredne  registre.  Ovim  novim

odredbama   znatno   je   snižen   iznos   kapitala   potreban   za   osnivanje   društava   sa

ograničenom  odgovornošću.  Novo  zakonodavstvo  bi  trebalo  da  pojednostavi  poslovno

okruženje i da ga dalje usaglasi sa zakonodavstvom EU,  čime bi se olakšalo  osnivanje

novih preduzeća.

 

Agencija   za  privredne  registre   nastavlja  da  efikasno   vodi  registar  privrednih

subjekata.

 

Nije  zabeležen  nikakav  napredak  u  oblasti  računovodstva  i  revizije  privrednih

društava. Tek treba da bude postignuto potpuno usaglašavanje  sa Osmom Direktivom o

pravu  privrednih  društava  i  sa  pravnim  tekovinama  EU  u  oblasti nezavisnog  javnog

nadzora, osiguranja kvaliteta i ispitivanja.

 

Zaključak

 

Znatan napredak je postignut u oblasti prava privrednih društava zahvaljujući stupanju

na snagu novog zakona februara 2012. i donošenju više izmena i dopuna tog zakona. Kada

je  reč o  računovodstvu i reviziji privrednih  subjekata,  treba intenzivirati napore  u

oblasti  nezavisnog   javnog   nadzora,   osiguranja  kvaliteta  i  ispitivanja.   U   celini

posmatrano, u oblasti prava privrednih društava postignut je znatan napredak.

 

4.7 Poglavlje 7: Pravo intelektualne svojine

 

U oblasti  autorskih i srodnih prava ostvaren je znatan napredak. Zakon o autorskim i

srodnim  pravima  izmenjen  je  i  dopunjen  decembra  2011.  kako  bi  se  dalje  uskladio  sa

pravnim tekovinama  EU.  Podzakonski akt za sprovođenje Zakona o  optičkim  diskovima

donet je  marta  2012.  u cilju smanjenja  visoke stope piraterije.  Komisija  za  autorska i

srodna prava  počela je da donosi odluke o naknadama u slučajevima kada nije  postignut

nikakav dogovor sa organizacijama za kolektivno upravljanje pravima.

 

Dobar   napredak  je   takođe  postignut  u  odnosu  na  zakonodavni  okvir   o   pravima

industrijske svojine. Zakon o  zaštiti poslovne tajne donet je  septembra  2011. Zakon o

zaštiti prava oplemenjivača biljnih sorti izmenjen je i dopunjen novembra 2011, čime je

omogućeno da Srbija  otpočne postupak za pridruživanje Međunarodnoj uniji za zaštitu

novih  biljnih  sorti  (UPOV).  Novi  Zakon  o  patentima  donet  je  decembra  2011.  On

predstavlja  dalje  usaglašavanje sa  pravnim  tekovinama EU.  Međutim,  Zakon o  zaštiti

topografija  integrisanih  kola  iz  2009.  godine  još  uvek  treba  dodatno  uskladiti  sa

pravnim tekovinama EU.

 

Izvestan napredak zabeležen je  u oblasti sprovođenja propisa.  Zavod  za intelektualnu

svojinu (ZIS) sproveo je veliki broj obuka za državne agencije za sprovođenje propisa i

organizovao  promotivne aktivnosti za zainteresovane strane.  Još  uvek nije  pronađeno

rešenje  za  pitanje  dugoročne  finansijske  održivosti  ZIS.  Uprava  carina  Srbije

razvila je IT kapacitete za korišćenje u zaštiti prava intelektualne svojine. Povećan

je  nivo  falsifikovane  robe  koje  je  zaplenila.  Ukinuta  je  administrativna  taksa  na

podnošenje zahteva za zaštitu prava intelektualne svojine,  što je  dovelo  do  povećanja

broja   zahteva.   Tokom   2011.   Poreska   uprava   je,   u   saradnji   sa   nosiocima   prava

intelektualne  svojine,  bila  angažovana  na  uspostavljanju  tri  registra  (proizvođača,

distributera  i  softvera),  kako  bi  olakšala  svoj  rad  i  provere.  Tržišna  inspekcija

Ministarstva spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija  dobila je  na upotrebu

dvanaest skladišta širom Srbije za smeštaj krivotvorenih i piratskih proizvoda. Broj

dobara koja su oduzeta u prvoj polovini 2012. znatno je porastao u odnosu na 2011.

 

Međutim,  smanjio  se broj  provera  koje  je  izvršila  Poreska uprava. Još  uvek nedostaju

mehanizmi   formalne   saradnje   između   institucija   zaduženih   za   zaštitu   prava

intelektualne   svojine.   Učešće   privrednih   subjekata  i   potrošača   u  sprečavanju

krivotvorenja i piraterije i dalje je ograničeno.

 

Što se tiče sudske zaštite prava intelektualne svojine, i dalje je potrebno izmeniti i

dopuniti  Zakon  o  teritorijalnoj  organizaciji  sudova  u  Srbiji,  kako  bi  se  sudijama

omogućilo  da se specijalizuju,  a da se predmeti koji se odnose na prava intelektualne

svojine    koncentrišu    u    ograničenom    broju    sudova.    Treba    obezbediti    dalju

specijalizaciju tužilaca, sudija i sudskih veća koja rešavaju predmete u oblasti prava

intelektualne svojine.

 

Zaključak

 

Ostvaren  je  dobar  napredak  na  usaglašavanju  prava  intelektualne  svojine  Srbije  sa

pravnim tekovinama EU. Nacionalna strategija u oblasti prava intelektualne svojine za

period 2011–2015. se sprovodi i kapaciteti su ojačani. I dalje je potrebno uspostaviti

mehanizme formalne koordinacije  i saradnje između institucija  zaduženih za zaštitu

prava  intelektualne  svojine.  Treba  obezbediti  specijalizaciju  tužilaca,  sudija   i

sudskih  veća  koja  rešavaju predmete  u oblasti prava  intelektualne  svojine.  U  celini

posmatrano, usaglašavanje u oblasti prava intelektualne svojine je unapređeno.

 

4.8 Poglavlje 8: Konkurencija

 

Može   se  izvestiti  o   izvesnom   napretku   u  oblasti   borbe  protiv   monopola   i

koncentracija.  Doneta su podzakonska akta kojima se pravila konkurencije  primenjuju

na udruženja preduzeća i za otkrivanje nameštenih ponuda u postupcima javnih nabavki.

Komisija za zaštitu konkurencije  (KZK) počela je da primenjuje program oslobođenja od

obaveze iz mera zaštite konkurencije (leniency programme) za strane uključene u kartelne

sporazume. KZK  je  donela  pet  rešenja  o restriktivnim  sporazumima  i jedno  rešenje o

zloupotrebi  dominantnog  položaja.  Donela  je   i  pet  rešenja  o  novčanim  kaznama.

Odobrila je  73  koncentracije  u skraćenom postupku i sprovela jednu istragu u kojoj je

zabranila  koncentraciju  u  sektoru  proizvodnje  šećera.   Ovo   negativno   rešenje  o

koncentraciji,   kao   i  rešenje  o   zloupotrebi  dominantnog   položaja   doneto   2009,

poništeno je na osnovu prigovora zbog proceduralnih razloga i vraćeno KZK na ponovno

odlučivanje.  KZK je  završila sektorsku analizu tržišta nafte oktobra 2011, a avgusta

2012. pokrenula analizu u sektoru mleka.

 

KZK  je  unapredila  svoje    nadležnosti  u  oblasti  upravnog  i  procesnog  prava.  Svoje

kapacitete  je  ojačala  zapošljavanjem  troje  ekonomista.  Uspostavljena  je  međunarodna

saradnja  sa  više  srodnih  organa  za  zaštitu  konkurencije.  KZK  je  takođe  zaključila

sporazume o saradnji sa regulatornim telima u pojedinim sektorima, kao što su RATEL

i Agencija za energetiku.

 

Međutim, Zakon o zaštiti konkurencije i dalje sadrži nedostatke koje treba ispraviti u

budućnosti,  a kratak rok zastarelosti od  tri godine i činjenica da KZK  mora plaćati

kamatu  na  novčane  kazne  koje  su  poništene  po  prigovoru  nisu  najmanji  među  njima.

Takođe  bi se  mogao  produžiti rok  za detaljno  ispitivanje  koncentracija.  Pored  toga,

sektorske  uredbe  o  regulisanju  cena  donete  bez  prethodne  konsultacije  sa  KZK  mogu

ugroziti delotvornost politike konkurencije u Srbiji. Finansijski plan KZK za 2012.

donela  je  Vlada  novembra  2011.  Međutim,  povećanje  broja  zaposlenih  predviđeno  tim

planom  nije  ostvareno  zbog  nedostatka  kancelarijskog  prostora.  Sa  31  zaposlenim,

kapaciteti  KZK  su  i  dalje  nedovoljni.  Takođe  treba  ojačati  kapacitete  pravosuđa  za

ocenjivanje   složenih   slučajeva   konkurencije.   Mora   se   intenzivirati   izgradnja

kapaciteta i propagandne aktivnosti u pravosuđu, kao i kod drugih državnih organa čije

su znanje i svest o prednostima politike konkurencije ograničeni.

 

Ostvaren je izvestan napredak u oblasti državne pomoći. Prvi sveobuhvatan izveštaj o

državnoj  pomoći  usvojen  je  septembra  2011.  Pored  toga,  Vlada  je  usvojila  i  spisak

programa  državne  pomoći  koje  treba  uskladiti  sa  pravnim  tekovinama  EU.  Uredba  o

pravilima za dodelu državne pomoći izmenjena je i dopunjena decembra 2011. kako bi se

njeno  područje  primene proširilo  na javna preduzeća.  Broj  prijavljenih  mera državne

pomoći  znatno  je  povećan  zahvaljujući  višem  nivou  svesti  kod  relevantnih  davalaca

državne pomoći na svim nivoima vlasti. Komisija  za kontrolu državne pomoći (KKDP)

donela je  148  rešenja, uključujući 78  zaključaka o  naknadnom postupku kontrole.  Osam

postupaka naknadne kontrole pokrenuto je po službenoj dužnosti.

 

Međutim, potrebni su dalji napori kako bi se obezbedilo da davaoci pomoći prijavljuju

svoje  projekte  pre  nego  što  državna  pomoć  bude  isplaćena i  osiguralo  blagovremeno

usklađivanje  postojećih  programa  državne  pomoći.  Moraju  se  unaprediti  rezultati

Komisije  na sprovođenju propisa,  a njenu nezavisnost u radu tek treba pokazati. Treba

intenzivirati saradnju i koordinaciju između KKDP i svih tela koja  dodeljuju državnu

pomoć.

 

Što  se  tiče  liberalizacije  u  određenim  oblastima,  niz  preduzeća  u  Srbiji  i  dalje

uživa,  de facto  ili de  jure,  specijalna ili ekskluzivna  prava,  na  primer  u oblastima

energetike, transporta, infrastrukture, poštanskih usluga, telekomunikacionih usluga,

radiodifuzije, poljoprivrede i životne sredine. Neophodni su dodatni napori u pravcu

liberalizacije tržišta u skladu sa pravnim tekovinama EU.

 

Zaključak

 

Izvestan napredak je postignut u oblasti konkurencije. Organ za zaštitu konkurencije je

ojačao svoj kapacitet, dok je  organ za kontrolu državne pomoći razvio svoje  rezultate u

pogledu   sprovođenja   propisa.   Treba   popraviti   rezultate   u   pogledu   prethodnog

prijavljivanja   mera   državne   pomoći.   I   u   oblasti   borbe   protiv   monopola   i

koncentracija,  kao  i u oblasti državne pomoći potrebne su dalje propagandne mere.  U

celini posmatrano, usklađivanje u oblasti konkurencije je umereno napredovalo.

 

4.9. Poglavlje 9: Finansijske usluge

 

Može   se   izvestiti   o   izvesnom   napretku   u   oblasti   banaka   i   finansijskih

konglomerata. Pripreme za punu primenu standarda Bazel  II su odmakle.  Narodna banka

Srbije   (NBS)   donela  je   u  decembru  2011.   nove  odluke  o  usklađivanju  pravila  o

adekvatnosti  kapitala  banke  i  o  upravljanju  rizicima  banke,  kao  i  o  objavljivanju

podataka  banke  sa  Bazel  II.  Odluka  o  klasifikaciji  bilansne  aktive  i  vanbilansnih

stavki  banke  takođe  je  doneta  u  decembru  2011.  sa  ciljem  da  se  rasterete  odredbe  o

nadzoru i usklade sa normativnim okvirom Bazela II. Jačanje nadzornih  kapaciteta NBS

je u toku. Na osnovu izmena i dopuna Zakona o NBS, usvojenih avgusta 2012, u okviru NBS

obrazovaće se posebna Uprava za nadzor nad finansijskim institucijama (koje obuhvataju

banke, osiguravajuća društva i dobrovoljne penzione fondove). Međutim, zahtevi Bazela

III  još  uvek  nisu  sprovedeni  i  preostaje  da  se  ostvari  usklađivanje  sa  najnovijim

pravnim tekovinama EU o osiguranju depozita.

 

Malo je napretka postignuto u oblasti osiguranja i dobrovoljnih penzijskih fondova.

Neke  izmene  i  dopune  Zakona  o  obaveznom  osiguranju  u  saobraćaju,  donete  oktobra  i

decembra  2011,  doprinele  su  daljem  usaglašavanju.  Izmenama  i  dopunama  Zakona  o

osiguranju,  donetim  decembra  2011,  odloženo  je  razdvajanje  složenih  osiguravajućih

društava  do   decembra  2012.   Administrativni  kapacitet  Sektora  NBS  za  nadzor

osiguranja  ojačan je  zapošljavanjem  dva  nova  radnika.  NBS  je  oktobra 2011.  potpisala

novi memorandum  o  saradnji sa Agencijom  za nadzor  osiguranja  Slovenije.  Sprovela je

devet neposrednih kontrola u osam  osiguravajućih društava  tokom 2011.  i tri u prvoj

polovini  2012.  Izrečeno  je  devet  mera  kojima  se  nalaže  otklanjanje  nepravilnosti.

Preostaje  da  se  izvrši  usklađivanje  sa  Direktivom  Solventnost  II  i  pravilima  o

dobrovoljnim penzijskim fondovima.

 

Nikakvog  napretka nije bilo  u daljem  usklađivanju sa pravnim tekovinama EU  u oblasti

infrastrukture finansijskih tržišta.

 

Može  se  izvestiti o  izvesnom  napretku  u  oblasti  tržišta  hartija  od  vrednosti  i

investicionih usluga.Komisija  za hartije od  vrednosti donela je 22 podzakonska akta

kojima se detaljnije uređuje pravni okvir za tržište kapitala. Izmene i dopune Zakona o

preuzimanju akcionarskih društava stupile su na snagu februara 2012. Njihov je cilj da

se  Zakon  o  tržištu  kapitala  i  Zakon  o  privrednim  društvima  bliže  usaglase  sa

pravnim tekovinama  EU.  Komisija  za  hartije  od  vrednosti usvojila je  septembra 2011.

novi Statut, kojim se definiše njena organizacija,  nadležnosti i postupci. Proširen

je  njen  kapacitet  za  podnošenje  krivičnih    prijava.  Novembra  2011.  potpisala  je

Deklaraciju o  saradnji  sa regulatornim telima Bosne i Hercegovina,  Hrvatske,  Bivše

Jugoslovenske Republike Makedonije,  Crne Gore i Slovenije.  Međutim,  nije  zabeležen

nikakav napredak na usaglašavanju sa pravnim tekovinama EU  o agencijama za kreditni

rejting i o institucijama kolektivnog investiranja (UCITS).

 

Zaključak

 

Izvestan napredak je  postignut u oblasti finansijskih  usluga.  Preduzeti su koraci za

sprovođenje zahteva  Bazela II.  Zakonodavstvo  Srbije  mora se dalje uskladiti sa pravnim

tekovinama   EU   i  delotvorno   sprovoditi  u  srednjem  roku.  U   celini  posmatrano,

usklađivanje u oblasti finansijskih usluga je umereno napredovalo.

 

4.10. Poglavlje 10: Informaciono društvo i mediji

 

Izvestan napredak se beleži u oblasti elektronskix komunikacija i informacionih

i komunikacionih  tehnologijaRežim opšteg  ovlašćenja se primenjuje na sve vrste

komunikacionih  usluga   od  januara  2012.   godine.  Nacionalna  regulatorna  agencija

(RATEL)  završila  je  prvu rundu  analize  tržišta  u  2011. godini  i usvojila  posebne

regulatorne  obaveze  za  operatore  značajne  na  tržištu  u  novembru  2011.  godine.  One

obuhvataju  sedam  tržišta  navedenih  u  Preporuci  Komisije  iz  2008.  godine  i  dva

dodatna  maloprodajna  tržišta.  RATEL  je  stekao  status  posmatrača  u  Telu  evropskih

regulatora  za  elektronske  komunikacije  u  aprilu  2012.  godine.  Krajem  2011,  ukupni

širokopojasni prodor ka  stanovništvu  iznosio  je  13,4%  (dok  je  prosek  u EU  27,7%).

Počele su pripreme za uvođenje broja  za hitne pozive 112. Međutim, sprovođenje zakona i

konkurentnih   zaštitnih   mera   generalno   zaostaje.   Donošenje   odluka   često   nije

transparentno,  što  stvara  neizvesnost  za  učesnike  na  tržištu.  Treba  da  se  razvija

specijalizovano    stručno    znanje    sudija    koji    rešavaju    slučajeve    u    vezi    sa

telekomunikacijama.  Odredbe  o  radio  spektru  treba  da  se  usklade  sa  regulatornim

okvirom  EU.  Skupština  je  usvojila  u decembru 2011.  godine Zakon o  kinematografiji

usmeravajući 10% RATEL-ovih prihoda ka „nacionalnoj kinematografiji",  na taj način

ograničavajući njegovu finansijsku samostalnost. Kapacitet jedinica odgovornih za ICT

i  digitalnu  upravu  u  sastavu  Ministarstva  kulture,  informisanja  i  informacionog

društva i dalje je nedovoljan.

 

U  oblasti  usluga  informacionog  društva,  postignut  je  mali  napredak.  Nacionalna

komisija za širokopojasni pristup internetu osnovana je u aprilu 2012. godine. Što se

tiče  e-vlade,  uprkos  nedavnim  poboljšanjima,  ukupan  IT  kapacitet  u  zemlji  treba  da

bude ojačan, posebno na lokalnom nivou. Međutim,  redosled prelaska na digitalne faze

ostaje   da   se  odredi.   Postoji  veliki   digitalni   jaz   u  elektronskom   pristupu   i

širokopojasnu  strategiju   treba   finalizovati.   Potrebno   je   dalje   usklađivanje   sa

uslovnim pristupom i e-trgovinom zakonodavstva EU.

 

Bilo  je  malo  napretka  u  pogledu  audiovizelne  politike,  naročito  u  sprovođenju

Medijske  strategije  koja  ima  za  cilj  usklađivanje  sa  pravnim  tekovinama  EU  u  ovoj

oblasti. Osnovane su radne grupe za izradu novog Zakona o javnom informisanju i Zakona

o  javnom  radiodifuznom  servisu.  Treba  da  počne  da  se  primenjuje  Akcioni  plan  za

sprovođenje Medijske strategije,  koji pokriva pitanje državne pomoći medijima i njeno

usklađivanje  sa  pravnim  tekovinama  EU  od  januara  2012.  godine,.  Vlada  je  usvojila  u

martu 2012.  godine izmene Strategije  za prelazak sa analognog na digitalno emitovanje

radijskog  i  televizijskog  programa,  prebacujući  se  sa  jedinstvenog  datuma  prelaska,

prvobitno  zakazanog  za  4.  april  2012,  na fazni pristup,  tako  da je  kao  konačni datum

isključivanja  analogne  TV  određen  17.  jun  2015.  godine.  Prva  digitalna  mreža  je

pokrenuta  u  aprilu  2012.  godine  sa  digitalnim  test  signalom  dostupnim  na  50%

teritorije  širom  Srbije,  sa  nacionalnim  emitovanjem  bez  isključivanja  analognog

signala. Prelazak sa analognog  na digitalni signal  ostaje  da se u potpunosti obezbedi.

Odredbe koje dozvoljavaju finansiranje pojedinih medija iz državnog budžeta ostaju da se

usklade sa pravnim tekovinama EU, pošto to predstavlja državnu pomoć.

 

Zaključak

 

Mali napredak se može primetiti u oblasti informacionog  društva  i medija.  Što se

tiče elektronskih komunikacija, stupio je  na snagu u celosti režim opšteg ovlašćenja

za  provajdere  telekomunikacionih  usluga  i  uvedene  su  neke  ključne  mere  zaštite

konkurencije. Započet je  prelazak sa analognog  na digitalno emitovanje.  Međutim, treba

poboljšati   finansijsku   nezavisnost   telekomunikacionih   regulatora,   a   srpski

zakonodavni  okvir   ostaje   da  se   uskladi   sa   pravnim   tekovinama  EU.   Sveukupno,

usklađivanje  sa  pravnim  tekovinama  EU  u  oblasti  informacionog  društva  i  medija

umereno je napredovalo.

 

4.11. Poglavlje 11: Poljoprivreda i ruralni razvoj

 

Ograničen napredak je  ostvaren u pogledu horizontalnih pitanja. Agrarni budžet je  u

2012.  godini povećan za  19%  u odnosu na prethodnu godinu.  Isplate direktne pomoći

čine  više  od  90%  mera  podrške.  Došlo  je  do  povećanog  izdvajanja  u budžetu  za  mere

ruralnog razvoja. Stočni sektor i dalje ima koristi od posebnih plaćanja i subvencija za

mleko. Oni su povezani sa usklađivanjem  proizvođača  sa propisima  o  identifikaciji,

registraciji  i  kontroli  kretanja  životinja  i  učešćem  u  nacionalnim  zdravstvenim

merama  za  životinje.  Direktne  isplate  će  postepeno  morati  da  budu  usklađene  sa

pravilima EU, razdvajajući isplate direktne pomoći od proizvodnje. Mere podrške se i

dalje  ocenjuju  i revidiraju na  godišnjoj  i ad  hoc bazi.  Ovo  ne obezbeđuje  sigurnost  i

predvidivost proizvođačima i prerađivačima da bi se uključili u potrebne investicije

u modernizaciju i pripreme za apsorpciju buduće pomoći EU  i konkurentne pritiske u

sve liberalnijem ekonomskom okruženju.  Strategija  poljoprivrednog  i ruralnog  razvoja

za period 2011-2020. još nije usvojena.

 

Zabeležen  je  napredak  u  pogledu  uspostavljanja  pouzdane  baze  podataka  političkih

odluka  i  nadzora  političkog  uticaja.  Pripreme  za  popis  poljoprivrede  su  u  toku  i

očekuje se da će popis biti sproveden u jesen 2012.  godine.  Uspostavljaju se strukture za

sprovođenje poljoprivrednih računovodstvenih  podataka (FADN) ,  pri čemu su ključne

odgovornosti dodeljene, glavni štab imenovan, a u toku je probno prikupljanje podataka.

Pripreme su u toku za uspostavljanje Integrisanog sistema uprave i kontrole (IACS).

 

Odeljenje  tržišne  inspekcije  Ministarstva  poljoprivrede,  trgovine,  šumarstva  i

vodoprivrede  obavilo  je  ukupno  2507  inspekcija  u  oblasti tržišnog  nadzora  u 2011.

godini,  uključujući  usklađivanje  sa  tehničkim  propisima  i  bezbednošću  proizvoda.

Međutim,  administrativni kapaciteti u smislu obuke i materijalnih sredstava i dalje

su neadekvatni.

 

Pripreme u oblasti horizontalnih pitanja su na pravom putu.

 

Izvestan napredak je  zabeležen u pogledu usklađenosti sa  organizacijom  zajedničkog

tržišta.  Usvajanje zakona u skladu sa pravnim tekovinama EU  se nastavlja,  usvajanjem

podzakonskih  akata  o  voćnom  soku  u  oktobru  2011.  godine  i  kafe  i  cikorije  u  2012.

godini.  Podzakonski  akti  su  takođe  usvojeni  u  vinskom  sektoru,  za  vinogradarski

registar   u  septembru  2011.   godine,   za   standarde  kvaliteta  vina  sa  geografskom

indikacijom  i za etiketiranje u novembru 2011.  godine,  a za testiranje grožđane šire,

vina  i   drugih   proizvoda   u  decembru  2011.   godine.   Počeo   je   rad   na   zoniranju

vinogradarstva.  Vinogradarski registar  je  otvoren  u junu 2012.  godine.  Tri enološke

laboratorije  su ovlašćene  da izvrše analize.  Međutim,  kapacitet  uprave  zadužene  za

organizaciju  tržišta  vina  treba  da  bude  ojačan.  Zakon  o  alkoholnim  pićima  je  u

pripremi, sa ciljem usklađivanja sa pravnim tekovinama EU  u sektoru alkoholnih pića.

Pripreme u ovoj oblasti su i dalje u ranoj fazi.

 

Što  se tiče ruralnog razvoja,  zabeležen je  napredak u vezi sa pripremama za  sistem

upravljanja i kontrole u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć u ruralnom razvoju

(IPARD).   Odeljenje   za   ruralni   razvoj   u   Ministarstvu   poljoprivrede,   trgovine,

šumarstva  i  vodoprivrede  (MPTŠV),  planirano  da  postane  budući  Upravni  organ,

završava  svoju  organizacionu  strukturu  i  procedure  kako  je  predviđeno  u  IPARD

programu.  Uprava za agrarna plaćanja,  koja  u ovom trenutku ima 105  dodeljenih radnih

mesta,  treba  da  ojača  svoje  kapacitete  u  cilju  sprovođenja  pretpristupne  pomoći.

Kapacitet Nacionalnog  fonda i Revizorskog tela i dalje treba da se podržava,  tako da

oni  mogu da  ispune  svoju  ulogu  u  sprovođenju  IPARD.  Pripreme  u  oblasti  ruralnog

razvoja su na pravom putu.

 

Mali napredak je  zabeležen u oblasti politike  kvaliteta. Napori su fokusirani na

promovisanje mogućnosti koje  Zakon o geografskim  indikacijama nudi proizvođačima i

prerađivačima. Pripreme u ovoj oblasti su započete.

 

Napredak  u  organskoj  poljoprivredi  je  ograničen.  Ministarstvo  je  osnovalo  radnu

grupu za pripremu nacionalnog  akcionog  plana za  razvoj  organskog  sektora u Srbiji u

narednih 5 godina. Pripreme u oblasti organske poljoprivrede su u ranoj fazi.

 

Zaključak

 

Postignut je  napredak u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja, uključujući napredak

u  pogledu  poljoprivredne  statistike.  Strukture  i  sredstva  za  sprovođenje  ruralnog

razvoja u okviru IPARD dobro su napredovali, ali je gradnja dodatnih kapaciteta i dalje

od  suštinskog  značaja.  Sve  u  svemu,  u  oblasti  poljoprivrede  i  ruralnog  razvoja,

usklađivanje sa pravnim tekovinama EU i dalje je u ranoj fazi.

 

4.12. Poglavlje 12: Bezbednost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika

 

Mali napredak je  postignut  u pogledu opštih  principa  bezbednosti  hrane.   Zakon o

bezbednosti hrane već uključuje većinu načela koje zahtevaju pravne tekovine EU. Neke od

karakteristika  uvedenih Zakonom o  bezbednosti hrane počele su  da  se primenjuju,  kao

što su načelo  analize rizika i sprovođenje analize opasnosti i kritičnih kontrolnih

tačaka (HACCP).  Obe moraju biti poboljšane i odgovarajući IT sistemi treba da budu

nadograđeni.  Poboljšani  su  osnovna  znanja  i  oprema  organa  nadležnih  za  zvanične

kontrole  i  kreiranje  politike,   ali  je   dalje  jačanje  neophodno.  Započet  je   proces

usklađivanja etiketiranja namirnica sa pravnim  tekovinama EU.  Međutim,  sprovođenje

zakona treba da bude poboljšano. Direkcija  za nacionalne referentne laboratorije  ima

ozbiljan  manjak  osoblja  i  zato  nije  u stanju  da  obavlja  dužnosti  koje  su  joj  dodeljene

Zakonom  o  bezbednosti hrane.  Pripreme  u oblasti opšte bezbednosti hrane su umereno

napredovale.

 

Izvestan  napredak  je  zabeležen  u  usklađivanju  i  sprovođenju  pravnih  tekovina  EU  u

oblasti veterinarske politike. Podzakonski akti su usvojeni u ovoj oblasti, zajedno sa

uputstvima  za  njihovu  primenu.  Veterinarski  IT  sistemi  se  nadograđuju.  Srbija  je

započela učešće u Sistemu kontrole prometa  pošiljaka EU  (TRACES)  u januaru 2012.

godine. Usvojene su instrukcije za analizu rizika na farmama svinja na osnovu upitnika

o  biološkoj  bezbednosti.  Prve  tri  kampanje  za  oralnu  vakcinaciju  lisica  protiv

besnila  rezultirale  su  time  da  broj  registrovanih  slučajeva  besnila  kod  divljih

životinja  u  2011.   godini  opadne  za  75%  u  odnosu  na  2009.  godinu.   Sistem  za

identifikaciju i registraciju goveda je u toku, a registracija  ovaca i koza je započeta.

Međutim,  registracija  ovaca i koza i njihovog kretanja treba da se završi.  Pripreme  u

oblasti veterinarstva su umereno napredovale.

 

Izvestan  napredak  je  postignut  u  pogledu  plasiranja  na  tržište  hrane,  hrane  za

životinje   i  sporednih   proizvoda   životinjskog  porekla.  Srbija   je   usvojila  i

primenjuje  nova nacionalna pravila  o  higijeni objekata za hranu i hranu za životinje.

Međutim,   nacionalni  program   za  unapređenje  objekata  tek  treba  da  se  pripremi.

Nacionalni sistem za upravljanje sporednim proizvodima životinjskog porekla treba da

bude unapređen kako bi bio u u skladu sa zahtevima EU.  U ovoj oblasti, Srbija  je počela

da se bavi svojim prioritetima.

 

Izvestan napredak je  postignut u fitosanitarnoj politici.  Usvojena je  strategija  za

uvođenje  sistema   biljnog   pasoša,   zajedno   sa  priručnikom  za  njegovo   sprovođenje.

Podzakonski akti  o zdravlju  bilja  su  usvojeni  u decembru 2011.  godine  i martu  2012.

godine. Međutim, srpske procedure fitosanitarne inspekcije su zastarele i treba da se

poboljšaju. Postupak registracije novih sredstava za zaštitu bilja još nije usklađen sa

pravnim  tekovinama   EU.  Iako  su  delovi   zakonodavstva  o  plasiranju  na  tržište

proizvoda za zaštitu bilja preneti, usklađivanje sa pravnim tekovinama EU i dalje treba

da  se završi.  Program  monitoringa  ostataka pesticida  koji  ispunjava  zahteve  EU  tek

treba  da  se  ustanovi.  Kapacitet  nacionalne  referentne  laboratorije  i  regionalnih

laboratorija  za  kontrolu semena  i semenskog  materijala i analizu ostataka  pesticida

zahteva  dalje jačanje da bi se ispunili zahtevi EU.  Pripreme u oblasti fitosanitarne

politike su na pravom putu.

 

Nije  bilo  napretka  u  oblasti  genetski  modifikovanih  organizama,  gde  Srbija  tek

treba da donese zakone u skladu sa pravnim tekovinama EU. Ovo je takođe jedan od uslova

da Srbija postane članica STO. Pripreme u ovoj oblasti su u ranoj fazi.

 

Zaključak

 

Izvestan   napredak   je   ostvaren   u   oblasti   bezbednosti   hrane,   veterinarske   i

fitosanitarne  politike.   Neophodno   je   dalje  jačanje  administrativnih  kapaciteta

institucija uključenih u monitoring bezbednosti lanca ishrane, posebno veterinarskih,

fitosanitarnih i nacionalnih referentnih laboratorija. Napori su potrebni u pogledu

unapređenja objekata za hranu i hranu za životinje,  upravljanja sporednim proizvodima

životinjskog  porekla  i  genetski  modifikovanim  organizmima.  U  celini,  pripreme  u

oblasti   bezbednosti   hrane,   veterinarske   i   fitosanitarne   politike   umereno   su

napredovale.

 

4.13. Poglavlje 13: Ribarstvo

 

Zahtevi EU  u pogledu upravljanja resursima  i flotom,  kao i inspekcije i kontrole

ne odnosi se na  unutrašnji ribolov i  stoga se ne primenjuje  u Srbiji, osim za kontrolu

marketinga  i  sledljivosti  proizvoda  ribarstva.  Nije  bilo  napretka  u  uspostavljanju

nacionalne šeme sertifikacije ulova za uvoz i izvoz proizvoda ribarstva.

 

Nije bilo napretka u strukturnoj meri koja  se odnosi na komercijalno ribarstvo malog

obima i unutrašnje ribarstvo.  Srbija nema operativni program ribarstva koji bi mogao

da bude osnov za uvođenje strukturnih mera.

 

Izvestan  napredak  je  zabeležen  u  tržišnoj  politici.  Još  jedan  izvozni  objekat  je

dodat listi za izvoz  proizvoda ribarstva u EU  u 2012. godini. Nije zabeleženo nikakvo

kretanje u uspostavljanju organizacija proizvođača i u prikupljanju podataka o tržištu.

Kapacitet  administracije   koja   se  bavi   upravljanjem   i  kontrolom  uvoza  i  izvoza

proizvoda ribarstva ostaje  da se unapredi i uskladi sa obavezama  zajedničke politike

ribarstva.

 

Izvestan  napredak  je  zabeležen  u pogledu državne  pomoći.  Proizvođači akvakulture

dobili  su  pomoć  za  kupovinu  mlade  ribe,  a  ribarske  organizacije  imaju  pravo  da

konkurišu  za  subvencije  za  zaštitu  i  održivo  korišćenje  ribe  u  cilju  poboljšanja

ulova po jedinici, očuvanja raznovrsnosti ihtiofaune i ekološkog integriteta vodenih

sistema.

 

Srbija  je  potpisala  međunarodne  sporazume  u  oblasti veterine  i bezbednosti  hrane,

koja   takođe  obuhvata  proizvode  ribarstva,   sa  Bivšom  Jugoslovenskom  Republikom

Makedonijom,  Bosnom i Hercegovinom, Urugvajem,  Alžirom i Crnom  Gorom. Osim  toga,

sporazum o zaštiti i održivom korišćenju populacije  lososa iz  Dunava u reci Drini

potpisan je u martu 2012. godine sa Bosnom i Hercegovinom.

 

Zaključak

 

Izvestan  napredak  je  zabeležen  u  ovom  poglavlju  potpisivanjem  nekih  međunarodnih

sporazuma.  Međutim,  prikupljanje   podataka   o   tržištu  treba   da   se   poboljša,   a

nacionalna šema sertifikacije  ulova za uvoz i izvoz proizvoda ribarstva  treba  da se

uspostavi. U celini, pripreme u oblasti ribarstva su umereno napredovale.

 

4.14. Poglavlje 14: Transportna politika

 

Izvestan  napredak  se  beleži  u oblasti  drumskog  transporta.  Zakon  o  ratifikovanju

amandmana  I-VI  na  Evropski  sporazum  o  radu  osoblja  u  vozilima  koja  saobraćaju  u

međunarodnom   drumskom  transportu  (AETR)   i  Zakon  o  ratifikaciji  Sporazuma   o

međunarodnom prevozu lako kvarljivih namirnica i o specijalnoj opremi koja se koristi

za  takav  prevoz  (ATP)  usvojeni  su  u  decembru  2011.  godine.  Uveden  je   digitalni

tahografski  sistem,  a  u  januaru  2012.  godine  Agencija  za  bezbednost  saobraćaja  na

putevima počela je  izdavanje memorijskih  kartica za  digitalne tahografe.  Agencija  je

nastavila da povećava svoj  kapacitet i 47 od  65 planiranih radnih  mesta je  popunjeno.

 

Koordinaciono telo  za bezbednost na putevima za koordinaciju rada na smanjenju broja

saobraćajnih nezgoda osnovano je u septembru 2011. godine. Podzakonski akti ostaju da se

usvoje radi usklađivanja sa pravilima EU o pristupu međunarodnom drumskom tržištu i

poslu operatera u drumskom transportu, periodima vožnje i odmora vozača angažovanih

u   domaćem   transportu   i   bezbednosnim   uslovima   za   transport   kroz   tunele.

Transparentnost naknada za specijalne transportne operacije koje premašuju dozvoljene

dimenzije  vozila,  ukupnu masu i  osovinsko  opterećenje  treba da  se obezbedi.  Dodatno

usklađivanje sa najnovijim  pravnim  tekovinama o bezbednosti saobraćaja  na putevima i

opasnih materija i dalje je neophodno.

 

Postignut  je   mali  napredak  u  železničkom  transportu.   Dodatna  transformacija

Železnice Srbije AD u holding sa četiri različite ćerke firme je u toku. Novi Zakon o

železnici  i  bezbednosti  na  prugama  i  Zakon  o  interoperabilnosti  nisu  usvojeni.

Nezavisnost  upravljanja  infrastrukturom   od   železničkog   operatera,   fer   pristup

tržištu  i  transparentan  sistem  naplate  infrastrukture  tek  treba  da  se  postignu.

Tržište  je  i  dalje  praktično  zatvoreno  zbog  visokih  troškova  licence  i  njenog

maksimalnog  trajanja  od  jedne  godine.  Izveštaj  o  mreži  nije  objavljen.  Železničko

regulatorno  telo   i  nezavisno  telo  za  istrage  nesrećnih  slučajeva  nisu  osnovani.

Sporazum o graničnom prelazu između Crne Gore i  Srbije treba dalje da se usklađuje sa

zakonodavstvom EU.

 

Izvestan napredak je  ostvaren u oblasti unutrašnjeg vodnog transporta. Podzakonski

akti o programu, načinu i ceni posebnog ispita za inspektore bezbednosti plovidbe, kao

i  o  formatu  lične  karte  zvaničnog  inspektora  bezbednosti  plovidbe  usvojen  je  u

februaru   2012.   godine.   Pravilnik   o   kvalifikacijama   i   uslovima   za   dobijanje

sertifikata  o  nadležnosti  člana  posade  trgovačkih  rečnih  brodova  usvojen  je  u julu

2012. godine. Sprovođenje Rečnih informacionih usluga je u toku i za reku Savu.

 

Mali   napredak   je   zabeležen   u   oblasti   kombinovanog   transporta.   Projektna

dokumentacija  za  izgradnju  intermodalnog  terminala  u  Beogradu  je  završena  u  martu

2012. godine.

 

Dobar  napredak je zabeležen u oblasti vazdušnog transporta. Objavljeno  je  ukupno 22

propisa  za  sprovođenje  Zakona  o  vazdušnom  transportu.  Neke od  ovih  odredbi  menjaju

odgovornosti  nezavisnog  tela  za  istraživanje  udesa  i  ozbiljnih  nezgoda  i  dužnosti

inspekcije  za  nadzor  Direktorata  civilnog  vazduhoplovstva,  sa  ciljem  da  se  uskladi

nacionalno  zakonodavstvo  sa  relevantnim  pravilima  EU.  Nastavilo  se  sprovođenje

uslova  iz  prve  tranzicione  faze  Sporazuma   o   zajedničkom   evropskom  vazdušnom

prostoru (ECAA).  Zakon o obligacionim odnosima i osnovama svojinsko-pravnih odnosa

u vazdušnom saobraćaju, s ciljem da se usklade nacionalne odredbe o pravima putnika sa

zakonodavstvom  EU,  usvojen  je  u  novembru  2011.  godine.  Posebno  nacionalno  telo  za

sprovođenje zakona tek treba da se uspostavi. Uvedene su odredbe  o usklađivanju sa EU i

međunarodnim  pravilima  (Montrealska  konvencija)  o  odgovornosti  avio-prevoznika  u

slučaju   udesa.   Dodatnim   nacionalnim   odredbama   je   postignuto   usklađivanje   sa

zakonodavstvom  Jedinstvenog  evropskog  neba,  posebno  u  vezi  sa  pružanjem  usluga  u

vazdušnoj  plovidbi  (ANS),  metodologijom  utvrđivanja i obračunavanja  ANS troškova,

regulisanja upravljanja vazdušnim prostorom i interoperabilnosti ATM sistema. Treba

da  se  zaključi  sprovođenje  pravila  o  dodeli  slotova,   manipulisanju  zemaljskim  i

aerodromskim naknadama.

 

Mali  napredak  je  zabeležen  u  oblasti  pomorskog  transporta.  Zakon  o  pomorskoj

plovidbi je usvojen i stupio je na snagu u novembru 2011. godine.

 

Nije bilo napretka u oblasti satelitske navigacije. Srbija je najavila svoju nameru da

učestvuje u programu satelitske navigacije Galileo.

 

Zaključak

 

Izvestan  napredak  je  zabeležen  u  oblasti transportne politike,  posebno  u drumskom,

unutrašnjem  rečnom  i  vazdušnom  transportu.  Dalje  jačanje  kapaciteta  je  potrebno,

naročito za izvršenje i inspekcije.  Novi Zakon o železnici i železničkoj bezbednosti

i Zakon o  interoperabilnosti treba da budu usvojeni. Pažnja treba da se obrati na fer

pristup   tržištu;   dalji   napori   treba   da   budu   u   pravcu   odvajanja   upravljanja

infrastrukturom  i  železničkog  operatera,  kao  i  pravilno  definisanog  regulatora.

Uopšteno  govoreći,  Srbija  je  umereno  napredovala  u  svom  usklađivanju  sa  pravnim

tekovinama EU u oblasti transportne politike.

 

4.15. Poglavlje 15: Energetika

 

Mali  napredak  je  postignut  u  pogledu  sigurnosti  snabdevanja.  Što  se  tiče  zaliha

nafte,  ostaje  da se usvoji nacrt zakona o robnim rezervama,  kojim se regulišu obavezne

rezerve nafte i naftnih  derivata,.  Studija  izvodljivosti za srpski deo gasovoda Južni

tok  završena  je  u  aprilu  2012.  godine.  Kompanija  Južni  tok  Srbija  osnovana  je  u

decembru 2011. godine da obavlja sve aktivnosti koje su uključene u sprovođenje projekta.

Završena je studija izvodljivosti za izgradnju gasnog interkonektora Niš-Dimitrovgrad

koji povezuje Srbiju sa Bugarskom, ali finansiranje projekta treba da se obezbedi.

 

Što  se  tiče  unutrašnjeg  energetskog  tržišta,  postignut  je  mali  napredak.  Zakon o

energetici iz 2011. godine je u velikoj meri u skladu sa zahtevima Energetske zajednice,

ali  usvajanje  podzakonskih  akata  polako  napreduje.  Još  nije  postignuto  razdvajanje

funkcija   distribucije   i   snabdevanja   u   proizvodnji,   distribuciji   i   snabdevanju

električnom  energijom  javnog   preduzeća  Elektroprivreda  Srbija   (EPS).   Tržište

električne  energije  je  otvoreno  za  sve  potrošače  koji  nisu  domaćinstva.  Energetski

regulator je odobrio nove metodologije  za utvrđivanje troškova priključenja na struju i

prenos   gasa   i   distributivne   sisteme,   kao   i   pravila   raspodele   prekograničnih

kapaciteta struje  u 2012.  godini.  Međutim,  nijedan kvalifikovan kupac nije  promenio

dobavljača. Svi kvalifikovani kupci priključeni na distributivni sistem imaju pravo

da se snabdevaju po  regulisanim tarifama do  2013.  godine.  EPS  ima  de facto  monopol,

zbog  istrajavanja  regulisanih  cena  koje  su  postavljene  na  nivo  ispod  tržišne  cene.

Prema novom Zakonu o energetici, zadaci i ovlašćenja Agencije za energetiku Republike

Srbije  (AERS)  u velikoj  su meri  u  skladu sa  drugim  paketom  pravnih  tekovina  EU  o

energetici,  ali će  sprovođenje  novog  zakona  zahtevati povećanje  broja  osoblja  AERS  i

dalju izgradnju kapaciteta. Usvajanje Zakona o tržištu električne energije  je  i dalje u

toku.  Srbija   mora  da  počne  pripreme  za  usklađivanje  sa  trećim  paketom  EU   o

unutrašnjem tržištu električne energije. Državno preduzeće Srbijagas nije razdvojeno.

Ono ostaje potpuno integrisano preduzeće i jedini isporučilac na veliko na tržištu.

 

Pored žalbe protiv Srbije izdate na osnovu mehanizma za rešavanje sporova Energetske

zajednice o  izostanku nadoknade za tranzit električne energije  Kosovskom električnom

prenosnom  sistemu  i  tržišnom   operateru  (KOSTT)  i  raspodele  prekograničnih

kapaciteta, Sekretarijat Energetske zajednice je izdao Obrazloženo mišljenje u oktobru

2011.  godine.  Prema  tom  mišljenju,  Srbija  nije  uspela  da  ispuni  svoje  obaveze  iz

Ugovora  o  energetskoj  zajednici.  Od  tada  se  Srbija   nije  bavila  pitanjem  iz  ovog

mišljenja.

 

Postignut   je   mali   napredak   u   obnovljivim   izvorima   energije   i   energetskoj

efikasnosti.  Zakon  o  energetici  je  delom  u  skladu  sa  Direktivom  o  obnovljivim

izvorima  energije.  Revidirane  fid-in tarife,  koje  su  bile  dospele  do  kraja 2011,  još

nisu usvojene. Administrativne procedure za izdavanje građevinskih dozvola, licenci i

mrežnih  veza  ostaju  najveća  prepreka  korišćenju  obnovljivih  izvora.  Potrebno  je

preduzeti dalje napore ka jačanju administrativnih kapaciteta i stvaranju regulatornog

okruženja   koje   podstiče   povećanu   upotrebu   obnovljivih   izvora   energije   u   svim

sektorima.  Srbija  još  nije  usvojila  planirani okvirni zakon o  racionalnoj  upotrebi

energije.  Prvi  godišnji  program  finansiranja  projekata  energetske  efikasnosti  u

javnom sektoru usvojen je u martu 2012. godine, sa budžetom od 13 miliona evra.

 

Postignut  je  mali  napredak  u  oblasti nuklearne  sigurnosti  i zaštite od  zračenja.  U

septembru 2012. godine, Srbija je odlučila da ukine Agenciju za zaštitu od jonizujućih

zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije (SRPNA), koja je osnovana u skladu sa zahtevom EU

da postoji nadležni regulatorni organ za ova pitanja, a odgovornosti i poslovi Agencije

prebačeni su na Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine. SRPNA je

izdala  pravne  propise  za  sprovođenje  Zakona  o  zaštiti  od  jonizujućih  zračenja  i

nuklearne  sigurnosti.  Srbija  tek  treba  da  usvoji  nacionalni  program  za  isluženo

gorivo i razvije nacionalnu strategiju za upravljanje radioaktivnim otpadom i stavljanje

van pogona istraživačkog  reaktora u Vinči.  Potrebni su dalji napori da se poboljša

radiološka situacija  na lokaciji Vinča,  da se napusti rudnik Kalna i da se poboljša

upravljanje radioaktivnim otpadom na nacionalnom nivou.

 

Zaključak

 

Mali  napredak  je  zabeležen  u  oblasti energetike.  Potrebni su  dodatni  napori da  se

postignu  pravo  otvaranje  tržišta,  razdvajanje  i  tarife  koje  odražavaju  troškove.

Okvirno  zakonodavstvo   o  racionalnoj  upotrebi  energije,   kao   i  zakoni  o   robnim

rezervama   ostaju  da  se  usvoje.  Treba  ojačati  ulogu  i  nezavisnost  AERS;  ulogu  i

kapacitete nuklearnog  regulatora treba sačuvati i dodatno ojačati.  Kao  hitno,  Srbija

mora  da  reši  pitanje  iz  Obrazloženog  mišljenja  Energetske  zajednice.  Uopšteno

govoreći, pripreme u ovoj oblasti su umereno napredovale.

 

4.16. Poglavlje 16: Oporezivanje

 

Malo  napretka  je  postignuto  na  usaglašavanju  u  oblasti  indirektnog  oporezivanja.

Zakon o  akcizama  izmenjen  je  i  dopunjen  decembra  2011.  kako  bi  se  dalje  usaglasio  sa

pravnim   tekovinama   EU   u   oblasti   oporezivanja   duvana.   Povećane   su   akcize   na

maloprodajne cene.  Takođe  je  uveden koncept ponderisane maloprodajne  cene  –  sličan

onome  koji se  primenjuje  u  EU  –  čime  je  zamenjena  najpopularnija  cena  kao  osnova  za

obračun  minimalne  akcize.   Zakonodavstvo   o   ostalim   akciznim   proizvodima  i  o

pitanjima  kao  što  su  kretanje  i  kontrola,  akcizna  skladišta  i  uskladištenje  ili

koncept obveznika tek treba usaglasiti sa pravnim tekovinama EU.

 

Malo je napretka ostvareno kod direktnog oporezivanja. Oktobra 2011. donete su izmene

i dopune Zakona o  porezima na imovinu, kojima se povećanje poreza odlaže posle 2012.

godine.  Decembra  2011.  izmenjen  je  i  dopunjen  Zakon  o  porezu  na  dobit  pravnih  lica

kojima  su  predviđene  određene  poreske  olakšice  za  privredna  društva  u  postupku

finansijskog   restrukturisanja.   Uvedene   su  poreske   olakšice   za  dobit  ostvarenu

proizvodnjom  u  slobodnim  zonama.  Izmene  i  dopune  Zakona  o  poreskom  postupku  i

poreskoj  administraciji  donete  su  decembra  2011.  sa  ciljem  da  se  ojača  finansijska

disciplina i razjasne neke poreske procedure. Njima se takođe omogućuje da preduzeća  u

postupku  finansijskog  restrukturisanja  plaćaju  svoje  poreske  obaveze  u  ratama  tokom

dužeg vremenskog perioda.

 

Izvestan napredak ostvaren je u pogledu administrativne saradnje i uzajamne pomoći.

Sporazum  B-6  (balkanskih  zemalja)   o   saradnji  između  poreskih  uprava  u  regionu

proširen je  i na Hrvatsku.  Sporazumi o  izbegavanju dvostrukog  oporezivanja  potpisani

su  sa  Kanadom,  Gruzijom  i Tunisom  aprila  2012.  godine,  dok  su sporazumi  sa  Crnom

Gorom i Iranom stupili na snagu počev od 1. januara 2012. godine.

 

Ostvaren je napredak u oblasti operativnih kapaciteta i kompjuterizacije.  Poreska

uprava (PU) Srbije počela je sa primenom svoje korporativne strategije za period 2011–

2015.  Decembra  2011.  usvojila  je  plan o  izmirivanju obaveza sa posebnim naglaskom na

poreskim  obveznicima  koji  do  sada  nisu  uredno  izmirivali  svoje  obaveze.  Centar  za

velike poreske obveznike zaposlio je 22 nova radnika i povećao broj poreskih obveznika

u  svojoj  nadležnosti za  preko  20%.  Uveden  je  novi  plan rada  sa  ciljem  da  se  uvećaju

ukupni poreski prihodi. PU je počela da redovno objavljuje podatke o najvećim poreskim

dužnicima.  Kontakt centar,  koji je počeo  sa radom  2011,  postao  je ključna jedinica za

usluge korisnicima. Od aprila 2011. obveznici PDV-a imaju mogućnost da svoje poreske

prijave   podnose  elektronski.   Međutim,   potrebno  je   dalje  unaprediti  IT   sistem.

Neophodna je bolja koordinacija u okviru PU.

 

Zaključak

 

Izvestan napredak je  primetan  u oblasti  oporezivanja.  Korporativna  strategija  PU  se

sprovodi, ali treba nastaviti modernizaciju. Hvatanje u koštac sa sivom ekonomijom  i

dalje je  izazov. Potrebni su znatni napori da bi se unapredio IT sistem i komunikacija

sa poreskim obveznicima i da bi se dalje usaglasilo zakonodavstvo o akcizama. U celini

posmatrano, pripreme u oblasti oporezivanja su umereno napredovale.

 

4.17. Poglavlje 17: Ekonomska i monetarna politika

 

 

Ne može se izvestiti ni o kakvom napretku u oblasti monetarne politike. Nezavisnost

Narodne banke Srbije  (NBS)  ozbiljno  je  dovedena u pitanje usvajanjem izmena i dopuna

Zakona o NBS u Narodnoj skupštini avgusta 2012. godine, Ove izmene i dopune, kojima se

između ostalog nameće hitna smena guvernera – u roku od 90  dana od njihovog  stupanja na

snagu i bez odgovarajućeg obrazloženja – dovele su do ostavke tadašnjeg guvernera, jednog

viceguvernera i nekoliko članova Saveta. Jednom od  izmena krši se Ugovor o EU, jer se

ukida pravo na sudsku kontrolu u slučaju razrešenja guvernera.

 

Kada je  reč o ekonomskoj politici, Srbija  nastavlja da učestvuje  u nadzoru ekonomske

politike u pretpristupnom periodu. Ona je u januaru podnela svoj Ekonomski i fiskalni

program  (EFP).  Ovaj  program  obuhvata  period  2012–2014.  i  daje  pregled  očekivanih

makroekonomskih kretanja. Što se tiče makroekonomskog i fiskalnog okvira, u programu

se daje jasan pregled  ekonomskih kretanja u prethodnom  periodu, u skladu sa zahtevima.

Što  se  tiče  okvira  za  strukturne  reforme,  u  programu  se  ne  daju  sasvim  ubedljivi

akcioni planovi  u pogledu  srednjoročnih  prioriteta  politike.  Kao  država  kandidat,

Srbija  je  uključena  i  u  polugodišnje  ekonomske  prognoze  koje  priprema  Evropska

komisija.

 

Kada je  reč o fiskalnoj odgovornosti, nivo javnog duga je prešao najviši  iznos od 45%

BDP utvrđen domaćim zakonodavstvom i sada iznosi preko 55%. Imajući u vidu ogromne

finansijske  potrebe,  problem mogućeg  daljeg  rasta državnog  duga  ostaje  gorući.  Treba

dalje unaprediti kapacitet za izradu i koordinaciju ekonomske politike.

 

Zaključak

 

Nema  nikakvog  napretka  u  oblasti ekonomske  i  monetarne  politike.  Izmene i  dopune

Zakona o NBS ozbiljno dovode u pitanje nezavisnost centralne banke i time predstavljaju

veliki korak nazad  u usaglašavanju sa pravnim  tekovinama EU.  Treba dalje unaprediti

kapacitet za izradu i koordinaciju ekonomske politike. U celini posmatrano, u oblasti

ekonomske i monetarne politike Srbija je ostvarila umeren napredak u usaglašavanju sa

pravnim tekovinama EU.

 

4.18. Poglavlje 18: Statistika

 

Izvestan   napredak   je   ostvaren   u   statističkoj   infrastrukturi.   Godišnji  plan

statističkih pregleda u 2012. je usvojen u decembru 2011. Republički zavod za statistiku

Srbije  (RZS)  je  usvojio i postupak za davanje pristupa neodredivim  ličnim podacima  u

naučne/istraživačke svrhe.  Akcioni plan za usklađivanje sa Kodeksom  prakse evropske

statistike zasnovan na rezultatima lagane procene se blagovremeno sprovodi.

 

Imajući  u  vidu  zadatke  neophodne  za  usklađivanje  sa  pravnim  tekovinama  EU,  biće

potrebno  da  se poveća  broj  kvalifikovanog  osoblja  u Zavodu za  statistiku u sledećih

nekoliko godina.

 

Ostvaren  je   izvestan  napredak  u  oblasti  klasifikacije  i  registra.  Revidirana

klasifikacija   delatnosti,  NACE  rev.2,  se  i  dalje  primenjuje  na  vremenske  serije

nacionalnih  računa.  Pitanje  regionalne  statističke  klasifikacije  (budući  NUTS)

ostaje otvoreno. Ovo prevazlazi domen tehničke ekspertize i zahteva političku odluku.

 

Dobar  napredak  je  ostvaren  u  oblasti  sektorske  statistike.  Popis  stanovištva  je

sproveden  u  2011;  rad  na  terenu  je  završen  i  u  toku  je  obrada  podataka.  U  toku  su

pripreme  za  popis  poljoprivrede.  Primeni  pravnih  tekovina  EU   o  statistici  u

poljoprivredi treba  posvetiti dodatnu pažnju.  U pogledu socijalne statistike, anketa

o  prihodima  i  uslovima  života  (SILC)  samo  što  nije  uvedena.   RSZ  treba  da  ubrza

pripreme za  sveobuhvatnu proizvodnju podataka iz nacionalnih računa u skladu sa ESA

95 i svojih programa prenosa.

 

Zaključak

 

Zabeležen je  dobar  napredak u oblasti statistike.  Popis stanovištva,  domaćinstava i

stanova je sproveden prema planu. Kapacitet Republičkog zavoda za statistiku Srbije će

morati da se ojača u narednih nekoliko  godina da bi mogle  da se primene sveobuhvatne

pravne tekovine EU iz statistike. Uopšteno govoreći, Srbija  je  umereno napredovala u

oblasti statistike.

 

4.19. Poglavlje 19: Socijalna politika i zapošljavanje

 

Nikakav  napredak  nije  ostvaren  u  oblasti radnog  zakonodavstva.  Potrebno  je  dodatno

zalaganje u ovoj oblasti.

 

Donekle  je  ostvaren  napredak  u  oblasti  zdravlja  i  bezbednosti  na  radu.  Srbija  je

usvojila pravila u kojima se njeno zakonodavstvo dalje usklađuje  sa pravnim tekovinama

EU   o   izloženosti   vibracijama,   buci   i   karcinogenima   i   mutagenima   na   radu. 

Inspektorat rada je izvršio veliki broj inspekcijskih nadzora, i nastavio sa obukama i

aktivnostima podizanja svesti među radnicima i socijalnim  partnerima.   Pripreme  u

ovoj oblasti se dobro odvijaju.

 

Ostvaren  je  mali  napredak  u  oblasti  socijalnog  dijaloga,  koji  se  i  dalje  vodi  na

tripartitnoj  osnovi  u  Ekonomsko-socijalnom  savetu  na  nacionalnom  nivou.  Pitanje

reprezentativnosti  organizacija  članica  i  dalje  koči  rad  Saveta.  Savet  se  još  uvek

redovno  ne konsultuje  kada su u pitanju nacrti propisa o  radu,  što i dalje predstavlja

glavni  problem  koji  utiče  na  njegov  rad.  U  aprilu  2012.  svi  članovi  Socijalno-

ekonomskog saveta su postigli dogovor o ceni rada. Na lokalnom nivou, funkcioniše 18

socijalno-ekonomskih  saveta,  od  čega  su dva  osnovana  nedavno.  Međutim,  nedostaju im

finansijska  sredstva,  nemaju  program  rada  i  ne  održavaju  redovno  sastanke.  Slabost

organizacija poslodavaca na lokalnom nivou predstavlja dodatnu prepreku.

 

Donekle  je   ostvaren   napredak  u  pogledu  politike  zapošljavanja.  Ministarstvo

ekonomije  i  regionalnog  razvoja  (MERR)  i  Nacionalna  služba  za  zapošljavanje  su  u

martu 2012. zaključili sporazum o rezultatima rada. Nacionalni

 

akcioni plan zapošljavanja  za  2012.  je  usvojen  u skladu  sa  prioritetima  utvrđenim  u

Nacionalnoj strategiji zapošljavanja za period 2011-2020.  Uvedene su dve nove mere za

rešavanje problema nezaposlenih lica bez radnog iskustva i  kvalifikacija. Usvojena je

posebna  odluka  o  sufinansiranju  lokalnih  mera  zapošljavanja  za  134  lokalna  plana

zapošljavanja i izdato  je  15  dozvola za rad  privatnih agencija  za zapošljavanje.  Osim

toga,  u  2012.  je  objavljen  posebni  poziv  za  dostavljanje  ponuda  o  aktivnim  merama

zapošljavanja u cilju socijalnog uključivanja Roma i osoba sa invaliditetom.  Nastavilo

se  sa  razvojem  administrativnih  kapaciteta  Ministarstva  ekonomije  i  regionalnog

razvoja.  Ministarstvo  rada  i  socijalne  politike  je  preuzelo  nadležnost  za  politiku

zapošljavanja od Ministarstva ekonomije.

 

Međutim,  godišnji budžet za aktivne mere tržišta rada je  smanjen za 14%  u odnosu na

2011,  a  ukupna  sredstva  opredeljena  za  aktivnu  politiku  zapošljavanja  i  dalje  su  na

nivou od  0.1% BDP.   Zbog  toga   program  «Prva šansa», u korist zapošljavanja mladih

neće biti proširen.  Obuhvaćenost aktivnim merama tržišta rada i dalje je ograničena

budući  da  je  samo  20%  nezaposlenih  uzelo  učešća  u  merama  tržišta  rada,  a  samo  je

trećina  od  ovog  broja  dobila  zaposlenje  u 2011.  Politike  zapošljavanja  nisu značajno

uticale na situaciju na tržištu rada koja  je  nastavila da se pogoršava.  Neprijavljeni

rad  je  i  dalje  veoma  zastupljen,  i  prema  proceni  17%  radne  snage  nije  prijavljeno,

nezaposlenost mladih se povećala, a stope aktivnosti i zaposlenosti su opale,  posebno

žena.  Treba  uložiti  dodatne  napore  da  bi  se  obezbedila  bolja  usmerenost  i  veća

efikasnost mera  tržišta rada i formulisao strateški pristup zapošljavanju, posebno

u situaciji ograničenih finansijskih sredstava,  sve veće nezaposlenosti i sve lošijeg

ekonomskog rasta.  Pripreme u ovoj oblasti se dobro odvijaju.

 

Donekle je ostvaren napredak u pogledu priprema za Evropski socijalni fond. MEER je

reorganizovao  sektor  za  zapošljavanje  i obezbedio  intenzivnu obuku za  sve  zaposlene.

Pripreme u ovoj oblasti se dobro odvijaju.

 

Donekle   je    ostvaren   napredak   u   oblasti   socijalnog   uključivanja.    Usvajanje

podzakonskih akata o  socijalnoj pomoći i uvođenje  u budžetu opredeljenih  transfera za

lokalne opštinske vlasti namenjene uslugama u zajednici su osnova za primenu Zakona o

socijalnoj zaštiti. Socijalne usluge su poboljšane.  Zakonom  je  uveden novi koncept u

smislu  dostupnosti  socijalnih  usluga,  u  koje  spada  i  pravo  korisnika  na  žalbu.

Nastavilo se sa aktivnim merama u cilju većeg socijalnog uključivanja Roma. Stopa upisa

Romske dece u obrazovni sistem  je  u porastu. Zaposleno je 170  asistenata za obrazovanje

Roma  kao  i  75  zdravstvenih  medijatora.  Međutim,  raspoloživost  socijalnih  usluga  u

zajednici   u   čitavoj   zemlji   je   i   dalje   ograničena.   Romska   zajednica,   jedna   od

najosetljivijih grupa, izložena je višestrukim oblicima isključenosti i naročito joj je

neophodna  horizontalna  koordinirana  podrška.  Strategija  za  unapređenje  položaja

osoba  sa  invaliditetom  za  period  2007  –  2015  se  sprovodi.  Prvi  rezultati  primene

Zakona  o  profesionalnoj  rehabilitaciji  i  zapošljavanju  osoba  sa  invaliditetom  su

pozitivni. Pripreme u ovoj oblasti se dobro odvijaju.

 

Nikakav  napredak  nije  zabeležen  u  oblasti  socijalne  zaštite.  Usled  pogoršanja

ekonomske situacije  u Srbiji,  koja  je  negativno uticala na mnoga preduzeća,  ali i zbog

nedovoljno razvijenih mehanizama primene zakona i kontrole primene zakona, deficit u

fondovima  za  penzijsko  i  za  zdravstveno  osiguranje  je  nastavio  da  raste.  U  odsustvu

potrebnih   sredstava   za   isplatu  penzija,   budžetski  transferi   su  postali  najveća

pojedinačna stavka  na strani rashoda.  U  Fondu za zdravstveno osiguranje se nagomilao

dug  koji je  prema  procenama u februaru 2012.  iznosio  oko 790  mil. EUR.   Potrebni su

sveobuhvatno    restrukturiranje    i    reforme    da    bi    se    povratila    održivost.

Integrisane/horizontalne  socijalne  usluge  treba  dalje  razvijati.  Pripreme  u  ovoj

oblasti nisu mnogo uznapredovale.

 

Donekle   je   ostvaren   napredak   u   oblasti   zabrane   diskriminacije.   Kapaciteti

Poverenika  za  zaštitu  ravnopravnosti  su  se  poboljšali.  Obezbeđen  je  kancelarijski

prostor,  i  zaposleno  je  18  službenika.  Poverenik  je  u  2011.  javnim  organima  dao  98

mišljenja i 17 preporuka za uspostavljanje ravnopravnosti, i u tri slučaja podneo tužbe

za kršenje Zakona o  zabrani diskriminacije.  Međutim,  potrebna su dodatna zalaganja  u

cilju uspostavljanja korpusa uspešnih primera gonjenja i pravosnažnih presuda za dela u

vezi sa diskriminacijom.  Neke odredbe Zakona o zabrani diskriminacije  nisu u skladu

sa pravnim tekovinama EU: izuzeci predviđeni za verske ustanove su previše široki,

ne pominje se obaveza poslodavca da za zaposlenog sa invaliditetom obezbedi u razumnoj

meri  prilagođeno  radno  mesto,  definicije  posredne  diskriminacije  i  podsticanje  na

diskriminaciju nisu u skladu sa  pravnim  tekovinama  EU,  a  uloga  NVO  i  udruženja  u

sudskim  postupcima  nije  eksplicitno  predviđena.  Diskriminaciji  su  najizloženiji

Romi,   žene,   osobe   sa   invaliditetom   i  LGBT   populacija.   Oni  su   često   žrtve

netrpeljivosti, govora mržnje  čak i fizičkih napada.  Javni zvaničnici su oklevali da

javno  osude  takve  incidente.  Organi  vlasti  u  Srbiji  treba  da  razviju  proaktivni

pristup prema  boljem  uključivanju  LGBT  populacije  i  većem  razumevanju  u društvu  u

celini. Srbija je počela da rešava prioritete u ovoj oblasti.

 

Nikakav  napredak nije  zabeležen u vezi sa jednakim mogućnostima žena i muškaraca.

Strategiju  za  unapređenje  položaja  žena  i  rodnu  ravnopravnost  (2010-2015)  i  njen

Akcioni   plan   treba   aktivnije   sprovoditi.   Treba   nastaviti   i   sa   sprovođenjem

Nacionalne strategije  za  sprečavanje i suzbijanje nasilja  nad  ženama.  Potrebno je dalje

osavremenjivati administrativne kapacitete tela koja  se bave  rodnom ravnopravnošću

jer  su žene i dalje izložene diskriminaciji a plate, penzije  i stope zaposlenosti žena

su manje u odnosu na muškarce. Pripreme u ovoj oblasti su skromno uznapredovale.

 

Zaključak

 

Izvestan napredak je zabeležen u oblasti socijalne politike i zapošljavanja, naročito u

oblastima   politike   zapošljavanja,   zdravlja   i   bezbednosti   na   radu   i   društvene

uključenosti.  Međutim,  politike  zapošljavanja  su  generalno  pod  negativnim  uticajem

loše  ekonomske  situacije  i  ograničenih  budžetskih  sredstava  i  treba  ih  unaprediti.

Osim toga, treba uložiti veće napore u restrukturiranje i reformu socijalne zaštite i

povratiti održivost.  Uopšteno govoreći, Srbija je počela da rešava prioritete u ovoj

oblasti.

 

4.20. Poglavlje 20: Preduzetništvo i industrijska politika

 

Ostvaren  je  napredak  u  oblasti  načela  politike  preduzetništva  i  industrijske

politike. Nova definicija  MSP  usvojena je u decembru 2011. u skladu sa preporukama

EU. Nastavilo  se sa sprovođenjem Strategije  razvoja konkurentnih i inovativnih malih

i srednjih preduzeća za period 2008-2013.  Politika malih i srednjih preduzeća deo  je i

jednog broja drugih strategija, kao što su strategije industrijskog razvoja i regionalnog

razvoja  koje  su  usvojene  2011.  Poslovni  savet  osnovan  u  Privrednoj  komori  dobro

funkcioniše. Savet za mala i srednja preduzeća nije bio aktivan.

 

Podzakonski akt kojim se predviđaju mere  za sprečavanje  kašnjenja u izmirenju obaveza

javnog  sektora prema privrednim subjektima usvojen  je  u oktobru 2011.  Njime je  domaće

zakonodavstvo  delimično  usklađeno  sa  Direktivom  o  kasnom  plaćanju  i  utvrđen  je

maksimalni  rok  za  plaćanje  u  trajanju  od  60  dana.  Za  sada  su  nova  pravila  imala

ograničeno  dejstvo.  Srbija  još  treba da  usvoji  propise o  zabrani kašnjenja u plaćanju

između privrednih subjekata. Znatna kašnjenja u plaćanju između privrednih subjekata ne

jenjavaju, što dovodi do hronične nelikvidnosti.

 

Kada  su  u  pitanju  instrumenti  politike  preduzetništva  i  industrijske  politike,

ostvaren je napredak; Srbija nastavlja da primenjuje Zakon o malom biznisu i da učestvuje

u  drugim  projektima  Evropskog  programa  za  preduzetništvo  i  inovativnost  (EIP).

Međutim,   potrebno  je   dodatno  zalaganje  u  pogledu  registracije   preduzeća,  biznis

inkubatora i dostupnosti finansija za MSP.

 

Fond za inovacije iz kojeg se dodeljuje bespovratna pomoć za inovacije je p očeo sa radom.

Agencija  za  regionalni razvoj  pruža  podršku za  osnivanje  inkubatora.  Razvojni fond

nema novih sredstava na raspolaganju za zajmove,  ali usmerava  otplatu starih zajmova u

neke nove projekte, kao što je podrška za preduzetnice.

 

Nikakav napredak nije zabeležen u pogledu sektorskih politika.

 

Zaključak

 

Ostvaren  je   napredak  u  oblasti  načela  politike  preduzetništva  i  industrijske

politike.  Srbija  primenjuje  Zakon  o  malom  biznisu  na  odgovarajući  način  i  ostale

pripreme u oblasti politike preduzeća i industrijske politike se dobro odvijaju.

 

4.21. Poglavlje 21: Transevropske mreže

 

Izvestan napredak je ostvaren u oblasti transevropskih transportnih  mreža (TEN-T).

Srbija je aktivno sarađivala u sprovođenju Memoranduma o razumevanju o razvoju Osnovne

regionalne  transportne  mreže  u  Jugoistočnoj  Evropi.  Transportna  mreža  SEETO  je

integrisana   u   Strategiju   razvoja   železničkog,   drumskog,   vodnog,   vazdušnog   i

intermodalnog  transporta od  2009.  do  2015.  godine.  Uznapredovalo  se sa  sprovođenjem

akcionog plana za izgradnju putnog koridora X. Postupak nabavke otpočeo je za nekoliko

preostalih deonica auto-puta E80 (Niš-Dimitrovgrad) i E75 (Niš-bivša Jugoslovenska

Republike Makedonija) i obilaznicu oko Beograda. Nekoliko velikih projekata za izradu

projektne dokumentacije za železnički koridor X je u toku ili u pripremi.

 

Izvestan  napredak  je  ostvaren  u  izvođenju  infrastrukturnih  projekata  i  unapređenju

uslova u mreži unutrašnjih vodnih puteva duž reke Dunav i reke Save uključujući rečne

službe informisanja.

 

U  pogledu  transevropskih  energetskih  mreža  (TEN-E)  ostvaren  je  mali  napredak.

Studija  izvodljivosti  i  generalni  projekt  gasovoda  Južni  tok  su  izrađeni.  (Vidi

Poglavlje 15   Energetika) Srbija  nastavlja da pruža podršku za realizaciju projekta

Gasnog prstena u Jugoistočnoj Evropi. Studija izvodljivosti za gasne interkonekcije  na

relaciji Niš-Dimitrovgrad koje povezuju Srbiju i Bugarsku je završena. Međutim, treba

obezbediti  finansijska  sredstva  za  projekat.  Kada  je  reč  o  električnoj  energiji,  u

novembru  2011.  završena  je  izgradnja  dela  2  (podstanica  Leskovac-Vranje-granica)

dalekovoda  od  Niša  do  granice  sa  bivšom  Jugoslovenskom  Republikom  Makedonijom.

Izgradnja  podstanica Leskovac i Vranje  je  u  toku.   Ostala  projektna dokumentacija  za

projekt  interkonekcije   sa   Rumunijom,   koja   povezuje   Pančevo   (Srbija)   i  Rešicu

(Rumunija) je  u fazi pripreme.   U  pogledu naftne infrastrukture, Srbija  nastavlja  da

pruža podršku za planirani panevropski naftni gasovod.

 

Zaključak

 

Srbija  je  ostvarila  izvestan  napredak  u  oblasti  transevropskih  mreža.  Nastavlja  da

razvija  svoju transportnu i energetsku mrežu i da aktivno učestvuje  u radu Transportne

opservatorije za Jugoistočnu Evropu i Energetske zajednice.   Međutim,  i dalje treba da

odgovori  na  velike  izazove  u  smislu  finansiranja  novih   interkonekcija   između

energetske i transportne mreže. Uopšteno govoreći, pripreme u oblasti transevropskih

mreža su skromno napredovale.

 

4.22   Poglavlje   22:   Regionalna   politika   i   koordinacija   strukturnih

instrumenata

 

Ostvaren  je   mali  napredak  u  pogledu  zakonodavnog  okvira  koji  ima  uticaja   na

regionalnu   politiku.   Vlada   je    u   maju   2012.    usvojila   izmenjenu   Uredbu   o

decentralizovanom  sistemu  upravljanja  sredstvima  razvojne  pomoći  Evropske  unije  u

okviru instrumenta predpristupne pomoći (IPA). Treba uložiti napor u sve oblasti od

značaja za sprovođenje kohezione politike u skladu sa pravnim tekovinama EU.

 

Ostvaren  je    napredak  u  pogledu  institucionalnog  okvira,  i  to  ne  samo  u  smislu

pripreme  operativnih  struktura  za  realizaciju  svih  IPA  komponenti.   Jedinice  za

programiranje i sprovođenje IPA su oformljene. Međutim, treba uložiti napor da bi se

izbegli paralelni sistemi, i to za nacionalnu politiku i za kohezionu politiku.

 

Zabeležen  je  napredak  u  pogledu  administrativnog  kapaciteta.  Srbija  je  obavila

pripreme predviđene Mapom  i Akcionim planom  za  decentralizaciju upravljanja IPA

fondovima za komponente I-IV  i u junu 2012. podnela dokumentaciju za akreditaciju i

prenos  odgovornosti  za  upravljanje  ovim  komponentama.    Potrebno  je  znatno  dodatno

zalaganje  da  bi  se  obezbedio  odgovarajući  administrativni  kapacitet  u  skladu  sa

budućim obimom posla.

 

Donekle je ostvaren napredak u oblasti programiranja. Vlada Srbije  je dodatno razvila

Nacrt  okvira  strateške  usklađenosti  i  Nacrt  operativnih  programa  (OP)  za  IPA

komponente III i IV, koji predstavljaju dobru osnovu za narednu finansijsku perspektivu

i  relevantne  oblasti  politike.  Međuresorna  koordinacija   se  poboljšala.   Uprkos

zalaganjima    na    pripremi    serije    projekata,    nedostatak    strateški    razvijenih

investicionih planova  i dalje je prepreka.  Izbor  projekata  i dalje  se vrši na ad  hoc

osnovi  a  ne  na  osnovu  strateških  prioriteta  u  sektorima.   Koordinacija   između

operativnih struktura  zaduženih za programiranje  i krajnjih  korisnika,  i kapaciteti

krajnjih  korisnika za izradu projektne dokumentacije  u skladu sa standardima EU  još

uvek su nedovoljni.

 

Zabeležen  je  izvestan  napredak  u  pogledu  monitoringa  i  evaluacije.  Sekretarijat

nacionalnog   IPA   koordinatora  (NIPAC)  zadužen  je  za   monitoring   i  evaluaciju

programa.  Sektorske  radne  grupe  sve  više  same  počinju  da  se  bave  programiranjem  i

postepeno će se transformisati u sektorske odbore za monitoring.

 

Ostvaren je dobar napredak u oblasti finansijskog upravljanja,  kontrole i  revizije.

Revizorski organ sada ima najmanje popunjenih radnih  mesta, među kojima su i tri revizora.  

Treba nastaviti  sa  popunjavanjem  upražnjenih  radnih  mesta  i  poboljšavanje  revizorskih

kapaciteta.

 

Zaključak

 

Zabeležen  je  napredak  u  oblasti  regionalne  politike  i  koordinacije  strukturnih

instrumenata. Srbija je završila faze pripreme za decentralizovano upravljanje IPA za

četiri  komponente.  Treba  dodatno  obezbediti  odgovarajući  kapacitet  za  sprovođenje.

 

Treba poboljšati programiranje,  posebno  u smislu pripreme  serije  solidnih projekata

na  osnovu  relevantnih   strategija.   Uopšteno   govoreći,   pripreme   u   ovoj   oblasti

napreduju.

 

4.23   Poglavlje   23:   Pravosuđe   i   osnovna   prava   (Vidi   i   Političke

kriterijume)

 

Srbija  je  ostvarila  tek  mali  napredak  u  oblasti  pravosuđa.Ostvaren  je  mali

napredak  u pogledu nezavisnosti sudstva.  Visoki savet sudstva  (VSS)  i Državno  veće

tužilaca su u martu 2012. preuzeli obavezu administracije  budžeta sudova i tužilačkih

službi.   Međutim,   zakonodavni  okvir   još  uvek  ostavlja   prostora  za  neopravdani

politički uticaj na pravosuđe. U sastavu VSS bilo  je nedostataka. Visoki savet sudstva

i  Državno  veće  tužilaca  još  uvek  nisu  izabrali  sve  predsednike  sudova  i  javne

tužioce.  Visoki savet  sudstva i Državno  veće tužilaca još  nisu usvojili  pravila za

redovno  ocenjivanje rada i rezultata rada sudija  i tužilaca na funkciji.  Naročito   se

očekuje ocenjivanje prekršajnih sudija izabranih u 2009. na period od tri godine.

 

Visoki  savet  sudstva  i  Državno  veće  tužilaca  su  okončali  postupak  preispitivanja

odluka o neizabranim sudijama i tužiocima na osnovu objektivnih smernica. Namera je

bila da preispitivanje odluke bude dodatni pravni lek za rešavanje žalbi podnosilaca

bez ograničavanja njihovog  prava na naknadno  preispitivanje odluke na Ustavnom  sudu.

Postupak  preispitivanja  odluka  bio  je  otvoren  za  eksterni  monitoring,  zasnovan  na

pojedinačnim  pretresima  i  završio  se  donošenjem  pojedinačnih,  detaljnih,  pisanih

odluka. Međutim, nije sproveden u potpunosti prema duhu i slovu smernica. Utvrđeni su

ozbiljni nedostaci u postupku,  u koje  spada i nedostatak kvoruma  i obrasca glasanja  u

Viskom  savetu  sudstva.  To  je  izazvalo  zabrinutost da  su u suprotnosti sa  smernicama

članovi po službenoj dužnosti (predsednik Vrhovnog kasacionog suda, ministar pravde

i  predsednik  Skupštinskog  odbora  za  pravosuđe),  koji  su  učestvovali  u  prvobitnom

postupku reizbora, u velikoj meri uticali na odluke donete na osnovu predloga komisija

za preispitivanje.   Dokazi na kojima su se zasnivale odluke nisu uvek bili prihvatljivi

u skladu sa smernicama  ili su bili izvedeni u veoma odmakloj fazi postupka.  Iz ovih

razloga  je,  Ustavni  sud  u  julu  2012.  doneo  dve  odluke  kojima  je  poništio  sve  odluke

Visokog saveta  sudstva i Državnog veća tužilaca kojima sudije i tužioci nisu ponovo

izabrani,  a  na koje  su  se podnosioci  žalbe  do  tada  žalili i naložio  da se  vrate  na

posao.  Predmeti  koje  je  Ustavni  sud  vratio  moraće  da  se  preispitaju  pažljivo  i  u

potpunosti u skladu sa odlukom Ustavnog suda.

 

Nepristrasnost   sudija   je   i   dalje   generalno   obezbeđena   naročito   zahvaljujući

automatskoj dodeli sudskih predmeta, koja je sada uvedena u svim trgovinskim sudovima i

sudovima opšte nadležnosti. Da bi se uspostavila odgovornost Visoki savet sudstva je

u 2012.  usvojio prvu seriju  Pravila o  disciplinskom postupku i odgovornosti sudija,

koja  treba  dodatno  uskladiti  sa  standardima  EU.  Visoki  savet  sudstva  je  počeo  da

istražuje i izriče kazne u disciplinskim predmetima.

 

Pravosudna   akademija   treba   da   odigra   ključnu   ulogu   u   obezbeđivanju   primene

profesionalnih  standarda  i  načela  zasluge  u  pravosuđu.   Izvršen  je   izbor  druge

generacije  polaznika  i  Akademija  je  obezbedila  različite  programe  osposobljavanja  u

toku rada  za  sudije,  tužioce,  sudijskog  i  tužilačkog  osoblja.  Odgovarajući  karijerni

sistem  na bazi zasluga  za sudije  i tužioce tek treba u potpunosti razviti. Još  uvek  je

moguće  stupiti  u  sudsku  profesiju,  posebno  na  višim  nivoima,  na  osnovu  nejasnih

kriterijuma bez završene Pravosudne akademije.

 

Jedan broj zakona stupio  je  na snagu sa ciljem  da se poboljša  efikasnost pravosuđa i

primene  međunarodni  standardi  u  domaćim  sudovima.   2011.   nakon  uvođenja  nove

metodologije  računanja,  sudovi  su primili 2.23  miliona novih  predmeta,  rešili  2.65

miliona  predmeta  i  do  kraja  godine  su  imali  3.34  miliona  nerešenih  predmeta.

Međutim, i dalje su sudovi  neravnomerno  opterećeni obimom posla i potrebna je jedna

sveobuhvatna  analiza  funkcionisanja  nove  mreže  sudova.  Treba  poboljšati  kvalitet

statističkih podatka. Izmene u cilju poboljšanja efikasnosti Ustavnog suda su usvojene

ali  je  Sud  nastavio  da  se  suočava  za  značajnim  i  brzo  rastućim  brojem  nerešenih

predmeta.

 

Srbija je ostvarila mali napredak u politici borbe protiv korupcije. Vlada još uvek

nije  dovršila svoju Nacionalnu strategiju borbe protiv korupcije za period 2012-2016,

niti pripadajući Akcioni plan.

 

Agencija  za borbu protiv  korupcije  je  povećala svoju aktivnost,  u kojima  se uglavnom

usredsredila na prevenciju.  Počela je  da primenjuje  Zakon o  finansiranju političkih

aktivnosti  usvojen  2011,  i  nastavila  da  vrši  ciljane  provere  prijava  imovine  i  da

obrađuje slučajeve duplih javnih  funkcija  koje  predstavljaju  rizik  od  sukoba  interesa. 

Međutim,  Agencija  tek treba da uspostavi  vođenje  evidencije  efikasne  kontrole 

finansiranja  političkih  stranaka  i izborne kampanje. Osim toga,  treba da poboljša

saradnju sa relevantnim  akterima da  bi mogla delotvorno da ispita prijave  

imovine. Malo se radilo na zaštiti uzbunjivača. Nije se dodatno reagovalo na izveštaje

Saveta za borbu protiv korupcije o slučajevima visoke korupcije.

 

Specijalni tužilac za korupciju i organizovani kriminal  pokrenuo  je  nove istražne

postupke u 115  slučajeva korupcije  u 2011,  dok su 2077 istražnih postupaka pokrenule

druga javna tužilaštva u istom periodu.  Ovo  obuhvata nekoliko predmeta srednjeg  ili

visokog  nivoa.  Potrebna su  dodatna  zalaganja  u cilju  uspostavljanja  korpusa  uspešnih

primera gonjenja i pravosnažnih presuda, naročito u predmetima visoke korupcije. Tela

koja  su  odgovorna  za  primenu  zakona  treba  da  budu  proaktivnija  i  da  razvijaju  svoj

kapacitet za vođenje finansijske istrage.

 

Javne nabavke, rukovođenje javnim preduzećima, postupci privatizacije i javna potrošnja

i dalje  su  oblasti u koje  izazivaju ozbiljnu  zabrinutost,  posebno  u domenu  zdravlja i

obrazovanja,  u kojima nezavisni nadzor i kapacitet za rano otkrivanje prestupa još nisu

dovoljno   razvijeni.   Potrebna  je   obuhvatna  analiza  rizika  oblasti  osetljivih  na

korupciju.  Koordinacija  između  svih  aktera  treba  da  se  ojača  da  bi  se  obezbedila

delotvorna prevencija i postupanje u slučajevima korupcije.

 

Ostvaren je mali napredak u oblasti osnovnih prava.

 

U  vezi  sa   sprečavanjem  mučenja  i  zlostavljanja  Zaštitnik  građana  je  izvršio  prve

inspekcije   postupajući   kao   novoimenovani  Nacionalni  mehanizam   za   sprečavanje

mučenja.  Prenaseljenost  zatvorskog  sistema, loši  životni uslovi  u kapacitetima  za

pritvor,    nezadovoljavajuća    zdravstvena   zaštita   i   nedostatak   odgovarajućih   i

specifičnih  programa  postupanja  i  dalje  izazivaju  zabrinutost.  Treba  unaprediti

internu  kontrolu  policije.  Treba  uvesti  i  ostale  vrste  sankcija  na  široj  osnovi.

Pristup   pravdi   je   Ustavom   zagarantovan.  Treba   izraditi   propise  i  obezbediti

finansiranje  za  delotvoran  sistem  besplatne  pravne  pomoći.  Zakonodavni  okvir  koji

predviđa  slobodu  izražavanja  i  medija  je  uveden.  Broj  napada  na  novinare  i  pretnji

neznatno  je  smanjen,  ali  je  i  dalje  neohpodan  obuhvatniji  i  proaktivniji  pristup

policije  i  pravosuđa.  Transparentnost  vlasničke  strukture  medija  tek  treba  da  se  u

potpunosti  obezbedi  i  sprovođenje  medijske  strategije  ubrza.  Sloboda  okupljanja  i

udruživanja je zagarantovana Ustavom i uglavnom se poštuje. Ustavni Sud Srbije razvio

je  svoju sudsku praksu o slobodi okupljanja. Sloboda  misli,  savesti  i veroispovesti  je

zagarantovana  i  uglavnom  se  poštuje.  Nedostatak  transparentnosti  i  doslednosti  u

postupku  upisa  u registar  jedna  je  od  glavnih  prepreka koje  onemogućavaju  neke  manje

verske grupe da ostvaruju svoja prava.

 

Ostvaren je izvestan napredak u pogledu prava žena i  rodne  ravnopravnosti. Srbija je

potpisala Konvenciju Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i

nasilju u porodici.  Otvoreni su posebna telefonska linija  i novo sklonište za žrtve

nasilja  u  porodici.   Međutim,  nasilje  nad  ženama  i  dalje  je   oblast  koja  izaziva

zabrinutost i ne postoje usaglašeno prikupljanje i razmena podatka o nasilju nad ženama

i nasilju u porodici.  U  pogledu  dečjih  prava,  ostvaren je  mali  napredak.   Uvedena je

posebna telefonska linija za žrtve maloletničkog nasilja. Dečja prava nisu ravnomerno

zaštićena.  Ima  romske  dece  koja  se  još  uvek  upisuju  u  specijalne  škole.  Izvestan

napredak  je  ostvaren  u  vezi  sa  socijalno  osetljivim  licima,  odnosno  osobama  sa

invaliditetom, posebno  u pogledu njihovog  unapređenja,  obrazovanja i  uključivanja  na

tržište  rada  i  razvoja  usluga  u  zajednici.  Ostvaren  je  izvestan  napredak  u  oblasti

politike  zabrane  diskriminacije.  Propisi  o  zabrani  diskriminacije   u  Srbiji  su

generalno  usklađeni  sa  evropskim   standardima   za  borbu  protiv   rasizma  i  rasne

diskriminacije. Poverenik za zaštitu ravnopravnosti bio je aktivan u podizanju svesti

o  diskriminaciji  i  načinima  njenog  rešavanja.  Policija  bolje  reaguje  na  napade  na

određene  grupe.  Međutim,  diskriminacija  na  osnovu  etničke  pripadnosti,  roda  ili

seksualne orijentacije  i dalje  je  široko  zastupljena.  Organi vlasti u Srbiji treba da

razviju  proaktivni  pristup  prema   boljem  uključivanju  LGBT   populacije   i  većem

razumevanju u društvu u celini.  Nikakav napredak nije  ostvaren u pogledu radničkih i

sindikalnih  prava.  Nekoliko  sindikata  koji  su  upisani  u  registar  još  uvek  nisu

reprezentativni.  Zabrinutost i dalje postoji u pogledu kriterijuma kojima se utvrđuje

reprezentativnost socijalnih partnera u socijalnom dijalogu koji je  ostao ograničeni i

na  nacionalnom  i  na  lokalnom  nivou.  U  pogledu  imovinskih  prava,  započelo  se  sa

primenom zakona koji je usvojen 2011.

 

Ostvaren  je  ograničen  napredak  u  pogledu  poštovanja  i  zaštite  prava  manjina  i

kulturnih prava. Zakonodavni okvir je uspostavljen i generalno se poštuje. Preduzete se

neke pozitivne mere u cilju poboljšanja položaja  manjina,  uključujući Rome.  Međutim,

potrebno je  dodatno zalaganje da bi se obezbedila efektivna primena propisa na čitavoj

teritoriji Srbije  i otklonili nedostaci.  Romi,  izbeglice i interno  raseljena lica i

dalje se nalaze u teškom položaju. Potrebno je  dodatno zalaganje da bi se ispoštovali

međunarodni standardi o prisilnom iseljenju.

 

Nikakav napredak nije  ostvaren u pogledu zaštite podatka o ličnosti. Zakonodavni i

institucionalni  okvir  je   generalno  uspostavljen.  Neke  odredbe  Zakona  o  zaštiti

podataka o  ličnost nisu u potpunosti u skladu  sa standardima EU.  Još  uvek treba da se

usvoji   Akcioni  plan   za   sprovođenje   strategije.   Poverenik   za   slobodan   pristup

informacijama  od  javnog  značaja  i zaštitu podataka o  ličnosti koji se  suočava  se sa

stalnim  rastom  broja  predmeta  kao  i  njihove  složenosti,  još  uvek  nema  dovoljno

sredstava.   Potrebno  je  dodatno  zalaganje  da  bi  se  obezbedili  prikupljanje  i  obrada

ličnih podataka u skladu sa zakonskim odredbama.

 

Nema nikakvih promena u pogledu Prava građana EU.

 

Zaključak

 

Ostvaren  je  mali  napredak  u  pogledu  pravosuđa  i  osnovnih  prava.  Preispitivanjem

odluka  o  izboru  sudija  i  tužilaca  nisu  otklonjeni  postojeći  nedostaci,  a  odluke  je

preinačio je Ustavni sud koji je naložio da se sve sudije i tužioci koji su se žalili na

odluku o reizboru vrate na posao. Strategija reforme pravosuđa će morati da se ažurira

na osnovu funkcionalne analize delotvornosti i nepristrasnosti sudstva u naredne dve

godine.  Nastavilo  se  sa  primenom  zakonodavnog  okvira  za  borbu  protiv  korupcije.

 

Međutim,  nova  Strategija  borbe  protiv  korupcije  i  Akcioni  plan  još  nisu  doneti.

Potrebni su snažnije političko usmeravanje, delotvornija međuagencijska koordinacija

i proaktivni pristup u istraživanju i gonjenju korupcije. Što se tiče osnovnih prava,

propisi   su   doneti   i   generalno   se   poštuju.   Sloboda   izražavanja   je   generalno

zagarantovana  ali  treba  ubrzati  sprovođenje  medijske  strategije.  Diskriminacija  na

osnovu   etničke   pripadnosti,   roda   i   seksualne   orijentacije   i   dalje   je   široko

rasprostranjena i potrebne su dodatne mere za borbu protiv svih oblika diskriminacije.

Neke pozitivne mere su preduzete da se poboljša položaj manjina,  uključujući Rome, ali

su potrebni dodatni napori da bi se u čitavoj Srbiji propisi ravnomerno primenjivali.

Uopšteno govoreći, Srbija  je počela da rešava svoje prioritete u pogledu usklađivanja

sa pravnim tekovinama EU u oblasti pravosuđa i osnovnih prava.

 

4.24. Poglavlje 24: Pravda, sloboda i bezbednost

 

Vizna   liberalizacija  za  državljane   Srbije   koji  putuju  u  područje   Šengenskog

sporazuma  primenjuje  se  od  decembra  2009.  godine.  Radi obezbeđivanja  tekuće  primene

preuzetih  obaveza  u  periodu  posle  vizne  liberalizacije  uspostavljen je  mehanizam  za

praćenje. Komisija je svoj drugi izveštaj o praćenju predstavila Evropskom parlamentu i

Savetu  u  decembru  2011.  godine  i  usvojila  treći  izveštaj  u  avgustu  2012.  godine.

Povećanje  broja  neosnovanih  zahteva  za  azil  od  strane  građana  Srbije  pod  uslovima

bezviznog  režima,  kako  je  zapaženo  prethodnih godina,  zaustavljeno  je  u 2011.  godini,

posle odlučnih mera srpskih organa vlasti. I pored toga, prvih meseci 2012. godine taj

broj  se ponovo  povećao.  Sa više od  13.900  zahteva  u 2011.  i više od  5000 tokom prvih

sedam meseci u 2012.  godini, srpski državljani su i dalje jedna od  grupa državljana  sa

najvećim brojem zahteva za azil  u EU.  To se ipak podudara sa smanjenjem broja zahteva za

25%  u 2011. godini, u poređenju sa 2010. godinom (preko  17.000 zahteva u to vreme). Broj

srpskih  građana  koji  su  konačno  dobili  azil  u  državama  članicama  EU  tokom  2011.

godine (310) ostao je stabilan u poređenju sa 2010. godinom (315). Treba pojačati napore

na  rešavanju  ovog   pitanja.   Uopšteno  govoreći,   Srbija   je   umereno  napredovala  u

rešavanju neosnovanih zahteva za  azil  od strane građana Srbije  pod uslovima bezviznog

režima.

 

Kada je  reč o  upravljanju migracijama  nije  bilo  napretka. Broj  nelegalnih  migranata

koji prolaze kroz Srbiju i čije  je krajnje odredište EU  se povećao:  registrovano je  oko

9.500  nelegalnih  migranata  u  2011.  godini,  u  poređenju  sa  2010.  godinom,  kada  ih  je

registrovano oko 2.500.  Akcioni plan za sprovođenje strategije  upravljanja migracijama

za  2012.   godinu  usvojen  je   u  maju  2012.   godine.  Potrebno  je   dodatno  poboljšati

koordinaciju između tela odgovornih  za sprovođenje migracione strategije  i izdvojiti

dovoljna  finansijska  sredstva.  Primena  sporazuma  o  readmisiji  između  EU  i  Srbije

nastavlja  se  bez  značajnijih  problema,  mada  su  kapaciteti  i  resursi  za  integraciju

povratnika u okviru procesa readmisije veoma ograničeni. Tokom 2011. godine u Srbiju

je  iz  država  članica  EU  vraćeno  5.150  lica  (3.979  u  2010.  godini).  Po  osnovu  ovog

sporazuma zaključen je novi  bilateralni protokol  za njegovo  sprovođenje sa Estonijom.

Glavne  zemlje  odakle  se  ta  lica  vraćaju  su,  po  opadajućem  broju,  Nemačka,  Švedska,

Švajcarska,    Danska,   Francuska   i   Holandija.    Uopšteno   govoreći,    upravljanje

migracijama u Srbiji i dalje umereno napreduje.

 

Kada  je  reč  o  azilu,  nije  postignut  napredak.  Zahteve  i  dalje  privremeno  obrađuje

Jedinica granične policije  za  azil,  pošto  Kancelarija  za  azil,  koja  je  predviđena  da

deluje  kao  prvostepeno  telo,  još  nije  zvanično  osnovana.  Mandat  Komisije  za  azil,

drugostepenog  tela, istekao  je  aprila  2012.  godine,  a nove članove  tek treba  izabrati.

Broj  zahteva  za  azil  se  povećao.  Kriterijumi  za  proveru  sigurnih  zemalja  porekla  i

spisak   sigurnih   trećih   zemalja   još   nisu   u  potpunosti  usaglašeni  sa   pravnim

tekovinama  EU. U  toku je  izgradnja novog  prihvatnog  centra,  ali su potrebni i dodatni

prihvatni objekti za lica koja  traže  azil.  Potrebno je  poboljšati kapacitete i prakse,

uključujući  i obuku osoblja.  Još  uvek  ne  postoji nacionalna  baza podataka za proveru

ličnih podataka i otisaka prstiju lica koja traže azil. Uopšteno govoreći, Srbija je i

dalje u početnoj fazi sprovođenja politike azila.

 

Ostvaren je izvestan napredak u oblasti vizne politike. Što se tiče uslova koje  treba

ispuniti po pristupanju Šengenskom području,  od maja 2012. godine funkcioniše novi

softver i Centar za vize koji nudi brzu, transparentniju, onlajn proceduru u skladu sa

Viznim informacionim sistemom (VIS).

 

Spisak  zemalja  za  koje  je  potrebna  viza  treba  u  potpunosti  uskladiti  sa  pravnim

tekovinama  EU. Uopšteno govoreći, Srbija  je umereno napredovala u usklađivanju svoje

vizne politike sa evropskim standardima.

 

Ostvaren je napredak u oblasti spoljašnjih granica i Šengena. Koordinaciono telo za

sprovođenje strategije  za  Integrisano  upravljanje granicom (IBM)  počelo  je  sa radom.

Srbija  je  nastavila  da  poboljšava  infrastrukturu  i  opremu  na  graničnim  prelazima

završetkom instaliranja sistema TETRA.  Dodatni punktovi granične policije  povezani

su sa centralnom bazom podataka Ministarstva unutrašnjih poslova. Srbija je uključena

u zajedničke operacije, redovne razmene podataka i najboljih praksi, te aktivnosti obuke

sa  Fronteksom;   ona  učestvuje   u  Mreži  za  analizu  rizika  na  zapadnom  Balkanu.

Međunarodna  saradnja  se  i  dalje  poboljšava  i  u  januaru  2012.  godine  potpisan  je

sporazum  između  Srbije  i  Mađarske  o  graničnoj  kontroli  drumskog,  železničkog  i

vodnog    saobraćaja.    Policijska    saradnja    sa    Bugarskom    je    takođe    poboljšana

uspostavljanjem zajedničkih patrola na srpsko-bugarskoj  granici.  Međutim,  revidirana

strategija  i  akcioni  plan  za  IBM,  protokol  o  razmeni  informacija  između  službi,

koncept za zajedničku obuku službi  i smernice za  analizu rizika policijskog rada još

uvek  nisu  usvojeni.  Operativnu  koordinaciju  između  granične  policije,  carine  i

fitosanitarnih  službi i dalje treba unapređivati. Neophodna je  dalja modernizacija  i

poboljšanje  opreme  i  infrastrukture,  kako  na  graničnim  prelazima  tako  i  u  svrhe

nadzora,  što  podrazumeva i pristup relevantnim bazama podataka Interpola.  Potrebno

je  da  granična  policija  dalje  poboljša  svoje  kapacitete za  analizu rizika.  Uopšteno

govoreći, Srbija i dalje umereno napreduje po pitanju upravljanja granicom.

 

Postignut  je   određeni  napredak  u  pogledu  pravosudne  saradnje  u  građanskim   i

krivičnim  stvarima.  Učinjeni  su  dalji  napori  da  se  praktična  saradnja  efikasnije

organizuje, posebno na regionalnom nivou. U novembru 2011. godine potpisan je sporazum

sa  Slovenijom  o  uzajamnoj  pravnoj  pomoći  u  izvršenju  sudskih  odluka,  a  sa  bivšom

Jugoslovenskom Republikom Makedonijom  o  ekstradiciji svojih građana.  Nastavljena  je

saradnja  sa  Hrvatskom   po  pitanjima  ekstradicije,  izvršenja  krivičnih  presuda  i

procesuiranju  ratnih  zločina.  Međutim,  potrebna  su  dalja  poboljšanja  kako  bi  se

obezbedilo  praktično  sprovođenje zakonskog  okvira.  Takođe je potrebno preduzeti mere

za  obezbeđivanje  delotvorne  saradnje  sa  Eurojust.  Uopšteno  govoreći,  Srbija  i  dalje

umereno napreduje u oblasti pravosudne saradnje u građanskim i krivičnim stvarima.

 

Srbija   je   ostvarila   napredak   u   oblasti   policijske   saradnje   i   borbe   protiv

organizovanog  kriminala.  Zakon o  policiji  izmenjen  je  i dopunjen u decembru 2011.

godine  da  bi  se  bolje  definisala  policijska  saradnja  na  operativnom  nivou  preko

zajedničkih  akcija,   timova  i  razmene  službenika  za  vezu.   Preduzete  su  mere   za

unapređenje metodologije i standarda rada policije, uključujući informativnu brošuru

o  borbi  protiv  korupcije  za  policijske  službenike.  Unapređena  je  saradnja  između

relevantnih  agencija  u  zemlji,  regionu  i  na  međunarodnom  planu  ,  što  je  dovelo  do

dobrih rezultata u brojnim važnim istragama protiv organizovanih kriminalnih grupa. 

U  novembru  2011.  godine  potpisan  je  sporazum  o  policijskoj  saradnji  sa  bivšom

Jugoslovenskom  Republikom  Makedonijom.  U  Ministarstvu  unutrašnjih  poslova  je,  u

cilju   unapređenja   saradnje,   uspostavljena   sigurna   veza   sa   Albanijom,   Bosnom   i

Hercegovinom,   Hrvatskom,   Crnom   Gorom   i   bivšom   Jugoslovenskom   Republikom

Makedonijom.  U  martu  2012.  godine  Ministarstvo  unutrašnjih  poslova  je  potpisalo

izmenu i dopunu bilateralnog tehničkog sporazuma sa Evropolom, a do posete ekspertske

misije iz Evropola došlo je u decembru 2011.  godine. Međutim, organizovani kriminal

u Srbiji je  i dalje ozbiljno pitanje. Pravosnažne presude su i dalje retke. Neophodno je

izgraditi   kapacitet    za   obavljanje   složenih    istraga,    naročito    finansijskih.

Specijalizovane  službe,   a  naročito   jedinica  za   zaštitu  svedoka,   i  dalje  imaju

nedovoljan broj zaposlenih, nedostaju im i resursi i odgovarajuće prostorije. Neophodno

je  poboljšati  saradnju  i  protok  informacija  između  službi  za  sprovođenje  zakona.

Statističke  podatke  treba  uskladiti,  a  još  uvek  nije  uspostavljen  centralizovani

obaveštajni sistem u vezi sa krivičnim delima. Treba šire koristiti procene rizika i

„mapiranje“  kriminala,  a  potrebno  je  i  razviti  politiku  zasnovanu  na  obaveštajnim

podacima.   Potrebno  je   uspostaviti  nadležnost  policije  za  sprovođenje  određenih

posebnih  istražnih  mera  nezavisno  od  bezbednosno-obaveštajnih  službi  u  skladu  sa

standardima   EU.   Uopšteno   govoreći,   Srbija   je   umereno   napredovala   u   pogledu

policijske saradnje i borbe protiv organizovanog kriminala.

 

Što  se tiče oduzimanja imovine,  od 134 zahteva  za konfiskovanje imovine  tokom 2011.

godine, njih 63 je u celosti usvojeno, 14 je delimično usvojeno, dok je 36 zahteva odbijeno.

Došlo  je  do  značajnog  povećanja broja  zaposlenih  u Direkciji za upravljanje oduzetom

imovinom.  Međutim,  potrebni  su  dalji  kontinuirani  napori  da  bi  se  poboljšala

efikasnost zakonodavstva u ovoj  oblasti.  Koordinaciju između tužilaca i institucija

uključenih  u  povraćaj  imovine  treba  dalje  unapređivati.    Direkcija  i  Jedinica  za

finansijske istrage (FIU) nemaju dovoljna sredstva i tehničku stručnost. Neophodno je

obezbediti specijalizovanu obuku za sudije i tužioce kako bi mogli da na odgovarajući

način obrade  podatke koje  dobiju od  FIU  i pokrenu finansijske  istrage  u slučajevima

kada je to opravdano.

 

Određeni napredak postignut je u borbi protiv pranja novca. (Videti takođe Poglavlje 4

Slobodno kretanje kapitala) Broj utvrđenih slučajeva utaje poreza i konačnih presuda

za krivično delo pranja novca se povećao. Međutim, potrebno je dalje razvijati kadrovske

i  analitičke  kapacitete  Uprave  za  sprečavanje  pranja  novca.  Broj  identifikovanih

sumnjivih transakcija  i dalje je  mali, a treba razviti i izveštavanje, naročito ono  koje

potiče izvan bankarskog sektora. Policijskim i pravosudnim organima i dalje nedostaje

stručnost  za  rad  na  predmetima  pranja  novca.  Uopšteno  govoreći,  Srbija  je  umereno

napredovala u borbi protiv pranja novca.

 

Srbija je i dalje zemlja porekla, tranzita i odredišta za trgovinu ljudima. Preduzeti su

određeni koraci za sprovođenje  akcionog  plana  nacionalne strategije  za borbu protiv

trgovine ljudima. U oktobru 2011. godine jedna privremeno oduzeta kuća pretvorena je  u

sigurnu kuću za žrtve  trgovine ljudima.  Međutim,  ostaje  da  se ažuriraju strategija  i

prateći akcioni plan. Jedinstvena baza podataka za krivične prijave i postupke kao  i

poseban  mehanizam  kontrole  u  ovoj  oblasti  još  nisu  uspostavljeni.  Neophodno  je

obezbediti efektivno obeštećenje i socijalnu inkluziju žrtava,  preko posebnog fonda,

u  skladu  sa  postojećim  standardima   EU.   Uopšteno  govoreći,   Srbija   je   umereno

napredovala u borbi protiv trgovine ljudima.

 

Srbija  je  ostvarila mali napredak u borbi  protiv  terorizma.  U  okviru Bezbednosno-

informativne   agencije   formirana   je   jedinica   za   borbu   protiv   međunarodnog

organizovanog   kriminala,   uključujući   i  pranje   novca   i   finansiranje   terorizma.

Međutim,  neophodno  je  uspostaviti  nacionalnu  bazu  podataka  i  efikasnije  postupke

razmene informacija  te poboljšati saradnju između službi. Uopšteno govoreći, Srbija

je umereno napredovala u borbi protiv terorizma.

 

Određeni  napredak  je  postignut  u pogledu  saradnje  na  polju  droga.  Međuministarska

komisija  za psihoaktivne kontrolisane supstance osnovana je  u novembru 2011. godine.

Preduzete  su  mere  u vezi  sa  edukacijom  i vođenje  kampanje  protiv  droga.  Nacionalni

izveštaj o  situaciji u vezi sa drogom i akcioni plan za sistem informisanja o  drogama

sačinjeni su u saradnji sa Evropskim centrom  za praćenje droga i zavisnosti od droga

(EMCDDA).   Nacionalna   korespondentna   tačka   za   EMCDDA,   usmerena   na   dalje

unapređenje   saradnje   i   koordinacije   na   nacionalnom   nivou   kao   i   poboljšanje

prikupljanja  podataka,  funkcioniše  od  februara  2012.  godine.  Dobri  rezultati  su

postignuti na polju međunarodne i regionalne saradnje,  a nekoliko  zajedničkih  akcija

dovelo  je  do  brojnih  hapšenja  i zaplena droge  na  graničnim  prelazima  sa  Hrvatskom,

Bugarskom  i  Mađarskom.  Razmena  informacija  sa  Interpolom  u  vezi  sa  operacijama

dovela   je   do   uspešnih   akcija   u  suprotstavljanju   pojačanim   aktivnostima   nekih

kriminalnih  grupa.  Međutim,  Srbija  je  i  dalje  jedan  od  glavnih  puteva  za  nelegalnu

trgovinu drogom. Sada je u funkciji nacionalna korespondenta tačka za Evropski centar

za  praćenje  droga  i  zavisnosti  od  droga,  usmerena  na  dalje  unapređenje  saradnje  i

koordinacije   na   nacionalnom   nivou   kao   i   unapređenje   prikupljanja   podataka.

Uništavanje zaplenjenih droga još uvek treba obezbediti. Uopšteno govoreći, Srbija  je

umereno napredovala u pogledu saradnje na polju droga.

 

Kada  je  reč  o  carinskoj  saradnji  (videti  takođe  Poglavlje  29    Carinska  unija),

postignut  je  određeni napredak.  Uprava  carina  Republike Srbije  (UCS) zaključila je

sporazume   o   međunarodnoj   saradnji   sa   Azerbejdžanom,   Belorusijom   i   Gruzijom.

Sporovođenje  strategije  o  integrisanom  upravljanju  granicom  je  nastavljeno.  UCS  je

uključena u zajedničke predmete sa svim službama iz susednih zemalja,  a i dalje aktivno

učestvuje  u  međunarodnim  aktivnostima  u  vezi  s  borbom  protiv  nelegalne  trgovine

robom kao što su narkotici, nafta i cigarete kao i u kontroli prekograničnog kretanja.

Međutim,  Srbija  treba da  uskladi svoj  pravni okvir  sa zakonodavstvom  EU  o  primeni

tehnologije  u  carinske  svrhe  i  da  ratifikuje,  a  potom  i  primenjuje  Konvenciju  o

uzajamnoj pomoći i saradnji između carinskih  uprava (Konvencija  Napulj II).  Uopšteno

govoreći, Srbija je umereno napredovala kada se radi o saradnji u oblasti carina.

 

U  vezi  sa  zaštitom  evra  od  krivotvorenja,  videti   Poglavlje  32    Finansijska

kontrola.

 

Zaključak

 

Srbija je ostvarila određeni napredak u oblasti pravde, slobode i bezbednosti. Srbija je

aktivno   uključena  u  međunarodnu  policijsku  i  pravosudnu  saradnju,   a  službe  za

sprovođenje   zakona   uopšteno   gledano   imaju   dovoljan   kapacitet   za   sprovođenje

standardnih istraga.  Potrebni su dodatni napori na povećanju kapaciteta za obavljanje

složenih  istraga  i  jačanje saradnje  između  službi za  sprovođenje  zakona i  pravosuđa.

Treba povećati učinak uspešnih primera proaktivnih istraga i pravosnažnih presuda u

predmetima organizovanog  kriminala.  Uopšteno  govoreći,  pripreme  u oblasti pravde,

slobode i bezbednosti umereno su napredovale.

 

4.25. Poglavlje 25: Nauka i istraživanje

 

Došlo   je   do   izvesnog   napretka  u  pogledu  politike  u  oblasti   istraživanja   i

inovacija.  Srbija  je  preduzela  mere  za  stimulisanje  inovativnosti  i  jačanje  svoje

istraživačke infrastrukture. Međutim,  javna ulaganja  u oblasti istraživanja ostaju na

0.5% BDP-a ispod nacionalnog cilja, a broj istraživača ostaje nepromenjen.

 

U  pogledu  okvirnog  programa,  učešće  Srbije  na  Sedmom  okvirnom  programu  EU  za

istraživanja (FP7) je  dobro, mada su neophodni dalji napori kako bi se uključilo više

malih i srednjih preduzeća,  odobrio  „Marija Kiri program“  i uspešno  učestvovalo  u

određenim idejnim programima koje vodi Evropski istraživački Savet. Srbija nastavlja

da unapređuje saradnju u oblasti istraživanja sa EU i drugim međunarodnim partnerima

i  dobro  je  integrisana  u određeni broj  ključnih  istraživačkih  tema.  Srbija  aktivno

učestvuje  u KOST  i EUREKA  aktivnostima.  Sprovođenje Memoranduma o  razumevanju o

naučnoj  i  tehnološkoj  saradnji  između  Srbije  i  Objedinjenog  istraživačkog  centra

(OIC) je uveliko u razvoju.

 

Srbija  je  postala  pridruženi  član  Evropske  organizacije  za  nuklearna  istraživanja

(CERN) u februaru 2012.

 

Što  se  tiče  Evropskog  istraživačkog  prostora,  Srbija  je  počela  da  primenjuje

Evropsku  povelju  za  istraživače  i  Etički  kodeks  za  poslodavce.  Nacionalni  portal

Euraxess-a  dobro  funkcioniše.  Od  maja  2012,  Srbija  je  osnivački  član  Evropskog

konzorcijuma za istraživačku infrastrukturu u oblasti nanotehnologije  i materijala -

C-ERIC.  U pogledu Unije inovacija, osnovan je Fond za inovacije za dodelu bespovratne

pomoći  za  podršku  inovacija  privrednih  društava  u  sektoru  IT,  biotehnologije,

nanotehnologije  i  agroprehrane.  Izgradnja  istraživačke  infrastrukture  i  kupovina

naučne opreme dobro napreduje, ali Mapa puta za istraživačke infrastrukture, koja je  u

skladu sa Evropskim strateškim forumom za istraživačku infrastrukturu, još uvek ne

postoji.  Sprovođenje  i  praćenje  akcionih  planova  i  nacionalnih  ciljeva,  posebno  po

pitanju  ulaganja  i  mobilnosti  istraživača  je  generalno  i  dalje  slabo  i  treba  da  se

unapredi.

 

Zaključak

 

Došlo  je  do  određenog  napretka u oblasti nauke i istraživanja.  Javna,  kao  i privatna,

ulaganja u istraživanje ostaju na niskom nivou i generalno je potrebno da Srbija  ojača

nacionalne   istraživačke   kapacitete   i   praćenje,   kao   i   sprovođenje   predviđenih

aktivnosti. Uopšteno govoreći, pripreme u oblasti nauke i istraživanja su u toku.

 

4.26 Poglavlje 26: Obrazovanje i kultura

 

Ograničen  napredak  ostvaren  je  u  oblasti  obrazovanja  i  obuke.  Institucije  visokog

obrazovanja   Srbije  nastavljaju da  rade  u  skladu  sa  bolonjskim  standardima.  Srbija  je

jedna od vodećih partnerskih zemalja u programu Tempus. Ostvaren je određen napredak u

pogledu  socijalne  inkluzije  dece  iz  marginalizovanih  grupa,  uključujući  uvođenje

pedagoških asistenata i većeg učešća romske dece. U pogledu obezbeđivanja kvaliteta u

osnovnim školama, uvedena je nova verzija završnog ispita i u toku su reforme.

 

Međutim, sprovođenje reformi u oblasti obrazovanja je sporo, a kadrovski i finansijski

resursi Ministarstva slabi. Potrebno je dalje ojačati kapacitete za dobro finansijsko

upravljanje i kontrolu u pogledu učešća Srbije  u EU programima. Ostvaren je ograničen

napredak  u  pogledu  uvođenja  Nacionalnog  okvira  kvalifikacija  u  visoko  obrazovanje.

Sistem  stručnog   osposobljavanja   i  obuke  (VET)  Srbije   treba  dodatne  reforme  i

modernizaciju,   uključujući  uvođenje  novih  nastavnih  programa,   sa  namerom  da  se

odgovori potrebama tržišta rada.

 

Na polju omladinske politike, napredak je ostvaren sprovođenjem  zakona i strategije  za

mlade. Od 131 osnovanih kancelarija za mlade širom opština Srbije, 115 ih je usvojilo

lokalne akcione planove. Srbija ostaje aktivni učesnik programa „Mladi u akciji“ sa 40

akreditovanih  organizacija.  Ministarstvo  sporta  i  omladine  je  aktivno  podržavalo

inicijative  za  volontiranje  mladih  i obezbeđivalo  karijerno  vođenje  za mlade  širom

Srbije.

 

Neznatan napredak zabeležen je  na polju kulture.  Srbija aktivno učestvuje  u programu

EU  Kultura.  Najveći  broj  prijava  za  komponentu  književnog  prevođenja ovog  programa

dospeo je iz Srbije.

 

Zaključak

 

Neznatan napredak zabeležen je  u oblasti obrazovanja  i kulture.  Ostvaren je  napredak

boljom  socijalnom  inkluzijom  sistemom  obrazovanja,  kao  i  uvođenjem  obezbeđivanja

standarda   kvaliteta   u   osnovnom   obrazovanju.   Bolje   sprovođenje   reformi   visokog

školstva  i  dalje  ostaje  izazov,  a  reforme  u  sektoru  VET  treba  ubrzati.  Finansijsko

upravljanje  i  finansijska  kontrola  i  dalje  trebaju  jačanje  u  pogledu  učešća  Srbije  u

budućem programu Obrazovanje,  omladina i sport.  Uopšteno govoreći,  usaglašavanje sa

EU standardima u oblasti obrazovanja i kulture je skromno napredovalo.

 

4.27 Poglavlje 27: Životna sredina i klimatske promene

 

Što  se tiče životne sredine,  određeni napredak ostvaren je  u pogledu horizontalnog

zakonodavstva.Srbija  je  usvojila  Nacionalnu  strategiju  za  aproksimaciju  u  oblasti

životne sredine u oktobru 2011. Strategija za primenu Arhuske konvencije usvojena je  u

decembru  2011.  Zakon  o  ratifikaciji  pristupanja  Srbije  Registru  izvora  zagađenja

životne sredine (PRTR) Ekonomske Komisije UN  za Evropu usvojena je  u oktobru 2011.

Nacionalna strategija  održivog  korišćenja  prirodnih  resursa i  dobara  usvojena  je  u

maju 2012.  Agencija  za zaštitu životne sredine (SEPA) osnovana je  u svrhu vođenja  i

upravljanja  E-PRTR  bazom  podataka  Srbije.  Do  danas  oko  60%  od  procenjenih  600

operatera koji imaju obavezu izveštavanja koriste ovaj  sistem.  Mada je  usklađivanje sa

Direktivom za procenu uticaja na životnu sredinu postignuto u potpunosti, potrebno je

poboljšati  sprovođenje,  posebno  proces  konsultacija  javnosti  i  kvalitet  dijaloga  sa

NVO.  Određeni  napredak  se  može  zabeležiti  u  pogledu  kvaliteta  vazduha.  Zakon  o

potvrđivanju  Protokola  o   teškim  metalima  i  Zakon  o  potvrđivanju  Protokola  o

dugotrajnim  organskim  zagađujućim  supstancama  usvojeni  su  u  januaru,  odnosno  martu

2012.   Praćenje  kvaliteta  vazduha  je   dodatno  poboljšano  time  što  je   nacionalna

laboratorija  za  kalibraciju  nadležna  za  praćenje  kvaliteta  vazduha,  a  analitička

laboratorija za zagađivače vazduha pri SEPA.  Međutim,  kapaciteti i budžet SEPA samo

za poslove koji su u vezi sa kvalitetom vazduha  su u velikoj meri nedovoljni.

 

Napredak  se  može  zabeležiti  u  oblasti  upravljanja  otpadom.  Zakon  o  rudarstvu  i

geološkim  istraživanjima  koji  uređuje  upravljanje  rudarskim  otpadom  usvojen  je  u

novembru 2011.  Podzakonska akta o  ekološki odgovornom odlaganju otpada koji sadrži

dugotrajne  organske  zagađivače  usvojen  je  u  septembru  2011.  Usvajanjem  podzakonskih

akata o postupcima za upravljanje otpadom koji sadrži titanijum-dioksid, usaglašavanje

zakonskih  propisa  o  opasnom  otpadu  sa  pravnim  tekovinama  EU  je  u  velikoj  meri

završeno.  Međutim,  potrebno  ja  da  se  Srbija  u  potpunosti  uskladi  sa    Okvirnom

direktivom o otpadu. Priprema nacionalnih planova za određene tokove opasnog otpada

tečnosti,  npr.  azbest,  baterije,  akumulatore, električne i elektronske uređaje,  otpadna

ulja i maziva dobro  napreduje.  Koncesija  za dve regionalne deponije koje  su usaglašene

sa zahtevima EU  dodeljena su operaterima privatnog  sektora.  Nivo  prikupljanja otpada

domaćinstava porasla je sa 60% na 72%. Pilot projekti za razdvajanje komunalnog otpada

pokrenuti su  u odabranim  zajednicama.  Sistem  prikupljanja  podataka,  registrovanja  i

izveštavanja  o  otpadu  je  operativan  kao  deo  nacionalnog  registra  izvora  zagađivanja.

Međutim,  neusklađenost  između urbanih i  ruralnih  oblasti i  dalje postoji.   Učešće

generatora  otpada  u  obezbeđivanju  relevantnih  podataka  treba  unaprediti.  Za  sada  su

izgrađene četiri deponije na osnovu ugovora o koncesiji.

 

Određeni napredak može se zabeležiti u oblasti kvaliteta  vode.  Srbija  je  usaglasila

svoje zakonodavstvo  sa pravnim  tekovinama  EU  o  graničnim vrednostima emisije  (GVE)

za  zagađivače vode i rokove za  njihovo  usklađivanje,  kao  i o  parametrima  ekološkog  i

hemijskog stanja površinskih  voda i hemijskog  i kvantitativnog stanja podzemnih  voda.

Proces  opisivanja  uloge  Srbije  u  Planu  upravljanja  slivom  reke  Dunav  završen  je  u

skladu sa Okvirnom direktivom o vodama. Napredak je ostvaren u izgradnji postrojenja za

obradu otpadnih voda: jedno postrojenje za obradu otpadnih voda u Subotici završeno je,

dok  je  izgradnja  postrojenja  u  Vrbasu,  Kuli,  Leskovcu  i  Šapcu  u  toku.  Sredstva  i

sopstvena sredstva su dodeljena na osnovu prioriteta za prikupljanje i preradu otpadnih

voda.  Međutim,  ova  usluga  je  i  dalje  na  niskom  nivou.    Kapaciteti  Uprave  za  vode

Ministarstva poljoprivrede moraju u velikoj meri biti ojačani.

 

Zakon o  komunalnim  delatnostima  je  u velikoj  meri u skladu sa principima  tarifnog

sistema    Okvirne  direktive  o  vodama.  Međutim,  tarife  za  pokrivanje  troškova  za

korišćenje  vode  tek  treba  da  se  unesu  u  Zakon  o  vodama.  Razvoj  mreže  za  praćenje

podzemnih voda mora se unaprediti.

 

Neznatan  napredak  može  se  zabeležiti  u  oblasti  zaštite  prirode.  Tri  zaštićena

područja  (Gutavica,  Paljevine,  Park  Bukovičke  Banje)  osnovana  su  u  decembru  2011.

Organizacija  rada zainteresovanih strana NATURA  2000 je objašnjena i pilot planovi

upravljanja  izabranim  zaštićenim  područjima  su  pripremljeni.  Prvi  sertifikati  o

uvozu i izvozu na osnovu Konvencije o međunarodnom prometu ugroženih vrsta (CITES)

su izdati i započeto  je  izdavanje dozvola za zoološke vrtove u skladu sa odredbama EU

Direktive  o  zoološkim  vrtovima.  Međutim,  administrativni  kapaciteti  u  vezi  sa

zaštićenim  područjima su  nedovoljni.  Učešće NVO  u naporima  zaštite  nacionalnih

prirodnih dobara još uvek nedostaju.

 

Neznatan  napredak  ostvaren  je   u  sprovođenju  zakonskih  propisa  o   industrijskom

zagađenju  i  upravljanje  rizikom.   Jedinstven  pristup  izdavanju  dozvola  mora  biti

institucionalizovan, a administrativni kapaciteti ojačani. Trideset četiri izveštaja

o  bezbednosti i plana  zaštite  od  udesa  dostavili  su operateri  visokih  konstrukcija

koji pripadaju Seveso  preduzećima.  Grupa za upravljanje rizikom ima  dovoljno  osoblja.

Međutim, njeni administrativni kapaciteti treba da se poboljšaju.

 

Dobar napredak može se zabeležiti u oblasti hemikalija. Zakon o  izmenama  i dopunama

zakona o hemikalijama i Zakon o izmenama i dopunama zakona o  biocidnim proizvodima

usvojeni su u decembru 2011. Osnovano je zajedničko telo koje obuhvata tri inspektorata,

Inspekciju  za  životnu  sredinu,    Inspekciju  za  tržišni  nadzor  i  Inspekciju  za

sanitarni  nadzor.   Propisi   izvedeni  iz  zakona   (aneksi)   u   pogledu   registracije,

evaluacije,    autorizacije    i   ograničavanja    hemikalija    (REACH),    klasifikacije,

označavanja   i   pakovanja   hemijskih   proizvoda   (CLP)   i   Direktive   o   biocidnim

proizvodima (BPD)  ažurirana su kako bi se pratile izmene u zakonskim propisima EU.

Info pult Agencije  za hemikalije Republike Srbije (SHemA)  stekao je u decembru 2011

status  posmatrača  u  okviru  Evropske  agencije   za  hemikalije.   Primena  zakona  se

poboljšala     sprovođenjem     godišnjih     planova     za     inspekciju     i     nadzor

industrije/proizvodnje u pogledu klasifikacije  i označavanja  hemikalija  i biocidiva.

Kampanja  o  inspekciji je  sprovedena  tokom  leta.  Administrativni  kapaciteti  ShemA

povećani     su     na     42     zaposlena.     Međutim,     u     septembru,     Agencija     je

ukinuta,   a  njene  aktivnosti  su  prebačene   na  Ministarstvo   energetike,   razvoja  i

zaštite   životne   sredine.   Treba   obezbediti   da   nadležnosti   agencije   i   njeni

administrativni kapaciteti budu očuvani.

 

Nije   ostvaren  napredak  u  oblasti  buke  dok  se  čeka  osnivanje  nadležnih  organa,

identifikovanje  područja  za  strateško  mapiranje  buke  i  izrađivanje  odgovarajućih

akcionih planova.

 

U  oblasti  civilne  zaštite,  u  oktobru  2011.    je  zaključen  bilateralni  sporazum  o

saradnji i uzajamnoj pomoći u vanrednim situacijama sa Slovačkom, a potpisana su pisma

o   namerama  sa  Francuskom.   Memorandum  o   razumevanju  u  vanrednim   situacijama

potpisan je u martu 2012. sa Italijom. Bilateralni humanitarni centar između Srbije i

Rusije  otvoren  je   u  Nišu  u  aprilu  2012.  Potrebno  je   ostvariti  saradnju  sa  EU

Mehanizmom za civilnu zaštitu kako  bi se razvio  regionalni pristup sa snažnom EU

dimenzijom za sprečavanje, pripremu i reagovanje na katastrofu.

 

Potrebno je da se administrativni kapaciteti u sektoru životne sredine ojačaju.

 

U oblasti klimatskih promena nije ostvaren napredak u razvoju opšte politike; ostaje

da  se  razvije  sveobuhvatna  klimatska  strategija.    Pitanja  klimatskih  promena  su  u

velikoj meri integrisana u politiku energetike,  ali neophodni su veliki napori  kako

bi se klimatske promene u potpunosti integrisale u sektorske politike i strategije.

 

Srbija se pridružila EU stavovima u međunarodnom kontekstu. Dok se prethodno takođe

pridružila  Sporazumu  iz  Kopenhagena  i  nakon  što  je  dostavila  procenu  o  svom

potencijalu  za  smanjenje  emisije  Okvirnoj  konvenciji  Ujedinjenih  nacija  o  promeni

klime, Srbija  ipak još  uvek nije  stavila u prvi plan svoju obavezu smanjenja emisije  do

2020.  Srbija  bi trebalo  da uzme  u obzir  da obaveze  smanjenja emisije  budu u skladu sa

onim  EU  i  njenih  država  članica  sa  ciljem  da  sporazum  o  klimi  nakon  2020.  bude

postignut  do  2015.   Ograničeni  napredak  ostvaren  je   u  usaglašavanju  sa  pravnim

tekovinama   EU   o   klimi.Srbija   je   učinila   početne   korake  za   identifikovanje

stacionarnih  instalacija  u  svrhu  budućeg  sprovođenja  sistema  trgovine  emisijama

(ETS).  Svi  operateri  vazduhoplova  u  Srbiji  koji  učestvuju  u  ETS  EU  razvili  su  i

dostavili svoje planove praćenja i izveštaje  o emisiji ugljen-dioksida za 2010. i 2011.

 

Zakonski  propisi  o  geološkom  odlaganju  ugljen-dioksida  i  supstanci  koje  oštećuju

ozonski  omotač  je  delimično  usaglašeno.  U  januaru  2012.  je  osnovan  prvi  centar  za

ponovno  iskorišćenje  i reciklažu hloroflorovanih  ugljovodonika (HCFC).  Srbija  je

počela  da  razmatra  buduće  ETS.  Značajni  napori  neophodni  su  da  bi  se  ojačali

kapaciteti  Srbije  za  praćenje,  izveštavanje  i  verifikaciju  zato  što  pojedini  EU

zakonski propisi uspostavljaju osnovu za napredak u celokupnim pravnim tekovinama EU

o klimi.

 

Srbija  redovno  učestvuje u radu koji je u vezi  sa promenom klime  u okviru Regionalne

mreže  za  pristupanje  u oblasti zaštite životne sredine (RENA).  Uspešan događaj  na

visokom nivou organizovan je  u februaru 2012  u okviru RENA o  saradnji između EU  i

Srbije  u oblasti klime.  I  dalje postoji značajna potreba za podizanjem svesti na svim

nivoima. Inicijative za podizanje svesti i unapređenje saradnje između zainteresovanih

strana bi trebalo dalje osnažiti.

 

Preduzeti su koraci za angažovanje više zaposlenih u Ministarstvu energetike, razvoja

i  zaštite  životne  sredine.  Međutim,  manjak  administrativnih  kapaciteta  i  ad  hoc

međuinstitucionalna saradnje odlažu pripremu i sprovođenje klimatske politike koja je

u   skladu   sa   pravnim   tekovinama   EU.   Administrativna   struktura   o   klimatskim

promenama bi trebalo  u velikoj meri da  bude ojačana,  i neophodna je podrška  u jačanju

kapaciteta  kako   bi   se   odgovorilo   važnim   potrebama   za   kapacitete,   saradnju   i

koordinaciju u ovoj oblasti.

 

Zaključci

 

Određen napredak  postignut  je  u  oblasti životne  sredine.  Usaglašavanje  sa  pravnim

tekovinama EU  o životnoj sredini i ratifikacija  međunarodnih konvencija o životnoj

sredini  se  nastavlja.   Neophodni  su  značajni  dalji  napori    kako  bi  se  sprovelo

nacionalno  zakonodavstvo,  posebno  u  oblasti  vodoprivrede,  kontrole  industrijskog

zagađenja  i  upravljanja  rizikom,  zaštite  životne  sredine  i kvaliteta  vazduha.  Jačanje

administrativnih  kapaciteta  bi  trebalo   da  ostane  jedan  od  prioriteta.   Neznatan

napredak  postignut  je  u  usaglašavanju  sa  pravnim  tekovinama  EU  o  klimi.  Značajni

napori  su  neophodni  za  podizanje  svesti  o  mogućnostima  i  izazovima   u  pogledu

klimatskih promena, uspostavljanje više strateškog pristupa za Srbiju, usaglašavanje i

sprovođenje pravnih tekovina EU  o klimi, kao i jačanje administrativnih kapaciteta i

međuinstitucionalne   saradnje   Uopšteno   govoreći,   Srbija   je   počela   da   se   bavi

prioritetima u oblasti životne sredine i klimatskih promena.

 

4.28. Poglavlje 28: Zaštita potrošača i zdravlja

 

Ostvaren je određen napredak u oblasti zaštite potrošača. Što se tiče horizontalnih

aspekata, saradnja sa udruženjima za zaštitu potrošača se poboljšala, kao i kampanje za

podizanje   svesti   i   edukaciju   potrošača.   Međutim,   administrativni   kapaciteti

Odeljenja  za   zaštitu  potrošača   u  okviru  Ministarstva   poljoprivrede,   trgovine,

šumarstva i vodoprivrede i koordinacija  sa resornim ministarstvima i zakonodavnim

telima je i dalje slaba. Nacionalni savet za zaštitu potrošača još uvek nije obrazovan.

 

Nije  ostvaren  napredak  u  pogledu  pitanja  koja  se  odnose  na  bezbednost  proizvoda.

Sredstva  i  postupci  za  proces  medijacije  treba  da  se  ojačaju  kako  vi  se  obezbedila

pravilna i efektivna  primena  pravila  zaštite  potrošača  i nadzora  tržišta.   Dalje

usaglašavanje sa pravnim propisima nije sprovedeno.

 

Ostvaren  je  određen napredak  u  pogledu  pitanja  koja  se  odnose  nebezbedne  proizvode.

Zakonski propisi o potrošačkom kreditu su dodatno usaglašeni sa pravnim tekovinama

EU.   Međutim,   neophodno   je   dalje   usaglašavanje   Zakona   o   zaštiti   korisnika

finansijskih usluga.

 

Nije ostvaren napredak u oblasti javnog zdravlja. Sveobuhvatna finansijska  održivost

sistema  javnog  zdravlja  u Srbiji je  ozbiljno ugrožena nezadovoljavajućom  finansijskom

situacijom fonda javnog zdravlja.

 

Nije  ostvaren napredak u oblasti kontrole  duvana.  Potpuna usaglašenost sa zakonskim

propisima o duvanu tek treba da bude postignuta.

 

Neznatan  napredak  ostvaren  je   u  oblasti  zaraznih  bolesti.   Nedostaje  jedan  broj

definicija   slučajeva   za  prijavljivanje   zaraznih  bolesti,  uključujući  i  kliničke,

laboratorijske  i  epidemiološke  kriterijume,  a  definicije  slučajeva  koje  usvaja  EU

treba progresivno usvajati. Kapaciteti za nadzor i reagovanje još  uvek su ograničeni i

potrebno  ih  je  modernizovati,  naročito  u  pogledu  ljudskih  i  materijalnih  resursa.

Potrebno  je  više  pažnje  za  efektivno  sprovođenje  nacionalne  HIV/AIDS  strategije  i

podizanje svesti.

 

Nije  ostvaren  napredak  u  oblasti  krvi,  tkiva,  ćelija  i  organa.  Neophodni  su  dalji

napori   za   sprovođenje   Zakona   o   transplantaciji   organa.   Potrebno   je   ojačati

administrativne  i  tehničke  kapacitete  Uprave  za  biomedicinu  pri  Ministarstvu

zdravlja.

 

Nije zabeležen napredak u oblasti mentalnog zdravlja. Administrativni kapaciteti su

još uvek slabi i neadekvatni da bi se obezbedilo sprovođenje Strategije razvoja zaštite

mentalnog  zdravlja.  Službe  za  zaštitu  mentalnog  zdravlja  u  lokalnoj  zajednici  bi

trebalo dodatno podržati kao alternativu institucionalnoj brizi, tokom životnog veka

osobe. Potrebno je preduzeti dodatne aktivnosti na promovisanju uključivanja lica koja

imaju   probleme   sa   mentalnim   zdravljem   i   obezbediti  im   jednake   mogućnosti   u

ostvarivanju osnovnih ljudskih prava i pristupu zapošljavanju,  obrazovanju i  uslugama

socijalne zaštite.

 

Što se tiče skrininga raka, u toku je sprovođenje nacionalnih programa skrininga raka

grlića  materice,  dojki  i  debelog  creva.  Dodatni  napori  su  neophodni  za  sprovođenje

smernica  EU   u  ovoj  oblasti.  Ostvaren  je  određen  napredak  u  oblasti  prevencije

zloupotrebe droga u pogledu mera za ograničavanje  nabavke  nedozvoljenih droga,  kao i u

obezbeđivanju razmene igala i lečenja substitucijom u okviru HIV prevencije. Nije bilo

razvoja u oblasti konzumacije alkohola.

 

Zaključak

 

Ostvaren  je  određen  napredak  u  oblasti  zaštite  potrošača  i  zdravlja.  Potrebno  je

usmeriti napore na  sprovođenje postojećeg zakonodavnog okvira i dalje usaglašavanje  sa

pravnim  tekovinama  EU.  Potrebno  je  ojačati  institucionalnu  koordinaciju  između

relevantnih   aktera,   kao   i   administrativne  kapacitete,   kako   u  oblasti   zaštite

potrošača,  tako  i u oblasti  javnog  zdravlja.   Uopšteno  govoreći,  pripreme  u oblasti

zaštite potrošača i zdravlja su skromno u toku.

 

4.29. Poglavlje 29: Carinska unija

 

Ostvaren  je  dobar  napredak  u  carinskim  propisima.  Vlada  Srbije  je  izmenila  i

dopunila  Uredbu  o  nomenklaturi  carinske  tarife  u  novembru  2011.  sa  ciljem  da  je

uskladi  sa  Kombinovanom  nomenklaturom  EU  iz  2012.  i  sa  planom  za  liberalizaciju

Prelaznog  sporazuma.  Srbija  je  oslobodila  od  carinskih dažbina  poštanske pakete  u

oktobru  2011.  Međutim,  pravila  još  uvek  nisu  u  potpunosti  u  skladu  sa  pravnim

tekovinama  EU.  Carinski zakon  ostaje  na  snazi  i  praksa  svrstavanja robe  treba  da  se

ažurira u skladu sa EU standardima.

 

Usvojeni  su  zakonski  propisi  o  inicijativama  koje  se  odnose  na  bezbednost  carine,

uključujući  i  ovlašćene  ekonomske  činioce.  Ovaj  propis  tek  treba  da  se  sprovede.

Usvojen  je  propis  o  primeni mera  za  zaštitu  prava  intelektualne  svojine.  Međutim,

potrebno  je  da  Uprava  carine  Republike  Srbije  (UCRS)  u  potpunosti  elektoronskim

putem  razmenjuje   podatke sa nosiocima prava intelektualne svojine.  Treba  uspostaviti

adekvatni zakonodavni okvir o kulturnim dobrima.  Odredbe o kontroli prenosa gotovog

novca  preko  državne  granice  su  usaglašene  sa  pravnim  tekovinama  EU.  Pripreme  u

oblasti carinskih zakonskih propisa su u toku.

 

Ostvaren  je   određeni  napredak  koji  se  tiče   administrativnih   i   operativnih

kapaciteta.  Uprava carina  nastavlja  da  poboljšava  svoje  administrativne kapacitete

kako  bi  efektivno  primenila  carinske  propise.  Primenila  je  postupke  integriteta

carinskih  službenika  i  unapredila  borbu  protiv  korupcije.  Naknadne  kontrole  i

sistem  analize  rizika  su  dodatno  ojačani  usvajanjem  strategije  za  naknadnu kontrolu,

sistematizaciju postupaka i uspostavljanje elektronske baze podataka o onima koji krše

carinske  propise.  Kontrola  je  ojačana  i  centralna  uprava  carina  je  ovlašćena  da

sprovede  kontrole  individualnih  carinskih  službenika.  U  decembru  2011,  Državna

revizorska institucija podnela je izveštaj o besprekornim finansijskim izveštajima u

2010. za Upravu carina. Koordinacija između Uprave carina i Ministarstva finansija i

ekonomije  se takođe poboljšala i izdate su nove  instrukcije  o saradnji između ova dve

institucije.  Uprava carina je  uspostavila u potpunosti funkcionalan IT sistem  koji

se zasniva na međusobnoj  povezanosti njenih  različitih odeljenja.  Oko  90%  carinskih

deklaracija je dostavljeno elektronskim putem i uveden je koncept elektronskog potpisa.

Međutim,  Sistem  za  obradu  carinskih  deklaracija  (CDPS)  bi  trebalo  obnoviti  ili

ažurirati, a potrebna je pravilno opremljena i funkcionalna carinska laboratorija.

 

U  cilju olakšavanja  prometa,  Uprava  implementira  sistem  za  razmenu preliminarnih

informacija   sa  Bosnom  i  Hercegovinom,   Crnom  Gorom   i  bivšom  jugoslovenskom

republikom  Makedonijom.   Nastavlja  da se aktivno  uključuje u međunarodne aktivnosti

koje  se  tiču  borbe  protiv  nelegalne  trgovine  robom  (narkotici,  ulje  i  cigarete)  i

kontrole prekograničnog kretanja.

 

Carinski postupci između Kosova i Srbije su se dodatno stabilizovali od  usvajanja dva

sporazuma o dijalogu između Beograda i Prištine o carinskim pečatima i integrisanom

upravljanju  granicom  (IBM).   Međutim,  situacija   na  prelazima  1  i  31  i  dalje  je

komplikovana u smislu primene postupaka. Srpska strana je na kraju potpisala Protokol

o  primeni IBM  u septembru 2012,  ali tek predstoji njegova primena.  U  međuvremenu,

granična  administrativna  linija   (GAL)  između  Kosova   i  Srbije   ostaje   podložna

nezakonitim  aktivnostima.  Razmena  robe  između  Srbije  i  Kosova  je  u  nadležnosti

Poreske  uprave  Republike  Srbije  i  njenog  Specijalnog  odeljenja,  a  ne  u  nadležnosti

carine Republike Srbije. Ovo uključuje većinu akcizne robe. Moraju se uvesti carinski

postupci  kojima  se   garantuje  primena  pravnih  tekovina  EU   na  administrativnoj

graničnoj liniji sa Kosovom.

 

Pripreme u oblasti administrativnih i operativnih kapaciteta su u toku.

 

Zaključak

 

Srbija  je  ostvarila dobar napredak u oblasti Carinske unije  usvajanjem  novih zakona i

održivim naporima  da poboljša svoje  administrativne  kapacitete,  posebno  u sektoru

kontrole  i  naknadne  kontrole.  Koordinacija  između  carinske  uprave  i  Ministarstva

ekonomije   i   finansija,   koji  su   nadležni   za   carinsku  politiku,   treba   dodatno

poboljšanje.   Srbija, takođe,  treba da  obezbedi pravilnu primenu pravnih tekovina EU

na  administrativnoj  graničnoj  liniji  sa  Kosovom.  Potrebno  je  usvojiti  propise  o

bezbednosti koji se odnose na oblast carine, a CDPS sistem obnoviti ili ažurirati. U

celini uzev, pripreme u oblasti Carinske unije su uveliko u toku.

 

4.30. Poglavlje 30: Ekonomski odnosi sa inostranstvom

 

Određeni napredak ostvaren je  u oblasti zajedničke  trgovinske  politike.  Srbija  je  u

završnoj fazi procedure za pristup Svetskoj trgovinskoj organizaciji (STO). Međutim,

zaključenje članstva u STO  i dalje zavisi od  dinamike kojom  će bilateralni pregovori

biti završeni,  posebno  sa Ukrajinom.  Srbija,  takođe,  mora da  usvoji  zakon o  genetski

modifikovanim organizmima koji je u skladu sa STO.

 

Zakon o spoljnotrgovinskom poslovanju izmenjen je i dopunjen u novembru 2011. kako bi se

harmonizovao  sa  Zakonom  o  carini,  Zakonom  o  privrednim  društvima  i  Zakonom  o

spoljnotrgovinskom   poslovanju.   Što   se   tiče   organizacionih   izmena,   grupa   za

spoljnotrgovinski sistem i zaštitne mere u okviru Ministarstva spoljne i unutrašnje

trgovine  i  telekomunikacija  je  pretrpela  je  značajne  redukcije.  Nije  doneta  nijedna

odluka koja  uvodi završne  zaštitne mere protiv  uvoznika.  Nije  zabeležen napredak u

smislu  administrativnih  kapaciteta  za  unapređenu  koordinaciju  između  različitih

ministarstava.

 

Što se tiče Programa kreditiranja izvoza, Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza

nastavlja da obezbeđuje i kratkoročna i srednjo-/dugoročna obezbeđenja izvoznih kredita.

 

U  vezi  sa  kontrolom  izvoza  robe  dvostruke  namene,  Srbija  nastavlja  da  učestvuje  u

relevantnim međunarodnim forumima i da se usklađuje  sa listom Evropske unije o robi

i tehnologijama dvostruke namene.  Nacionalna kontrolna lista za robu i vojnu opremu

dvostruke  namene  usvojena  je  i  usklađena  sa  relevantnim  pravnim  tekovinama  EU.

Međutim, administrativni kapaciteti u ovoj oblasti ostaju nedovoljni, i zahtevaju više

zaposlenih i obuka.

 

U  oblasti  bilateralnih  sporazuma  sa  trećim  zemljama,  Srbija  trenutno  pregovara  o

sporazumu o slobodnoj trgovini (FTA) sa Ukrajinom.  Ponovljeni pregovori sporazuma o

trgovini sa Ruskom  Federacijom  i Belorusijom  su  u toku,  s  obzirom na to  da ove  dve

zemlje  sada  čine  carinsku  uniju  sa  Kazahstanom.  Srbija  je  ratifikovala  još  tri

bilateralna investiciona ugovora (BIT)  sa Azerbejdžanom, Kazahstanom i Indonezijom i

potpisala je jedan sa Alžirom.

 

Zaključak

 

Određeni napredak ostvaren je u oblasti ekonomskih odnosa sa inostranstvom. Pristup u

STO je u završnoj proceduri bilateralnih pregovora. U celini uzev, pripreme u oblasti

ekonomskih odnosa sa inostranstvom su skromno napredovali.

 

 

4.31. Poglavlje 31: Spoljna, bezbednosna i odbrambena politika

 

Politički  dijalog  kroz  redovne  političke  konsultacije  između  EU   i  Srbije   se

nastavljaju  i  uključuju  pitanja  spoljne  politike.  (O  odnosima  sa  drugim  državama  u

procesu proširenja i državama članicama videti poglavlje Politički kriterijumi 2.3

Regionalna pitanja i međunarodne obaveze).

 

U  pogledu  zajedničke  spoljne  i  bezbednosne  politike  (ZSBP),  Srbija  je  značajno

napredovala u  procesu usaglašavanja. Kada je pozvana da to  učini,  Srbija se usaglasila

sa 69  od 70 relevantnih EU  deklaracija  i odluka Saveta (99% usaglašenost). (Kada je  u

pitanju  Međunarodni  krivični  sud,  videti  Politički  kriterijumi  2.3   Regionalna

pitanja i međunarodne obaveze)

 

Srbija  je  nastavila da sprovodi restriktivne mere Saveta za bezbednost UN. Međutim,

ostaje  da  se  Zakon  o  restriktivnim  merama  usvoji  zajedno  sa  sistemom  za  praćenje

sprovođenja EU restriktivnih mera.

 

Što se tiče sprečavanja sukoba nije zabeležen poseban razvoj.

 

Što  se  tiče  zabrane  širenja,  prvi  politički  dijalog  na  radnom  nivou  između  EU  i

Srbije  o pitanjima konvencionalnog oružja održan je u aprilu 2012.  Srbija  je  podnela

zahtev  za  članstvo  u  Grupi  nuklearnih  dobavljača  2012.  Prijava  Srbije  iz  2008.  za

pridruživanje Wassenaar sporazumu o kontroli izvoza konvencionalnog oružja i robe i

tehnologija  dvostruke  namene  je  u  procesu.  Nacionalni  koordinator  za  sprovođenje

strategije o streljačkom i lakom naoružanju imenovan je u decembru 2011. Akcioni plan

za sprovođenje ove strategije treba da bude usvojen. Srbija  i dalje treba u potpunosti da

se  usaglasi  sa  pravnim  tekovinama  EU  koje  predviđaju  zajednička  pravila  kojima  se

reguliše izvoz vojne tehnologije i opreme.

 

Srbija  nastavlja  da  aktivno  učestvuje  u saradnji  sa  međunarodnim  organizacijama (UN,

OEBS, Savet Evrope, itd.). Imenovana je u februaru 2012 za predsedavajuću zemlju OEBS-

a za 2015. i u junu 2012. za predsedavajuću zemlju 67-e Generalne skupštine UN.

 

Što se tiče zaštitnih mera, u februaru 2012, je Srbija ratifikovala sporazum iz maja

2011. sa EU o zaštitnim postupcima za razmenu i zaštitu poverljivih informacija.

 

Što  se  tiče  zajedničke  spoljne  i  bezbednosne  politike  (ZSBP),  u  februaru  2012. 

Srbija jer ratifikovala sporazum iz juna 2011. kojim se osniva okvir za učešće Srbije  u

operacijama  za  civilno  i  vojno  upravljanje  krizama.  Srbija  učestvuje  u  operaciji  „EU

Navfor-Atalanta“ u Somaliji i u operaciji EUTM  u Somaliji,  sa po jednim članom u

svakoj.  Srbija  je  učestvovala na konferenciji EU  Battlegroup (Borbena grupa)  u aprilu

2012. Nakon dodeljivanja statusa kandidata, Srbija  je počela da učestvuje na sastancima

Vojnog odbora EU u martu 2012.

 

Zaključak

 

Srbija je značajno unapredila svoju usaglašenost sa EU deklaracijama i odlukama Saveta

u oblasti ZSBP i pokazala je kontinuiranu posvećenost učešću u operacijama civilnog

i   vojnog   upravljanja   krizama.   Uopšteno   govoreći,   pripreme   u   oblasti   spoljne,

bezbednosne i odbrambene politike su uveliko u procesu.

 

4.32. Poglavlje 32: Finansijska kontrola

 

Postignut  je  ograničen  napredak  u  oblasti  javne  interne  finansijske  kontrole

(JIFK).  Podzakonski  akti  o  internoj  reviziji  (IR)  i  finansijskom  upravljanju  i

kontroli (FUK) dalje su usaglašeni sa međunarodnim standardima decembra 2011. Njima

se  sada  bolje  definiše  upravljačka  odgovornost  i  razdvajanje  uloga  rukovodilaca  i

računovođe.  Centralna  jedinica  za  harmonizaciju  (CJH)  i  dalje  je  usredsređena  na

tehničke aktivnosti, posebno na obuku i izdavanje uverenja internim revizorima.

 

Međutim,  potrebno  je   ažurirati  dokument  o  politici  javne  interne  finansijske

kontrole,  jer  je  akcioni  plan  u  velikoj  meri  zastareo.  Isto  tako,  treba  izmeniti  i

dopuniti  Zakon  o  budžetskom  sistemu,  posebno  odredbe  o  finansijskom  upravljanju  i

kontroli i inspekciji. Upravljačka odgovornost i finansijsko upravljanje i kontrola i

dalje  se  shvataju  u svom  užem  značenju.  FUK  su  usmereni  na  zakonitost  i pravilnost

finansijskih   transakcija,   bez   eksplicitnog   razmatranja   pitanja   ekonomičnosti,

efikasnosti i  delotvornosti.  Potrebno  je  sprovesti dodatne  aktivnosti  na  podizanju

svesti kod  viših rukovodilaca u javnom  sektoru kako  bi bolje  razumeli svoju ulogu i

odgovornost u uspostavljanju sistemv interne kontrole, kao i ulogu internog revizora u

njihovoj organizaciji. Pripreme u ovoj oblasti su još u početnoj fazi.

 

Postignut  je  napredak  u  oblasti  eksterne  revizije.  Državna  revizorska  institucija

(DRI) nastavila je da postepeno izgrađuje svoje kapacitete i zaposleni su novi revizori.

DRI sada ima oko 130  zaposlenih, od kojih su preko 100 revizori.  Savet DRI usvojio je

novembra  2011.  Strateški razvojni plan za period  2011–2015.  DRI je  nastavila rad  na

unapređenju metodologije  revizije.  Ona je istovremeno  povećala svoj obuhvat  revizijom.

Međutim,  Zakon  o  DRI  ne  predviđa  potpunu  finansijsku  i  operativnu  nezavisnost  u

skladu  sa  standardima  Međunarodne  organizacije  vrhovnih  revizorskih  institucija

(INTOSAI).  DRI se i dalje  nalazi u fazi institucionalne izgradnje jer radi tek četiri

godine.  Ona nema dovoljno  resursa,  a obuhvat revizijom  i dalje je  prilično ograničen.

Posao na reviziji poslovanja još  uvek nije počeo. Pored toga, na osnovu zahteva Zakona o

DRI, DRI i dalje ima posebne odgovornosti za podnošenje prekršajnih i/ili krivičnih

prijava   nadležnim   organima.   Ta  obaveza,  koja   bi  pre  trebalo   da  je   deo   širih

nadležnosti  budžetske  inspekcije,  angažuje  deo  ograničenih  resursa  DRI  koja  bi  se

umesto toga mogli upotrebiti za dodatni revizorski rad. Pripreme u ovoj oblasti su još

u početnoj fazi.

 

Nikakav napredak nije postignut u oblasti zaštite finansijskih interesa EU. Srbija

još  uvek nije  imenovala  organ koji bi bio kontakt za saradnju sa Evropskom komisijom.

Pripreme u ovoj oblasti su još u početnoj fazi.

 

Ograničen  napredak  je  postignut  u  oblasti  zaštite  evra  od  krivotvorenja.Organi

Srbije  nastavljaju da učestvuju u odgovarajućim programima obuke u organizaciji EU i

međunarodnih  institucija.   Narodna  banka  je   još   uvek  u  postupku  reorganizacije

procedura za tehničku analizu i obradu informacija  o falsifikovanim novčanicama i

kovanom  novcu  kako  bi  imala  ulogu  nacionalnog  centra  za  analizu.  Pripreme  u  ovoj

oblasti još uvek nisu naročito uznapredovale.

 

Zaključak

 

Izvestan napredak  je  postignut u oblasti finansijske  kontrole,  posebno  kada je  reč o

eksternoj reviziji. Potrebni su znatni napori da bi se razvilo  finansijsko  upravljanje

i  kontrola  u  javnom  sektoru  na  osnovu koncepta  odgovornosti rukovodstva.  U  celini

posmatrano, pripreme u oblasti iz ovog poglavlja još uvek su u početnoj fazi.

 

4.33. Poglavlje 33: Finansijske i budžetske odredbe

 

Ne  može  se  govoriti  ni  o  kakvom  napretku  o  oblasti  tradicionalnih  sopstvenih

sredstava, sredstava  PDV  i  sredstava  BND.(O  napretku  u  navedenim  oblastima

videti  Poglavlje  16    Oporezivanje,  18    Statistika,  29    Carinska  unija  i  32  

Finansijska kontrola)

 

Što    se   tiče   administrativne   infrastrukture,    administrativne   kapacitete

institucija  u  navedenim  oblastima  politike  trebalo  bi  dalje  ojačati.  Isto  tako,  za

sprovođenje pravila o sopstvenim sredstvima neophodna je potpuno operativna struktura

za  koordinaciju,  kako  bi  se  obezbedio  tačan  obračun,  računovodstvo,  predviđanje,

prikupljanje,  plaćanje i kontrola sopstvenih  sredstava i izveštavanje  EU.  Treba  dalje

razvijati  delotvorna  sredstva  za  borbu  protiv  izbegavanja  poreza  i   prevara,  kao  i za

smanjenje obima sive ekonomije.

 

Zaključak

 

Nije   postignut  nikakav   napredak  u  pogledu  finansijskih   i  budžetskih   odredaba.

Neophodna administrativna infrastruktura, uključujući koordinaciju i organizacione

i  proceduralne  veze   između  raznih   institucija   uključenih  u  sistem   sopstvenih

sredstava,  morala  bi  se  blagovremeno  razviti.  U  celini posmatrano,  pripreme  u  ovoj

oblasti su u početnoj fazi. 

 

Anketa

Da li će, po vašem mišljenju, „Zajednica srpskih opština“ na KiM biti formirana do kraja 2023. godine?
 

Republika Srpska: Stanje i perspektive

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner