Početna strana > Rubrike > Dokumenti > Iz arhive NSPM – „Sveobuhvatan predlog za rešenje statusa Kosova“ („Ahtisarijev plan“ od 26. marta 2007. godine)
Dokumenti

Iz arhive NSPM – „Sveobuhvatan predlog za rešenje statusa Kosova“ („Ahtisarijev plan“ od 26. marta 2007. godine)

PDF Štampa El. pošta
Dokumenti   
sreda, 29. avgust 2018.

Plan finskog diplomate i specijalnog izaslanika UN Martija Ahtisarija iz 2007. godine predvideo je Kosovo kao multietničko društvo, a vršenje vlasti zasnivalo bi se na jednakosti svih građana.Prema tom planu bila je predviđena široka autonomija za srpske opštine uz punu vlast Prištine.

Savet bezbednosti UN je, nakon ruskog veta, odbacio Ahtisarijev plan.Međutim, Priština je pozivajući se upravo na Ahtisarija, jednostrano proglasila nezavisnost Kosova 17. februara 2008.

***

SVEOBUHVATAN PREDLOG ZA REŠENjE STATUSA KOSOVA

Član 1. Opšti principi

1.1 Kosovo će biti multietničko društvo koje će, preko svojih zakonodavnih, izvršnih i pravosudnih institucija, i uz puno poštovanje vladavine prava, sprovoditi svoju demokratsku vlast.

1.2 Vršenje javne vlasti na Kosovu zasnivaće se na jednakosti svih građana i poštovanju najvišeg nivoa međunarodno priznatih ljudskih prava i osnovnih sloboda, kao i na unapređenju i zaštiti prava i doprinosa svih njegovih zajednica i njihovih pripadnika.

1.3 Kosovo će doneti Ustav. Ustavom Kosova biće propisani i garantovani pravni i institucionalni mehanizmi koji su neophodni da se osigura da Kosovom bude upravljano po najvišim demokratskim standardima, i da se unapređuje miroljubiva i prosperitetna egzistencija svih njegovih stanovnika. Ustav će sadržati, ali neće biti ograničen samo na njih, principe i odredbe sadržane u Aneksu I ovog Rešenja.

1.4 Kosovo će imati otvorenu tržišnu privredu sa slobodnom konkurencijom.

1.5 Kosovo će imati pravo da pregovara u vezi sa međunarodnim sporazumima i zaključuje međunarodne sporazume i pravo da traži članstvo u međunarodnim organizacijama.

1.6 Zvanični jezici na Kosovu biće albanski i srpski jezik. Turski, bošnjački i romski jezik imaće status zvaničnog jezika na opštinskom nivou, ili će biti u zvaničnoj upotrebi u skladu sa zakonom.

1.7 Kosovo će imati sopstvene, posebne, nacionalne simbole, uključujući zastavu, grb i himnu, koji će odražavati njegov multietnički karakter.

1.8 Kosovo neće imati teritorijalne zahteve prema bilo kojoj državi ili delu države, niti će moći da traži ujedinjenje sa bilo kojom državom ili delom neke države.

1.9 Kosovo će u potpunosti sarađivati sa svim entitetima koji su angažovani na sprovođenju ovog Rešenja i preuzeće sve obaveze iz ovog Rešenja. Kosovo i Republika Srbija se pozivaju na dobronamernu saradnju po pitanjima u vezi sa sprovođenjem i realizacijom uslova ovog Rešenja.

1.10 Kosovo i Republika Srbija se ohrabruju da osnuju zajedničku komisiju u cilju olakšavanja takve saradnje, kao i da teže i razvijaju dobrosusedske odnose.

1.11 Međunarodna zajednica će vršiti nadzor, praćenje, i imaće sva neophodna ovlašćenja da osigura delotvorno i efikasno sprovođenje ovog Rešenja, kao što je navedeno u Aneksima IX, X i XI. Kosovo će takođe uputiti poziv međunarodnoj zajednici da mu pruži pomoć u cilju uspešnog ispunjavanja njegovih obaveza.

Član 2. Ljudska prava i osnovne slobode

2.1 Kosovo će da unapređuje, štiti i poštuje najviši nivo međunarodno priznatih ljudskih prava i osnovnih sloboda, uključujući ona prava i slobode koje su sadržane u Univerzalnoj deklaraciji o ljudskim pravima, Međunarodnom paktu o građanskim i političkim pravima, i Evropskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i njenim protokolima. Kosovo će preduzeti sve neophodne mere da ratifikuje Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i njenih protokola.

2.2 Sva lica na Kosovu imaju prava na ljudska prava i osnovne slobode bez diskriminacije bilo koje vrste po osnovu rase, boje kože, pola, jezika, veroispovesti, političkog ili drugog mišljenja, nacionalnog ili socijalnog porekla, povezanosti sa zajednicom, imovine, rođenja ili drugog statusa. Sva lica na Kosovu su jednaka pred zakonom i imaju prava, bez ikakve diskriminacije, na jednaku zaštitu od strane zakona.

2.3 Principi nediskriminacije i jednake zaštite pred zakonom posebno će se primenjivati i poštovati u oblasti zapošljavanja u javnoj administraciji i javnim preduzećima, i u pristupu javnim finansijama.

2.4 Ustav Kosova propisaće pravne i institucionalne mehanizme za zaštitu, unapređenje i sprovođenje ljudskih prava svih lica na Kosovu, kako je izneto u Aneksu I ovog Rešenja.

2.5 Kosovo će unapređivati i u potpunosti poštovati proces pomirenja između svih zajednica i njihovih pripadnika. Kosovo će ustanoviti sveobuhvatan pristup, uz ravnopravno uključivanje polova, radi bavljenja svojom prošlošću, a koji će obuhvatati širok spektar prelaznih inicijativa u pravosuđu..

2.6 Svi nadležni organi na Kosovu će sarađivati i obezbeđivati neograničeni pristup međunarodno priznatim mehanizmima ili organizacijama za nadgledanje ljudskih prava.

Član 3. Prava zajednica i njihovih pripadnika

3.1 Stanovnici koji pripadaju istoj nacionalnoj ili etničkoj, jezičkoj, ili verskoj grupi koja je tradicionalno prisutna na teritoriji Kosova (u daljem tekstu: zajednice), imaće, pored ljudskih prava i osnovnih sloboda koje su opisane u Članu 2. Aneksa I ovog Rešenja, posebna prava kao što je navedeno u Aneksu II ovog Rešenja.

3.2 Kosovo će garantovati zaštitu nacionalnog ili etničkog, kulturnog, jezičkog i verskog identiteta svih zajednica i njihovih pripadnika. Kosovo će takođe uspostaviti ustavne, pravne i institucionalne mehanizme koji su neophodni za unapređivanje i zaštitu prava svih pripadnika zajednica i njihove zastupljenosti i efikasnog učešća u političkimprocesima i procesima donošenja odluka, kao što je navedeno u Aneksu I i II ovog Rešenja.

3.3 Organi vlasti na Kosovu će pri sprovođenju svoje politike i prakse, biti vođeni potrebom da se unapređuje duh mira, tolerancije i međukulturnog i međuverskog dijaloga između svih zajednica i njihovih pripadnika.

Član 4. Prava izbeglica i interno raseljenih lica

4.1 Sve izbeglice i interno raseljena lica sa Kosova imaju pravo na povratak i povraćaj njihove imovine i ličnih stvari u skladu sa domaćim i međunarodnim pravom. Svaki pojedinac ima pravo da slobodno odluči na osnovu raspoloživih informacija o mestu na koje će se vratiti.

4.2 Kosovo će preuzeti sve mere koje su neophodne da se olakša i stvori pogodna atmosfera za bezbedan i dostojanstven povratak izbeglica i raseljenih lica, na osnovu njihovih slobodno donetih odluka zasnovanih na posedovanju potrebnih informacija, uključujući i napore na poboljšanju i zaštiti njihove slobode kretanja i zaštiti od zastrašivanja.

4.3 Kosovo će u potpunosti sarađivati sa Visokim komesarom Ujedinjenih nacija za izbeglice, koji će nadležnim organima pomagati na poboljšanju zaštite i pomoći povratnicima, i koji će, između ostalog, vršiti periodično ocenjivanje i izdavati javne izveštaje o uslovima povratka i situaciji u kojoj se nalaze interno raseljena lica na Kosovu, a tako će sarađivati sa drugim organizacijama koje učestvuju u procesu povratka.

Član 5. Nestala lica

5.1 Kosovo i Republika Srbija će, u skladu sa domaćim i međunarodnim normama i standardima, preduzeti sve mere koje su neophodne da bi se utvrdile i obezbedile informacij o identitetu, mestima na kojima se nalaze i sudbini nestalih lica, uz potpunu saradnju sa Međunarodnim komitetom Crvenog krsta (MKCK) i ostalim relevantnim međunarodnim partnerima.

5.2 Kosovo i Republika Srbija će nastaviti da svrsishodno, delotvorno i bez nepotrebnog odlaganja učestvuju u Radnoj grupi za nestala lica koja je uspostavljena u okviru "Bečkog dijaloga" kojom predsedava MKCK, ili u sličnim budućim mehanizmima koji mogu biti uspostavljeni. Predsedavajući radne grupe će objavljivati periodične izveštaje za javnost o napretku u radu radne grupe. Kosovo i Republika Srbija će jačati svoje odgovarajuće vladine institucije zadužene za davanje doprinosa ovim naporima svojim zakonskim mandatom, ovlašćenjima, i resursima koji su neophodni da se održava i pojača ovaj dijalog, i da se osigura aktivna saradnja svih nadležnih administracija.

Član 6. Lokalna samouprava i decentralizacija

6.1 Opštine će činiti osnovne teritorijalne jedinice lokalne samouprave na Kosovu.

6.2 Lokalna samouprava na Kosovu biće zasnovana na principima dobrog upravljanja, transparentnosti, efikasnosti i svrsishodnosti javnih službi, posebno uzimajući u obzir specifične potrebe i zabrinutosti zajednica koje ne čine većinu i njihovih pripadnika.

6.3 Opštine na Kosovu imaće pravo na međuopštinsku i prekograničnu saradnju u vezi sa pitanjima od zajedničkog interesa prilikom vršenja svojih odgovornosti, kako je navedeno u Aneksu III ovog Rešenja.

6.4 Nove opštinske granice će biti obeležene u skladu sa Prilogom datim uz Aneks III ovog Rešenja.

Član 7. Versko i kulturno nasleđe

7.1 Kosovo će osigurati autonomiju i zaštitu svih veroispovesti i njihovih lokaliteta na svojoj teritoriji.

7.2 Srpskoj pravoslavnoj crkvi na Kosovu (SPC), uključujući njeno sveštenstvo, vernike, aktivnosti i imovinu, biće obezbeđena dodatna bezbednost i ostala zaštita radi punog uživanja njihovih prava, privilegija i imuniteta, kako je navedeno u Aneksu V ovog Rešenja.

7.3 SPC će biti isključivi vlasnik svoje imovine na Kosovu, sa isključivim diskrecionim pravom da upravlja svojom imovinom i pristupa svojim objektima, kako je navedeno u Aneksu V ovog Rešenja.

7.4 Međunarodni civilni predstavnnik (MCP) će uspostaviti Savet za sprovođenje i nadgledanje (SSN) koji će nadgledati i olakšavati puno sprovođenje specijalnih mehanizama i zaštita priznatih Srpskoj Pravoslavnoj Crkvi i srpskim verskim i kulturnim lokalitetima, kako je navedeno u Aneksu V ovog Rešenja.

Član 8. Ekonomska i imovinska pitanja

8.1 Kosovo će sprovoditi ekonomsku, socijalnu i fiskalnu politiku koja je neophodna za održivu privredu. Da bi podržalo održiv sistem javnih računa, Kosovo će sa Evropskom komisijom i u tesnoj saradnji sa Međunarodnim monetarnim fondom, da ustanovi fiskalni nadzorni mehanizam. Prilikom pripreme svog budžeta Kosovo mora da konsultuje MCP-a.

8.2 Bilo koji međunarodni dug Republike Srbije koji pripadne Kosovu kao rezultat procesa poravnavanja dugova, kako je navedeno u Aneksu VI ovog Rešenja, smatraće se finansijskom obavezom Kosova.

8.3 Nepokretna i pokretna imovina Savezne Republike Jugoslavije ili Republike Srbije koja se nalazi na teritoriji Kosova u vreme objavljivanja ovog Rešenja preći će u vlasništvo Kosova.

8.4 Pitanje javnih preduzeća (JP) i obaveza u vezi sa njima, i društvenih preduzeća (DP) i njihove imovine, koja je trenutno u nadležnosti Kosovske povereničke agencije (KPA), biće regulisano kako je navedeno u Aneksu VII ovog Rešenja.

8.5 Kosovski penzioni štedni fond (KPŠF) nastaviće da upravlja privatnom aktivom za penzije i da obazrivo investira tu aktivu. On će ove funkcije obavljati nezavisno. Upravni odbor KPŠF obavljaće svoju povereničku ulogu isključivo u interesu svojih korisnika.

8.6 Kosovo će priznati, štititi i sprovoditi prava lica na privatnu pokretnu i nepokretnu imovinu koja se nalazi na Kosovu u skladu sa utvrđenim međunarodnim normama i standardima. Potraživanja u vezi sa privatnom nepokretnom imovinom, uključujući tu poljoprivrednu i komercijalnu imovinu će, gde je to odgovarajuće, i dalje da rešavati Kosovska agencija za imovinu (KAI), a u skladu sa Aneksom VIII ovog Rešenja. Kosovo će rešavati pitanja povraćaja imovine, uključujući i pitanja koja se odnose na imovinu Srpske Pravoslavne Crkve, kao prioritetna pitanja, u skladu sa Aneksom VII ovog Rešenja.

8.7 Kosovo i Republika Srbija će dalje razvijati svoje međusobne ekonomske veze. Oni će takođe nastojati da neposredno reše sve međusobne zahteve koji nisu inače pomenuti u ovom Rešenju, uz zajednički dogovor, a uzimajući u obzir relevantne međunarodne norme i standarde. Od Kosova i Republike Srbije se očekuje da osiguraju pravičan i nediskriminatoran tretman imovinskih i finansijskih sporova svojih građana, kao i da osiguraju pravičan i nediskriminatoran pristup svojim sudovima i mehanizmima za rešavanje zahteva.

Član 9. Bezbednosni sektor

9.1 Osim ako nije drugačije utvrđeno ovim Rešenjem, Kosovo će biti nadležno za sprovođenje zakona, za bezbednost, pravosuđem, javnu sigurnost, obaveštajnu službu, službu civilne zaštite i kontrolu graničnog pojasa na svojoj teritoriji.

9.2 Kosovske bezbednosne institucije postupaće u skladu sa međunarodno priznatim demokratskim standardima i ljudskim pravima i osiguraće ravnopravnu zastupljenost svih zajednica na svim položajima unutar tih institucija, u skladu sa Članom 4.4 Aneksa II ovog Rešenja.

9.3 Međunarodni civilni predstavnik (MCP) i međunarodno vojno prisustvo (MVP) će, u skladu sa odredbama ovog Rešenja i u saglasnosti sa njihovim mandatima, nadzirati i usmeravati osnivanje i razvoj kosovskih bezbednosnih institucija.

9.4 Biće osnovane nove profesionalne i multietničke Kosovske bezbednosne snage (KBS), koje poseduju lako naoružanu komponentu osposobljenu za vršenje utvrđenih bezbednosnih funkcija, u skladu sa Aneksom VIII ovog Rešenja.

9.5 Kosovo će u okviru Vlade ustanoviti organizaciju pod civilnom upravom koja će vršiti civilnu kontrolu nad KBS, u skladu sa ovim Rešenjem.

9.6 KZK će, pošto je već izvršio svoje ciljeve, uključujući pružanje pomoći u oporavku Kosova posle sukoba, biti rasformiran u roku od godinu dana nakon završetka tranzicionog perioda, kao što je izneto u Članu 15. ovog Rešenja.

9.7 Sve organizacije koje zakonom nisu ovlašćene da obavljaju aktivnosti u bezbednosnom sektoru na Kosovu prestaće sa radom.

Član 10. Ustavna komisija

10.1 Odmah nakon stupanja na snagu ovog Rešenja, predsednik Kosova, u konsultaciji sa predsedništvom Skupštine Kosova, sazvaće Ustavnu komisiju radi izrade Ustava, a u konsultaciji sa Međunarodnim civilnim predstavnikom (MCP) i u skladu sa ovim Rešenjem.

10.2 Ustavnu komisiju činiće dvadeset i jedan (21) član sa Kosova, koji moraju da raspolažu odgovarajućim profesionalnim kvalifikacijama i stručnim znanjem neophodnim za tu svrhu, i koji će odražavati raznolikost kosovskog društva uz dužno poštovanje međunarodno priznatih principa jednakosti polova, kako je navedeno u instrumentima ljudskih prava koji su pomenuti u Članu 2. Aneksa I ovog Rešenja. Petnaest (15) članova imenuje predsednik Kosova, u konsultaciji sa predsedništvom Skupštine. Tri (3) člana imenuju poslanici Skupštine koji zauzimaju poslanička mesta rezervisana za zajednicu kosovskih Srba, a tri (3) člana imenuju poslanici Skupštine koji zauzimaju poslanička mesta koja su rezervisana za druge zajednice koje nisu u većini na Kosovu.

10.3 Komisija će ustanoviti svrsishodne mehanizme za obaveštavanje javnosti o svom radu. MCP će imenovati predstavnike koji će Komisiji pomagati u radu, uključujući izradu poslovnika o radu i ocenjivanje raspoloživih međunarodnih modela za izradu Ustava.

10.4 Skupština ne sme zvanično da usvoji Ustav sve dok MCP ne potvrdi da je u skladu sa uslovima navedenim u ovom Rešenju. Skupština će formalno usvojiti Ustav u roku od 120 dana od dana stupanja na snagu ovog Rešenja dvotrećinskom većinom glasova sadašnjih poslanika u Skupštini Kosova, a nakon odgovarajućih konsultacija sa 16. mart

poslanicima zajednica koje ne čine većinu na Kosovu. Nakon zvaničnog usvajanja, smatraće se da je Skupština Kosova usvojila Ustav i on stupa na snagu prvog dana nakon isteka prelaznog perioda, kako je definisano u Članu 15.1 ovog Rešenja.

Član 11. Izbori

11.1 Najkasnije 9 meseci od stupanja na snagu ovog Rešenja, Kosovo mora da organizuje opšte i opštinske izbore u skladu sa uslovima ovog Rešenja i novim opštinskim granicama, kako je definisano u Aneksu III ovog Rešenja. Potrebno je da nadležni međunarodni organ potvrdi da su izbori zadovoljili međunarodne standarde.

11.2 Sva lica koja su na dan održavanja relevantnih izbora dovoljno stara da imaju pravo da glasaju, a koja su na dan stupanja na snagu ovog Rešenja registrovana kao stalni stanovnici Kosova, ili lica koja se nalaze van Kosova, a koja su napustila Kosovo na dan ili posle 1. januara 1998. godine, a koja na dan stupanja na snagu ovog Rešenja ispunjavaju kriterijume da budu registrovani kao stalni stanovnici Kosova, imaju pravo da glasaju na tim izborima u skladu sa važećim zakonom.

Član 12. Međunarodni civilni predstavnik

1 Međunarodna upravna grupa (MUG), koju čine ključni međunarodni aktere imenovaće Međunarodnog civilnog predstavnika (MCP) pri čemu će za ovo imenovanje tražiti odobrenje od Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. MCP i Specijalni predstavnik Evropske Unije (SPEU), kojeg imenuje Savet Evropske unije, biće isto lice.

2 MUG pružaće podršku i davaće smernice Međunarodnom civilnom predstavniku u toku izvršavanja njegovog/njenog mandata.

12.3 MCP će imati sveukupnu odgovornost za nadzor, i imaće najvišu vlast na Kosovu u pogledu tumačenja ovog Rešenja, kao je navedeno u Aneksu IX, a posebno u Članu 2. ovog Rešenja.

12.4 Kako je navedeno u Aneksu IX ovog Rešenja, MCP-u će biti povereno vršenje određenih ovlašćenja za osiguravanje i nadgledanje potpunog sprovođenja ovog Rešenja, uključujuči ovlašćenja da, prema potrebi, preduzima mere u cilju sprečavanja i otklanjanja povreda ovog Rešenja. Ovlašćenja će takođe biti preneta na MCP-a i u njegovom/njenom svojstvu SPEU, kako je navedeno u Aneksu IX ovog Rešenja.

12.5 MCP će imati sveukupnu koordinacionu ulogu nad aktivnostima ostalih međunarodnih organizacija na Kosovu, ukoliko se one odnose na odgovornost MCP-a da prati i osigurava potpuno sprovođenje ovog Rešenja, kako je navedeno u Aneksu IX.

12.6 Mandat MCP-a biće nastavljan sve dok Međunarodna upravna grupa (MUG) ne utvrdi da je Kosovo ispunilo uslove ovog Rešenja. MUG će doneti odluku o konačnom ukidanju funkcije MCP-a.

12.7 MUG će izvršiti prvu reviziju mandata MCP-a, na osnovu situacije u vezi sa sprovođenjem ovog Rešenja, i to najkasnije u roku od dve godine od stupanja na snagu ovog Rešenja.

Član 13. Međunarodna podrška u oblasti vladavine prava

13.1 Evropska Unija će ustanoviti Misiju evropske bezbednosne i odbrambene politike (EBOP) u oblasti vladavine prava.

13.2 Misija EBOP će pružati pomoć vlastima Kosova u njihovom napretku ka održivosti i odgovornosti i u daljem razvoju i jačanju nezavisnog pravosuđa, policijske i carinske službe, obezbeđujući da ove institucije budu oslobođene od političkog mešanja i da budu u skladu sa međunarodno priznatim standardima i evropskom najboljom praksom.

13.3 Misija EBOP će podržavati sprovođenje ovog Rešenja i o obezbeđivaće stručnu pomoć, nadzor i savete generalno u oblasti vladavine prava, uz zadržavanje određenih ovlašćenja, naročito u oblasti pravosuđa, policije, carinske službe i kazneno-popravnih službi, prema modalitetima i za vremenski period koji će utvrditi Savet EU, u skladu sa Aneksima IX i X ovog Rešenja.

Član 14. Međunarodno vojno prisustvo

14.1 NATO će uspostaviti Međunarodno vojno prisustvo (MVP) radi pružanja podrške sprovođenju ovog Rešenja, kako je navedeno u Aneksu XI.

14.2 Ovo MVP biće sastavljeno od snaga pod vođstvom NATO-a i funkcionisaće pod komandom i političkom kontrolom Severno-atlantskog saveta, na osnovu komandnog lanca NATO-a. Vojno prisustvo NATO-a na Kosovu ne isključuje mogućnost dolaska neke druge buduće vojne misije neke druge međunarodne bezbednosne organizacije, u zavisnosti od izmene mandata.

14.3 MVP će tesno da sarađuje sa, i pruža podršku radu MCP-a, Misiji EBOP i drugim međunarodnim organizacijama koje mogu da budu prisutne na Kosovu da bi nadgledale i obezbeđivale potpuno sprovođenje ovog Rešenja.

14.4 MVP biće odgovorno za obezbeđenje bezbednog i sigurnog okruženja na celoj teritoriji Kosova u saradnji sa MCP i uz podršku kosovskih institucija, sve do trenutka kada kosovske institucije budu osposobljene da preuzmu odgovornost, na osnovu pojedinačnih slučajeva, za bezbednosne zadatke koje vrši MVP. Kosovo će, uz podršku MCP-a i MVP-a, razviti proces za izradu tranzicionog plana za prenos bezbednosnih odgovornosti MVP-a tokom vremena.

14.5 MVP će imati sveukupnu odgovornost za razvoj i obuku Kosovskih bezbednosnih snaga, a NATO će imati sveukupnu odgovornost za razvoj i osnivanje vladine organizacije pod civilnom upravom koja će vršiti civilnu kontrolu nad ovim snagama, ali bez prejudiciranja odgovornosti MCP-a, kako je navedeno u Aneksu IX ovog Rešenja.

Član 15. Prelazni aranžmani i završne odredbe

15.1 Posle stupanja na snagu ovog Rešenja, nastupiće prelazni period od 120 dana:

a) Tokom prelaznog perioda, UNMIK će nastaviti da vrši svoj mandat u skladu sa odgovarajućim rezolucijama Saveta bezbednosti UN (SBUN), u konsultaciji sa Međunarodnim civilnim predstavnikom (MCP). U toku tranzicionog perioda, KFOR će nastaviti da obavlja svoj mandat u skladu sa relevantnim rezolucijama SBUN. MCP će imati ovlašćenje da prati sprovođenje ovog Rešenja tokom prelaznog perioda i da daje preporuke UNMIK-u o postupcima koje treba preduzeti radi obezbeđivanja poštovanja ovog Rešenja.

b) Ustavni okvir za privremenu samoupravu i drugi važeći zakoni ostaće na snazi do kraja prelaznog perioda, u obimu u kojem nisu u suprotnosti sa ovim Rešenjem.

c) Skupština Kosova će zvanično da usvoji novi Ustav pre završetka ovog prelaznog perioda, u skladu sa uslovima ovog Rešenja.

d) Ukoliko do kraja prelaznog perioda, novi Ustav ne bude zvanično usvojen, UNMIK će izmeniti i dopuniti Ustavni okvir za privremenu samoupravu, u skladu sa uslovima ovog Rešenja. Izmenjeni i dopunjeni Ustavni okvir za privremenu samoupravu ostaće na snazi sve dok Skupština ne usvoji novi Ustav.

e) Tokom prelaznog perioda, Skupština Kosova će, u konsultaciji sa MCP-om, zvanično da usvoji potrebne zakone, naročito one koji su navedeni u Aneksu XII ovog Rešenja, radi potpunog sprovođenja uslova ovog Rešenja. Takvi zakoni, kojima nije potrebno naknadno odobravanje ili proglašavanje od strane UNMIK-a, smatraće se zvanično usvojenim od strane Skupštine Kosova i stupaju na snagu odmah posle završetka prelaznog perioda, ukoliko su u skladu sa ovim Rešenjem i novim Ustavom ili Ustavnim okvirom za privremenu samoupravu koje je izmenio i dopunio UNMIK. Sve dok takvi zakoni ne stupe na snagu, nadležni organi na Kosovu preduzimaju sve neophodne mere kako bi se osiguralo da ne dođe do preduzimanja bilo kakvih postupaka koji su suprotni odredbama ovog Rešenja.

f) Tokom prelaznog perioda UNMIK i MCP, ili njegov/njen predstavnik, zajedno predsedavaju radnim grupama koje rade na formulisanju detalja i modaliteta prenosa ovlašćenja.

g) Na kraju prelaznog perioda ističe UNMIK-ov mandat i sva zakonodavna i izvršna vlast poverena UNMIK-u biće preneta u celosti na vlasti Kosova, ukoliko nije drugačije utvrđeno ovim Rešenjem. Tada MCP i MVP preuzimaju potpunu odgovornost za izvršavanje svojih mandata, kako je utvrđeno u ovom Rešenju.

h) Pravni režim kojim je uređeno rešavanje svih preostalih odgovornosti UNMIK-a biće uspostavljen tokom prelaznog perioda putem sporazuma između UN (UNMIK-a) i Kosova, u konsultaciji sa MCP-om.

15.2 U tesnoj saradnji sa MCP-om, UNMIK će osigurati uredan prenos pravnog okvira koji je trenutno na snazi na pravni okvir uspostavljen na osnovu ovog Rešenja.

15.2.1 Uredbe UNMIK-a koje je proglasio SPGS shodno RSB UN 1244, uključujući administrativna naređenja i izvršne odluke koja je doneo SPGS i proglašene zakone koje je usvojila Skupština Kosova važiće i dalje, osim ako nije drugačije utvrđeno u ovom Rešenju, a sve dok njihova važnost ne istekne, ili dok ne budu ukinuti ili zamenjeni zakonima koji uređuju istu oblast u skladu sa odredbama ovog Rešenja.

15.2.2 Kosovo će i dalje biti u obavezi, na osnovu reciprociteta gde god je to odgovarajuće, po osnovu svih međunarodnih sporazuma i drugih aranžmana iz oblasti međunarodne saradnje koje je zaključio UNMIK za i u ime Kosova koji su na snazi na dan stupanja na snagu ovog Rešenja. Kosovo je dužno da poštuje finansijske obaveze koje je preuzeo UNMIK za i u ime Kosova po osnovu ovih sporazuma i aranžmana.

ANEKS I USTAVNE ODREDBE

Budući Ustav Kosova sadržaće, ali neće biti ograničen na, sledeće principe i elemente.

Član 1. Osnovne odredbe

Ustav Kosova mora da:

1.1 Bude dosledan u svim svojim odredbama ovom Rešenju i bude tumačen u skladu sa ovim Rešenjem; u slučaju protivrečnosti između odredaba Ustava i odredaba ovog Rešenja, prednost imaju odredbe Rešenja.

1.2 Sadrži odredbe koje su navedene u Članu 1. Opštih principa, ovog Rešenja.

1.3 Potvrdi da je Kosovo multietničko društvo zasnovano na jednakosti svih građana i najvišem nivou međunarodno priznatih ljudskih prava i osnovnih sloboda, kao i na unapređivanju i zaštiti prava i doprinosa svih njegovih zajednica i njihovih pripadnika.

1.4 Potvrdi da Kosovo nema zvaničnu veroispovest i da će biti neutralno po pitanjima verskih uverenja.

1.5 Potvrdi odgovornost vlasti Kosova da unapređuju i olakšaju bezbedan i dostojanstven povratak izbeglica i interno raseljenih lica sa Kosova, i da im pomogne da povrate svoju imovinu i posede.

1.6 Obezbedi pravo za sve građane bivše Savezne Republike Jugoslavije koji su imali stalno boravište na Kosovu na dan 1. januara 1998. godine i njihovim direktnim potomcima na državljanstvo Kosova bez obzira na njihovo sadašnje mesto boravka i bilo koje drugo državljanstvo koje možda imaju.

Član 2. Odredbe o unapređivanju i zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda

2.1 Ustav mora da obezbedi da se prava i slobode koje su utvrđene sledećim međunarodnim instrumentima i sporazumima neposredno primenjuju na Kosovu i da imaju prioritet nad svim drugim zakonima; nikakvi amandmani u Ustavu ne smeju da umanje ova prava:

Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima

Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i njeni Protokoli;

Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima i njegovi protokoli;

Okvirna konvencija Saveta Evrope za zaštitu nacionanih manjina;

Konvencija o eliminaciji svih oblika rasne diskriminacije;

Konvencija o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena;

Konvencija o pravima deteta;

Konvencija protiv mučenja i drugog surovog, neljudskog ili ponižavajućeg postupanja ili

kažnjavanja.

2.2 Ustav mora da potvrdi princip da sva lica na Kosovu imaju pravo na ljudska prava i osnovne slobode kako je navedeno u Članu 2.1 ovog Aneksa, bez diskriminacije bilo koje vrste po osnovu rase, boje kože, pola, jezika, veroispovesti, političkog ili drugog mišljenja, nacionalnog ili socijalnog porekla, vezama sa zajednicom, imovine, rođenja ili drugog statusa. Ustav takođe mora da potvrdi princip da su sva lica na Kosovu jednaka pred zakonom i da imaju pravo na jednaku zaštitu pred zakonom, bez ikakve diskriminacije.

2.3 Ustav mora da sadrži Članove 1. do 3. iz Prava zajednica i njenih pripadnika, kako je navedeno u Aneksu II ovog Rešenja koji će biti direktno primenljivi na Kosovu.

2.4 Ustav mora da obezbedi prava pojedinaca koji tvrde da su javni organi vlasti povredili njihova prava i slobode koji im pripadaju prema ovom Ustavu, i da imaju pravo da podnesu žalbu Ustavnom sudu kada iscrpe sva ostala pravna sredstva.

Član 3. Skupština Kosova

Kada se radi o Skupštini Kosova, Ustav između ostalog mora da obezbedi da:

3.1 Skupština ima 120 poslanika koji su izabrani tajnim glasanjem, na osnovu otvorenih lista, od kojih će 100 biti raspodeljeno između svih partija, koalicija, građanskih inicijativa i nezavisnih kandidata, proporcionalno broju važećih glasova dobijenih na izborima za Skupštinu. Liste kandidata moraju da poštuju međunarodno priznate principe jednakosti polova, kako su navedeni u instrumentima ljudskih prava na koje se poziva Član 2. ovog Aneksa.

3.2 U prva dva izborna mandata posle usvajanja Ustava, Skupština Kosova će imati dvadeset (20) mesta rezervisanih za predstavnike manjinskih zajednica na Kosovu, i to na sledeći način: deset (10) mesta biće dodeljeno strankama, koalicijama, građanskim inicijativama i nezavisnim kandidatima koji su izjavili da zastupaju zajednicu kosovskih Srba, a deset (10) mesta biće dodeljeno drugim zajednicama na sledeći način: zajednici Roma jedno (1) mesto; zajednici Aškalija jedno (1) mesto; zajednici Egipćana jedno (1) mesto, a jedno (1) dodatno mesto biće dodeljeno zajednici Roma, Aškalija ili Egipćana u zavisnosti od toga koja zajednica ima najveći ukupan broj gasova; bošnjačkoj zajednici tri (3) mesta; turskoj zajednici dva (2) mesta i goranskoj zajednici jedno (1) mesto. Svako mesto koje je osvojeno na izborima biva pridodato onim deset (10) rezervisanim mestima koja su dodeljena zajednici kosovskih Srba i drugim zajednicama.

3.3 Posle prva dva izborna mandata:

3.3.1 Partije, koalicije, građanske inicijative i nezavisni kandidati koji su se izjasnili da zastupaju zajednicu kosovskih Srba imaće ukupan broj mesta koja su osvojena na otvorenim izborima, sa najmanje deset (10) zagarantovanih mesta ukoliko je broj osvojenih mesta manji od deset (10).

3.3.2 Partije, koalicije, građanske inicijative i nezavisni kandidati koju su izjavili da zastupaju ostale zajednice imaće ukupan broj mesta koja su osvojili na otvorenim izborima, sa minimalnim brojem zagarantovanih mesta, kako je navedeno u Članu 3.2, ukoliko je broj osvojenih mesta svake zajednice manji od broja mesta predviđenih u Članu 3.2.

3.4 Grupa poslanika Skupštine koji zauzimaju rezervisana ili zagarantovana mesta za zajednicu kosovskih Srba, kao i grupa poslanika Skupštine koji zauzimaju mesta koja su rezervisana ili zagarantovana za druge zajednice imaće najmanje po jednog (1) predstavnika u Predsedništvu Skupštine.

3.5 Najmanje jedan potpredsednik svakog skupštinskog odbora mora da bude iz različite zajednice u odnosu na zajednicu kojoj pripada predsednik.

3.6 Sadašnja ovlašćenja i postupci Odbora za prava i interese zajednica ostaju i dalje na snazi. Što se tiče njegovog sastava, pripadnici zajednica biće zastupljeni, ali najviše jedna trećina (1/3) članova Odbora za prava i interese zajednica predstavljaće grupu poslanika Skupštine koji zauzimaju mesta koja su rezervisana za zajednicu kosovskih Srba, dok najviše jedna trećina (1/3) njenih članova treba da predstavlja grupu poslanika Skupštine koji zauzimaju mesta koja su rezervisana ili zagarantovana za druge manjinske zajednice na Kosovu.

3.7 Za usvajanje, izmenu i dopunu ili ukidanje sledećih zakona potrebno je da bude prisutna i glasa većina poslanika Skupštine, kao i da bude prisutna i glasa većina poslanika Skupštine koji pripadaju partijama, koalicijama, udruženjima građana, ili koji su nezavisni kandidati, koji su se izjasnili da predstavljaju zajednice koje ne čine većinu na Kosovu, kao što je naznačeno u Članu 3.2:

a. Zakoni kojima se menjaju opštinske granice, uspostavljaju ili ukidaju opštine, definiše opseg ovlašćenja opština i njihovo učešće u međuopštinskim i prekograničnim odnosima;

b. Zakoni kojima se sprovode prava zajednica i njihovih pripadnika, osim onih koja su utvrđena u Ustavu;

c. Zakoni o upotrebi jezika;

d. Zakoni o lokalnim izborima;

e. Zakoni o zaštiti kulturnog nasleđa;

f. Zakoni o verskoj slobodi ili o sporazumima sa verskim zajednicama;

g. Zakoni o obrazovanju;

h. Zakoni o upotrebi simbola (uključujući simbole zajednica) i zakoni o javnim praznicima.

3.8 Bez obzira na odredbe Člana 3.7 ovog Aneksa, svi zakoni neophodni za sprovođenje uslova ovog Rešenja, kako je navedeno u Aneksu XII ne podležu prilikom njihovog prvog usvajanja zahtevima Člana 3.7 ovog Aneksa.

3.9 Bilo koji zakoni koji podležu zahtevima Člana 3.7, kao i bilo koji predlog koji je u suprotnosti sa bilo kojom odredbom ovog Rešenja ne mogu da budu predmet referenduma.

3.10 Skupština će doneti svoj sopstveni Poslovnik, koji mora da bude u skladu sa principima otvorenosti i transparentnosti pri demokratskom donošenju odluka.

Član 4. Predsednik Kosova

Kada se radi o Predsedniku Kosova, Ustav između ostalog mora da obezbedi da:

4.1 Predsednik Kosova predstavlja jedinstvo ljudi.

4.2 Predsednik Kosova može da vrati Skupštini na ponovno razmatranje bilo koji zakon koji smatra štetnim po legitimne interese jedne ili više zajednica.

Član 5. Vlada Kosova

Kada se radi o Vladi Kosova, Ustav između ostalog mora da obezbedi da:

5.1 Najmanje jedan (1) ministar bude iz zajednice kosovskih Srba i jedan (1) ministar iz druge zajednice koja ne čini većinu na Kosovu. Ukoliko ima više od dvanaest (12) ministara, onda mora da postoji i treći ministar koji će predstavljati zajednicu koja ne čini većinu na Kosovu.

5.2 Najmanje dva pomoćnika ministara moraju da budu iz zajednice kosovskih Srba i dva pomoćnika ministara iz redova drugih zajednica koje ne čine većinu. Ukoliko ima više od dvanaest (12) ministara, onda mora da postoji i treći zamenik ministra koji će predstavljati zajednicu kosovskih Srba i treći zamenik ministra koji će predstavaljati neku drugu zajednicu koja ne čini većinu na Kosovu.

5.3 Izbor ministara i zamenika ministara biće obavljen nakon konsultacija sa partijama, koalicijama ili grupama koje predstavljaju zajednice koje ne čine većinu na Kosovu. Ako ovi imenovani ministri i zamenici ministara nisu poslanici u Skupštini Kosova, tada je potrebno da za njihovo imenovanje glasa većina poslanika u Skupštini koji pripadaju partijama, koalicijama, građanskim inicijativama, ili koji su nezavisni kandidati, koji su se izjasnili da zastupaju dotičnu zajednicu.

5.4 Sastav javnih službi mora da odražava raznolikost ljudi Kosova, uz dužno poštovanje međunarodno priznatih principa jednakosti polova, kako je navedeno u instrumentima o ljudskim pravima koji su navedeni u Članu 2. ovog Aneksa. Nezavisni nadzorni odbor za javne službe mora da osigura poštovanje pravila i principa koji uređuju javne službe, pri čemu i sam Odbor mora da odražava raznolikost ljudi Kosova.

Član 6. Ustavni sud i pravosudni sistem

Kada se radi o Ustavnom sudu Kosova, Ustav između ostalog mora da obezbedi da:

6.1 Ustavni sud čini devet sudija, koji su istaknuti pravnici najvišeg moralnog karaktera.

6.1.1 Šest (6) sudija imenovaće Predsednik na predlog Skupštine. Od šest sudija koji po prvi put bivaju imenovani posle stupanja na snagu ovog Ustava, dvoje (2) sudija imaće mandat od tri godine bez mogućnosti reizbora, dvoje (2) sudija imaće mandat od šest godina bez mogućnosti reizbora i dvoje (2) sudija imaće mandat od devet godina bez mogućnosti reizbora. Nakon toga, svaki sudija koji je imenovan za sudiju Ustavnog suda imaće mandat od devet godina bez mogućnosti reizbora. Sudije čiji mandat ističe na kraju početnih perioda od tri ili šest godina bira žrebom Predsednik Kosova odmah nakon njihovog imenovanja.

6.1.2 Kada se radi o četiri (4) od šest sudijskih mesta, za odluku da neko lice bude predloženo za sudiju Ustavnog suda potrebna je dvotrećinska većina glasova u Skupštini. Kada se radi o druga dva mesta, potrebna je saglasnost većine poslanika Skupštine, uključujući saglasnost većine poslanika Skupštine koji zauzimaju rezervisana ili zagarantovana mesta za predstavnike zajednica koje ne čine većinu na Kosovu.

6.1.3 Troje međunarodnih sudija imenovaće predsednik Evropskog suda za ljudska prava, nakon konsultacija sa Međunarodnim civilnim predstavnikom.

6.2 Deset ili više poslanika Skupštine, između ostalog, imaju pravo da pred Ustavnim sudom ospore ustavnost bilo kog zakona ili odluke koje je usvojila Skupština, kako zbog materijalne tako i zbog proceduralne povrede prava.

6.3 Opštine mogu pred Ustavnim sudom da ospore ustavnost zakona ili akata Vlade koji povređuju njihove odgovornosti ili umanjuju njihove prihode.

Kada se radi o pravosudnom sistemu na Kosovu, Ustav između ostalog treba da obezbedi da:

6.4 Sudije i tužioce postavlja i razrešava Predsednik Kosova samo na predlog Kosovskog pravosudnog veća (KPV). Sva upražnjena mesta za sudije i tužioce moraju javno da budu oglašena i otvorena za sve kvalifikovane kandidate, koje predlaže KPV na osnovu kvalifikacija u skladu sa važećim zakonom i odredbama Člana 6.6 ovog Aneksa.

6.5 Kosovsko pravosudno veće je potpuno nezavisno pri obavljanju svojih funkcija u cilju osiguravanja integrisanog, nezavisnog, profesionalnog i nepristrasnog pravosudnog sistema, radi osiguravanja pristupa pravosuđu svim licima na Kosovu i garantovanja da kosovski pravosudni sistem bude sveobuhvatan i da u potpunosti odražava multietnički karakter Kosova. Ovim se ne sme prejudicirati uspostavljanje posebnog organa, u nekoj kasnijoj fazi, koji je odgovoran za imenovanja, disciplinske mere i razrešenja tužilaca, a koji će, ako bude uspostavljen, uživati istu nezavisnost u vršenju svojih funkcija.

6.6 U pogledu prijavljivanja, izbora, naimenovanja, unapređenja i premeštanja sudija i tužilaca, relevantni kosovski organi osiguraće da službe pravosuđa i tužilaštva odražavaju multietnički karakter Kosova i potrebu za pravičnom zastupljenošću svih zajednica na Kosovu, uz dužno poštovanje međunarodno priznatih principa jednakosti polova, koji su sadržani u instrumentima ljudskih prava navedenih u Članu 2. ovog Aneksa.

6.7 Sadašnja ovlašćenja i uloga Ombudsmana ostaće i dalje na snazi.

Član 7. Centralna izborna komisija

7.1 Komisija će imati jedanaest (11) članova, uključujući predsednika Centralne izborne komisije koga imenuje Predsednik Kosova između članova Vrhovnog suda i okružnih sudova.

7.2 Šest (6) članova imenuju šest najvećih parlamentarnih grupa koje su zastupljene u Skupštini koje nisu imale pravo da učestvuju u raspodeli rezervisanih mesta. Ukoliko je u Skupštini zastupljeno manje grupa, najveća grupa ili grupe mogu da imenuju dodatnog člana ili članove. Jednog (1) člana imenuju poslanici Skupštine koji zauzimaju rezervisana ili zagarantovana mesta za zajednicu kosovskih Srba, a tri (3) člana poslanici Skupštine koji zauzimaju rezervisana ili zagarantovana mesta za druge zajednice koje ne čine većinu na Kosovu.

Član 8. Decentralizacija/Lokalna samouprava

Kada se radi o lokalnoj samoupravi na Kosovu, Ustav između ostalog treba da obezbedi da:

8.1 Kosovo čine opštine, koje uživaju visok stepen lokalne samouprave i koje podstiču i obezbeđuju aktivno učešće svih građana u demokratskom životu.

8.2 Nadležnosti i granice opština biće utvrđene zakonom.

8.3 Opštine imaju pravo na lokalne izvore prihoda i da dobijaju odgovarajuća finansijska sredstva od centralnih vlasti.

8.4 Opštine imaju pravo na međuopštinsku i prekograničnu saradnju u oblastima svojih i povećanih nadležnosti.

Član 9. Ekonomske odredbe

Kada se radi o ekonomskom/finansijskom sektoru Kosova, Ustav između ostalog mora da obezbedi da:

9.1 Kosovo koristi jednu valutu kao platežno sredstvo.

9.2 Kosovo ima nezavisnu centralnu bankarsku upravu.

9.3 Kosovo uspostavi nezavisna tela za regulisanje tržišta.

Član 10. Ustavni amandmani

Kada se radi o amandmanima na Ustav, Ustav između ostalog mora da obezbedi da:

10.1 Za svaki amandman na Ustav bude potrebno odobrenje dve trećine poslanika Skupštine, uključujući dve trećine poslanika Skupštine koji zauzimaju rezervisana ili zagarantovana mesta za predstavnike zajednica koje ne čine većinu na Kosovu.

10.2 Nijedan amandman na Ustav ne sme da umanji bilo koja prava i slobode koji su pomenuti u Članu 2. ovog Aneksa.

Član 11. Prelazne odredbe

Ustav takođe mora da obezbedi da svi organi vlasti na Kosovu sprovode u delo odluke ili akte međunarodne vlasti koja ima mandat da vrši nadzor nad sprovođenjem ovog Rešenja i da su dužni da poštuju sve obaveze Kosova koje proizilaze iz ovog Rešenja.

ANEKS II PRAVA ZAJEDNICA I NjIHOVIH PRIPADNIKA

Član 1. Osnovne odredbe

1.1 Stanovnici koji pripadaju istoj nacionalnoj ili etničkoj, jezičkoj ili verskoj grupi koja je tradicionalno prisutna na teritoriji Kosova (zajednice) imaće specifična prava koja su utvrđena ovim Aneksom, pored ljudskih prava i osnovnih sloboda koja su predviđena u Članu 2. Aneksa I ovog Rešenja.

1.2 Svaki pripadnik zajednice ima pravo da slobodno izabere da se sa njim postupa ili ne postupa kao sa pripadnikom date zajednice, a zbog tog izbora niti zbog korišćenja prava koja su povezana sa tim izborom ne sme da proizađe nikakva diskriminacija.

1.3 Pripadnici zajednica imaju pravo da slobodno izražavaju, neguju i razvijaju svoj identitet i svojstva zajednice.

1.4 Korišćenje ovih prava povlači sa sobom dužnosti i odgovornosti u smislu postupanja u skladu sa zakonom Kosova, i ne sme da krši prava drugih lica.

Član 2. Obaveze Kosova

2.1 Kosovo mora da stvori odgovarajuće uslove koji će omogućiti zajednicama i njihovim pripadnicima da čuvaju, štite i razvijaju svoj identititet. Vlada je dužna da naročito podržava kulturne inicijative zajednica i njihovih pripadnika, uključujući i finansijsku pomoć.

2.2 Kosovo mora da unapređuje duh tolerancije, dijalog i da pruža podršku pomirenju između zajednica i da poštuje standarde utvrđene Okvirnoom konvencijom Saveta Evrope za zaštitu nacionalnih manjina i Evropskom poveljom za regionalne ili manjinske jezike.

2.3 Kosovo mora da preduzme sve neophodne mere da zaštiti lica koja mogu da budu izložena pretnjama ili postupcima diskriminacije, neprijateljstva ili nasilja zbog njihovog nacionalnog, etničkog, kulturnog, jezičkog ili verskog identiteta.

2.4 Kosovo mora da usvoji adekvatne mere koje mogu da budu neophodne za unapređenje potpune i stvarne jednakosti između pripadnika zajednica u svim oblastima privrednog, socijalnog, političkog i kulturnog žuivota. Ovakve mere neće biti smatrane aktom diskriminacije.

2.5 Kosovo mora da promoviše očuvanje kulturnog i verskog nasleđa svih zajednica kao sastavnog dela kosovskog nasleđa. Kosovo će imati posebnu dužnost da osigura efikasnu zaštitu lokaliteta i spomenika od kulturnog i verskog značaja za zajednice.

2.6 Kosovo mora da preduzima efikasne mere protiv svih onih koji podrivaju uživanje prava pripadnika zajednica. Kosovo mora da se uzdržava od politike ili prakse koje imaju za cilj asimilaciju lica koja pripadaju zajednicama protiv njihove volje, i dužno je da zaštiti ta lica od svakog postupka koji ima za cilj takvu asimilaciju.

2.7 Kosovo mora da obezbedi, na nediskriminatornoj osnovi, da sve zajednice i njihovi pripadnici mogu da koriste svoja prava koja su navedena u donjem tekstu.

Član 3. Prava zajednica i njihovih pripadnika

3.1 Pripadnici zajednica imaju pravo, pojedinačno ili u okviru zajednic, da:

a. izražavaju, održavaju i razvijaju svoju kulturu i čuvaju suštinske elemente svog identiteta, kao što su veroispovest, jezik, tradicija i kultura;

b. stiču javno obrazovanje na jednom od zvaničnih jezika na Kosovu po svom izboru na svim nivoima;

c. stiču predškolsko, osnovno i srednje javno obrazovanje na svom jeziku u obimu koji je propisan zakonom, sa pragovima za osnivanje posebnih razreda ili škola koji su niži nego što je uobičajeno predviđeno za obrazovne ustanove;

d. osnivaju i upravljaju svojim sopstvenim privatnim obrazovnim i ustanovama za obuku kojima se može odobriti javna finansijska pomoć, u skladu sa zakonom i međunarodnim standardima;

e. slobodno koriste svoj jezik i pismo, kako privatno tako i u javnosti;

f. koriste svoj jezik i pismo u odnosima sa opštinskim vlastima ili lokalnim kancelarijama centralnih vlasti u oblastima u kojima predstavljaju dovoljan udeo u stanovništvu u skladu sa zakonom. Troškove za usluge tumača ili prevodioca snose nadležni organi;

g. koriste i ističu simbole zajednice, u skladu sa zakonom i međunarodnim standardima;

h. lična imena pišu u izvornom obliku i pismu na svom jeziku kao i da povrate izvorna imena koja su bila prinudno promenjena;

i. koriste lokalne nazive, nazive ulica i drugih topografskih oznaka koje odražavaju i uzimaju u obzir multietnički i multijezički karakter date oblasti;

j. imaju zagarantovan pristup i posebnu zastupljenost u javnim medijima kao i na pravljenje programa na svom jeziku, u skladu sa zakonom i međunarodnim standardima;

k. osnivaju i koriste svoje medije, uključujući pružanje informacija na svom jeziku, između ostalog putem dnevnih novina i kablovskih servisa, i korišćenje rezervisanog broja frekvencija za elektronske medije u skladu sa zakonom i međunarodnim standardima. Kosovo će preduzeti sve mere koje su potrebne da bi se osigurao međunarodni plan frekvencija koji omogućava kosovskim Srbima pristup licenciranom nezavisnom televizijskom kanalu na srpskom jeziku na celom Kosovu;

l. uživaju neometane međusobne kontakt na Kosovu i uspostavljaju i održavaju slobodne i miroljubive kontakte sa licima iz bilo koje države, a naročito sa onima sa kojima imaju zajednički etnički, kulturni, jezički ili verski identitet, ili zajedničko kulturno nasleđe, u skladu sa zakonom i međunarodnim standardima;

m. uživaju neometane kontakte sa lokalnim, regionalnim i međunarodnim nevladinim organizacijama i učestvuju bez diskriminacije u njihovim aktivnostima istih;

n. osnivaju udruženja za kulturu, umetnost, nauku i obrazovanje, kao i školska i druga udruženja za izražavanje, negovanje i razvoj svog identiteta.

Član 4. Učešće zajednica i njihovih pripadnika u javnom životu i donošenju odluka

4.1 Zajednice i njihovi pripadnici imaju predstavnike u Skupštini. Zakon, kako je posebno utvrđeno Ustavom, ne može da bude donet niti izmenjen i dopunjen bez saglasnosti većine poslanika Skupštine koji zauzimaju mesta koja su rezervisana ili zagarantovana za zajednice, kako je navedeno u Članu 3.7 Aneksa I.

4.2 Sastavljanje Vlade i proces imenovanja sudija i tužilaca obezbediće posebne modalitete koji će osigurati učešće zajednica i njihovih pripadnika, kako je navedeno u Aneksu I i IV.

4.3 Postojaće Konsultativno veće za zajednice pod okriljem Predsednika Kosova u kome će zajednice biti zastupljene. Ovo Konsultativno veće za zajednice činiće između ostalih predstavnici udruženja zajednica. Mandat Konsultativnog veća za zajednice obuhvataće sledeće:

4.3.1 Obezbeđivanje mehanizma za redovnu razmenu mišljenja između zajednica i Vlade Kosova;

4.3.2 Pružanje prilike zajednicama da u početnoj fazi daju komentare na zakonodavne ili političke inicijative koje može da pripremi Vlada, da daju predloge za ovakve inicijative i da traže da njihovi stavovi budu uključeni u relevantne projekte i programe;

4.3.3 Sve druge odgovornosti i funkcije kako je propisano ovim Rešenjem, ili u skladu sa zakonom.

4.4 Zajednice i njihovi pripadnici imaju pravo na pravičnu zastupljenost pri zapošljavanju u javnim organima i javnim preduzećima na svim nivoima, posebno u policijskoj službi u oblastima gde živi data zajednica, uz poštovanje pravila u pogledu sposobnosti i integriteta koja se primenjuju za javnu administraciju.

4.5 U opštinama gde najmanje deset posto (10%) stanovnika pripada manjinskim zajednicama u tim opštinama, mesto potpredsednika Skupštine opštine za zajednice biće rezervisano za predstavnika iz tih zajednica. Mesto potpredsednika zauzeće kandidat iz zajednice koja ne čini većinu koji je dobio najviše glasova na otvorenoj listi kandidata na izborima za Skupštinu opštine. Potpredsednik za zajednice unapređivaće dijalog između zajednica i služiće kao zvanično ključno lice za rešavanje zabrinutosti i interesa zajednica koje ne čine većinu na sednicama Skupštine i u njenom radu. Potpredsednik je takođe odgovoran za preispitivanje pritužbi zajednica ili njihovih pripadnika u kojima se žale da su akti ili odluke Skupštine opštine povredili njihova ustavom zagarantovana prava. Potpredsednik je dužan da takva pitanja prosledi Skupštini opštine radi ponovnog preispitivanja akta ili odluke. U slučaju da Skupština opštine odluči da ne razmotri ponovo svoj akt ili odluku, ili ukoliko potpredsednik smatra da rezultat, i posle ponovnog razmatranja, i dalje predstavlja povredu ustavom zagarantovanih prava, onda potpredsednik može da podnese to pitanje direktno Ustavnom sudu, koji može da donese odluku da li će da prihvati taj predmet radi preispitivanja.

ANEKS III DECENTRALIZACIJA

Da bi se uzeli u obzir legitimni interesi kosovskih Srba i drugih zajednica koje ne čine većinu na Kosovu kao i njihovih pripadnika, da bi se podstaklo i osiguralo njihovo aktivno učešće u javnom životu i ojačalo dobro upravljanje i ekonomičnost i efikasnost javnih službi na celom Kosovu, potrebno je uspostaviti poboljšan i održiv sistem lokalne samouprave na Kosovu u skladu sa sledećim principima i odredbama:

Član 1. Osnovne odredbe

1.1 Samouprava na Kosovu biće zasnovana na principima Evropske povelje o lokalnoj samoupravi, a posebno na na principu subsidijarnosti.

1.2 Lokalna samouprava na Kosovu štitiće i unapređivaće međunarodno priznate standarde ljudskih prava, uz poklanjanje posebne pažnje potrebama zajednica koje ne čine većinu na Kosovu i njihovim pripadnicima na Kosovu.

1.3 Glavni principi decentralizacije biće ugrađeni u Ustav, kako je navedeno u Članu 8. Aneksa I ovog Rešenja.

Član 2. Kosovsko zakonodavstvo o lokalnoj samoupravi

2.1 Kosovo će doneti novi Zakon o lokalnoj samoupravi u roku od 120 dana od stupanja na snagu ovog Rešenja, koji će opštinama dati veća ovlašćenja i ojačati njihovu organizaciju, kako je navedeno u ovom Aneksu i Aneksu XII.

2.2 Kosovo će doneti novi Zakon o opštinskim granicama u roku od 120 dana od stupanja na snagu ovog Rešenja, koji će razgraničiti nove opštine, kako je navedeno u ovom Aneksu i Aneksu XII.

2.3 Kosovo će doneti osnovne zakone, u skladu sa principima navedenim u ovom Aneksu, da bi se osiguralo pravično postupanje i minimalni standardi za sve opštine u pogledu uređenja i upravljanja javnim poslovima koji su u njihovoj nadležnosti, uz posebno poštovanje principa subsidijarnosti i uz uzimanje u obzir fiskalne održivosti opštinskih i centralnih vlasti.

Član 3. Nadležnosti opština

3.1 Opštine na Kosovu imaće potpuna i isključiva ovlašćenja, u onoj meri u kojoj se tiču lokalnog interesa, uz poštovanje standarda navedenih u važećim zakonima iz sledećih oblasti (u daljem tekstu se pominju kao njihove sopstvene nadležnosti):

a. lokalni privredni razvoj;

b. planiranje grada i sela;

c. korišćenje i razvoj zemljišta;

d. sprovođenje građevinskih propisa i kontrola građevinskih standarda;

e. lokalna zaštita životne sredine;

f. obezbeđivanje i održavanje javnih službi i komunalnih usluga, uključujući vodosnabdevanje, kanalizaciju i odvode, tretman otpadnih voda, odlaganje otpada, lokalne puteve, lokalni prevoz, i lokalne sisteme za daljinsko grejanje;

g. lokalna civilna zaštita;

h. obezbeđivanje javnog predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja, uključujući registraciju i izdavanje licenci obrazovnim institucijama, zapošljavanje, isplatu plata i obuku nastavnog osoblja i zaposlenih u administraciji;

i. obezbeđivanje javne primarne zdravstvene zaštite;

j. obezbeđivanje porodičnih i drugih službi socijalnog staranja, kao što su službe za staranje o socijalno ugroženim licima, hraniteljsku pomoć, brigu o deci, brigu o starim licima, uključujući registraciju i licenciranje takvih centara, zapošljavanje, isplatu plata i obuku profesionalaca iz oblasti socijalnog staranja;

k. stambena pitanja;

l. javna zdravstvena zaštita;

m. davanje licenci lokalnim službama i kapacititetima, uključujući one koje se odnose na zabavu, kulturne i rekreativne aktivnosti, ishranu, smeštaj, pijace, uličnu prodaju, lokalni javni prevoz i taksi službu;

n. davanje naziva putevima, ulicama, i drugim javnim mestima;

o. obezbeđivanje i održavanje javnih parkova i prostora;

p. turizam;

q. kulturne i rekreativne aktivnosti;

r. sva ostala pitanja koja nisu izričito isključena iz njihove nadležnosti niti su poverena nekom drugom organu.

Član 4. Proširene opštinske nadležnosti

4.1 Neke od opština na Kosovu imaće sopstvene nadležnosti koje su proširene na sledeći način:

4.1.1 Opština Severna Mitrovica imaće nadležnost za visoko obrazovanje, uključujući registraciju i izdavanje licenci obrazovnim ustanovama, zapošljavanje, isplatu plata i obuku nastavnog osoblja i zaposlenih u administraciji;

4.1.2 Opštine Severna Mitrovica, Gračanica i Štrpce imaće nadležnosti za obezbeđivanje sekundarne zdravstvene zaštite, uključujući registraciju i izdavanje licenci zdravstvenim ustanovama, zapošljavanje, isplatu plata i obuku zdravstvenih radnika i zaposlenih u administraciji;

4.1.3 Sve opštine u kojima je zajednica kosovskih Srba u većini imaće:

a. ovlašćenje za vršenje odgovornosti u vezi sa poslovima iz oblasti kulture, uključujući, u skladu sa odredbama Aneksa V ovog Rešenja, zaštitu i unapređivanje srpskog i drugog verskog i kulturnog nasleđa na teritoriji opštine, kao i pružanje podrške lokalnim verskim zajednicama;

b. veća prava da učestvuju u imenovanju komandira policijskih stanica, kako je navedeno u Članu 2.6 Aneksa VIII ovog Rešenja.

4.2 Kada se radio o ovim proširenim sopstvenim nadležnostima, Kosovo će doneti okvirni zakon koji obezbeđuje jednak pristup javnim službama; minimalne standarde kvaliteta i kvantiteta za pružanje javnih usluga: minimalne kvalifikacije osoblja i ustanova za obuku; opšte principe o izdavanju licenci i akreditacija za pružaoce javnih usluga.

4.3 Opštine koje vrše proširene opštinske nadležnosti mogu da sarađuju sa bilo kojom drugom opštinom u pružanju takvih usluga.

Član 5. Poverene opštinske nadležnosti

5.1 Centralne vlasti na Kosovu poveriće odgovornost opštinama za sledeće nadležnosti, u skladu sa zakonom:

a. katastarske knjige;

b. matične knjige građana;

c. registracija glasača;

d. registracija firmi i izdavanje licenci;

e. raspodela naknada socijalne pomoći (osim penzija); i

f. zaštita šuma;

5.2 Centralne vlasti mogu, po potrebi i u skladu sa zakonom, da povere dodatne nadležnosti opštinama.

Član 6. Administrativna revizija opštinskih aktivnosti

6.1 Administrativna revizija opštinskih aktivnosti od strane centralnih vlasti iz oblasti njihovih sopstvenih nadležnosti biće ograničena na osiguravanje poštovanja Ustava Kosova i važećih zakona.

6.1.1 Nadzorni administrativni organ može da zahteva da opština preispita odluku ili drugi akt za koji smatra da nije u skladu sa Ustavom ili zakonima koji su usvojeni u skladu sa ovim Rešenjem. U ovakvom zahtevu moraju da budu navedene navodne povrede Ustava ili zakona. Zahtev ne odlaže izvršenje opštinske odluke ili drugog akta o kojem je reč.

6.1.2 Ukoliko, shodno zahtevu koji je podnet na osnovu Člana 6.1.1 ovog Aneksa, opština prihvati zahtev, ona može da odluči da odloži izvršenje odluke ili drugog akta do donošenja odluke od strane opštinskih organa.

6.1.3 Ukoliko opština odbije zahtev ili potvrdi svoj stav u pogledu odluke ili akta i posle razmatranja, nadzorni administrativni organ može da ospori odluku ili drugi akt pred okružnim sudom koji je nadležan za teritoriju date opštine. Okružni sud može, kao privremenu meru, da naloži odlaganje primene sporne odluke ili drugog akta.

6.2 Kada se radi o poverenim opštinskim nadležnostima, centralne vlasti mogu da preispitaju celishodnost određene opštinske odluke ili drugog akta u pogledu poštovanja Ustava Kosova i zakona usvojenih u skladu sa ovim Rešenjem, i mogu shodno tome da ukinu, izmene, ili zamene, prema potrebi, izvršenje opštinske odluke ili drugog akta.

Član 7. Obrazovanje

7.1 Kada se radi o nastavnom planu i programu u školama na Kosovu u kojima se nastava odvija na srpskom jeziku:

7.1.1 Škole u kojima se nastava odvija na srpskom jeziku mogu da primenjuju nastavni plan i program ili udžbenike koje je izradilo Ministarstvo prosvete Republike Srbije, pošto o tome obaveste Ministarstvo obrazovanja, nauke i tehnologije Kosova.

7.1.2 U slučaju prigovora od strane Ministarstva obrazovanja, nauke i tehnologije Kosova zbog primene određenog nastavnog plana i programa ili udžbenika, predmet će biti prosleđen nezavisnoj komisiji radi razmatranja pomenutog nastavnog plana i programa ili udžbenika, kako bi se obezbedila usaglašenost sa Ustavom Kosova i zakonima koji su usvojeni u skladu sa ovim Rešenjem.

7.1.3 Nezavisnu komisiju činiće tri (3) predstavnika koje biraju poslanici Skupštine Kosova koji zauzimaju mesta koja su rezervisana ili zagarantovana za zajednicu kosovskih Srba, tri (3) predstavnika koje je izabralo Ministarstvo obrazovanja, nauke i tehnologije Kosova, i jedan (1) međunarodni član kojeg je odabrao i koji predstavlja Međunarodnog civilnog predstavnika.

7.1.4 Komisija sve odluke donosi većinom glasova, i njen predsednik se menja svake godine, tako da jedne godine predsednik bude predstavnik kojeg su izabrali poslanici Skupštine Kosova koji zauzimaju mesta rezervisana ili zagarantovana za zajednicu kosovskih Srba, a druge godine predstavnik kojeg je izabralo Ministarstvo obrazovanja, nauke i tehnologije Kosova.

7.2 Kada se radi o javnom univerzitetu na srpskom jeziku:

7.2.1 Univerzitet u Severnoj Mitrovici biće autonomna ustanova za visoko obrazovanje. Univerzitet će doneti statut kojim uređuje svoju unutrašnju organizaciju i upravu i postupke i uzajamne veze sa javnim organima, u skladu sa centralnim zakonodavnim okvirom, pri čemu će statut ispitati nezavisna komisija, kako je navedeno u Članu 7.2.2 ovog Aneksa.

7.2.2 Odluke o usaglašenosti statuta sa centralnim zakonodavnim okvirom, evropskim standardima i najboljom praksom, i po pitanjima u vezi sa akreditacijom univerziteta u okviru univerzitetskog sistema Kosova donosi nezavisna komisija koju čine tri (3) predstavnika koje je odabrao univerzitet, tri(3) predstavnika koje je odabralo Ministarstvo obrazovanja, nauke i tehnologije Kosova i jedan (1) međunarodni član kojeg je izabrao i koji predstavlja Međunarodnog civilnog predstavnika. Komisija donosi sve odluke većinom glasova, a njen predsednik se menja svake godine iz redova predstavnika koje je odabrao univerzitet i predstavnika koje je odabralo Ministarstvo obrazovanja, nauke i tehnologije Kosova.

7.2.3 Opština Severna Mitrovica imaće ovlašćenja da obavlja odgovornosti za ovaj javni univerzitet na srpskom jeziku, u skladu sa Članom 4.1.1 ovog Aneksa. Univerzitet će imati Odbor koji se sastoji od devet (9) članova, od kojih dva (2) člana imenuje opština, dok pet (5) članova biraju fakulteti i/ili studentska organizacija na Univerzitetu. Preostala dva (2) člana biće imenovana onako kako to predviđa Statut Univerziteta. Opština će takođe obezbediti da univerzitet dobije odgovarajuće prostorije i novčana sredstva za svoj rad.

7.2.4 Opština Severna Mitrovica može da sarađuje sa bilo kojom drugom opštinom u pogledu rada univerziteta.

Član 8. Lokalne finansije

8.1 Opštine će imati pravo da odlučuju o strukturi i veličini svojih budžeta potrebnog za obavljanje zadataka koji spadaju u njihovu nadležnost. Centralnim zakonodavstvom biće utvrđeni osnovni zahtevi u vezi sa upravljanjem javnim finansijama i zahtevi u pogledu odgovornosti koji važe za sve opštine, u skladu sa međunarodnim standardima.

8.2 Opštine će imati pravo na sopstvene finansijske resurse, koji će obuhvatati ovlašćenja opštine da nameće i prikuplja lokalne poreze, naknade i takse. Opštine ne smeju nametatiili prikupljati carinske dažbine, poreze na prihode od fizičkih i pravnih lica, PDV i akcize, poreze na kapital osim poreza na nepokretnu imovinu koja se nalazi na teritoriji opštine, niti bilo koje druge namete koji imaju istovetno dejstvo kao takve dažbine i porezi.

8.3 Postojeći sistem za primarne namenske centralne grantove biće revidiran i uvešće se pravičan i transparentan sistem blok grantova, koji će osigurati veću autonomiju opština pri raspodeli i trošenju sredstava iz centralnih fondova.

8.3.1 Formula za raspodelu blok grantova moraće da obezbedi razuman stepen stabilnosti opštinskih prihoda, odgovarajuću meru ujednačavanja između opština sa različitom poreskom bazom i odgovarajuću raspodelu resursa za zajednice koje ne čine većinu u dotičnim opštinama.

8.3.2 Formula za raspodelu blok grantova uzeće u obzir, između ostalog, fizičku veličinu opštine, broj stanovnika, uključujući pripadnike zajednica koje ne čine većinu u opštini, kao i relativan pristup stanovnika opštine javnim uslugama

8.3.3 Osnov za blok grantove kao dela ukupnog budžeta Vlade i formula za njihovu raspodelu biće utvrđeni zakonom u skladu sa međunarodnim standardima.

8.4 Uprkos odredbama Člana 8.3 ovog Aneksa, opštine koje budu odgovorne za sopstvene proširene nadležnosti, kako je izloženo u Članu 4 ovog Aneksa, imaće pravo na dodatna sredstva iz centralnog fonda u okviru granica utvrdenih po standardima za minimalni kvalitet i kvantitet pri obezbedivanju javnih usluga u sferi vršenja ovih odgovornosti, u skladu sa centralnim zakonodavnim okvirom.

8.5 Opštine će osigurati obavljanje nezavisnih i objektivnih unutrašnjih revizija najmanje jednom godišnje, uz obavljanje iznenadnih, nezavisnih, spoljnih revizija koje će vršiti nezavisni organ, da bi se osiguralo efikasno upravljanje javnim resursima, pri čemu rezultati ovih kontrola moraju da budu javno dostupni.

Član 9. Međuopštinska saradnja

9.1 Na osnovu principa Evropske povelje o lokalnoj samoupravi, opštine će imati pravo da sarađuju i sklapaju partnerstva sa drugim opštinama na Kosovu u cilju obavljanja funkcija od zajedničkog interesa, u skladu sa zakonom.

9.1.1 Opštinske odgovornosti u sferi sopstvenih ili proširenih sopstvenih nadležnosti mogu da se obavljaju preko opštinskih partnerstava, sa izuzetkom vršenja osnovnih opštinskih ovlašćenja, kao što su izbori opštinskih organa i imenovanje opštinskih zvaničnika, opštinski budžet, i usvajanje regulatornih akata koji se odnose generalno na sve građane.

9.1.2 Opštinska partnerstva mogu da preduzimaju sve mere koje su neophodne za ostvarivanje njihove funkcionalne saradnje, između ostalog putem osnivanja 16. mart

organa za donošenje odluka koje čine predstavnici koje imenuju skupštine opština saradnica, zapošljavanja i otpuštanja administrativnog i savetodavnog osoblja, i odluka o finansiranju i drugim operativnim potrebama partnerstva;

9.1.3 O odlukama i aktivnostima partnerstva moraju da budu izvešteni nadležni centralni organi, uz obavljenje administrativne revizije usaglašenosti sa zakonom, u skladu sa odredbama Člana 6.1 ovog Aneksa.

9.2 Na osnovu principa Evropske povelje za lokalnu samoupravu, opštine imaju pravo da obrazuju i učestvuju u udruženjima opština Kosova radi zaštite i promovisanja svojih zajedničkih interesa, u skladu sa zakonom.

9.2.1 Članstvo u ovakvim udruženjima je ograničeno na opštine na Kosovu. Ovakva udruženja mogu da sarađuju sa svojim međunarodnim partnerima.

9.2.2 Ovakva udruženja mogu da ponude svojim članovima određene usluge, uključujući tu obuku, razvoj kapaciteta, tehničku pomoć, istraživanje koje se odnosi na nadležnosti opština i preporuke u vezi smernica.

9.3 Opštine koje su stupile u partnerstvo ili udruženje shodno odredbama Člana 9.1 i 9.2 ovog Aneksa moraju da objave sve informacije u vezi aktivnosti i budžeta partnerstva/udruženja, u skladu sa zakonom.

Član 10. Saradnja sa institucijama Republike Srbije

10.1 Opštine treba da imaju pravo da sarađuju, u sferi njihovih sopstvenih nadležnosti, sa opštinama i institucijama, uključujući tu i vladine agencije, u Republici Srbiji. Ovakva saradnja može da poprimi oblik obezbeđenja finansijske i tehničke pomoći, uključujući eksperte i opremu, od strane srpskih institucija radi sprovođenja opštinskih nadležnosti.

10.2 Opštine treba unapred da obaveste Ministarstvo lokalne uprave Kosova o nameri da se uključe u ovakvu saradnju. Uz obaveštenje treba da se priloži nacrt sporazuma između opštine i predložene srpske partnerske institucije.

10.3 Nacrt sporazuma o saradnji treba da definiše oblasti planirane saradnje, obezbeđenje eksperata i opreme, nivo finansiranja i procesne mehanizme, i druge relevantne proceduralne stvari, u skladu sa zahtevima upravljanja javnim finansijama koji važe za sve opštine.

10.4 Ovakva namera za saradnju i prateći nacrt sporazuma mogu biti podvrgnuti reviziji od strane kosovskog Ministarstva lokalne uprave u pogledu saglasnosti sa centralnim okvirnim zakonom. Uprkos odredbama Člana 6.1 ovog Aneksa, Ministarstvo, shodno ovakvoj reviziji, može da unese izmene u nacrt sporazuma o saradnji, ili, ukoliko se ozbiljne povrede zakona ne mogu na drugačiji način otkloniti, Ministarstvo može da ukine planiranu saradnju. Opština može da uloži žalbu na ovakvu meru Ministarstva pred Okružnim sudom koji je nadležan za teritoriju opštine.

10.5 Partnerstva između kosovskih opština treba da imaju prava na direktne odnose sa institucijama u Republici Srbiji samo u meri koja je neophodna za sprovođenje praktičnih aktivnosti partnerstva.

10.6 Potrebno je da se obrazuje zajednička komisija Republike Srbije/Kosova radi negovanja ovakve saradnje sa institucijama u Republici Srbiji i rešavanja posebno osetljivih pitanja između Prištine i Beograda po pitanju ove saradnje.

Član 11. Finansiranje opštinskih aktivnosti od strane Republike Srbije

11.1 Opštine imaju pravo da dobijaju finansijsku pomoć od Republike Srbije, uz ispunjavanje sledećih odredbi:

11.1.1 Namena bilo koje finansijske pomoći opštinama na Kosovu od strane Republike Srbije ograničena je na vršenje opštinskih odgovornosti u oblastima njihovih sopstvenih nadležnosti, pri čemu ta pomoć mora da bude transparentna i javno objavljena.

11.1.2 Opštine mogu da dobijaju finansijsku pomoć od Republike Srbije preko računa u poslovnim bankama, koje overava Centralna bankarska uprava Kosova. Prijem bilo kakvih sredstava mora da bude prijavljen centralnom Trezoru.

11.1.3 Opštine koje dobijaju finansijsku pomoć od Republike Srbije moraju da navedu tu pomoć, zajedno sa odgovarajućim rashodima, u svojim opštinskim budžetima.

11.1.4 Finansijska pomoć iz Republike Srbije opštinama na Kosovu ne sme da utiče na raspodelu grantova i drugih resursa koja se obezbeđuju opštinama shodno Članovima 8.3 i 8.4 ovog Aneksa, i ne podležu porezima, provizijama ili dažbinama bilo koje vrste koje nameće bilo koji centralni organ.

11.2 Pojedinačni prenosi novca, uključujući tu i penzije, pojedinim građanima Kosova mogu da se vrše sa računa iz Republike Srbije.

Član 12. Osnivanje novih opština

12.1 Biće osnovane nove opštine, u granicama datim u prilogu ovom Aneksu i biće unete u novi Zakon o opštinskim granicama.

12.2 Posle stupanja na snagu Zakona o opštinskim granicama, vlasti Kosova i Međunarodni civilni predstavnik (MCP) izvršiće sve neophodne pripreme da osiguraju da do održavanja lokalnih izbora budu izdvojeni i ustanovljeni resursi, imovina, i administrativne strukture potrebni za osnivanje i funkcionisanje ovih novih opština. Ovakve pripreme obuhvataju sledeće:

12.2.1 MCP će imenovati u konsultaciji sa lokalnim zajednicama u novim opštinama ili, u slučaju Novog Brda, u novim katastarskim zonama, i Ministarstvom lokalne uprave, Opštinske timove za pripremu (OTP) koji će obaviti pripreme za osnivanje svojih novih opština i ostale odgovarajuće zadatke koje odredi MCP.

12.2.2 Tokom tih priprema, izvršne funkcije u pogledu novih opština i pružanje javnih usluga u njima ostaće u nadležnosti bivših opština, u konsultaciji sa OTP.

12.2.3 Kada se radi o sadašnjoj opštini Mitrovica, aranžmani za osnivanje opštine Severna Mitrovica činiće aranžmani izloženi u Članu 13 ovog Aneksa.

12.2.4 Ovi i drugi prelazni aranžmani između bivših i novih opština biće izneti u Zakonu o opštinskim granicama.

12.3 Odmah po završetku lokalnih izbora, sve izvršne funkcije i nadležnosti biće prenete sa bivših opština na novoizabrane organe vlasti novih opština u skladu sa ovim Rešenjem. Kosovske centralne vlasti osiguraće da sva finansijska sredstva predviđena za nove opštine budu izdvojena i preneta na nove opštine, i preduzeće sve neophodne mere da osiguraju da nove opštine mogu da počnu da rade kao efikasne teritorijalne jedinice lokalne samouprave.

12.4 Uprkos odredbama Člana 12.1 ovog Aneksa, Kosovo će se uključiti u konsultacije sa zajednicom koja ne čini većinu kada ta zajednica čini najmanje 75% stanovništva koje je koncentrisano naseljeno sa minimalnim ukupnim brojem od 5000 stanovnika, sa ciljem osnivanja drugih novih opština.

Član 13. Mitrovica

13.1 Na teritoriji sadašnje opštine Mitrovica biće osnovane dve nove opštine, Severna Mitrovica i Južna Mitrovica, sa odgovarajućim opštinskim granicama kako je utvrđeno u prilogu ovom Aneksu III.

13.2 Biće osnovan Zajednički odbor opština Severna Mitrovica i Južna Mitrovica koji će vršiti funkcionalnu saradnju u oblastima sopstvenih nadležnosti opština o kojima se dogovore opštine.

13.3 Zajednički odbor činiće jedanaest (11) članova, sa po pet (5) predstavnika koje bira svaka opština i jednim (1) međunarodnim predstavnikom koga bira MCP. Zajedničkim odborom predsedava međunarodni predstavnik.

13.4 MCP će osnovati kancelariju u Mitrovici koja će svoje aktivnosti posebno usmeriti na oblast bezbednosti/vladavine prava, slobode kretanja/povratka, stambenih/imovinskih prava, i ekonomskog razvoja, kako je izneto u Aneksu IX ovog Rešenja.

13.5 Tokom prelaznog perioda od 120 dana, SPGS će u koordinaciji sa MCP obrazovati privremene opštinske strukture za novu opštinu Severna Mitrovica u granicama utvrđenim u prilogu ovom Aneksu. Posle završetka prelaznog perioda, ove privremene opštinske strukture biće pod nadležnošću MCP-a, do vremena održavanja prvih lokalnih izbora u toj opštini.

Član 14. Popis stanovništva i revizija odredbi o decentralizaciji

14.1 Godinu dana posle stupanja na snagu ovog Rešenja, Kosovo će u konsultaciji sa MCP-om organizovati popis stanovništva, koji će biti u skladu sa međunarodnim standardima i koji će pratiti međunarodni posmatrači. U tom kontekstu Republika Srbija i druge susedne zemlje treba omoguće da međunarodna agencija izvrši registraciju izbeglica i interno raseljenih lica (IRL) koji žele da se vrate na Kosovo.

14.2 Odredbe ovog Aneksa koje se odnose na osnivanje novih opština, uključujući njihove granice, MCP može da preispita i po potrebi revidira u tesnoj koordinaciji sa Vladom Kosova i Konsultativnim većem za zajednice, u roku od šest meseci od podnošenja konačnih rezultata popisa na Kosovu. Prilikom preispitivanja biće uzeta u obzir demografska kretanja, a posebno povratak izbeglica i IRL u opštine, kao i funkcionalnost i održivost opštinskih organa vlasti i njihovih aktivnosti.

DODATAK ANEKSU III RAZGRANIČENjE NOVIH OPŠTINA

Katastarska područja (KP) unutar svake opštine navedena su u daljem tekstu:

Gračanica (16)

KP Badovac

KP Batuse

KP Čaglavica (kao što je obeleženo u priloženoj karti III A),

KP Dobrotin

KP Gračanica

KP Donja Gušterica

KP Gornja Gušterica

KP Laplje Selo

KP Lepina

KP Livađe

KP Preoce

KP Skulanevo

KP Sušica

KP Suvi Do

KP Radevo

KP Ugljare

Novo Brdo (24)

KP Bostane

KP Boljevce

KP Bušince

KP Carevce

KP Draganac

KP Izvor

KP Jasenovik

KP Klobukar

KP Koretište

KP Gornje Kusce

KP Labljane

KP Donji Makreš

KP Gornji Makreš

KP Manišince

KP Miganovce

KP Mozgovo

KP Novo Brdo

KP Paralovo

KP Prekovce

KP Stanišor

KP Straža

KP Trnićevce

KP Tirince

KP Zebince

Ranilug (13)

KP Boževce

KP Domorovce

KP Drenovce

KP Glogovce

KP Odevce

KP Gornje Korminjane

KP Donje Korminjane

KP Pancelo

KP Rajanovce

KP Ranilug

KP Veliko Ropotovo

KP Malo Ropotovo

KP Tomance

Parteš (3)

KP Donja Budriga

KP Pasjane

KP Parteš

Klokot/Vrbovac (8)

KP Grnčar

KP Klokot

KP Letnica

KP Mogila

KP Sašare

KP Vrbovac

KP Vrnavokolo

KP Vrnez

Severna Mitrovica

KP Mitrovica (kao što je obeleženo u priloženim kartama III B, C)

KP Gornji Suvi Do (kao što je obeleženo u priloženim kartama III B, C)

KP Donji Suvi Do (kao što je obeleženo u priloženim kartama III B, C)

ANEKS IV PRAVOSUDNI SISTEM

Član 1. Struktura sudova

1.1 Vrhovni sud prilikom rešavanja žalbi podnesenih u skladu za zakonom garantuje jednoobraznu primenu zakona. Najmanje petnaest odsto (15%) sudija Vrhovnog suda, ali nikako manje od troje (3) sudija, biće iz zajednica koje nisu u većini na Kosovu.

1.2 Najmanje petnaest odsto (15%) sudija svakog okružnog suda, ali nikako manje od dvoje (2) sudija, su sudije iz zajednica koje nisu većinska zajednica na Kosovu.

1.3 Ukoliko na teritoriji novih opština uspostavljenih shodno Aneksu III ne postoji osnovni sud, opština može, na osnovu odluke skupštine opštine, da podnese zahtev Kosovskom pravosudnom veću (KPV) za donošenje odluke o uspostavljanju osnovnog suda unutar njene teritorije ili da nekom od već postojećih sudova na teritoriji druge opštine bude dodeljena jurisdikcija nad teritorijom nove opštine. Isto pravo ima i opština koja već postoji, a gde je većina stanovništva iz redova zajednice koje nije većinska zajednica na Kosovu i koja nema svoj osnovni sud.

1.3.1 Kosovsko pravosudno veće (KPV) odobrava takve zahteve, osim u slučaju kad oceni da zahtev za otvaranje novog osnovnog suda za takvu jurisdikciju nema dovoljan obim posla ili broj predmeta koji bi opravdali postojanje posebnog suda.

1.3.2 Ukoliko KPV odobri zahtev za uspostavljanje novog suda, nadležne vlasti preduzimaju sve neophodne mere kako bi osigurale da svaki novi sud bude uspostavljen i postane funkcionalan u roku od šest meseci od dana donošenja odluke.

1.3.3 Ukoliko KPV ne odobri zahtev za uspostavljanje novog osnovnog suda, ili ukoliko opština zahteva da postojeći sud ima jurisdikciju nad njenom teritorijom, nadležne vlasti preduzimaju sve neophodne mere kako bi lokalnim zajednicama poboljšale pristup pravosuđu otežan usled geografske izolacije, nedostatka bezbednosti ili drugih relevatnih faktora. Takve mere mogu da uključe da na teritoriji nove opštine bude uspostavljeno Odeljenje postojećeg osnovnog suda čiju je jurisdikciju nova opština tražila nad svojom teritorijom, ili da obezbedi mogućnost zasedanja ovog osnovnog suda na teritoriji nove opštine.

Član 2. Sudije i tužioci

2.1 Sastav pravosuđa i tužilaštva odražava etničku raznolikost Kosova i potrebu za pravičnom zastupljenošću svih zajednica, poštujući u isto vreme međunarodno priznata načela jednakosti polova, kako je izloženo u instrumentima o ljudskim pravima u Članu 2. Aneksa I ovog Rešenja.

2.2 U kosovskim institucijama pravosuđa naročito je odražen etnički sastav oblasti pod njihovom jurisdikcijom. Kosovsko pravosudno veće preduzima one mere koje su neophodne za povećanje broja sudija i tužilaca iz kosovskih zajednica koje trenutno nisu dovoljno zastupljene među sudijama i tužiocima koji rade na Kosovu ili u bilo kom njegovom delu.

2.2.1 Da bi u vezi sa ovim ispunilo svoje obaveze , KPV, između ostalog, među jednako kvalifikovanim kandidatima za sudije i tužioce daje prednost pripadnicima zajednica koje nisu dovoljno zastupljene.

2.2.2 Pružanje prednosti jednako kvalifikovanim kandidatima iz zajednica koje nisu dovoljno zastupljene primenjuje se sve dok je procenat sudija i tužilaca iz redova ostalih zajednica koji ne pripadaju većinskoj zajednici ispod 15%, i/ili kad je procenat sudija i tužilaca iz redova srpske zajednice ispod 8%.

Član 3. Postupak naimenovanja sudija i tužilaca

3.1 Tekuća, jednovremena, sveobuhvatna procena koja se širom Kosova sprovodi u cilju utvrđivanja podobnosti svih kandidata za stalna nameštenja na položaje sudija i tužilaca na Kosovu ("Postupak naimenovanja"), do navršavanja zakonom određene starosne dobi potrebne za penziju, nastaviće da se odvija u skladu sa Administrativnim naređenjem 2006/181, i na ovaj postupak neće uticati prestanak mandata UNMIK-a ili stupanje na snagu novog Ustava, kako je predviđeno Članom 15. ovog Rešenja, osim u onom obimu koji je predviđen ovim Aneksom.

3.1.1 Svi uspešni kanidati koje SPGS naimenuje ili ponovo imenuje kao sudije i tužioce u Postupku naimenovanja nastaviće da obavljaju svoje dužnosti sve do prirodnog isteka svojih mandata, ili sve dok ne budu razrešeni svoje dužnosti u skladu sa zakonom.

3.1.2 Nakon završetka mandata UNMIK-a, kako je opisano u Članu 15. ovog Rešenja, Nezavisna komisija za imenovanje sudija i tužilaca (NKST) pisanim putem podnosi Kosovskom pravosudnom veću (KPV) preporuke o kandidatima za imenovanje ili ponovno imenovanje, i KPV ima završnu reč u predlaganju kandidata za imenovanje ili ponovno imenovanje sudija i tužilaca predsedniku Kosova.

3.1.3 Svi uspešni kandidati koji su imenovani ili ponovno imenovani kao sudije i tužioci od strane predsednika Kosova, a na predlog KPV-a kao deo Postupka naimenovanja, ostaće na svojim položajima sve do prirodnog isteka svojih mandata ili dok ne budu razrešeni svojih dužnosti u skladu sa zakonom.

_______

1 Za sprovođenje Uredbe UNMIK-a br. 2006/25 o regulatornom okviru za pravosudni sistem na Kosovu.

3.2 Po završetku prelaznog perioda, kako je predviđeno Članom 15. ovog Rešenja, sastav KPV-a i njegove procedure u Postupku naimenovanja koje se odnose na izbor sudija i tužilaca na položaje rezervisane za pripadnike zajednica koje nisu većinske zajednice na Kosovu, biće ustanovljene i sprovedene u skladu sa odredbama Člana 4. ovog Aneksa.

Član 4. Kosovsko pravosudno veće

4.1 Kosovsko pravosudno veće (KPV) je odgovorno, između ostalog, za donošenje odluka u vezi sa predloženim kandidatima za službovanje u sudstvu, unapređenjem i premeštajem sudija, i u vezi sa disciplinskim postupcima koji se vode protiv sudija. Ovlašćenja i postupci KPV-a, uključujući pitanja koja se odnose na disciplinski postupak i razrešenje dužnosti svojih Članova, biće određeni zakonom. KPV je potpuno nezavisno u obavljanju svojih funkcija.

4.2 KPV u svom sastavu ima trinaest (13) članova.

4.2.1 Od trinaest članova, pet (5) članova biće članovi sa Kosova Pravosudnog i tužilačkog saveta čiju je podobnost NKST ispitala tokom prve i druge faze u Postupku naimenovanja, a u skladu sa Administrativnim naređenjem 2006/18. Od ovih pet članova, jedan (1) sudija i jedan (1) tužilac, slučajno izabrani, radiće u KPV-u sve do isteka svojih mandata, kada će biti zamenjeni jednim (1) sudijom i jednim (1) tužiocem čiju je kompetentnost ocenila NKST i koje su izabrale njihove kolege na osnovu metoda koje obezbeđuju najširu zastupljenost sudstva i tužilaštva. Preostalo dvoje (2) sudija i jedan (1) tužilac, od pet kosovskih članova NKST-a, radiće u KPV-u u periodu od dodatnih godinu (1) dana nakon isteka svojih mandata, nakon čega će biti zamenjeni u skladu sa istim postupkom kao njihove prethodne kolege iz NKST-a. U slučaju osnivanja tela koje bi bilo odgovorno za pitanja koja se odnose na naimenovanje, disciplinski postupak i razrešenje tužilaca, svih pet preostalih članova KPV-a postaće sudije.

4.2.2 Između preostalih osam članova, dva (2) člana izabraće poslanici Skupštine Kosova koji zauzimaju mesta rezervisana ili zagarantovana za pripadnike zajednice kosovskih Srba, dva (2) člana izabraće poslanici Skupštine koji zauzimaju poslanička mesta rezervisana ili zagarantovana za predstavnike ostalih zajednica i dva (2) člana izabraće poslanici Skupštine koji su izabrani za poslanike tokom redovne raspodele poslaničkih mesta. U svakom slučaju, najmanje jedan od dva člana mora da bude sudija koji je prošao proveru od strane NKST. Dva (2) međunarodna člana, od kojih je jedan sudija, bira MCP na osnovu predloga Misije EBOP-a.

4.2.3 Svi članovi Kosovskog pravosudnog veća imaće potrebne profesionalne kvalifikacije i stručnost koja je neophodna za rad KPV-a.

4.3 Kandidati za sudijska mesta koja su rezervisana za pripadnike zajednica koje ne predstavljaju većinsku zajednicu na Kosovu mogu biti naimenovani jedino od strane celokupnog KPV-a većinom glasova članova KPV-a koje su izabrali skupštinski poslanici koji zauzimaju poslanička mesta rezervisana ili zagarantovana za pripadnike zajednica koje nisu većinska zajednica na Kosovu,. Ukoliko ova grupa članova KPV-a ne nominuje kandidata na dva uzastopna zasedanja KPV-a, svi članovi KPV-a imaju pravo da nominuju kandidata za ta sudijska mesta. Takvi kandidati biće izabrani među kvalifikovanim kandidatima koji ispunjavaju sve kriterijume predviđene zakonom.

4.4 Kanidati za sudijska mesta u osnovnim sudovima čija jurisdikcija isključivo pokriva teritoriju jedne ili više opština u kojima je većina stanovništva iz redova srpske zajednice, mogu biti naimenovani jedino od strane celokupnog KPV-a, s tim da je stav dvoje članova KPV-a koje su izabrali skupštinski poslanici koji zauzimaju mesta rezervisana ili zagarantovana za zajednicu kosovskih Srba zajednički i jednoglasan. Ukoliko ova dva člana ne nominuju svog kandidata nakon dva uzastopna zasedanja KPV-a, svi članovi KPV-a imaju pravo da nominuju kandidate za ta sudijska mesta. Ti kandidati biće izabrani iz grupe kvalifikovanih kandidata koji ispunjavaju sve kriterijume predviđene zakonom.

4.5 Sudija protiv svoje volje ne može biti razrešen dužnosti ili premešten na drugo radno mesto osim ako to nije predlog Kosovskog pravosudnog veća u skladu sa Ustavom i zakonom. Sudija koji nije zadovoljan takvom odlukom ima pravo podnošenja žalbe Vrhovnom sudu Kosova.

ANEKS V VERSKO I KULTURNO NASLEĐE

Član 1. Naziv, unutrašnja organizacija i imovina Srpske pravoslavne crkve

1.1 Srpska Pravoslavna Crkva (SPC) na Kosovu uživa svu zaštitu, prava, privilegije i imunitet kako je predviđeno ovim Aneksom. Ostvarivanje ovih prava, privilegija i imuniteta povlači za sobom dužnosti i obaveze postupanja u skladu sa zakonom Kosova, pri čemu ne smeju da budu kršena prava drugih.

1.2 Kosovo priznaje Srpsku Pravoslavnu Crkvu na Kosovu, uključujući manastire, crkve i ostala mesta koja se koriste u verske svrhe, kao sastavni deo Srpske Pravoslavne Crkve sa sedištem u Beogradu.

1.3 Kosovo će poštovati naziv i unutrašnju organizaciju Srpske Pravoslavne Crkve, uključujući njenu hijerarhiju i aktivnosti.

1.4 Kosovo garantuje da će pokretna i nepokretna imovina i ostala imovina Srpske Pravoslavne Crkve biti nepovrediva i da neće biti predmet eksproprijacije.

1.5 Srpska Pravoslavna Crkva na Kosovu ima potpuno diskreciono pravo u upravljanju svojom imovinom, rekonstrukciji svoje imovine i pristupu svojim prostorijama i objektima.

1.5.1 Kosovske vlasti imaće pristup mestima koja su u vlasništvu Srpske Pravoslavne Crkve samo uz pristanak Crkve, ili kada je izdat sudski nalog koji se odnosi na navodne nezakonite aktivnosti, ili u slučaju neposredne opasnosti po život ili zdravlje.

1.5.2 Srpska Pravoslavna Crkva se ohrabruje da omogući pristup javnosti svojim prostorijama u cilju negovanja i promocije boljeg razumevanja i poštovanja njenog verskog, kulturnog i istorijskog značaja.

1.6 Kosovo ne može arbitrarno da zabrani ulazak ili boravak na Kosovu sveštenika, iskušenika, monaha, monahinja, laika ili drugih pozvanih lica i pripadnika Srpske Pravoslavne Crkve.

1.7 Kosovo će se konsultovati sa Srpskom Pravoslavnom Crkvom u promociji srpskog pravoslavnog nasleđa za turističke, obrazovne, ili javne svrhe. Takva promocija će u potpunosti poštovati srpsku istorijsku i versku tradiciju na Kosovu.

Član 2. Ekonomska i ostala podrška

2.1 Srpska pravoslavna crkva na Kosovu može da prima donacije i ostalu podršku od bilo koje institucije unutar ili van Kosova. Takve donacije pružaće se na potpuno transparentan način.

2.2 Kosovo Srpskoj Pravoslavnoj Crkvi, pored onih olakšica koje uživaju sve ostale vere na Kosovu, pruža carinske i poreske olakšice za privredne aktivnosti Crkve koje su posebno bitne za njenu finansijsku samoodrživost, kao što su rad radionica za vez i izradu crkvenih odeždi, izrada sveća, ikonopis, rezbarenje drveta i drvodeljstvo i proizvodnja tradicionalnih poljoprivrednih proizvoda. Ove privlegije obuhvataju i uvoz i kupovinu relevatnih proizvoda, materijala, mašina, alata i žive stoke; kao i izvoz proizvoda koji su rezultat prethodno navedenih aktivnosti.

Član 3. Bezbednost verskih i kulturnih objekata

3.1 Srpska Pravoslavna Crkva, njeni manastiri, crkve i ostali verski i kulturni objekti od posebne važnosti za zajednicu kosovskih Srba imaće potrebnu bezbednost.

3.1.1 Glavna odgovornost za garantovanje bezbednosti kosovskom verskom i kulturnom nasleđu biće na kosovskim agencijama za sprovođenje zakona, a naročito na Kosovskoj policijskoj službi (KPS). Zaštita srpskih verskih i kulturnih objekata predstavljaće poseban operativni zadatak KPS-a. Misija vladavine prava EBOP-a u konsultaciji sa Međunarodnim vojnim prisustvom (MVP), nadgledaće, poučavaće i savetovaće KPS prilikom sprovođenja ovog zadatka.

3.1.2 U periodu odmah nakon stupanja na snagu Rešenja, MVP će obezbeđivati manastir Gračanicu, manastir Devič, manastir Zočište, manastir Svetih Arhanđela, manastir Budisavci, manastir Gorioč, manastir Visoki Dečani, Pećku Patrijaršiju i memorijalni spomenik na Gazimestanu. Pružanje bezbednosti ovim objektima nastaviće se sve dok MVP, nakon konsultacija sa MCP-om i Misijom EBOP-a, ne odluči da su se stekli uslovi da ove odgovornosti budu prenete na KPS.

3.1.3 Stepen i trajanje konkretnih mera u cilju fizičkog obezbeđivanja objekata od strane MVP-a zavisiće, između ostalog od: i) procene opasnosti koju sprovodi MVP; ii) preporuka koje bude dao Savet za sprovođenje i nadgledanje, shodno Članu 5. ovog Aneksa.

3.1.4 MVP ima za cilj da podigne stepen poverenja i pouzdanja, i da radi ka normalizaciji bezbednosne situacije oko datih objekata. Kapaciteti KPS-a biće prošireni što je moguće brže kako bi se omogućilo MVP-u da se isključi iz ovih zadataka koji nisu vojne prirode.

3.2 Kosovo će garantovati slobodu kretanja sveštenstvu i pripadnicima Spske Pravoslavne Crkve na Kosovu i, prema potrebi, pružati neophodne bezbednosne mere za takvo kretanje.

Član 4. Zaštitne zone

4.1 Određenom broju manastira, crkava i ostalim verskim objektima Srpske Pravoslavne Crkve, kao i istorijskim i kulturnim lokalitetima od posebne važnosti za zajednicu 16. mart

kosovskih Srba, biće pružena posebna zaštita uspostavljanjem zaštitnih zona. Svrha zaštitnih zona je: da obezbede mirno postojanje i funkcionisanje lokaliteta koji su pod zaštitom; da očuvaju njihovo istorijsko, kulturno i prirodno okruženje, uključujući monaški život sveštenstva; da spreče nepovoljan razvoj oko njih, istovremeno omogućavajući najbolje moguće uslove za harmoničan i održivi razvoj zajednica koje naseljavaju oblasti koje okružuju te lokalitete. Bez prejudiciranja vlasništva nad imovinom koja se nalazi unutar zaštitnih zona, uvode se sledeća ograničenja:

4.1.1 Zabranjena je bilo koja nova aktivnost u sledećim oblastima:

a) industrijska izgradnja ili razvoj, kao što su: iskopavanje i eksploatacija minerala; izgradnja brana, elektrana ili elektroenergetskih vodova, ciglana, fabrika i tranzitnih puteva u seoskim oblastima;

b) izgradnja ili razvoj koji vode ka seči šuma ili zagađenju životne sredine.

4.1.2 Svaka nova aktivnost u sledećim oblastima može da bude ograničena ako to okolnosti nalažu. Pre otpočinjanja svake aktivnosti u sledećim oblastima, nadležna opština tražiće saglasnost SPC. Ako ne bude postignut sporazum, strane će uputiti predmet Savetu za sprovođenje i nadgledanje (SPN), u skladu sa Članom 5.4 ovog Aneksa2.

a) komercijalna izgradnja ili aktivnosti kao što su: izgradnja objekata ili zgrada koje su više od štićenog manastira/crkve/kulturnog spomenika, izgradnja puteva/ulica, izgradnja skladišta, radionica, prodavnica, restorana, barova, kafića, hotela/motela, piljarnica i kioska, benzinskih pumpi i radionica za opravku automobila, supermarketa, noćnih klubova i bilo koje druge konstrukcije velikih dimenzija u seoskim oblastima;

b) javna okupljanja, rekreacija i zabava;

c) urbanizacija poljoprivrednog zemljišta.

4.1.3 Kosovo će obezbediti da prostorni planovi za oblasti unutar zaštitnih zona budu u skladu sa ograničenjima koja su navedena u Članovima 4.1.1 i 4.1.2

4.1.4 Zaštitne zone za sledeće lokalitete definisane su priloženim mapama:

Manastir Visoki Dečani3

Pećka Patrijaršija, Peć

_______

2 U slučaju bilo koje ovakve aktivnosti unutar zaštitnih zona za sledeće oblasti, dotična opština mora direktno da se konsultuje sa SSN: Memorijalni spomenik Gazimestan, srednjovekovna tvrđava u Zvečanu, srednjovekovni grad Novo Brdo i srednjovekovni Vojinovića most/Stari most u Vučitrnu

3 Zaštitna zona za manastir Visoki Dečani je ista kao i "Specijalna zonska oblast'* predviđena Izvršnom odlukom UNMIK-a 2005/5 od 25. aprila 2005. i naknadnim izvršnim odlukama

 

Manastir Gračanica, Priština

Crkva Vavedenja Presvete Bogorodice, Lipljan

Manastir Devič, Srbica

Manastir Gorioč, Istok

Manastir Budisavci, Klina

Manastir Sokolica, Zvečan4

Manastir Draganac,Gnjilane

Manastir Svetih Arhangela, Prizren

Manastir Banjska, Zvečan

Manastir Zočište, Orahovac

Selo Velika Hoča, Orahovac

Manastir Duboki Potok, Zubin Potok

Crkva Svetog Đorđa, Gornje Selo, Prizren

Manastir Sočanica, Leposavić

Isposnica sa crkvom, Uljarice ,Klina

Memorijalni spomenik Gazimestan, Obilić 5

Srednjevekovna tvrđava Zvečan, Zvečan

Srednjevekovni grad Novo Brdo, Novo Brdo

Srednjevekovni most Vojnović, Vučitrn

Isposnica Svetog Petra Koriškog, Koriša, Prizren

 

4.1.5 Za sledeća mesta zaštitne zone biće ograničene u krugu od 100 metara:

Manastir Svete Petke, Leposavić,

Manastir Sveti Vrači, Leposavić,

Manastir Svete Bogorodice Hvostanske, Srbica,

Manastir Svetog Marka, Koriša, Prizren,

Manastir Svete Trojice, Mušutište, Suva Reka,

Crkva Svete Bogorodice, Sredska, Prizren

Manastir uspenija svetog Uroša, Nerodimlje, Uroševac,

Monastir Binač ili Buzovik, Vitina.

 

4.1.6 Za sledeća mesta zaštitne zone biće ograničene u krugu od 50 metara:

Manastir Dolac, Klina

Crkva Svetog Nikole, Đurakovac, Istok

Crkva Bogorodice Odigitrije, Mušutište. Suva Reka

Crkva Svetog Nikole, Štrpce

Crkva Svetog Teodora, Donja Bitinja, Štrpce

Crkva Svetog Nikole, Gotovuša, Štrpce

______

4 Ova zaštitna zona je zajednička zaštitna zona za manastir Sokolicu i Memorijalni kompleks Ise Boljetina. Nadležna opština će u skladu sa tim tražiti saglasnost SPC i uprave muzeja Ise Boljetinija u vezi bilo kakve nove aktivnosti, kako je predviđeno u Članu 4.1.2 ovog Aneksa.

5 Preporučuje se da Barjaktarevo turbe bude ili uključeno u istu zaštitnu zonu, s tim da ona u skladu s tim bude proširena, ili u posebnu zaštitnu zonu koja bi bila uspostavljena za ovaj spomenik. Takođe se preporučuje da se uspostavi zaštitna zona za mauzolej Sultana Murata.

 

Bogorodična Crkva, Gotovuša, Štrpce

Crkva Svetog Đorđa, Gornja Bitinja, Štrpce

Crkva Svetog Nikole Mušnikovo, Prizren

Crkva Svetog Nikole, Bogoševci, Prizren

Crkva Svetog Nikole, Drajčici, Prizren

Crkva Svetog Nikole, Sredska, Prizren

Crkva Svetih apostola (ili Svete Petke), Mušnikovo, Prizren

Crkva Sv. Đorđa, Sredska, Prizren

4.1.7 Zaštitnu zonu za Istorijski centar Prizrena ustanoviće opštinske vlasti Prizrena u saradnji sa MVP, i ona će obuhvatitit srpske pravoslavne, otomanske i katoličke, lokalne i druge objekte od kulturnog značaja. Sledeći srpski kulturni i verski objekti biće uključeni u Zaštitnu zonu: Crkva Bogorodice Ljeviške; stara "Maras Mahala"; Crkva Svetog Spasa; Pravoslavna Bogoslovija Svetih Ćirila i Metodija; i Vladičanski dvor 6.

4.2 U skladu sa Članom 5.2 Uredbe UNMIK-a 2000/45 o samoupravi opština na Kosovu, selo Velika Hoča,ima pravo da, u konsultacijima sa opštinom Orahovac, primeni ograničena ovlašćenja u vezi sa aktivnostima u oblasti zaštite i unapređenja verskog i kulturnog nasleđa i seoskog planiranja, u odnosu na svoju zaštitnu zonu. U skladu sa Članom 5.4 ovog Aneksa, Savet za sprovođenje i nadgledanje (SSN) omogućiće te konsultacije.

Član 5. Savet za sprovođenje i nadgledanje

5.1 Savet za sprovođenje i nadgledanje (SSN), biće osnovan i redovno će se sastajati sa ciljem da nadgleda i olakšava sprovođenje odredaba ovog Rešenja koje se odnose na zaštitu srpskog verskog i kulturnog nasleđa na Kosovu.

5.2 SSN-om predsedava viši međunarodni zvaničnik kojeg imenuje Međunarodni civilni predstavnik (MCP) na Kosovu.

5.3 Pored predsedavajućeg SSN ima još sedam (7) članova. Predstavnici sledećih institucija obavljaće dužnosti u SSN-u: Ministarstva kulture Kosova, Instituta za zaštitu spomenika u Prištini, Srpske pravoslavne crkve, Instituta za zaštitu spomenika u Leposaviću, OEBS-a, Saveta Evrope i UNESKO-a.

5.4 SSN je dužan da:

a) savetuje i daje preporuke MCP-u u vezi sa sprovođenjem odredaba Rešenja koje se odnose na zaštitu srpskog verskog i kulturnog nasleđa na Kosovu;

b) nadgleda određivanje zaštitnih zona na terenu i njihovo sprovođenje;

_______

6 Kompleks Vladičanskog dvora obuhvata Vladičanski dvor, katedralu Svetog Đorđa, crkvu Svetog Đorđa (Runović) i crkvu Svetog Nikole (Tutić)

 

c) preporučuje promene graničnih linija zaštitnih zona i ograničenja koja se primenjuju unutar njih ukoliko okolnosti to nalažu;

d) pomaže pri razrešavanju sporova između Srpske Pravoslavne Crkve centralnih i lokalnih vlasti na Kosovu u pogledu sprovođenja odredaba ovog Aneksa i daje odgovarajuće preporuke za delovanje SSN, u zavisnosti od okolnosti;

e) preporučuje MCP-u mere za ispravljanje mogućih nedostataka u sprovođenju odredaba Rešenja koje se odnose na zaštitu srpskog verskog i kulturnog nasleđa na Kosovu;

f) Savetuje kosovske službe za sprovođenje zakona, Međunarodno vojno prisustvo i Misiju EBOP-a o pitanjima bezbednosti koja mogu imati uticaj na objekte verskog i kulturnog nasleđa.

5.5 Podršku SSN-u pruža Sekretarijat koji je odgovoran za svakodnevno nadgledanje sprovođenja ovog Aneksa, a njegov sastav čini međunarodno i lokalno osoblje koje je neposredno odgovorno predsedavajućem.

5.6 SSN će ostvariti blisku saradnju sa Komisijom za sprovođenje obnove.

Član 6. Vraćanje arheoloških i etnoloških eksponata

6.1 Republika Srbija vratiće areheološke i etnološke eksponate, koji su uzeti kao pozajmica iz muzeja Kosova za privremene postavke u Beogradu 1998-1999. godine, u roku od 120 dana od dana stupanja na snagu ovog Rešenja.

ANEKS VI SPOLjNI DUG

Član 1. Opšte odredbe

1.1 Kosovo će preuzeti svoj deo spoljnog duga Republike Srbije. Kosovski deo duga biće utvrđen putem pregovora između Kosova i Republike Srbije na osnovu sledećih principa, u dogovoru sa odgovarajućim poveriocima: spoljni dug će postati obaveza Kosova kada se konačni korisnik nalazi na Kosovu; neraspoređeni spoljni dug biće raspodeljen stranama prema proporcionalnom ključu oko kojeg će se dogovoriti strane u saradnji sa Međunarodnim monetarnim fodnom (MMF).

Član 2. Obaveza otplate duga

2.1 Sve dok dug ne bude u potpunosti namiren i preraspodeljen u dogovoru sa poveriocima, Republika Srbija će, na osnovu svojih obaveza kao zemljazajmoprimac/jemac, garantovati nastavak otplaćivanja dugova. Kosovo će propisno i shodno tome nadoknaditi Republici Srbiji utvrđeni deo servisiranja duga koji je Republika Srbija plaćala do okončanja procesa izmirenja duga.

Član 3. Arbitraža

3.1 U slučaju da se u periodu od šest meseci nakon stupanja na snagu ovog Rešenja, Kosovo i Republika Srbija ne dogovore oko izmirenja i raspodele duga, Međunarodna upravna grupa će,u dogovoru sa relevatnim poveriocima, nakon konsultacija sa obema stranama naimenovati međunarodnog arbitra koji će podeliti spoljni dug Republike Srbije između Republike Srbije i Kosova, ili onaj deo spoljnog duga oko kojeg se dve strane nisu usaglasile, u dogovoru sa odgovarajućim poveriocima.

3.2 Arbitražna raspodela dugova je neopoziva i odlučiće o tome koja dugovanja treba da preuzme Kosovo.

ANEKS VII IMOVINA I ARHIVA

Član 1. Javna preduzeća

1.1 Vlasnička prava u javnim preduzećima (JP) i određene obaveze, uključujući, ali ne ograničavajući se na, obaveze nastale pre inkorporacije preduzeća, biće preneta na Kosovo. Vlasnička prava i određene obaveze javnih preduzeća koja pružaju usluge samo u određenoj opštini ili u ograničenom broju opština, naročito u oblasti snabdevanja vodom, uklanjanja otpada, navodnjavanja i grejanja, biće prenesena na tu opštinu ili na relevatne opštine.7 Kosovo će poštovati evropske standarde koji se odnose na vodosnabdevanje, uklanjanje otpada i zaštitu životne sredine.

1.2 Bez obzira na ova vlasnička prava, nadležne kosovske vlasti preduzeće odgovarajuće mere kako bi sprovele odgovarajuća međunarodna načela o upravljanju preduzećima i liberalizaciji. Gore navedene mere trebalo bi naročito da isključe mogućnost vraćanja statusa registrovanjih JP kao nezavisnih deoničarskih društava i upravnih struktura preduzeća koje su u njih uvedene.

Član 2. Društvena preduzeća

2.1 Povereništvo nad društvenim preduzećima i njihovom imovinom (DP) vršiće Kosovska poverenička agencija (KPA), kako je utvrđeno Uredbom kojom se menja i dopunjuje izmenjena i dopunjena Uredba 2001/12. 8 Potraživanja će biti rešena na osnovu odredaba datih u Članu 3. ovog Aneksa.

_______

7 UNMIK će doneti uredbu koja će izmeniti i dopuniti uredbu i/ili administrativno naređenje u toku prelaznog perioda, na osnovu kojih će vlasnička prava i određene obaveze JP-a biti prenete na Kosovo, i podeliti vlasnička prava i prateće obaveze u vezi sa pojedinim javnim preduzećima između centralnog nivoa i određenih opština u skladu sa Članom 1.1 ovog Aneksa. Takva uredba i/ili administrativno naređenje stupiće na snagu odmah nakon prelaznog perioda.

8 UNMIK će u toku prelaznog perioda doneti uredbu koja menja i dopunjuje izmenjenu i dopunjenu Uredbu 2001/12, koja će sadržati odredbe Člana 2. ovog Aneksa i sledeća načela. Takva uredba stupiće na snagu odmah nakon prelaznog perioda.

● KPA će biti finansirana iz kosovskog budžeta, vanbudžetskih resursa koje obezbeđuju donatori i iz povereničkih fondova KPA posle namirenja svih validnih potraživanja poverilaca i vlasničkih potraživanja;

● Privatna imovina biće u potpunosti zaštićena u skladu sa principima EKLjP;

● Proces privatizacije društvenih preduzeća biće nastavljen uz transparentnost u radu KPA i uz relevantno međunarodno učešće;

● Princip kompenzacije umesto fizičke restitucije nastaviće da se primenjuje. Detaljniji propisi o metodu koji treba da odredi takvu kompenzaciju biće utvrđeni zakonskim propisima na Kosovu, koji će uzeti u obzir relevantne standarde EKLjP;

● Proces likividacije privatizovanih preduzeća i imovine biće nastavljen na transparentan način od strane nezavisne likvidacione komisije koju će osnovati KPA.;

● KPA će doneti odluke o privatizaciji i likvidaciji tek posle konsultacija sa zvaničnicima iz opština u kojima se nalaze relevantna preduzeća;

 

2.2 Da bi posebno bila nadgledana usklađenost sa načelima Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (EKLjP) i sa važećim zakonskim propisima koji se odnose na privatizaciju i likvidaciju preduzeća u društvenom vlasništvu. MCP će imenovati sledeće međunarodne predstavnike:

a. tri (3) člana Upravnog odbora KPA,

b. direktora Izvršnog sekretarijata Upravnog odbora KPA,

c. jednog (1) člana u svakom likvidacionom odboru.

2.3 Međunarodni članovi Upravnog odbora imaće nadležnost da zajedno i jednoglasno ukinu odluku KPA-u, ukoliko utvrde da je takva odluka u suprotnosti sa načelima EKLjP i njenim protokolima i važećim zakonom, i proslediće predmet Specijalnoj komori Vrhovnog suda koja treba da donose odluku. Specijalna komora po hitnom postupku odlučuje o takvim slučajevima.

2.4 Svaka pojedinačna isplata iz sredstava ostvarenih privatizacijom i likvidacijom, prikupljenih u povereničkim fondovima, zahtevaće saglasnost međunarodnih članova Upravnog odbora, i njihovo zajedničko i jednoglasno postupanje, osim ako je Specijalna komora već donela odluku da do isplate mora doći.

2.5 Dva najveća međunarodna donatora Kosovske povereničke agencije imaju pravo da kao posmatrači prisustvuju sastancima Upravnog odbora KPA.

Član 3. Postupak odlučivanja o potraživanjima prema KPA

3.1, Konačno utvrđivanje vlasništva i odlučivanje o potraživanjima nastaviće da obavlja Specijalna komora pri Vrhovnom sudu, koja je u tu svrhu osnovana shodno Uredbi UNMIK-a 2002/13

_______

● Zahteve protiv bilo koje akcije KPA ili likvidacionog odbora razmatraće Komisija za zahteve. Komisija za zahteve davaće preporuke koje će predstavljati konačnu odluku KPA. Protiv tih odluka može da bude podneta žalba Specijalnoj komori Vrhovnog suda koja je nadležna za premete u vezi sa KPA.

● Nealbanske zajednice sa Kosova biće zastupljene u Upravnom odboru, likvidacionim odborima i komisijama za zahteve;

● Konačne odluke o vlasništvu i presuđivanje po imovinskim zahtevima i dalje će vršiti Specijalna komora pri Vrhovnom sudu, u skladu sa Članom 3. ovog Aneksa;

● Poverenički fondovi KPA u kojima se čuva dobit od privatizacije ili likvidacije biće čuvani da bi se iz njih pokrili validni zahtevi poverilaca i vlasnička potraživanja. Ova sredstva biće investirana u investicije koje su rangirane od strane međunarodnih agencija za ocenu investicija.

● Posle isteka bilo kog perioda za podnošenje takvih zahteva i namirivanja svih validnih potraživanja poverilaca i vlasničkih potraživanja, u granicama raspoloživih sredstava u svakom od slučajeva, preostala sredstva KPA (društvena imovina i dobit od privatizacije/likvidacije društvene imovine) biće prebačena Vladi Kosova.

 

3.2 Specijalnu komoru čine pet specijalizovanih komisija koje rade u sledećim oblastima pod njihovom jurisdikscijom: (i) zahtevi koje se odnose na privatizaciju; (ii) zahtevi za spiskove zaposlenih lica; (iii) vlasnička prava i potraživanja poverilaca; (iv) zahtevi za likvidaciju (v) zahtevi za reorganizaciju preduzeća. Svaka specijalizovana komisija u svom sastavu imaće dvoje (2) međunarodnih sudija i jednog kosovskog sudiju.

3.3 Unutar Specijalne komore postojaće žalbena komisija koja je zadužena za preispitivanje odluka Specijalne komore. U sastavu žalbene komisije nalaze se dodatno troje (3) međunarodnih sudija i dvoje kosovskih sudija.

Član 4. Kosovska agencija za imovinu (KAI)

4.1 Uredba UNMIK-a 2006/10, dopunjena i izmenjena Uredbom UNMIK-a 2006/50 o rešavanju zahteva koji se odnose na privatnu nepokretnu imovinu, uključujući poljoprivredno zemljište i poslovni prostor, ostaje na snazi i sprovodi se u skladu sa odredbama ovog Rešenja. Rešavanje imovinskih sporova treba da bude završeno do 31. decembra 2007. godine, s tim da sprovođenje presuda treba da bude završeno najkasnije do 31. decembra 2008. godine.

4.2 Sledeća mesta zauzimaće međunarodni predstavnici koje imenuje MCP:

a. tri (3) člana Nadzornog odbora, uključujuči predsedavajućeg:

b. direktor Izvršnog seketarijata:

c. dva (2) člana Komisije za imovinske zahteve, uključujuči njenog predsedavajućeg;

d. dvoje (2) sudija, u skladu sa Članom 5. ovog Aneksa.

Član 5. Postupak rešavanja zahteva u KAI

5.1 O uloženim žalbama na rešenja Komisije za imovinske zahteve KAI odlučivaće panel sastavljen od trojice sudija Vrhovnog suda, dvoje (2) međunarodnih sudija i jednog (1) lokalnog sudije.

5.2 Nelegalno posedovanje privatne nepokretne imovine ne može da dodeli vlasnička prava. Ako podnosilac zahteva može da potvrdi da on ili ona nije imao pristup relevantnim institucijama da bi pravovremeno podneo zahtev u okviru propisanog roka, nadležni sud ili drugo pravosudno ili kvazi pravosudno telo neće smatrati takav zahtev neprihvatljivim

5.3 Uz konsultacije sa MCP-om, na Kosovu će biti sprovedene dodatne mere kako bi bilo osigurano da postupak rešavanja zahteva za restituciju/kompenzaciju imovine bude efikasan i da rešenja budu delotvorno sprovedena.

Član 6. Restitucija imovine

6.1 Jedan od prioriteta na Kosovu biće pitanja vezana za restituciju imovine, uključujuči ona koja se odnose na pitanja imovine Srpske Pravoslavne Crkve. Kosovo će uspostaviti nezavisne mehanizme kako bi kreiralo politički, zakonodavni i institucionalni okvir za rešavanje pitanja restitucije. Predstavnici međunarodne zajednice biće pozvani da uzmu učešće u takvim mehanizmima, koji će takođe uključivati predstavnike zajednica koje ne čine većinu.

Član 7. Arhiva

7.1 Arhiva, uključujući katastarsku dokumentaciju i ostalu dokumentaciju koja se odnosi na Kosovo i njegove građane, a koja je izmeštena sa Kosova, biće vraćena na Kosovo. U skladu sa načelom funkcionalnosti, državna arhiva Republike Srbije, koja je neophodna za normalnu upravu na Kosovu, biće preneta na Kosovo, bez obzira na to gde se ta arhiva nalazila ili se trenutno nalazi.

7.2 Republika Srbija će vratiti ili preneti svu takvu arhivu u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog Rešenja. Republika Srbija će dozvoliti slobodan, neometan i efektivan pristup arhivi sve dok ista ne bude vraćena ili preneta.

ANEKS VIII BEZBEDNOSNI SEKTOR NA KOSOVU

Član 1. Bezbednost Kosova

1.1 Osim ako nije drugačije naznačeno u ovom Rešenju, Kosovo će na svojoj teritoriji imati nadležnost u oblastima sprovođenja zakona, bezbednosti, pravosuđa, javne bezbednosti, obaveštajne službe, civilne zaštite i reagovanja u vanrednim situacijama, i kontrole granica.

1.2 Kako je navedeno u Aneksu II, bezbednosne institucije Kosova će delovati u skladu sa demokratskim standardima i pravima zajednica i njenih pripadnika.

1.3 Kosovo će uspostaviti parlementarni odbor koji će nadgledati bezbednosni sektor u skladu sa ovim Rešenjem.

1.4 Kosovo će uspostaviti Kosovski savet za bezbednost (KSB) koji će biti odgovoran Premijeru. KSB će razviti strategiju bezbednosti u skladu sa ovim Rešenjem. Kosovo će razviti zakonodavni okvir za komponente bezbednosnog sektora u skladu sa ovim Rešenjem, sa odgovarajućim odredbama o budžetu i nadzoru.

1.5 U onim oblastima bezbednosnog sektora u kojima, prema ovom Rešenju, i dalje postoji međunarodno angažovanje, Kosovo će vremenom, u saradnji sa MCP i MVP, razviti strategije za potpuni prenos odgovornosti na kosovske vlasti.

1.6 Proces razvoja sektora bezbednosti na Kosovu biće u potpunosti transparentan prema susednim zemljama, i Kosovo će uspostaviti odgovarajuću saradnju i mere izgradnje poverenja sa regionalnim akterima.

1.7 Kosovo će se povinovati standardima i praksama UN-a, OEBS-a i EU-a u oblasti bezbednosti i kontrole naoružanja, kao i drugim regionalnim sporazumima o bezbednosti koji su u delokrugu rada OEBS-a.

Član 2. Policija

2.1 Jedinstven lanac komande za policijsku službu biće očuvan širom Kosova.

2.2 Granice okruga policijskih stanica će odgovarati granicama opština.

2.3 Etnička struktura policije unutar opštine će, koliko je to moguće, odražavati etničku strukturu stanovništva unutar te opštine.

2.4 Lokalna veća koja čine predstavnici opština i policije zajedno sa komandirima stanica biće stavljena u funkciju kako bi bila olakšana saradnja između policijske službe i opštinskih vlasti/lidera lokalnih zajednica. Predsednik opštine će predsedavati većem.

2.5 Komandiri lokalnih stanica biće unapred obavešteni o operacijama centralnih i specijalnih policijskih snaga u okvirima nadležnosti lokalnih policijskih stanica, osim ako operativna razmatranja zahtevaju drugačije.

2.6 U opštinama sa većinskim srpskim stanovništvom, komandiri lokalnih policijskih stanica biraju se u skladu sa sledećom procedurom: Skupština opštine predlaže najmanje dva kandidata za mesto komandira stanice koji ispunjavaju minimalne potrebne uslove u skladu sa kosovskim zakonodavstvom. Ministarstvo unutrašnjih poslova može zatim u roku od 15 dana od dana prijema liste sa kandidatima naimenovati jednog kandidata sa liste. U slučaju da nijedan od kandidata nije prihvatljiv za Ministarstvo, Skupština opštine dostaviće drugu listu sa najmanje dva druga predložena kandidata pripadnika KPS-a koja ispunjavaju minimalne potrebne uslove na razmatranje Ministarstvu, kako je predviđeno kosovskim zakonodavstvom. Ministarstvo ima obavezu da imenuje jednog od predloženih kandidata sa druge liste u roku od 15 dana od dana prijema liste sa predloženim imenima kandidata.

Član 3. Granica

3.1 Na Kosovu će, u saradnji sa MCP i MVP, biti razvijena strategija koja će omogućiti višefazni prenos ovlašćenja za kontrolu granica i integrisano upravljanje granicama na Kosovsku policijsku službu.

3.2 Teritorija Kosova biće definisana pograničnom oblašću Socijalističke Autonomne Pokrajine Kosova u okviru Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, na osnovu njenih granica od 31. decembra 1988. godine, izuzev izmena nastalih Sporazumom o demarkaciji granica između Savezne Republike Jugoslavije i Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije od 23. februara 2001. godine. 9

3.3 Kosovo će sa Bivšom Jugoslovenskom Republikom Makedonijom uspostaviti zajedničku tehničku komisiju u roku od 120 dana od dana stupanja na snagu ovog Rešenja kako bi fizički razgraničili granicu i dogovorili se o pitanjima koja proizilaze iz samog sprovođenja Sporazuma iz 2001. godine između Savezne Republike Jugoslavije i Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije. Rad tehničke komisije biće završen u roku od godinu dana od dana osnivanja komisije. MCP i MVP biće uključeni u rad komisije kako bi omogućili razgovore između dve strane i mogu, na zahtev bilo koje od strana, biti uključeni u proces razgraničavanja.

_______

9 U svojoj izjavi od 7. marta 2001. godine, Predsednik Saveta Bezbednosti pomenuo je, između ostalog, da je ''Savet bezbednosti ponovio potrebu poštovanja suvereniteta i teritorijalnog integriteta Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije. U tom kontekstu on naglašava da Sporazum o demarkaciji granica potpisan u Skoplju 23. februara 2001. godine ... moraju da poštuju sve strane."

 

Član 4. Obaveštajna služba

4.1 Kosovo će osnovati domaću bezbednosnu agenciju koja treba da nadgleda moguće pretnje po unutrašnju bezbednost Kosova, u skladu sa Aneksom IX. Ova agencija biće profesionalna, apolitična, multietnička, a njene aktivnosti će biti pod parlamentarnim nadzorom i civilnom upravom.

Član 5. Kosovske bezbednosne snage

5.1 Biće formirane nove profesionalne i multietničke Kosovske bezbednosne snage (KBS). Ova struktura neće stvoriti nepotrebni finansijski teret za kosovske resurse. Biće formirana organizacija pod civilnim rukovodstvom u sklopu vlade,koja će biti zadužena za civilno nadgledanje KBS u skladu sa Aneksima IX i XI.

5.2 KBS će biti lako naoružane i neće posedovati teško naoružanje, kao štu su tenkovi, teška artiljerija ili ofanzivne vazduhoplovne kapacitete. KBS će u svom sastavu imati najviše 2,500 aktivnih i 800 rezervnih pripadnika.

5.3 O promenama u pogledu ograničenja koja su navedena u Članu 5.2 Aneksa odlučuju MVP u koordinaciji sa MCP-om. Potpuna procena ovih ograničenja biće izvršena najranije 5 godina od dana stupanja na snagu ovog Rešenja.

5.4 Na početku će KBS prevashodno biti odgovorne za reagovanje u kriznim situacijama, uklanjanje eksplozivnih naprava i civilnu zaštitu. Osim toga, KBS će biti koncipirane i spremne za ispunjavanje ostalih bezbednosnih zadataka koji nisu primereni za policiju ili druge organizacije za sprovođenje zakona. MVP, u saradnji sa MCP-om, uspostavlja proces nadgledanja sa utvređenim merilima na osnovu kojih odlučuje kada treba ovlastiti KBS da se uključe u ove bezbednosne funkcije.

5.5 Pripadnici KBS biće regrutovani iz celokupnog društva. Zvaničan postupak odabira pripadnika biće zajednički razvijen od strane Kosova i MVP. Regrutacija pripadnika započeće ubrzo nakon stupanja na snagu ovog Rešenja, kako bi se osigurala početna operativna sposobnost u roku od jedne godine od završetka perioda naznačenog u Članu15. ovog Rešenja.

5.6 Od onog trenutka kada resursi i sredstva budu na raspolaganju, opremanje KBS predstavljaće zajednički napor Kosova i međunarodne zajednice. Kosovo je dužno da prikaže MVP-u sve izvore finansiranja i opremanja KBS-a koja dolaze van Kosova.

Član 6. Kosovski zaštitni korpus (KZK)

6.1 Kosovski zaštitni korpus će pošto je izvršio svoje ciljeve, uključujući pomoć u oporavku Kosova posle sukoba, biti raspušten. MVP će, u konsultacijama sa MCP-om i Kosovom, imati izvršna ovlašćenja nad KZK i doneće odluku o vremenskom periodu njegovog raspuštanja. Raspuštanje treba da bude sprovedeno u roku od jedne godine od završetka tranzicionog perioda naznačenog u Članu 15 ovog Rešenja. Međunarodna zajednica treba da razvije i sprovede proces demobilizacije i reintegracije penzionisanih pripadnika KZK-a.

Član 7. Kontola vazdušnog prostora

7.1 Kosovo će preuzeti potpuno vlasništvo, dužnost i odgovornost nad svojim vazdušnim prostorom. Biće ustanovljena Uprava civilnog vazduhoplovstva (UCV), koja bi regulisala aktivnosti civilnog vazduhoplovstva na Kosovu, uz uslov da MVP ima pravo da ponovo uspostavi vojnu kontrolu vazdušnog prostora, kako je predviđeno Članom 2. Aneksa XI. UCV će takođe odrediti pružaoca usluga kontrole letenja.

ANEKS IX MEĐUNARODNI CIVILNI PREDSTAVNIK

Član 1. Ciljevi

1.1 Kosovo će biti odgovorno da rukovodi svojim poslovima, na osnovu demokratskih principa vladavine prava, odgovornosti u radu vlade, zaštite i unapređivanja ljudskih prava, prava pripadnika svih zajednica i opšte dobrobiti svih njegovih građana. Imajući u vidu da će, prema ovom Rešenju, ispunjavanje ovih odgovornosti Kosova zahtevati širok opseg složenih i teških aktivnosti, Međunarodni civilni predstavnik (MCP) nadgledaće sprovođenje ovog Rešenja i podržati relevantne napore kosovskih vlasti.

Član 2. Mandat i ovlašćenja Međunarodnog civilnog predstavnika

2.1 U pogledu opšteg nadgledanja sprovođenja ovog Rešenja, MCP:

a. ima konačnu nadležnost na Kosovu u pogledu tumačenja civilnih aspekata ovog Rešenja;

b. obezbeđuje delotvorno sprovođenje ovog Rešenja izvršavanjem određenih zadataka dodeljenih MCP-u u drugim delovima ovog Rešenja;

c. preduzima, prema potrebi, popravne mere za otklanjanje posledica bilo kojih postupaka kosovskih vlasti za koje MCP smatra da predstavljaju kršenje ovog Rešenja ili ozbiljno narušavaju vladavinu prava, ili su na bilo koji način suprotne slovu i duhu ovog Rešenja; takve popravne mere mogu da uključuju, ali nisu ograničene na, poništavanje zakona ili odluka usvojenih od strane kosovskih vlasti;

d. uslučaju ozbiljnih ili ponovljenih neusaglašenosti sa slovom i duhom Rešenja, i/ili u slučajevima ozbiljnog ometanja rada MCP-a i/ili Misije EBOP-a , MCP je ovlašćen da sankcioniše ili udalji sa dužnosti bilo kojeg javnog zvaničnika ili da, ukoliko je neophodno, preduzme druge mere, kako bi osigurao potpuno poštovanje ovog Rešenja i njegovu primenu;

e. nadgleda, posredstvom svoje kancelarije ili uspostavljanjem odgovarajućih mehanizama izveštavanja od drugih međunarodnih činilaca ili organizacija koje bi bile prisutne na Kosovu, sprovođenje svih civilnih aspekata ovog Rešenja.

2.2 Pored ovlašćenja koja se odnose na naimenovanja naznačenih u drugim delovima ovog Rešenja, MCP ima ovlašćenje da direktno imenuje ili odobri naimenovanja na sledeće položaje:

a. glavni revizor je međunarodni predstavnik kojeg imenuje MCP.

b. nakon isteka mandata sadašnjih međunarodnih članova Upravnog odbora Kosovskog penzionog štednog fonda (KPŠF), MCP će imenovati jednog međunarodnog predstavnika kao člana Upravnog odbora KPŠF.

c. međunarodne sudije i javne tužioce biraće Misija EBOP-a, koja će, pre imenovanja, zahtevati dozvolu od MCP-a.

d. generalni direktor carinske službe, direktor poreske uprave, direktor trezora i generalni direktor Centralne uprave za bankarstvo na Kosovu (CUBK) biće naimenovani od strane stručnih organa nadležnih za imenovanja nakon odobrenja od strane MCP-a.

e. pri izvršavanju svojih nadležnosti koja se odnose na naimenovanja, MCP uzima u obzir profesionalne kvalifikacije kandidata, njihov ugled i integritet, i nadgleda pravičnu i nepristrasnu primenu zakona

2.3 Ovlašćenja i nadležnosti MCP-a i ovlašćenja i nadležnosti SPEU-a biće dodeljena istoj osobi. SPEU će imati sledeća ovlašćenja u oblasti vladavine prava, posebno u pravosuđu, policiji, kontroli granice, carinskoj i kazneno-popravnoj službi, koja će u njegovo/njeno ime sprovoditi Misija EBOP-a, kako je navedeno u Članu 13. ovog Rešenja, sa modelitetima koje će odrediti Savet EU-a u skladu sa ovim Rešenjem:

a. nadležnost da se osigura da su slučajevi ratnih zločina, terorizma, organizovanog kriminala, korupcije, među-etničkih zločina, finansijko-privrednog kriminala i druga ozbiljna krivična dela valjano istraženi u skladu sa zakonom, uključujući, ukoliko je neophodno, međunarodne istražitelje koji će raditi sa kosovskim vlastima ili samostalno;

b. nadležnost da se osigura da slučajevi opisani u Članu 2.3a ovog Aneksa budu propisno krivično gonjeni, i ukoliko je neophodno, od strane međunarodnih tužilaca koji deluju zajedno sa kosovskim tužiocima ili samostalno. Odabir predmeta za međunarodne tužioce zasnivaće se na objektivnim kriterijumima i proceduralnim zaštitnim mehanizmima, kako bude odredio šef Misije EBOP-a. Međunarodni javni tužioci će dužnost obavljatii u skladu sa zakonom Kosova.

c. nadležnost da se osigura da predmeti opisani u Članu 2.3a ovog Aneksa i civilni predmeti koji se odnose na imovinske sporove, budu valjano rešavani, s tim da, prema potrebi, međunarodne sudije zasedaju samostalno ili zajedno sa kosovskim sudijama u komisijama suda koji ima jurisdikciju nad tim predmetima. Odabir predmeta koje će biti rešavani uz učešće međunarodnih sudija mora da bude zasnovan na objektivnim kriterijumima i proceduralnim zaštitinim mehanizmima, koje određuje šef Misije EBOP-a. Međunarodne sudije uživaće punu nezavisnost u vršenju svojih dužnosti u pravosuđu i radiće unutar pravosudnog sistema Kosova u skladu sa zakonom;

d. odgovornost da se osigura da rešenja predmeta opisanih u Članu 2.3a ovog Aneksa, budu propisno sprovedena od strane nadležnih organa Kosova u skladu sa zakonom;

e. nadležnost da druge odgovornosti budu preuzete nezavisno ili sa nadležnim kosovskim vlastima, kako bi se osiguralo održavanje i unapređivanje vladavine prava, javnog reda i bezbednosti;

f. u konsultacijama sa MCP-om, ovlašćenje za ukidanje i poništenje operativnih odluka koje su donele nadležne kosovske vlasti, ukoliko je to neophodno u cilju obezbeđivanja održavanja i unapređivanja vladavine prava, javnog reda bezbednosti,

g. nadležnost za nadgledanje, kontrolu i pružanje saveta u svim oblastima koje se odnose na vladavinu prava. Kosovske vlasti su dužne da pomognu u ovim nastojanjima i obezbede neodložan i potpun pristup bilo kom objektu, licu, aktivnosti, postupku, dokumentima, ili bilo kojoj drugoj pojedinosti i događaju na Kosovu.

h. nadležnost da se osigura efikasno sprovođenje ovog Rešenja putem izvršavanja zadataka koje su Misiji EBOP-a dodeljeni u drugim delovima ovog Rešenja;

i. ovlašćenje da imenuje osoblje misije EBOP-a za obavljanje dužnosti dodeljenih misiji EBOP-a.

2.4 MCP će nadgledati razvoj civilnih institucija Kosova, uključujući civilnu kontrolu nad njenim bezbednosnim institucijama, ne zadirući u odgovornosti NATO-a i MVP-a u pogledu razvoja KBS i njenog civilnog nadzora, kako je navedeno u Članu 14.5 ovog Rešenja.

2.5 MCP će nadgledati razvoj domaće bezbednosne agencije, kako je naznačeno u Aneksu VIII ovog Rešenja.

2.6 MCP ima ovlašćenje da uspostavi mehanizme koji će omogućiti preispitivanje njegovih/njenih ovlašćenja i onih ovlašćenja poverenih SPEU, ali ne na štetu privilegija i imuniteta koje MCP i SPEU uživaju na osnovu ovog Rešenja.

Član 3. Koordinacija sa međunarodnim akterima

3.1 Da bi se osigurala maksimalna doslednost i delotvornost u međunarodnom angažovanju na Kosovu, MCP će ustanoviti odgovarajuće mehanizme koordinisanja aktivnosti svih međunarodnih aktera. Ovi akteri podržaće ove napore pružajući MCP-u informacije koje su relevantne za vršenje njegovih/njenih dužnosti.

3.2 Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) nastaviće sa svojom misijom na Kosovu, uključujući sveobuhvatnu prisutnost na terenu, podršku demokratskom razvoju Kosova i radu i dužnostima MCP-a. Konkretni sporazumi i dogovori za takvu podršku od strane OEBS-a biće utvrđeni i uspostavljeni između OEBS-a i MCP-a. Misija OEBS-a i njegovo osoblje imaće iste privilegije i imunitet kao što je naznačeno u Članu 4.6 ovog Aneksa. Kosovo će pružiti svu potrebnu pomoć Misiji OEBS-a koja je potrebna za efikasno obavljanje njenih dužnosti, uključujući, prema potrebi, obezbeđivanje logističke i administrativne podrške.

3.3 MCP će, u skladu sa svojom ulogom koordinisanja u pogledu nadgledanja sprovođenja Rešenja, predsedavati Koordinacionim odborom u kojem se nalazi šef Međunarodnih vojnih snaga, šef Misije EBOP-a, šef Misije OEBS-a, i kada odbor to smatra odgovarajućim, i predstavnici ostalih organizacija koje daju svoj doprinos sprovođenju ovog Rešenja.

Član 4. Strukura/osoblje međunarodnog civilnog predstavnika

4.1 Međunarodna upravna grupa će, nakon konsultacija sa EU, imenovati MCP. MUG će od Saveta bezbednosti UN zatražiti saglasnost za ovo imenovanje. U sastavu MUG biće predstavnici sledećih zemalja i organizacija: Francuske, Nemačke, Italije, Rusije, Ujedinjenog Kraljevstva, Sjedinjenih Američkih Država, Evropske Unije, Evropske Komisije, NATO-a.

4.2 MCP podnosi izveštaj Međunarodnoj upravnoj grupi i predsedava njenim sastancima. Međunarodna upravna grupa davaće uputstva MCP.

4.3 MCP će imati podršku od strane osoblja (Međunarodne civilne kancelarije (MCK)), kad on/ona to smatra neophodnim, koje će pomagati u izvršavanju dužnosti utvrđenih ovim Rešenjem.

4.4 MCP može da uspostavi bilo koji oblik prisustva na terenu koje on/ona smatra neophodnim za nadgledanje potpune primene ovog Rešenja. MCP će otvoriti terensku kancelariju u Mitrovici, čiji će delatnost posebno biti usredsređena na oblast bezbednosti, vladavinu prava, slobodu kretanja, povratak, imovinska prava i privredni razvoj.

4.5 MCP će u svojstvu SPEU, u skladu sa kosovskim zakonima, uživati svojstva pravnog lica neophodna za potpuno vršenje dužnosti shodno ovom Rešenju.

4.6 MCP će u svojstvu SPEU, imati sledeće privilegije i imunitet:

a. Kosovo će Kancelariji MCP-a i SPEU i njenim prostorijama, arhivama i ostaloj imovini dati iste privilegije i imunitete koje u skladu sa Bečkom konvencijom o diplomatskim odnosima uživa jedna diplomatska misija sa svojim pratećim prostorijama, arhivom i ostalom imovinom.

b. Kosovo će MCP-u, SPEU, stručnom osoblju i njihovim porodicama, kao i međunarodnim službenicima koje imenuje MCP shodno svojim ovlašćenjima koje utvrđuje ovo Rešenje, dodeliti iste privilegije i imunitete koje uživa diplomatsko osoblje i njihove porodice na osnovu Bečke konvencije o diplomatskim odnosima.

c. Kosovo će ostalom osoblju MCP-a i SPEU osoblju i članovima njihovih porodica dati iste privilegije i imunitete koje uživa tehničko i administrativno osoblje i članovi njihovih porodica na osnovu Bečke konvencije o diplomatskim odnosima.

Član 5. Smanjenje i prestanak mandata Međunarodnog civilnog predstavnika

5.1 Na osnovu preporuka MCP-a, Međunarodna upravna grupa uspostaviće standarde za periodično preispitivanje mandata MCP-a, i sprovešće potpuno preispitivanje ovlašćenja MCP-a u roku od dve godine nakon stupanja na snagu ovog Rešenja, sa tendencjom postepenog smanjenja obima ovlašćenja MCP-a i učestalosti intervenisanja.

5.2 Mandat MCP-a prestaje onda kada Međunarodna upravna grupa utvrdi da je Kosovo sprovelo odredbe ovog Rešenja.

Član 6. Saradnja

6.1 Kosovske vlasti u potpunosti sarađuju sa MCP-om, kao i u njegovom/njenom svojstvu SPEU-a, i sa ostalim međunarodnim organizacijama i akterima, radi uspešnog sprovođenja svih aspekata ovog Rešenja. Neuspeh kosovskih vlasti da na taj način sarađuju smatraće se nepoštovanjem uslova ovog Rešenja u skladu sa Članom 2.1 ovog Aneksa.

6.2 Kosovske vlasti će pružiti svu odgovarajuću pomoć MCP-u, takođe u njenom/njegovom svojstvu SPEU-a, radi efikasnog i delotvornog obavljanja dužnosti, uključujući pružanje logističke i administrativne podrške kada je to potrebno.

ANEKS X MISIJA ZA EVROPSKU BEZBEDNOST I ODBRAMBENU POLITIKU (EBOP)

Član 1. Mandat i ovlašćenja

1.1 Misija EBOP-a će, na osnovu ovlašćenja Specijalnog predstavnika Evropske Unije (SPEU), vršiti ovlašćenja SPEU, kako je navedeno u Članu 2.3 Aneksa IX ovog Rešenja.

1.2 Šef misije EBOP-a preuzima svakodnevno operativno upravljanje Misijom.

1.3 Misija EBOP-a i njeno osoblje imaće iste privilegije i imunitet kako je predviđeno Članom 4.6 Aneksa IX ovog Rešenja.

Član 2. Struktura

2.1 Šefa misije EBOP-a imenuje Savet Evropske Unije.

2.2 Šef misije EBOP-a može uspostaviti bilo koje prisustvo koje on/ona smatra neophodnim, na centralnom i/ili lokalnom nivou, kako bi se osiguralo potpuno sprovođenje elemenata vladavine prava koji prostiču iz Rešenja.

2.3 Misija EBOP-a ima jedinstven, objedinjen lanac komande.

Član 3. Saradnja

3.1 Kosovo će pružiti svu odgovarajuću pomoć Misiji EBOP-a za efikasno i delotvorno vršenje njenih dužnosti, uključujući, kada je to potrebno, pružanje pomoći iz oblasti logistike i administracije.

ANEKS XI MEĐUNARODNO VOJNO PRISUSTVO

Član 1. Ciljevi

1.1. Međunarodno vojno prosustvo (MVP) biće odgovorno za:

a. garantovanje bezbednosti Kosova od spoljnih pretnji, dok kosovske institucije ne budu u stanju da preuzmu odgovornost;

b. pružanje sigurnog i bezbednog okruženja na čitavoj teritoriji Kosova, zajedno sa MCP-om i uz podršku kosovskih institucija, sve dok Kosovske institucije ne budu u mogućnosti da preuzmu odgovornost, u zavisnosti od slučaju do slučaja za bezbednosne zadatke koje izvršava MVP;

c. nadgledanje i podrška, uz pomoć ostalih, za osnivanje i obuku Kosovskih snaga bezbednosti (KSB); to bi uključivalo proveru i ocenjivanje potencijalnih kandidata kako bi se zagarantovao profesionalizam; težnju za ostvarivanjem odgovarajuće etničke zastupljenosti i pravo sankcionisanja nedoličnog ponašanja pripadnika KSB-a u saradnji sa MVS-a;

d. potvrđivanje usaglašenosti sa bilo kojim vojno–bezbednosnim aspektima ovog Rešenja;

e. pružanje podrške, i blisku koordinaciju sa aktivnostima MCP-a, kao i pružanje saveta vojne prirode MCP-u;

f. pomaganje i savetovanje u pogledu procesa integracije u Evroatlantske strukture.

1.2 U okviru sredstava i kapaciteta, i dok zadaci ne budu ustupljeni drugima u sklopu programa koji treba da budu dogovoreni, MVP pomaže lokalnim vlastima i MCP-u u:

a. reagovanju na nasilne ekstremiste;

b. obezbeđivanju slobode kretanja;

c. olakšavanju povratka izbeglica;

d. otklanjanju, čuvanju i uništavanju neovlašćenog naoružanja;

e. zaštiti određenih verskih i kulturnih lokaliteta;

f. vršenju dužnosti nadgledanja granice po potrebi; i

g. pružanju podrške, od slučaja do slučaja, međunarodnoj zajednici i glavnim civilnim organizacijama za sprovođenje u ispunjavanju njihovih pojedinačnih mandata.

1.3 MVP nadgleda, kontroliše i ima izvršnu vlast nad KBS sve dok MVP u saradnji sa MCP-om ne proceni da su KBS samoodržive i sposobne snage za ispunjavanje dodeljenih zadataka u skladu sa međunarodnim standardima.

1.4 MVP, u konsultaciji sa MCP i Kosovom, ima izvršnu vlast nad KZK i odlučuje o vremenu raspuštanja KZK, kao što je navedeno u Članu 6. Aneksa VIII ovog Rešenja.

1.5 MVP će nastaviti uspostavljenu praksu postojeće Zajedničke komisije za implementaciju sa Republikom Srbijom. Tokom vremena, aktivnosti Zajedničke komisije za implementaciju biće preuzete od strane nove zajedničke vojne komisije od predstavnika vlasti sa Kosova i Republike Srbije, koja bi razmatrala vojno-bezbednosna pitanja od zajedničkog interesa.

1.6 U koordinaciji sa MCP, MVP će uspostaviti mere izgradnje poverenja između KBS i odbrambenih institucija Republike Srbije.

1.7 U dugoročnom periodu, MVP će ostati angažovano sa KBS-om da pruža savete koji imaju za cilj dalju integraciju Kosova u severnoatlantske strukture i uključivanje elemenata bezbednosnih snaga u misije sa međunarodnim mandatom.

1.8 MVP će delovati pod nadležnošću, komandom i političkom kontrolom Severnoatlantskog saveta u okviru lanca komande NATO. MVP će imati objedinjeni lanac komande.

1.9 NATO će podržati razvoj struktura i ekspertize na Kosovu da bi se obezbedila efikasna civilna kontrola i rukovođenje KBS, posebno u oblastima izrade strategije, planiranja snaga, rukovođenja osobljem, Planiranja, programiranja i budžetiranja (SPPB), planiranja i sprovođenja nabavki, u skladu sa Članom 2.4 Aneksa IX ovog Rešenja.

Član 2. Ovlašćenja i nadležnost

2.1 U ispunjavanju odgovornosti MVP-a, šef MVP-a ima ovlašćenja, bez ometanja ili traženja dozvole za sve one radnje koje on/ona smatra neophodnim i odgovarajućim, uključujući upotrebu vojne sile, kako bi zaštitio MVP i ostalo imenovano osoblje isproveo svoje odgovornosti. Šef MVP ima vrhovnu nadležnost na terenu kad je reč o tumačenju onih aspekata Rešenja koji se odnose na MVP.

2.2 MVP ima sledeća ovlašćenja:

a. pravo da izvršava svoje odgovornosti kako smatra odgovarajućim, uključujući primenu neophodne sile prema potrebi, bez daljeg sankcionisanja, ometanja ili traženja dozvole;

b. pravo na potpunu i neometanu slobodu kretanja širom Kosova, bilo kojim sredstvom;

c. pravo da ponovo uspostavi trenutnu i potpunu vojnu kontrolu nad vazudušnim prostorom (ili delovima vazdušnog prostora), ukoliko vojni uslovi tako nalažu. Šef MVP-a je dužan da obezbedi da Uprava civilnog vazdušnog saobraćaja na Kosovu bude u potpunosti obaveštena o svakoj takvoj odluci;

d. pravo da vrši inspekcije prostorija i objekata povezanih sa ispunjavanjem svojih zadataka;

e. pravo da odobri i nadgleda, u koordinaciji sa MCP, osnivanje svih snaga koje Kosovo predloži u vezi sa poslovima bezbednosti koji nisu policijski;

f. pravo da preduzme korake koje smatra odgovarajućim za podršku svom mandatu u skladu sa ovim Rešenjem.

2.3 Kosovo daje MVP-u status, privilegije i imunitet koje trenutno ima KFOR na osnovu Uredbe UNMIK-a 2000/47.

2.4 U svim slučajevima, ovlašćenja MVP-a biće preispitivana i nakon konsultacija sa relevantnim stranama i odluke koju donese Severnoatlantski savet, biće prilagođena u zavisnosti od slučaja do slučaja, kako kosovske institucije budu razvijale svoje kapacitete i povećavale svoje učešće i odgovornosti.

DODATAK XII ZAKONODAVSTVO

Član 1. Zakonski propisi koje treba formalno usvojiti u toku tranzicionog perioda

Skupština Kosova zvanično odobrava neophodne zakonske propise kako bi sprovela uslove ovog Rešenja tokom prelaznog perioda u trajanju od 120 dana, koji će se smatrati usvojenim od strane Skupštine i stupiće na snagu prvog dana nakon prelaznog perioda. Ti zakonski propisi uključuju, ali nisu ograničeni samo na sledeće zakone ili njihove amandmane:

1.1 Zakon o opštim i lokalnim izborima;

1.2 Zakon o lokalnoj samoupravi;

1.3 Zakon o granicama opština;

1.4 Zakon o uspostavljanju zaštitnih zona;

1.5 Poslovnik o radu, ili amandmane na poslovnik, koji su neophodni za sprovođenje uslova Rešenja odmah nakon isteka prelaznog perioda, uključujući, naročito, poslovnik koji se odnosi na zaštitu i unapređenje prava zajednica i njenih pripadnika.

Član 2. Zakonski propisi koje treba formalno usvojiti u toku ili posle tranzicionog perioda

Skupština Kosova može zvanično da odobri ostale zakonske propise u toku prelaznog perioda u cilju sprovođenja Rešenja, koji će se, ukoliko budu odobreni, smatrati usvojenim od strane Skupštine i stupiće na snagu prvog dana odmah nakon prelaznog perioda. Ovi zakonski propisi će inače kao prioritetetno pitanje, biti usvojeni odmah nakon završetka prelaznog perioda, i uključivaće, ali nisu ograničeni samo na sledeće zakone ili njihove amandmane:

2.1 Zakon o pravima zajednica i njenih pripadnika;

2.2 Zakon o osnivanju Kosovskog saveta za bezbednost;

2.3 Zakon o osnivanju organa za civilno vazduhoplovstvo;

2.4 Amandmane na Poslovnik o radu Skupštine za osnivanje skupštinskog odbora za nadgledanje bezbednosti;

2.5 Zakonodavstvo o lokalnim finansijama;

2.6 Zakone koji se odnose na raspodelu nadležnosti i druga pitanja u sledećim sektorima:

2.6.1 Obrazovanje;

2.6.2 Zdravstvena zaštita;

2.7 Zakon o Kosovskim bezbednosnim snagama:

2.8 Zakon o službi u Kosovskim bezbednosnim snagama:

2.9 Zakon o Kosovskoj policijskoj službi;

2.10 Zakon u osnivanju domaće obaveštajne službe Kosova;

2.11 Zakon o državljanstvu Kosova;

2.12 Zakon o nacionalnim obeležjima i javnim praznicima;

2.13 Zakon o restituciji.

 

Anketa

Da li mislite da će preuzimanje vlasti u Avganistanu od strane talibana dovesti do prelivanja krize u okolne zemlje?
 

Republika Srpska: Stanje i perspektive

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner