Početna strana > Štampana izdanja > Redovni brojevi > Broj 1-4/2004 Tema: Desna Srbija
Redovni brojevi

Broj 1-4/2004 Tema: Desna Srbija

PDF Štampa El. pošta

Uvodnik

Sadržaj

Contents

Redovan broj NSPM, vol XI, no.1-4 

UVODNIK

„U Srbiji nema prave levice“. „U Srbiji nema prave desnice“. Ove dve izjave čuli smo nebrojeno puta poslednjih desetak godina, s tim što će, po pravilu, prvu izgovarati levičar, a drugu desničar. U Srbiji kao da postoji nesklad između ideoloških (teorijskih) projekcija i stvarnog političkog života. Kao i u drugim stvarima, kod nas, čini se, postoji višak radikalizma, shematizma i papirnatosti, zbog kojeg često ne razumemo ili apriori osuđujemo stvarnost oko sebe. Levičarima levica nije dovoljno leva, desničarima, pak, desnica nije dovoljno desna. Pri tome, zapravo, ni jedan ni drugi pojam nisu dovoljno teorijski artikulisani, a još manje praktično i politički diferencirani i kontekstualizovani u srpskom političkom polju. O čemu mi govorimo kada govorimo o desnici u Srbiji? Da li se misli na SRS? SPO? DS? DSS? Na Nacionalni stroj i Obraz, ili na Otpor? Na Dveri , na NIN , ili na Helsinšku povelju ? Na Vojislava Šešelja ili Čedu Jovanovića? U zavisnosti od ugla gledanja, kriterijuma i afiniteta, može se zaključiti da su desnica svi – i da nije niko. Takođe, da čitava stvar bude još komplikovanija, dok srpska politička i društvenoteorijska scena tek počinje da se mukotrpno i trapavo profiliše prema ovom levo-desnom modelu, na globalnom planu već uveliko teče proces generalnog urušavanja i obesmišljavanja tradicionalnih ideoloških polarizacija.

Redakcija NSPM je u ovom broju želela da ispita desnu ideju u današnjoj Srbiji. Nju bije rđav glas – da je nasilna, autoritarna, nazadnjačka, antizapadna, tradicionalitička i verski zatucana. Takav glas o desnici stvorili su uglavnom njeni kritičari, koji mahom dolaze iz levih intelektualnih krugova, ali su mu uveliko doprineli i povremeni istupi intelektualaca i grupa koje sebe identifikuju kao desne. Mi smo želeli da o desnici više progovi sama desnica. Ali, njeni su intelektualni krugovi još uvek podosta zatvoreni, samozatajni, sumnjičavi i gordi. A nadasve međusobno zavađeni, rascepkani i nepoverljivi. Oni svakako politički misle, ali kao da nerado svoje političke misli stavljaju na papir, a pogotovo su neraspoloženi da ih izlažu kritičkom sudu javnosti izvan užeg kruga svojih istomišljenika. U svakom slučaju, nastojali smo i, nadamo se, bar u izvesnoj meri i uspeli da desni diskurs u Srbiji predstavimo u svoj njegovoj složenosti, bez navijanja i predrasuda, čineći ga predmetom objektivne kritičke analize (Bakić, \urković, Gajić), ali i puštajući da se on sam na neki način samopredstavi, u svojim filozofskim, političkim i kulturološkim aspektima (Koprivica, Bokan, Selić). Osim toga, pokušali smo i da istorijski (Ristović, Bakić,Petrović) i fenomenološki (Knežević) markiramo neke ključne i kontroverzne momente u evoluciji ideje desnice u Srbiji. 

Došli smo do neke slike, svakako nepotpune, ali, verujemo, ipak daleko bliže stvarnosti nego što se do sada, u ovakvim poduhvatimo,dolazilo. Posle ovog temata trebalo bi da svi zajedno možemo reći da barem nešto bolje razumemo desnu Srbiju. Svet u kome prebiva naše društvo i sam je čudnovat, neproziran i svakog dana sve ubrzaniji, a društvenoj i političkoj misli – pogotovo srpskoj – sve je teže da ga razume i da se prema njemu postavi. 

Mi smo srpsku desnicu „uhvatili“ u trenutku njenih traganja, njenih preispitivanja i njenih lutanja – a pretpostavljamo da bi se to verovatno moglo kazati i za srpsku levicu, da je ona bila predmetnaše pažnje. One su slične po tome što obe tragaju za sopstvenim sadržajem i identitetom u društvu koje se nalazi u stanju opšte dezorijentacije i koje je i samo na najboljem putu da ostane bez svog duhovnog i istorijskog središta. I obe nastoje da vaspostave prekinuti istorijski i teorijski kontinuitet u (post)modernom vremenu koje je generalno nesklono velikim političkim pričama, i koje je, kao što rekosmo, još pre nekoliko decenija objavilo „kraj“ ideologije, istorije, politike, pa i levo-desne polarizacije. Da li će u tom nastojanju biti uspeha, teško je reći. Ali je sasvim izvesno da će bez istovremenog uspostavljanja ovog pokidanog kontunuiteta sa savremenošću i sa vlastitom političkom tradicijom – a što, razume se,uključuje i racionalan kritički odnos i prema sopstvenoj prošlosti i prema toj globalnoj savremenosti – Srbija trajno ostati osuđena na akutne istorijske poraze, nacionalnu konfuziju i hronično epohalno zaostajanje.


NOVA SRPSKA POLITIČKA MISAO

Nova edicija, vol. XI, no. 1-4 

SADRŽAJ

Uvodnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

TEMA BROJA 

DESNA SRBIJA 

Miša Đurković 
Bauk desnice i konzervatizma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 

Jovo Bakić 
Fašizam u Jugoslaviji (1918 – 1941) . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 

Nenad Petrović 
Grad – Evropa – demokratija: tri jahača apokalipse . . . . 45 

Milan Ristović 
Izopačeni grad u ideologiji srpskih kolaboracionista (1941 – 1945) . . . . . . . . . . . . . . . 67 

Miloš Knežević 
Levo i desno u srpskom političkom polju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 81 

Jovo Bakić 
Političke stranke umerene i krajnje desnice u Srbiji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 105 

Miša Đurković 
Traganje, paradoksi, mogućnosti: desnica u Srbiji 1990–2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 

Saša Gajić 
Dragoš Kalajić – ideolog srpske ili evropske desnice? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 

Dosije 

Časlav D. Koprivica 
Um i zajednica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 

Dragoslav Bokan 
Šta nam se to desilo i da li je nakon svega još nešto preostalo? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185

Momčilo Selić
O soju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 

Ogledi 

Jovan Aranđelović 
O životnom značaju filozofije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 

Miroslav Svirčević 
Zapadnoevropska civilizacija na Balkanu . . . . . . . . . . . 215 

Slobodan Petković 
Srbija na kraju istorije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 

Osvrti, recenzije, prikazi 

Ivan Janković 
Remek-delo vigorskig korifeja (Edmund Berk, Razmišljanja o revoluciji u Francuskoj ) . . . . . . . . . . 257 

Vladimir Marković 
Teorijsko nerazumevanje tranzicijskog fašizma (Sabrina P. Ramet (ed.), The Radical Right in Central and Eastern Europe Since 1989: Paul Hainsworth (ed.), The Politics of the Extreme Right: From the Margins to the Mainstream) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264

Mario Brudar 
Poslednja opomena istorijskog razuma (Dobrica Ćosić, Kosovo ) . . . . . . . . . . . 269 

Dobrica Gajić 
Monarhistički pogledi vladike Nikolaja Velimirovića (Đorđe J. Janić, Po milosti Božjoj ) . . . 275

Čedomir Antić 
„Životno delo“ Vojislava Šešelja (Vojislav Šešelj, Ideologija srpskog nacionalizma ) . . 282 

Saša Gajić
Kraj Američke ere? (Charles Kupchan, The End of American Era) . . . . . . . . . . . . 286 

Bogdana Koljević 
Demokratija u doba imperije 
(Antonio Negri, Michael Hardt, Multitude War and Democracy in the Age of Empire) .. 291

Čedomir Štrbac 
U traganju za globalnom alternativom (Zoran Vidojević, Kuda vodi globalizacija ) . . . . . . . . . . 296 

Marija Bogdanović 
Fakultet u mračnim vremenima (Ljubica Kandić, Istorija Pravnog fakulteta u Beogradu ) . . . .. . . . 301 

Miroslava Malešević 
Identitet i retradicionalizacija (Sanja Zlatanović, Svadba – priča o identitetu ) . . . . 303 

Contents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309 NEW SERBIAN POLITICAL THOUGHT

New Edition, vol. XI, no. 1-4 

CONTENTS

Editorial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

TOPIC OF THE ISSUE 

THE RIGHT IN SERBIA 

Misa Djurkovic 
Specter of the Right and Conservativism . . . . . . . . . . . . . . . 9 

Jovo Bakic 
Fascism in Yugoslavia (1918 – 1941) . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 

Nenad Petrovic 
City – Europe – Democracy: Three Apocaliptic Riders . . . . 45 

Milan Ristovic 
Perverted City . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 

Milos Knezevic 
The Right and Left in Serbian Political Field . . . . . . . . . . . 81 

Jovo Bakic 
Political Parties of Moderate and Radical Right 

in Serbia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 

Misa Djurkovic 
Investigation, Paradoxes, Possibilities: The Right in Serbia 1990–2003 . . . . . . . . . . 123 

Sasa Gajic 
Dragos Kalajic – Ideologist of Serbian or European Right? . . . . . . . . . 151 

Dossier 

Caslav D. Koprivica 
Reason and Community . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163

Dragoslav Bokan 
What happened to us? Is anything left, after all? . . . . . . . . . 185 

Momcilo Selic 
On Nation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 

Studies 

Jovan Arandjelovic 
On Life Significance of Philosophy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 

Miroslav Svircevic 

West-European Civilization in the Balkans . . . . . . . . . . . . . 215 

Slobodan Petkovic 
Serbia at the End of History . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 

Reviews 

Ivan Jankovic 
A Master-piece of Vigorian Guru (Edmund Berk, Razmisljanja o revoluciji u Francuskoj ) . . . . 257 

Vladimir Markovic 
Theoritical Misunderstanding of Transitional Fascism (Sabrina P. Ramet (ed.): The Radical Right in Central and Eastern Europe Since 1989: Paul Hainsworth (ed.): The Politics of the Extreme Right:From the Margins to the Mainstream ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 

Mario Brudar 
Last Warning of Historical Reason (Dobrica Cosic: Kosovo ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269 

Dobrica Gajic 
Monarchical Views of Nikolaj Velimirovic (Djordje J. Janic, Po milosti Bozjoj . . . . . . . . . . . 275 

Cedomir Antic
“Life Work” of Vojislav Seselj (Vojislav Seselj, Ideologija srpskog nacionalizma ) . . . . . . . 282 

Sasa Gajic 
The End of American Era? (Charles Kupchan – The End of American Era ) . . . . . . . . . . 286 

Bogdana Koljevic 
Democracy in the Age of Empire Antonio Negri, Michael Hardt, Multitude: War and Democracy in the Age of Empire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291 

Cedomir Strbac 
In search global alternative (Zoran Vidojevic Kuda vodi globalizacija ) . . . . . . . . . . . . . 296 

Marija Bogdanovic 
Faculty in Dark Times (Ljubica Kandic, Istorija Pravnog fakulteta u Beogradu ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301 

Miroslava Malesevic 
Identity and Redetradicionalization (Sanja Zlatanovic: Svadba – priča o identitetu ) . . . . . . . . . . 303 

Contents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309  

Anketa

Da li mislite da će crnogogorski „Zakon o slobodi veroispovesti“ biti povučen?
 

Republika Srpska: Stanje i perspektive

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner