НСПМ Анализе

НСПМ Анализе Год III, бр. 3-4

Штампа
Садржај

Contents

 

САДРЖАЈ

Ђорђе Вукадиновић

Косовски рубикон ..........................................................................5

Александар Симић

Крај партије? .....................................................................................15

Светозар Стојановић

Срби и доминантни свет данас ...........................................23

Богдана Кољевић

Политички аспекти односа САД

према косовској независности ...........................................33

Милош Јовановић

Актуелни међународноправни

аспекти косовске кризе ...........................................................45

Бошко Мијатовић

Косовски преговори и економија ......................................63

Слободан Антонић

Косово као асиметрични кондоминијум ......................69

Подсетник ...........................................................................................77

Contents ..............................................................................................123

ISSN 1820-5240 UDK 32.(471.11)

Година III Број 3-4

 

C O N T E N T S

ANALYSES

Đorđe Vukadinović

Kosovo Rubicon .................................................................................5

Aleksandar Simić

End of the match? ...........................................................................15

Svetozar Stojanović

Serbs and the dominant world today ...................................23

Bogdana Koljević

Political Aspects of Relation of USA

toward Kosovo Independence ................................................33

Miloš Jovanović

Current international legal aspects

of the Kosovo crisis .......................................................................45

Boško Mijatović

Kosovo negotiations and economy ......................................63

Slobodan Antonić

Kosovo as an asymmetric condominium ..........................69

Chronology ..........................................................................................77

ISSN 1820-5240 UDK 32.(471.11)

Vol. III N o 3-4

 

 

 
 
Донирајте НСПМ
[ Почетна страна ]